864.596

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a filozófiába

gimnázium és szakközépiskola IV. osztály/A-variáció

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 474 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-17-8668-4
Megjegyzés: Tankönyvi szám: K-75.

Tartalom

A bölcsesség szeretete3
A mindennapi gondolkodástól a filozófiáig7
Mit jelent filozofálni? Mi a filozófia?8
Platón: Theaitétosz8
Fichte: (Első) Bevezetés a tudománytanba11
Hegel: Enciklopédia I. A logika. Bevezetés12
Marx: A "Kölnische Zeitung" 179. számának vezércikke15
Marx: Levelek a "Deutsch-Französische Jahrbücher"-ből16
Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés16
A mindennapi élet és a mindennapi gondolkodás jellemzői. Mindennapi gondolkodás és elméleti tudat18
Lukács: Az esztétikum sajátossága19
Vallás, művészet, tudomány és filozófia24
Rubinstein: Lét és tudat25
Pál apostol levele a rómaiakhoz: a 4. részből (Ábrahám az ígéretben bízó hit példája)26
Pál apostol első levele a korinthusiakhoz: a 13. részből (A szeretet)27
Dosztojevszkij: A Karamazov-testvérek. V. könyv 4. fejezet28
Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés33
Kant: A gyakorlati ész kritikája 7.34
Filozófiai problémák a prekapitalista társadalomban39
Az antikvitás világképe40
Mágia és mitológia. A tudományos világkép kezdetei41
Malinowski: A mítosz a primitív lélektanban41
Hésziodosz: Istenek születése45
Mózes első könyve:
A világ teremtése48
Az állatok teremtése49
Az ember teremtése49
A teremtés hetedik napja50
Xenophanész: Töredékek50
A filozófiai gondolkodás kialakulása
Vita az egyes és az általános viszonyáról51
Prótagorasz: Töredékek52
Platón: Phaidón53
Démokritosz a Föld, az élővilág, az emberi társadalom kialakulásáról58
Arisztotelész: Metafizika VII. könyv60
Lenin: A dialektika kérdéséhez63
A filozófiai gondolkodás kialakulása
Vita a mozgás és a nyugalom viszonyáról64
Hérakleitosz: Töredékek65
Zénon: Töredékek66
Arisztotelész: Metafizika. XII. könyv67
Engels: A természet dialektikája69
A feudalizmus világképe70
A keresztény világkép: bensőség és isten-alkotta világrend71
Szent Ágoston: Vallomások71
Dante: Isteni Színjáték. A Paradicsom. XXXIII. ének74
A természet rendje - a hit és a tudás76
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologica78
Irodalom az I. részhez87
Tapasztalat - értelem - szenvedély. Filozófiai problémák a polgári társadalomban91
A reneszánsztól a fölvilágosodásig92
Az újkori természettudomány világképe és a humanizmus93
Engels: A természet dialektikája. Bevezetés98
Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról98
Galilei: Párbeszédek103
Machiavelli: A fejedelem104
Morus: Utópia106
Új ismeretelméleti kiindulópontok: empirizmus és racionalizmus. A szolipszizmus problémája107
Bacon: Novum Organum109
Locke: Értekezés az emberi értelemről112
Descartes: Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának módszeréről114
Descartes: Elmélkedések a metafizikáról116
Berkeley: Három párbeszéd Hílas és Philonous között118
A szubsztancia problémája. Materializmus és idealizmus ellentéte120
Spinoza: Etika124
Leibniz: Második felvilágosítás a szubsztanciák közlekedéséről szóló rendszerhez124
Voltaire: Filozófiai szótár127
Holbach: A természet rendszere128
Rousseau: Emil132
A német klasszikus filozófia és fölbomlása134
Megismerés és erkölcs135
Kant: A tiszta ész kritikája136
Kant: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből140
Az "én" nevében142
Fichte: (Első) Bevezetés a tudománytanba147
A dialektikus idealizmus és a fejlődés gondolata148
Hegel: A szellem fenomenológiája150
Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról154
Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége158
Antropológiai materializmus és vallásos ateizmus160
Feuerbach: Előzetes tézisek a filozófia reformjához161
Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből163
Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége164
Nietzsche: Imigyen szóla Zarathustra165
A késői polgári filozófiák168
A természettudomány módszerei és a pozitivista tudományfilozófiák168
Schlick: A filozófia fordulata170
Schlick: Pozitivizmus és realizmus172
Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül174
Irracionalista életfilozófiák178
Kierkegaard: Félelem és rettegés179
Sartre: Egzisztencializmus181
A klasszikus filozófiai hagyomány és a vallásos irányzatok183
Maritain: Vallás és kultúra184
Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség186
Bultmann: Tudomány és létezés188
Irodalom a II. részhez189
A marxista filozófia alapelvei (I.) Természet és társadalom191
A marxizmus: politikai gazdaságtan, filozófia, tudományos szocializmus193
Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége196
Lenin: A marxizmus három forrása és három alkotórésze197
Lenin: Karl Marx198
Morus: Utópia198
Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig200
Marx-Engels: A Kommunista Párt kiáltványa201
Marx: Levél Joseph Weydemeyerhez202
Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig203
Természet, társadalom, történelem204
A társadalmi-emberi lét előfeltételei209
Marx-Engels: A német ideológia209
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai211
Természet és társadalom213
Schmidt: A természet fogalma Marx tanításában213
Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből215
Kant: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből217
Hegel: A logika tudománya218
Marcuse: Ész és forradalom218
Lukács: A társadalmi lét ontológiája219
Tőkei: Az "ázsiai termelési mód" kérdéséhez220
Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége221
Engels: Levél Joseph Blockhoz225
A természet: anyag, mozgás, dialektika225
Anyag és mozgás226
Marx-Engels: A szent család227
Diderot: Filozófiai elvek az anyagról és a mozgásról228
Engels: A természet dialektikája229
Engels. A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig230
Lenin: A dialektika kérdéséhez232
A megismerés: gyakorlat, nyelv és tudat233
A megismerés alapjairól234
Platón: Az állam237
Descartes: Értekezés az ész helyes vezetéséről és a tudományos igazság kutatásának módszeréről238
Hume: Értekezés az emberi természetről242
Leibniz: Újabb vizsgálódások az emberi értelemről243
Bacon: Novum Organum244
Hume: Vizsgálódás az emberi értelemről244
Gyakorlat és tudat245
Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége247
Marx-Engels: A német ideológia247
Marx: Tézisek Feuerbachról247
Engels: A természet dialektikája248
Igaz és hamis: az ideológiák249
Marx-Engels: A német ideológia250
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai250
Hegel: A szellem fenomenológiája251
Engels. Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége252
János evangéliumáról253
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologica253
Luther: Asztali beszélgetések253
Feuerbach: A kereszténység lényege254
Marx: Tézisek Feuerbachról255
Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés255
Engels: Anti-Dühring256
Marx: A tőke257
Lenin: Szocializmus és vallás258
A természet: barátunk vagy ellenségünk259
Goethe: Faust261
Engels: A munka része a majom emberré válásában262
Sartre: Az undor263
Marx-Engels: A német ideológia264
Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok266
Irodalom a III. részhez267
A marxista filozófia alapelvei (II.) Az ember a világban269
Az ember problémája a filozófia történetében270
Arisztotelész: Politika273
La Mettrie: Az ember-gép274
Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról275
Feuerbach: A jövő filozófiájának alapelvei277
Marx-Engels: A német ideológia278
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai280
Jaroszewski: Személyiség és közösség281
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai284
Emerréválás, munka, nembeliség286
Darwin: A fajok eredete288
Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből292
Marx: A tőke293
Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből296
Davidov: Munka és szabadság297
Engels: A munka része a majom emberré válásában298
Oakley: Az ember definíciója302
Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség304
Lukács: A társadalmi lét ontológiájáról306
Marx-Engels: A német ideológia308
A tudat és a nyelv társadalmisága309
Vigotszkij: A magasabb pszichikus funkciók fejlődése310
Marx-Engels: A német ideológia312
Engels: A természet dialektikája313
Locke: Értekezés az emberi értelemről314
Vigotszkij: Gondolkodás és beszéd317
Kelemen: A tudat és a megismerés319
Kelemen-Lendvai: A tudat társadalmisága321
Mátrai: A kultúra történetisége326
Frolov: Az életről, a halálról és a halhatatlanságról328
Irodalom a IV. részhez335
A marxista filozófia alapelvei. (III) Történelem és társadalom337
A történelemfilozófia klasszikus problémáiból339
A hagyományos történelemkép341
Ószövetségi próféták342
Ézsaiás próféta könyvéből354
Dániel próféta könyvéből: A babiloni király álma357
Keresztény történelemfölfogás359
Szent Agoston: Isten városáról360
Haladás vagy elfajulás? Vélemények a fölvilágosodás korában361
Condorcet: Az emberi értelem fejlődésének történelmi tablója366
Hume levele Turgot-nak368
Rousseau: Értekezés az emberek között egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól373
A történetfilozófiai problémák kidolgozása a német filozófiában379
Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról382
Kant: Az emberiség egyetemes történetének filozófiájáról390
Kiábrándulás a nagy történelemfilozófiákból397
Kierkegaard: Vagy-vagy - Az irónia fogalmáról397
Nietzsche írásaiból402
Lehetséges-e pusztán "leíró" társadalomtudomány?406
Weber: A társadalomtudományi és társadalompolitikai megismerés "objektivitása"407
Marx és a marxizmus - A történelem új nézőpontból411
Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége413
Marx-Engels: A német ideológia414
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához415
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai416
Marx: A tőke I.419
Marx-Engels: A Kommunista Párt kiáltványa421
Marx-Engels: A német ideológia425
Lukács: Az emberi gindolkodás és cselekvés ontológiai alapzatai
A társadalmi lét ontológiájáról426
Egyén - társadalom - állam430
Fölvilágosult etatizmus és liberalizmus430
Rousseau: Társadalmi szerződés430
Mill: A szabadságról432
Az anarchisták435
Bakunyin: A tudományos anarchizmus - Államiság és anarchia 435
Kropotkin: Az anarchia filozófiája és eszményei438
A marxizmus megközelítésmódja439
Marx-Engels: A német ideológia439
Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete441
Lenin: Állam és forradalom443
Az egyéni és társadalmi szabadság perspektívái447
Weber: A racionális állam447
Marcuse: Az egydimenziós ember453
Lukács: A társadalmi lét ontológiájáról - Az emberi gondolkodás és cselekvés ontológiai alapzatai459
Irodalom az V. részhez463
Név- és tárgymutató463
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába

A borító kissé kopott, a gerinc enyhén sérült, elszíneződött.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába

A gerinc enyhén kopott, a lapélek kissé foltosak. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Bevezetés a filozófiába Bevezetés a filozófiába

A borító elszíneződött, enyhén kopottas, töredezett.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba