Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.484

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar állam- és jogtörténet

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 573 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-19-3911-1
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 04098/2.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az állam és a jog fejlődéstörténetét hordozó ismeretek tudományos igényű feltárása nem új keletű törekvés. Így a történeti jogtudományok viszonylag tekintélyes időbeli jelenlétéről beszélünk... Tovább

Előszó

Az állam és a jog fejlődéstörténetét hordozó ismeretek tudományos igényű feltárása nem új keletű törekvés. Így a történeti jogtudományok viszonylag tekintélyes időbeli jelenlétéről beszélünk hazánkban is, a jogrendszerek évezredekre visszanyúló tapasztalatainak a rendszerezésében pedig ma már szinte áttekinthetetlennek tűnő nemzetközi tudományos eredményekkel rendelkezünk. Ennek a ténynek a felismerése nyomán vesztette el hitelét az egyetemességre, ill. a teljességre való törekvés, enerválódott, ill. retrográddá merevedett a csak nemzeti sajátosságokat kereső szemlélet. Az állam és a jog fejlődéstörténetének mégis manapság egyfajta sajátos reneszánsza tűnik elénk, amit újabban a nemzeti jogtörténet iránt támadt érdeklődés is éleszt.
A hazai jogtudomány iránti elvárások között a legkülönbözőbb jogtudományi ágazatokban, ill. a hivatásszerűen jogtörténettel foglalkozók eredményeiben benne van korunk levegőjét folyamatosan szaturáló azon igény, amely az állam, ill. a jog történelmi szerepének jobb megértését célozza. Valójában a kontinens keleti felében azóta tudatos (ill. gyakran tudat alatti) ez az igény, mióta a rendi, ill. a különböző nemzeti elnyomás felszámolását célzó törekvés a modern állami struktúrák megteremtésétől és a modellként alkalmazott (bevett) jogtól várta a történelmi lépéshátrányok leküzdhetőségét. Vissza

Tartalom

Előszó a hazai jogtörténet historiográfiájához5
Horváth Pál: A magyar jogi gondolkodás az állam és a jog fejlődéstörténetéről7
Horváth Pál: A magyar állam- és jogtörténet-tudomány15
A jogi historizmus világképének változásai15
Iskolák és irányzatok a módszeres jogtörténetírás korszakában24
Új irányok, trendek a hazai jogtörténetben30
Irodalom35
Csizmadia Andor: A magyar állam fejlődése a XIII. század derekáig37
Az állam elemeinek kialakulása. Az államalapítás37
A magyar állam a XIII. századig40
Az államszerkezet alakulása41
A magyar társadalom szerkezete a XIII. századig43
Az állami szervezet46
A központi szervek46
Az állam és az egyház50
Pénzügyek és hadügyi igazgatás55
A helyi igazgatási szervek57
A jogforrások65
A szokásjog65
A törvény66
A privilégiumok69
Irodalom69
Kovács Kálmána: A magyar állam a XIII. század derekától 1526-gi71
A rendiség kialakulása és a rendek jogállása71
Egyéb társadalmi rétegek jogállása85
Különleges jogállású népelemek91
Az államszervezet92
Az állam- és kormányforma92
A szent korona eszem94
Az állam központi szervei96
A királyi kincstár jövedelmei106
A hadügyi szervezet109
Az állam és az egyház viszonya. A főpapi javadalmak betöltése. A főkegyúri jog111
A helyi szervek113
A törvénkyezési szervek121
A közhitelességi szervezet127
A jogforrások130
A törvény130
A privilégium133
A statútum134
A szokásjog135
Irodalom139
Csizmadia Andor: A magyar állam 1526-tól 1848-ig141
A Habsburg-Magyarország állam- és kormányformája, államszerkezete141
Erdély állam- és kormányformája, államszerkezete143
A török uralom alatti terület144
A politikai rendszer a Habsburg-Magyarországon144
Alapvető társadalmi tagozódások144
Egyéb rétegek jogállása154
Az állami szervezet a mohácsi vész után (1526-1848)155
Az állam központi szervei a Habsburg-Magyarországon1555
A kormányzás és közigazgatás központi szervei162
A pénzügyi igazgatás szervezete, a kamara168
A hadügyi közigazgatás172
Az állam és az egyházak viszonya174
A helyi igazgatás a Habsburg-Magyarországon189
A hiteles helyek194
A török hódoltsági területek igazgatása és törvénykezése194
A Rákóczi-féle Habsburg-ellenes harc államszervezete196
Erdély államszervezete a mohácsi vész után199
A fejedelmi hatalom199
Az országgyűlés200
A központi igazgatás201
A helyi igazgatás202
Törvénykezési szervezet203
Horvát-Szlavónország államszervezete203
A jogforrások204
A törvény. Alkotmány. Alaptörvények205
A szokásjog210
A király által kibocsátott jogforrások: a privilégium és a királyi rendelet211
A statútum (helyi rendelet)213
Irodalom213
A jog (1000-1848)215
Csizmadia Andor: A magánjogi jellegű (jog)intézmények215
A tulajdonjog215
A személyi jog egyes kérdései229
A családi jog 1848-ig231
Öröklési jog a rendi korszakban234
A kötelmi jog a rendi korban237
Modern magánjogi intézmények kialakulása a reformkorban239
Irodalom242
Kovács Kálmán: Bűntetőjog243
A büntetőjog fejlődése a XIII. század közepéig243
A büntetőjog a XIII. század derekától a XVII. század végéig248
A rendiség utolsó másfél évszázadának büntetőjoga255
Korai kodifikációs kísérletek a magyar büntető törvénykönyv megalkotására258
Irodalom261
Kovács Kálmán: Perjog262
A peres eljárás a XI-XIII. században262
A peres eljárás a XIV-XVI. században264
Változások a peres eljárásban a XVII-XVIII. században270
A büntetőperes eljárás273
Irodalom276
Csizmadia Andor: A polgári forradalom és a nemzeti függetlenségi harc időszakának állama és joga277
Az államszerkezet277
Az állam- és kormányforma változásai 1848-49-ben277
Az állam központi szervez279
A helyi szervek290
A törvénykezési szervezet változásai293
A jogforrások296
Az országgyűlés által alkotott jogszabályok296
Kodifikációs törekvések 1848-1849-ben299
A rendelet299
A helyi statútum (szabályrendelet)299
A jogegyenlőség:
a földesúr-jobbágy visszony felszámolása300
és a szabadságjogok 1848-1849-ben300
Irodalom304
Csizmadia Andor: Az önkényuralom időszakának állama (1849-1867)304
Az államszervezet305
Az állam- és kormányforma305
A központi és helyi szervek306
Változások az 1860-61. évben. A kiegyezés előkészítése307
A bírósági szervzet312
Jogforrások314
Alkotmány314
Egyéb pátensek315
Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok316
A jogszabályok közzététele a neoabszolutizmus alatt317
Irodalom317
Csizmadia Andor: A dualizmus időszakának állama (1867-1918)319
A dualizmus létrehozása319
A szabadságjogok érvényesülése a dualizmus idején320
A dualizmus korának állam- és kormányformája329
Az állami kapcsolatok rendezése Ausztriával329
Magyarország állam- és kormányformája333
Az államszerkezet334
A központi szervek a dualizmus idején335
Az állami ellenőrzés szervezete349
A helyi szervek349
A törvénykezési szervezet358
Horvát-Szlavónország államszervezete és jogszolgáltatása366
A dualizmus korának jogforrásai368
Törvények368
Rendeletek370
A törvényhatósági és a községi szabályrendeletek371
A szokásjogi döntvényalkotás372
Irodalom374
A magyar jogfejlődés 1848-tól 1918-ig375
Asztalos László: A magánjog és a kereskedelmi jog375
A modern magánjog jellemző vonásai375
A modern magyar magánjog fejlődésének fő szakaszai377
A magyar magánjog 1849-től 1861-ig378
A liberálkapitalista magánjog fejlődsée382
A kiegyezéses szakasz386
A dualizmus válságának szakasza416
A háború hatása a magánjogra és a kereskedelmi jogra427
Az OPTK továbbélése Erdélyben428
Irodalom429
Kovács Kálmán: A polgári eljárási jog429
A modern polgári eljárási jog fejlődésének fő szakaszai429
A polgári eljárás kialakulásának kezdetei időszaka429
A kiegyezés után431
A Polgári perrendtartás (1911:1. tc..)432
Irodalom440
Kovács Kálmán: A büntetőjog441
A modern büntetőjog kialakulása és fejlődése a büntető törvénykönyv (1875:5. tc.) megalkotásáig441
A magyar büntetőjog kódexei444
A büntetőjog a kődexek hatálybalépésétől 1918-ig458
Irodalom461
Kovács Kálmán: Büntetőeljárási jog462
A modern büntetőeljárás kialakulása és fejlődése a Bűnvádi perrendtartás (1896:33. tc.) megalkotásáig462
A Bűnvádi perrendtartás (1896:33. tc.)565
A büntetőeljárási jog 1918-ig479
Irodalom480
Kovács Kálmán: Az államrendszer modernizációjána kísérlete: az 1918-as Népköztársaság államszervezete481
A dualizmus államrendszerének felbomlása 1918 őszén481
Az államszervezet kialakulása és változásai482
A központi szervek482
A helyi igazgatás szervei488
A törvénykezési szervezet490
A nemzetiségi kérdés jogszabályi rendezésére és a föderatív állam kiépítésére irányuló kísérletek491
A jogforrások492
Kovács Kálmán: Az első Népköztársaság időszakának jogrendszere495
A magánjog és a családi jog495
A munkaviszony jogi szabályozsáa497
A büntetőjog497
Az eljárási jogok499
Irodalom499
Kovács Kálmán: Kísérlet a szovjet alkotmány bevezetésére: a Magyarországi Tanácsköztársaság állama501
A polgári demokratikus rendszer összeomlsáa501
A Tanácsköztársaság államszervzete502
Állam- és kormányforma502
A központi szervek503
A helyi szervek508
A tanácsi választójog509
A törvénykezés szervei510
A jogforrások510
Kovács Kálmán: A Tanácsköztársaság jogrendszere513
A polgári jog513
A földjog515
A munkajog516
A családi jog517
A polgári eljárási jog518
A büntetőjog520
A büntetőeljárási jog520
Irodalom521
Csizmadia Andor: A két világháború közötti időszak állama523
Az államforma kérdése523
A központi szervek524
A helyi szervek536
A törvénykezési szervezet547
Jogforrások549
Irodalom553
A Horthy-korszak jogrendszere555
Asztalos László: A magánjog és a kereskedelmi jog555
Kovács Kálmán: A polgári eljárási jog561
Irodalom562
Kovács Kálmán: A büntetőjog562
Irodalom565
Kovács Kálmán: A büntetőeljárási jog565
Irodalom567
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem