Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.060

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Luther Márton négy hitvallása

A keresztyén ember szabadságáról/A kis káté/A nagy káté/A keresztyén hit főtételei

Szerző
Fordító

Kiadó: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 323 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-7020-39-X
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés Luther négy iratához
Négy hitvallás4
Értekezés a keresztyén ember szabadságáról4
1520 - mozgalmas esztendő4
Utolsó kísérlet5
Levél a pápához6
Konzervatív vagy forradalmi7
A hit tartalmának kibontása8
Krisztusként az emberért9
A kis káté és a nagy káté9
Súlyos döntések után9
A lutheri reformáció új szakasza10
Az egyházlátogatás és a nép tanítása11
Mindenki tanul és tanít12
A keresztyén tanítás alapanyaga13
Első helyen a Tízparancsolat13
Isten tisztelete és az ember szeretete14
A Hiszekegy15
A keresztyén élet forrásai16
Hitvallás tanítással és tanulással17
A keresztyén tanítás fő tételei17
1537 - készülődés a meghirdetett zsinatra17
A tárgyalási alap18
Amiből nem engedhetünk20
Amiről lehetne tárgyalni21
Harcos hitvallás22
Mit jelent evangélikusnak lenni?22
Jegyzetek23
Értekezés a keresztyén ember szabadságáról
Bevezetés
Luther levele X. Leó pápához27
A keresztyén hit ereje33
Két tétel a szabadságról és a szolgaságról33
Krisztus egyszerre szabad és szolga34
Az ember kettős természete34
A hit szabadsága
A lélek és a külső dolgok34
Isten igéje teszi szabaddá a lelket35
Isten evangéliuma és a hit36
Nem a külső cselekedetek, hanem a szív hite37
A hit a törvény betöltése37
Isten parancsolata reménytelenségbe visz38
Isten ígérete hitet ébreszt38
Krisztus megérintése hit által39
A mi hitünk a keresztyén szabadság40
A hit Istent igaznak vallja40
Isten a hitet igazságul fogadja el41
A lélek a hit által egyesül Krisztussal42
Csereviszony Krisztus és a hivők között42
Krisztus vállalja a benne hivőt43
A hit a keresztyén ember igazsága43
Krisztus papi és királyi rangja44
A hivő ember királysága és papsága45
Lelki királyság mindenek felett45
Lelki papság isten színe előtt46
Egyedül a hit által47
A papság fogalmának leszűkítése47
Visszaélés a papi hatalommal48
Krisztus helytelen és helyes hirdetése48
Krisztus szeretetének győzelme48
A lelki szabadság summázása49
A szolgálat cselekedetei
A testben élés megköveteli a cselekvést49
A cselekvés kettős iránya50
A lélekkel ellentétes akarat testünkben50
A test figyelmeztetése szolgálatra51
Ádám és Éva cselekedetei52
A hivő ember cselekedetei52
A püspököt nem cselekedetei teszik püspökké53
Nem a gyümölcs teszi a fát jóvá vagy rosszá53
A jó mesterember épít jó házat54
Nem cselekvéssel kezdődik a megigazulás54
Emberek előtt számítanak a cselekedetek55
A személynek kell igazzá lennie hit által55
Hamis vélekedés a jócselekedetekről56
A hit győzi le a hamis vélekedést56
Törvény a kegyelem igéje nélkül?57
A bűnbánat hit által jut céljához57
Az ember nem önmagáért él58
Jócselekedetek egyedül az embertárs javára58
A hit szabaddá tesz szolgálatra59
Krisztus szolgává lett értünk59
Odaadom magamat embertársaimért60
Derűs lélekkel az embertárs szolgálatára61
A keresztyén ember Krisztussá lesz mindekiért61
Mert Krisztus nevét viselkjük62
Szűz Mária példája62
Pál apostol példája62
Jézus példája63
Engedelmesség a felsőbbség iránt63
Engedelmesség az egyházi rend iránt64
Az igazi jócselekedetek ismertető jele65
Nem földi vagy örökkévaló előnyökért!65
Tovább adjuk, amit Krisztustól kaptunk!65
A hivő ember Krisztusban és embertárságban él66
A lelki szabadság és a külső szabadság66
Az építő szeretet
Hamis szabadság és hamis hagyományőrzés67
Az építő szeretet középútja67
A cselekedet nem igazít meg, de szükséges68
Bortánkoztatás és kímélet68
Krisztus szolgájának bölcsessége70
Szertartásokra szükség van71
Állványzatok az épülő házhoz71
Egyedül Isten taníthat meg a hit szabadságára72
A kis káté
Előszó
Üdvözlés78
Az egyházlátogatás szomorú tapasztalata78
Tanítani a népet, különösen az ifjúságot!79
Az öt alapszöveg emlékelése79
Keresztyén szabadság és keresztyén rend80
Magyarázat a Kiskáté szerint80
Magyarázat a Nagykáté szerint80
A szülők és a felsőbbség feladata81
Az úrvacsora szentségének megbecsülése81
A lelkészi szolgálat új, evangéliumi értelmezése82
A Tízparancsolat83
A Hiszekegy87
A Miatyánk89
A Szent keresztség szentsége93
Így tanítsuk gyónni az egyszerű embereket95
Az oltáriszentség97
A reggeli és az esti áldás98
Az asztali áldás és a hálaadás99
Szentírási igék házi táblái100
Esketési könyvecske104
A keresztelési könyvecske108
A nagy káté
Luther Márton előszava
Papok hanyagsága és anyagiassága ellen117
Visszaélés az evangéliumi szabadsággal117
A káté gyermeke és tanulója118
A Szentlélek jelenléte a káté-tanulásnál119
Isten ereje a kísértés ellen119
Mindennapi kenyerünk az Isten igéje120
Isten parancsolja igéjének állandó tanulását120
A tanulást nem lehet befejezni121
Tanulás közben jön meg a kedv a tanulásra121
Előszó
A családfő feladata a káté tanítása122
Amit mindenkinek tudnia kell123
A keresztyén tanítás öt része125
Az első rész: a Tízparancsolat
Az első parancsolat127
Isten és a hit összetartozik127
Ez a parancsolat igaz hitet követel128
A hamis hit hamis istent teremt magának128
Isten a szív teljes bizalmát kívánja129
A világ tele van hamis istentisztelettel129
Istenellenes bizalom a cselekedetekben130
Istentől várjunk minden jót130
Isten jóságának közvetítői131
A hit próbája: hova húz a szívünk?131
Isten haragja és áldása132
A történelem félelmetes tanulsága133
Isten irgalma mindent felülmúl133
Emberek a mammon igézetében134
Isten nem hazudhat134
Az első parancsolaton fordul meg minden135
A második parancsolat
Isten neve bűn fedezésére135
Hamis eskü és hamis tanítás Isten nevében136
Isten neve szent137
Isten nevének helyes használata138
Az eskü igaz ügyért istentisztelet139
Isten nevének tisztelete vallástétel139
Isten nevének segítségül hívása140
Imádkozásra nevelés140
A harmadik parancsolat
Nevelés Isten félelmére és tiszteletére141
Az ótestamentumi sabbát141
Pihenés és istentisztelet142
A szegény nép pihenő napja142
A megszentelésen van a hangsúly143
A hivők gyülekezésének napja143
Ünnepszentelés Isten igéjével144
Isten igéjének hallgatása és megtartása145
A lelki közömbösség bűne145
Isten igéje élő és ható beszéd146
A negyedik parancsolat
Isten felebarátunk felé irányít146
Isten helyettesei147
Mindennél jobban tiszteljük szüleinket!148
Isten jótetszése az engedelmes gyermeken149
Pokol vagy béke az otthonban150
A legmagasabb rang a földön151
Sohasem lehetünk elég hálásak151
A békés élet ígérete152
Áldás vagy átok152
Az elöljárók atyai tisztsége154
A vilgi felsőbbség is Isten eszköze155
A tiszteletlenség társadalmi következményei156
Lelki atyáink megbecsülése157
A szülők felelőssége Isten előtt158
A szülői gondoskodás közéleti jelentősége159
Isten áldása az emberré nevelés szolgálatán159
Az ötödik parancsolat
Ez nem vonatkozik a felsőbbségre160
Isten az életet védi161
A gyilkosság oka ellen161
A parancsolat summája162
A segítség elmulasztása is bűn162
Igazi jócselekedet az ellenség szeretete163
A hatodik parancsolat
A hitvestárs a legdrágább kincs164
A szív és élet tisztasága165
Isten védelme és áldása165
A legmagasabb rangú életrend166
Szükséges életrend166
A házasság tilalma istenellenes167
A házasság becsületének helyreállítása167
A hitvestárs szeretete és megbecsülése168
A hetedik parancsolat
Mindennemű haszonszerzés mások kárára168
Hűtlenség és hanyag munka169
Cégéres tolvajok a kereskedelemben169
Köztiszteletben álló országrablók170
Nem hagyhatjuk szó nélkül mások megkárosítását170
Isten haragja elől nincs menekülés171
Isten egyik tolvajjal bünteti a másikat172
A szegény nép panasza égbe kiált173
Az igehirdető és a felsőbbség felelőssége173
Summázás174
Bőséges lehetőség jócselekedetre174
A nyolcadik parancsolat
Nagy érték a becsület175
Szegény ember igazsgáa175
Az igazságnak elkötelezett bírák és tanúk176
Hamis ítélkezés egyházon belül176
A nyelv bűnei176
Ítélkezés felhatalmazás nélkül177
A megszólás bűne177
Mondd szembe, vagy hallgass!179
Kivétel a felsőbbség179
Megintés négyszemközt179
Talán megnyerheted testvéredet180
Végső lehetőség a bíróság180
Nyilvánvaló bűnről lehet nyíltan beszélni181
A legjobbat mindenkiről!181
Védjük egymás becsületét!181
Jócselekedetekre itt is sok a lehetőség182
A kilencedik és a tizedik parancsolat
A megkívánás bűne182
Az igazság látszata183
A jómódú réteg bűne184
Mindenki nézze a maga hasznát?185
Hűtlensére csábítás185
Játék a suba alatt186
Tiszta szív tiszta élet186
A Tízparancsolat befejezése
Minden jócselekedet forrása és csatornája187
Ennél magasabb rendű élet nincsen188
A legmagasabb értékmérő188
Ismételjük Isten szavát!188
Minden parancsolata külön is érvényes189
Isten félelme és szeretete190
Az első három parancsolat alapja190
A többi hét parancsolat alapja191
Egész életünk a Tízparancsolat gyakorlása191
A legdrágább ajándéka Istennek192
A második rész: a Hiszekegy
Tanítás Isten teljes ismeretére193
Tizenkét cikk helyett három hitágazat193
Az első hitágazat
Válasz az első parancsolatra194
Tőle és a javunkra van minden194
Visszaélés Isten jó adományaival195
Mindent Isten dicsőségére!196
A második hitágazat
Jézus Urammá lett197
Jézus a Szabadító197
Jézus mindent értünk tett198
A harmadik hitágazat
A Szentlélek megszentel199
A Szentlélek elvezet Krisztushoz199
A Szentlélek eszköze az egyház200
A Szentlélek életre kelti az igét szívünkben200
Az "ecclesia" jelentése202
A "communiu sanctorum" jelentése201
A Szentlélek beilleszt a hivők közösségébe202
Bűnbocsánat az ige és szentségek által202
A megszentelés teljessége az örök életben203
A Szentlélek szüntelenül végzi munkáját204
A három hitágazat egysége204
A keresztyénség megkülönböztető jele205
A Tízparancsolat és a hitvallás kapcsolata205
A harmadik rész: a Miatyánk
Szükségünk van imádkozásra206
Isten parancsolata az imádság207
Nevének helyes használata az imádság207
Parancsolata bátorít207
Ha parancsolta, biztosan tetszik Neki208
Hátha nem vagyok elég szent?208
Az imádság nem vész kárba209
Ameghallgatás ígérete210
Számba adja az imádság szavait210
Kérés, nem érdemszerzés211
Kiáltás a nyomorúságból211
Tanuljunk helyesen imádkozni212
Védőfal az igazak imádsága212
Locsogás helyett könyörgés213
Az első kérés
Számunkra és közöttünk legyen szent213
Téves tanítás és szentségtelen élet214
Isten dicsérete szóval és cselekedettel124
A második kérdés
Isten országa közöttünk és nálunk215
Isten országának terjedéséért216
Isten országának kétféle megjelenése216
Merjünk ilyen nagyot kérni?217
A harmadik kérés
Helytállás Isten ügyéért218
Ördög, világ és testünk ellen218
Vállaljuk a küzdelmet!219
Isten ügye a miénk is legyen219
Isten győzelméért220
A negyedik kérés
Mulandó életünk szükségleteiért220
A társadalom jó rendjéért221
Jó kormányzásért221
Mindenféle jóért222
Legfőbb ellenségünk ellen223
Isten jóságának felismeréséért223
Az ötödik kérés
A rettegő lelkiismeret vigasztalása224
Mindig bűnbocsánatra szorulunk224
A szív vidámságáért225
Bűnbocsánat és megbocsátás225
A feloldozás mindig kész lehetősége226
A hatodik kérés
Háromféle kísértés számtalan változata226
Istennel a kísértés ellen227
Elszenvedjük, de nem egyezünk bele228
A nem kételkedő hit szava230
Negyedik rész: A keresztség
A katekizmusban eddig ezt nem tanították231
A szerzési igéken alapul minden231
Nem emberi találmány231
Maga Isten keresztel232
Ige nélkül közönséges víz233
A víz az igével együtt szentség233
Az ige tesz különbséget víz és víz között234
A keresztség célja az üdvösség235
A hitnek szüksége van fogódzóra235
Isten érzékelhető eszközöket használ236
Az elfogadó személy hite236
Isten cselekedete és a hit237
A hit mesterfogása237
Test és lélek üdvössége238
A gyermekkeresztség tetszik Krisztusnak239
Nem a hit, hanem az ige teszi érvényessé240
Isten igéje nem tévedhet240
A hit hiánya nem szünteti meg az érvényességet241
A keresztség nem üres jel241
A keresztyén élet mindennapi keresztség242
Mindennapi harc a bűn ellen243
A megtérés visszatérés a keresztséghez243
A hajó nem törik össze244
Mindennapi ruhánk a keresztség244
Az ötödik rész: az oltáriszentség
Amit minden hivónek tudnia kell246
Független minden emberi vélekedéstől246
Krisztus teste és vére az ige szerint247
A hitetlenség nem változtat rajta248
Bűneink bocsánatára248
Krisztus teste és vére ad bűnbocsánatot249
A kereszten szerzett bűnbocsánatot adja250
Aki hisz, az megkapja250
A szentség méltó vétele251
Gyakranéljünk vele!251
Az erőtlen keresztyéneket biztatni kell252
Krisztus parancsa: Ezt cselekedjétek!253
Nem kényszerből253
Sohasem leszünk egészen tiszták254
Akik szeretnének megjavulni255
Ne önmagunkra nézzünk, hanem Krisztus szavára255
Jézus ígérete nekem szól256
Méltó az, aki érzi gyengeségét256
Méltatlan az, aki nem érzi bűnösségét257
Önvizsgálat257
Kísértésben menedék258
Hivő testvér segítsége259
Befejezésül újra: a családfők felelőssége259
Rövid biztatás a gyónásra
A gyónás szabad legyen260
Visszaélés a szabadsággal260
Gyónás Isten előtt imádságban261
Gyónás felebarátunk előtt261
A titkos gyónás262
A gyónás két része262
A mi cselekedetünk és Isten igéje263
A feloldozásra kell nézni263
Aki nyomorúságát érzi, az magától jön264
Aki keresztyén, azt nem kell külön biztatni265
A gyónás megkedveltetése265
Jegyzetek267
A keresztyén hit főtételei vagy más néven a Schmalkaldeni cikkek
Doktor Luther Márton előszava
Tételek a szabad zsinat elé271
A zsinat halogatása272
Máris elferdítik a reformátori tanítást272
Hamis híresztelések a reformációról273
Szükség van reformáló zsinatra273
A világi rend is reformokra szorul274
Isten ügyét komolyan kell venni275
Első rész
Főtételek az isteni felségről275
Második rész
Tételek Jézus Krisztus szolgálatáról
1. főtétel276
Megigazulás hit által276
A mise
Vitatételek a misével kapcsolatban277
A papok magános misézése278
A mise középponti vitakérdés279
A tisztítótűz279
A szellemjárás280
A búcsújárás280
A testvérközösségek281
Az ereklyék tisztelete281
A búcsú282
A szentek segítségül hívása282
Alapítványi intézetek és kolostorok283
A pápaság283
Ötszáz évig nem volt pápaság284
Pápaság emberi jog alapján?285
Krisztus az egyetlen fő285
A pápai uralom elfogadhatatlan286
Ebből a négy tételből nem engedhetünk287
Harmadik rész
Tárgyalható tételek287
A bűn
A főbűn az eredendő bűn288
Elvetendő tételek a bűnről288
A törvény
A törvény gátat vet a bűnnek289
A törvény leplezi a bűnt290
A megtérés
Töredelemmel kezdődik290
Az evangélium nékülözhetelen291
A törvény egyedül kétségbeesésbe visz291
A pápisták hamis megtérése292
Nem ismerik az igazi bűnt292
A megtérés három emberi részét emelik ki292
Lehet-e tökéletes a töredelem293
Lehet-e tökéletes a bűnvallás294
Meghatározható-e az elégtétel mértéke294
Az elégtétel mint pénzforrás295
A könnyelmű bizonytalankodók295
Az önmarcangoló szentek296
Egyik sem tudja, mi a megtérés296
Mindenestől bűnösök vagynk297
A megtérés nem épülhet jócselekedetekre298
A megtérés halálig tart298
A nyilvánvaló bűn és a hit nem fér össze298
Evangélium299
A keresztség299
A gyermekkeresztség300
Az oltáriszentség300
Úrvacsora egy szín alatt?300
Az átlényegülés tana rafinált okoskodás301
Kulcsok301
A gyónás
A személyes feloldozáson van a hangsúly301
Szentlélek ige nélkül302
Az előzőleg hirdetett ige303
Isten eszköze az ige és a szentségek303
Az átok304
A felavatás és a meghívás304
A papok házassága305
Az egyház305
A megigazulás isten előtt és a jócselekedetek305
A kolostori fogadalmak306
Emberi rendelkezések306
Valamennyi tétel záradék307
Amiben mi nem akarunk résztvenni307
Aláírások307
Jegyzetek308

Luther Márton

Luther Márton műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Luther Márton könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem