Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.508

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar állam- és jogtörténet

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 559 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-19-2334-7
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 04098/1.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az állam és a jog fejlődéstörténetét hordozó ismeretek tudományos igényű feltárása nem újkeletű törekvés. Így a történeti jogtudományok viszonylag tekintélyes időbeli jelenlétéről beszélünk... Tovább

Előszó

Az állam és a jog fejlődéstörténetét hordozó ismeretek tudományos igényű feltárása nem újkeletű törekvés. Így a történeti jogtudományok viszonylag tekintélyes időbeli jelenlétéről beszélünk hazánkban is, a jogrendszerek évezredekre visszanyúló tapasztalatainak a rendszerezésében pedig ma már szinte áttekinthetetlennek tűnő nemzetközi tudományos eredményekkel rendelkezünk. Ennek a ténynek a felismerése nyomán vesztette el hitelét az egyetemességre, ill. a teljességre való törekvés, enerválódott, ill. retrográddá merevedett a csak nemzeti sajátosságokat kereső szemlélet. Az állam és a jog fejlődéstörténetének mégis manapság egyfajta sajátos reneszánsza tűnik elénk, amit újabban a nemzeti jogtörténet iránt támadt érdeklődés is éleszt.
A hazai jogtudomány iránti elvásárok között a legkülönbözőbb jogtudományi ágazatokban, ill. a hivatássszerűen jogtörténettel foglalkozók eredményeiben benne van korunk levegőjét folyamatosan szaturáló azon igény, amely az állam, ill. a jog történeti szerepének jobb megértését célozza. Valójában a kontinens keleti felében azóta tudatos (ill. gyakran tudat alatti) ez az igény, mióta a feudális, ill. a különböző nemzeti elnyomás felszámolását célzó törekvés a modern állami struktúrák megteremtésétől és a modellként alkalmazott (bevett) jogtól várta a történelmi lépéshátrányok leküzdhetőségét. Vissza

Tartalom

Előszó a hazai jogtörténet histográfiájához5
A magyar jogi gondolkodás az állam és a jog fejlődéstörténetéről - Horváth Pál7
A magyar állam- és jogtörténettudomány - Horváth Pál15
A jogi historizmus világképének változásai15
Iskolák és irányzatok a módszeres jogtörténetírás korszakában23
Új irányok, trendek a hazai jogtörténetben29
Irodalom33
A korai feudális állam a XIII. század derekáig - Csizmadia Andor35
Az állam elemeinek kialakulása. Az államalapítás35
Az állam a korai feudalizmus idején. Az államforma kérdése38
Az államszerkezet alakulása40
A korai feudális Magyarország politikai rendszere41
Az állami szervezet45
A központi szervek45
Az állam és az egyház48
Pénzügyek és hadügyi igazgatás53
A helyi igazgatási szervek55
A jogszolgáltató szervek60
A jogforrások63
A szokásjog63
A törvény64
A privilégiumok66
Irodalom67
A feudális állam a XIII. század derekától 1526-ig - Kovács Kálmán69
A rendiség kialakulása. Az osztályok és a rendek jogállása69
Alapvető osztályok (rendek)69
Egyéb osztályok és rétegek jogállása85
Különleges jogállású népelemek91
Az államszervezet93
Az állam- és kormányforma93
A szent korona eszme95
Az állam központi szervei97
A királyi kincstár jövedelmei107
A hadügyi szervezet109
Az állam és az egyház viszonya. A főpapi javadalmak betöltése. A főkegyúri jog111
A helyi szervek113
A törvénykezési szervek120
A közhitelességi szervezet126
A jogforrások129
A törvény129
A privilégium132
A statútum133
A szokásjog134
Irodalom138
A feudális állam 1526-tól 1848-ig - Csizmadia Andor141
A Habsburg-Magyarország állam- és kormányformája, államszerkezete143
Erdély állam- és kormányformája, államszerkezete144
A török uralom alatti terület144
A politikai rendszer a Habsburg-Magyarországon144
Alapvető társadalmi tagozódások154
Egyéb rétegek jogállása155
Az állami szervezet a Mohácsi vész után (1526-1848)155
Az állam központi szervei a Habsburg-Magyarországon155
A kormányozás és közigazgatás központi szervei162
A pénzügyi igazgatás szervezete, a kamara168
A hadügyi közigazgatás172
Az állam és az egyházak viszonya173
A helyi igazgatás a Habsburg-Magyarországon176
A törvénykezési szervezet a Habsburg-Magyarországon187
A hiteles helyek192
A török hódoltsági területek igazgatása és törvénykezése193
A Rákóczi-féle Habsburg-ellenes harc államszervezete194
Erdély államszervezete a Mohácsi vész után196
A fejedelmi hatalom196
Az országgyűlés197
A központi igazgatás198
A helyi igazgatás199
Törvénykezési szervezet200
Horvát-Szlavónország állami szervezete201
A jogforrások202
A törvény. Alkotmány. Alaptörvények202
A szokásjog207
A király által kibocsátott jogforrások. A privilégium és a királyi rendelet208
A statútum (helyi rendelet)210
Irodalom211
A feudális jog (1000-1848)213
A magánjogi jellegű (jog)intézmények - Csizmadia Andor213
A feudális tulajdonjog213
A személyi jog egyes kérdései226
A családi jog a feudális korban228
Öröklés a feudális korban231
A kötelmi jog a feudális korban234
Modern magánjogi intézmények kialakulása a feudális jogrend bomló szakaszában236
Irodalom238
Büntetőjog - Kovács Kálmán241
A büntetőjog a korai feudalizmus idején241
A büntetőjog a XIII. század derekától a XVII. század végéig246
A feudalizmus utolsó másfél évszázadának büntetőjoga253
Kodifikációs kísérletek a magyar büntető törvénykönyv megalkotására256
Irodalom258
Perjog - Kovács Kálmán259
A peres eljárás a korai feudalizmus idején259
A peres eljárás a kifejlett feudalizmus korában261
Változások a peres eljárásban a késői és a hanyatló feudalizmus idején267
A polgári peres eljárás267
A büntetőperes eljárás269
Irodalom272
A polgári forradalom és a nemzeti függetlenségi harc időszakának állama és joga - Csizmadia Andor273
Az államszerkezet273
Az állam- és kormányforma változásai 1848-49-ben273
Az állam központi szervei275
A helyi szervek285
A törvénykezési szerkezet változásai288
A jogforrások291
Az országgyűlés által alkotott jogszabályok291
Kodifikációs törekvések293
A rendelet294
A helyi statútum (szabályrendelet)294
Az állampolgári jogegyenlőség, a földesúr-jobbágy viszony felszámolása és a szabadságjogok a forradalom és a szabadságharc alatt295
Irodalom299
Az önkényuralom időszakának állama (1849-1867) - Csizmadia Andor301
Az államszervezet301
Az állam- és kormányforma301
A központi és helyi szervek302
Változások az 1860-61. évben. A kiegyezés előkészítése303
A bírósági szervezet308
Jogforrások310
Alkotmány310
Egyéb pátensek311
Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok312
A jogszabályok közzététele a neoabszolutizmus alatt312
Irodalom313
A dualizmus időszakának állama (1867-1918) - Csizmadia Andor315
A dualizmus létrehozása315
A szabadságjogok érvényesülése a dualizmus idején316
A dualizmus korának állam- és kormányformája324
Az állami kapcsolatok rendezése Ausztriával324
Magyarország állam- és kormányformája328
Az államszerkezet330
A központi szervek a dualizmus idején331
Az állami ellenőrzés szervezete343
A helyi szervek344
A törvénykezési szervezet352
Horvát-Szlavónország államszervezete és jogszolgáltatása360
A dualizmus korának jogforrásai362
Törvények362
Rendeletek364
A törvényhatósági és községi szabályrendeletek365
A szokásjogi döntvényalkotás365
Irodalom367
A magyar burzsoá jog kialakulásától 1918-ig369
A magánjog és a kereskedelmi jog - Asztalos László369
A burzsoá magánjog jellemző vonásai369
A magyar burzsoá magánjog fejlődésének fő szakaszai371
A magyar magánjog 1849-től 1861-ig372
A liberálkapitalista magánjog fejlődése376
A kiegyezéses szakasz380
A dualizmus válságának szakasza408
A háború hatása a magánjogra és a kereskedelmi jogra418
Az OPTK továbbélése Erdélyben419
Irodalom420
A polgári eljárási jog - Kovács Kálmán421
A modern polgári eljárási jog fejlődésének fő szakaszai421
A burzsoá polgári eljárás kialakulásának kezdeti időszaka421
A kiegyezés után422
A Polgári perrendtartás (1911.1. tc.)424
Irodalom431
A büntetőjog - Kovács Kálmán432
A modern büntetőjog kialakulása és fejlődése a büntető törvénykönyv (1878:5. tc.) megalkotásáig432
A magyar burzsoá büntetőjog kódexei435
A büntetőjog a kódexek hatálybalépésétől 1918-ig448
Irodalom451
Büntetőeljárási jog - Kovács Kálmán452
A modern büntetőeljárás kialakulása és fejlődése a Bűnvádi perrendtartás (1896:33. tc.) megalkotásáig452
A Bűnvádi perrendtartás (1896:33. tc.)455
A büntetőeljárási jog 1918-ig468
Irodalom469
Az államrendszer modernizációjának kísérlete: az 1918-as Népköztársaság államszervezete - Kovács Kálmán471
A dualizmus államrendszerének felbomlása 1918 őszén471
Az államszervezet kialakulása és változásai472
A központi szervek472
A helyi igazgatás szervei477
A törvénykezési szervezet480
A nemzetiségi kérdés jogszabályi rendezésére és a föderatív állam kiépítésére irányuló kísérletek480
A jogforrások482
Az első Népköztársaság időszakának jogrendszere - Kovács Kálmán485
A magánjog és a családi jog485
A munkaviszony jogi szabályozása487
A büntetőjog487
Az eljárási jogok489
Irodalom489
Kísérlet a szovjet típusú alkotmány bevezetésére: A Magyarországi Tanácsköztársaság állama - Kovács Kálmán491
A polgári demokratikus rendszer összeomlása491
A Tanácsköztársaság államszervezete492
Állam- és kormányforma492
A központi szervek493
A helyi szervek498
A tanácsi választójog499
A törvénykezés szervei500
A jogforrások500
A Tanácsköztársaság jogrendszere - Kovács Kálmán503
A polgári jog503
A földjog505
A munkajog506
A családi jog507
A polgári eljárási jog508
A büntetőjog508
A büntetőeljárási jog510
Irodalom511
A két világháború közötti időszak állama - Csizmadia Andor513
Az államforma kérdése513
A központi szervek514
A helyi szervek525
A törvénykezési szervezet536
Jogforrások538
Irodalom541
A Horthy-korszak jogrendszere543
A magánjog és a kereskedelmi jog - Asztalos László543
A polgári eljárási jog - Kovács Kálmán549
Irodalom550
A büntetőjog - Kovács Kálmán550
Irodalom553
A büntetőeljárási jog - Kovács Kálmán553
Irodalom554
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem