865.916

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Régi Magyar Költők Tára 12.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 837 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
Kötetszám: 12
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-05-3959-4
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval.

Előszó

Hét költő verseit adjuk itt közre. Mind a hét az udvari epigon költészet képviselője. „Apró madarak" tehát a sasok után: Madách Gáspár, egy névtelen, gróf Balassa Bálint és Beniczky Péter... Tovább

Tartalom

Előszó 5
MADÁCH GÁSPÁR:
1. Dicziret
O Jehowá Szént Jstenem 9
2. Jghen szép enekek ché nielwbol magiarra forditot. Első ének
Az isten magosaghbool 10
3. Maas eenek
Czendes Lelekkel dichiriuk 12
4. Harmadik eenek
Az Vtnak ha ereddűnk 14
5. Negiedik eenek
Az én vram es Christusom 16
6. Az 1638 estendőben
Halgazd keresztien ember 17
7. Sóliloquium: Johannis Rimaini
Miért tőrőddöl een lelkem 22
8. Enek
Az hit remelendő dolgoknak allattia 26
9. Patientia
Nagy ioszág emberben az Patientia 28
10. Prudentia
Okosagis vette kezeben twkeorit 29
11. Charitas
Szeretet egiarant tartia eö giermeket 29
12. Justitia
Merö szerpeniöiet igasagis tartia 29
13. Fides
Az hitnek olaya égdeggel vilaggal 30
14. Spes
Keet felé teriti kezeit Remeniszég 30
15. Fortitudo
Alt fogta Eroszeg vasztagon oszlopiát 31
16. Superbia
Az keueliszegis már haszomlo Pauahoz 31
17. Auaritia
Fösueniszegis iarul az maszodik rendben 32
18. Inuidia
Irigiseghis fogta kezeben lanczaiat 32
19. [Henyélés]
Henieles az embert olira östököli 33
20. [Harag]
Negiedik rendben latot az oroszlant 33
21. [Mértéktelenség]
Rezeges embernek chegere az pohár 33
22.1. [Az gonoz aszoni alatrol]
Ne hid minden kor az Aszonialatnak 34
II. Az gonoz aszoni alatrol
Aszonj alat ha haraghsik vgian resket 35
23.1. Feleseget ne Végi magadnak ioszageért 37
II. Felesziget ne Végi magadnak ioszaghért 39
24. Jo Szerencheben magadat el ne higy 40
25. Sokaigh walo éltedet ne kywani 42
26. Az Laszu Viz tudhad hogi partot moss 43
27. Borral szerelemmel ha lehet iól éél 44
28. Az mi lehetseges oliban teőrd magadat 45
29. Weszet Marha Vtan te ne Sirankozál 46
30. Reghi Baratodat meg ne ragalmazad 47
31. Ely marhadbul szepen masznak hasznara 47
32. Jgaz emberekel ne kezd teorwenikedni 48
33. Ha te iol éls masznak gonoz eletiwel ne gondoli 49
34. [ Cato bölcs mondásainak magyarázatai]
Többet wigiáz S-tanuly teis mindenkoron 51
35. [Az io aszoni alatrol]
Nagi Jsten aiandeká 57
36. Az io aszoni alatrol
Aszoni embernek Semermeteseghe 58
37. O tsalard wilagh mit tselekessel 59
38. I. Kronyka etc.
Szok seep dolgokot immár hallotunk 60
II. Hidég orsagnak mondgiak Sueciat 63
39. Sodamahóz haszonlo parasnak haileka 63
40. Bendeó Panna komaromi aszoni eneke
Komaromban lako te Bendó Panna 65
41. Balasa Janos eneke szolymoczkaiarull
Az én Solimoczkam Paloitan Vagion 66
42. Az vr Istenben bizál erös vasztag hittel 67
A RIMAY-MADÁCH-KÓDEXEK ISMERETLEN SZERZŐTŐL SZÁRMAZÓ VERSEI
43. Ne gondold Szerelmem keniü Indulatnak 71
44. Nagi peldaát adhatok en rolam mindennek 72
45. Ki ki Terhet Váálán kőzwlúnk visseli 73
46. Birja bár akárki nagy jószágú Lévát 73
47. Szerelemtwl chiak kaár, hogi tiltunk szép szemelt 74
48. Semmi alat ninchien földön niomorultab 74
49. Egi Szep roza szalat kwltem aiandekon 75
50. Látod ez gyöngy szemet 75
51. Oly nehez, nem latom elótem Jarnia 76
52. Hárfa ... at walahoua Juthat, min ... chiendessit 77
53. Az en szuvem gioniorkodtető szerelmessem ekes szemelienek kedues jrassara valo valas tetele Ereznél, kö sziklanál 77
54. Szerelmessitöl valt Valoban nagi kint láát 78
55. Szerelmese iob kezenek jrassat kőszőnthy
En edes iob kezem, Toled keduen vessem 78
56. Maga lelke vigaztalassanak 4 enekeczke
Eörűl Immar lelkem, Szep kinchet talaltal 79
57. Be borult folhozót banat hozó egem 80
58. Peőngeszeét koboznak giakran ha te hallod 81
59. Az tekintetes es nagyságos hadady Weseleny Ferencz vram eö nagyságha newére sereztetet wersek
Hadakot wiszeleő 81
BENICZKY PÉTER:
60. Az En Banatimban vygastaly megh Jstenem 87
61. Jay Niaualias Fejem menij szok beöntt Tetem 87
Magyar rithmusok avagy versek. Elsö része
62. Reggeli ének
Minden nap vig kedvel 88
63. Magával való lelki számvetés
Kösziklátul fajzott 91
64. Poenitentiára indult szivnek könyörgése
Hatalmas Istenség 93
65. Más azon töredelemmel valo könyörgés
Vedd eszedben szivem 96
66. Még-is más azon töredelemmel könyörög
Jaj fülem csendülő 98
67. Az el-hagyott állapatban maga vigasztalása
Mit háborgatz lelkem 101
68. Bűneit ismérvén Istennek kegyelméért könyörög
Rettegtet sok vétkem 103
69. Itt az teremtésért Istennek hálát ád
Császárok Császára 105
70. Az mennyei örök boldogságnak kévánása
Örüly s' vigadgy lelkem 108
71. Uton jároknak oltalom kérése Istentöl
Szarándokságimot 110
72. Hogy ez világ javáiban semmi nincs állando
Szin festékkel mázolt 112
73. Bu és bánat henyélő szivben vér fészket
Valahol el-megyek 115
74. Hogy az Isten egyedül maga veri az hadakat
Seregek hadnagya 118
75. Hogy az szabadságnak méltosága mindeneknél kévanatos
Mi lehet kedvessebb 120
76. A' szerencsének tündéres mi vóltárúl
Kis jók után keserves napim 123
77. Más ugyan azon szerencsének álhatatlanságárúl
Mikor a' Szerencse fel-emel valakit 125
78. A' kivanatos kikeletnek gyönyörűségérül
A Hera barlangját 126
79. Vélekedés az ékességröl, az melly tulajdonittatik az rosanak
Világ ékessége 128
80. Az embernek maga ajánlásárul és biztatásárul
Pallyán vár ajándék 131
81. Ember fogad fogadást, ag-eb ki meg-állya
Az Ló mind addig fút 132
82. Hogy az szabad zabola nélkül valo nyelv mindeneket viszsza magyaráz
Crokodilus mint kis gyermek 135
Második resze. A' közönséges magyar példa beszédekrül
83. Mas dolgom nem lévén 139
84. Az esztendönek négy részeinek mivoltárul
Most már minden ujjul 213
85. Az külömbözö szin festékeknek értelme és magyarázattya
Király szin méltoság 215
86. Bé-fejezése ez verseknek
Veget vetek immár csekély rithmusimban 216
BALASSA BÁLINT:
87. Versus praefativi
Bujaságnak senki versemet ne vélje 221
88. [Genius cantat]
Bátorságot veszek szivemre ez nyáron 222
89. Bátorságom inditója 224
90. Békoban már 227
91. Botlik az széréncse, s megh sem áll forgása 231
92. Bujkálz, s njluán uan szépséged 233
93. Bujdosuán tétoua rebdesek 234
94. Botlaze, uagy már régen elis estél? 235
95. [Átok]
Eles elméd légyén, feleicsd el neuedet 237
96. Be jaro vers
Etczer nem njughatuán 241
97. Bánom, hogy ugy buszulok 241
98. Gyöngynél kegyesb sepet 244
99. Búmra vonta latom vak világh harangját 246
100. Cantio
Batoricsad benned bizo, bus szivemet 248
101. Egy teöredelmes szünek büne boczianattyaertt s boldogh kj mulasaertt valo harom imatsaga
Elseö
Egekett alkato, mindentt altal hato 250
102. Második
Büneös lelkemett megh valtto, üdveössegemett ohajtto 251
103. Harmadik
Tudom, nem eörülleöd, seött oyod .s. kerülleöd 253
104. Mas rendbeli istenes enekek
Az ki az szelekre .s. habos tengerekre 254
105. Mas enek
Az el mult esztendeök, megh nem tereö üdeök 256
106. Mit tréfalsz Cupido, mint sajat matkadal 257
107. Paranczolatodra küldöm hat kövemet 259
108. Most elojaroul harom par kövemet 259
109. Aliud
Kegies Kupidonak bizonjos tegzeim 259
110. Busulva czudalliuk 260
LISTIUS LÁSZLÓ:
111. Magyar Márs avagy Mohách mezején történt veszedelemnek emlékezete 263
Cladis Mohachianae
Szép dologh á virtus, drága Amethystus 267
112. Reges Hungariae ab anno Christi CDI. ad annum MDCLII. ungaricis rhytmis descripti
Attilla Fejdelem Bendegucznak fia 417
113. Magyar országh kétt nevezetes gubernátori
Serény Márstul nemzet Magyarságh Chillagha 453
114. Schytiabul ki-jöt magyarok hétt kapitanni
Almus Nemzetébül Arpád születteték 454
115. A' szerenchének álhatatlanságárúl
Fegyvert s hadi-ezközt mind-addigh forgattam 460
116. A' boldoghságos Szűz Máriához Magyar ország patronájához
O Te düchösségben s Jeriko kertében Tündöklö Arany-alma 470
117. A' nemes Magyar országh chimeréhez
Néppel bövelkedö s Mársal dühösködö O' te düchösséges Jel 476
118. [A hunok vezérei]
Tiz .s. kilencz száz ezer hunnus nemzet között 477
ESTERHÁZY PÁL:
Az könyvnek elsö része
119. Az Istenröl való versek
Én pennám mit irion az nagy Istenségröl 485
120. Az isteni bölczeségröl
Vallyon, s-nem kiálté az Bölczéség menyböl 491
121. Az boldogságos szűzről
Ki ád nékem innom Musák Kut Feiéböl 495
122. Boldog Aszszony eneke
Diczöiczd én lelkem az Vrat, és álgyad 499
123. Az vilagnak mvlando voltarol
O mely Boldogtalan ez Világ hiusága 502
124. Az égi madarakrol való versek


Tékénczed az nagy Sast Madarak királlyát 512
125. Az földi állatokrol valo versek
Vadaknak királya mit gondolz ki légyen 517
126. Az halakról valo versek
Halak királlyáuá Nagy Ceth halat tészem 521
127. Kerti virágokrol valo versek
Egykor mulattomban, igen alattomban 526
128. Az szerencze forgandoságanak nem köl hinni
O mely Boldogh az ki mások kárán tanul 529
129. Az had verés egyedöl Istentöl van
Körösztjény lelkeknek rendelt seregeknek 533
130. Az vadaszat madarászat mvlatsagirol
Az szép Vadászatban sokan gyönörködnek 536
131. Az boldogsagos szvzröl valo enek
Minden napunk, azon legyünk 540
Az könyvnek második része
132. Az esztendönek négy részéröl valo ének
Vesd föl szemeidet és tekéncz az égre 547
133. Az fvlemile énekének magyarazattya
Vlök uala egykor harmatos hainalban 557
134. Barátyának betegségéröl valo ének
Oh! edes Istenem 564
135. Egy ártatlan ifivnak panasza Cvpidora
Nisd megh én torkomat keserues sirásra 567
136. Egy ifiu iuhasz panasza az szerencze ellen
Iai én szerenczétlen! iai miként aggodom 570
137. Egy solyom madárol valo ének
Ály megh édes Solymom bátor ne sokáigh 577
138. Ariana sirása és keserves halála
Isten az embernek uezérli ö dolgát 580
139. Palas s-Ester kedves táncza
Fényes Palotákban ékes köfalokban 584
140. Egy ifiv vadasznak panasza Cvpidora
Rémitö Cupido, iai mint rontál engem 587
141. Egy kis karvoly madarrol valo tancz ének
Isten hozzád karuolykám 588
142. Az Cupido ellen egy hattyu madár miatt valo ének
O mely Boldogtalan Cupido te sorsod 591
143. Az draga kövekröl valo táncz enek
El táuozuán immár Télnek fergetege 594
A gyűjteményből kihagyott darabok
144. Egy czudálatos enek
Ez uilágnak gyümölcziröl 598
145. Egy pusztában buidoso lélek eneke szerelemröl
Az Szerelem egy kis szörös uerem 617
146. Egy gondolom táncz enek egy szép rosa virágrul
Buidosásban lévén elmélkedésemben 620
147. Ugy vagyon az hire 622
FRÁTER ISTVÁN:
148. Paraphrasis rhithmica az az verses magyarazat
Földi eletednek -s- tantorgó hitednek 625
149. Következnek nemelly joságos tselekedetekrül -s- vetkekrül is-irt szent irásbéli példás versek
Engedetlenségnek szomoru példája 644
150. In locum 2. Corinth. 12. v. 7. 8.
Szent Pál óldalában hegyes ösztön sátán 652
151. Felseges Ur Isten, hozzád kiált lelkem 653
152. Az olvasohoz
Mint setét bányábúl aranyat széd bányász 655
153. Hogy sugár szarnyával sass repülne délre 655
JEGYZETEK
Bevezetés 659
Madách Gáspár 661
A Rimay-Madách-kódexek ismeretlen szerzőtől származó versei 733
Beniczky Péter 738
Balassa Bálint 753
Listius László 771
Esterházy Pál 795
Fráter István 805
JEGYZÉKEK, MUTATÓK
A források jegyzéke 813
A képek jegyzéke 814
A rövidítések jegyzéke 815
Az énekek kezdősorainak mutatója 816
Névmutató 820
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem