1.047.516

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar költők I-II.

Szemelvények hétszáz esztendő dalterméséből

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Budapest Székesfőváros Közönsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 528 oldal
Sorozatcím: A magyar népművelés könyvei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egy fekete-fehér képpel illusztrálva. Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A "Magyar Népművelés Könyvei" között íme megjelent az a könyv, amely költői irodalmunk remekeiből összeállított gyűjteményt, költői anthológiát nyújt a nemzet számára.
A magyar főváros közönsége... Tovább

Előszó

A "Magyar Népművelés Könyvei" között íme megjelent az a könyv, amely költői irodalmunk remekeiből összeállított gyűjteményt, költői anthológiát nyújt a nemzet számára.
A magyar főváros közönsége lelkes áldozatkészséggel vállalta e könyv kiadását. Különös örömére szolgál, hogy a magyar szív és lélek legszebb virágaiból fűzött koszorú ez a könyv, melynek a nemzet legszélesebb rétegei közé való eljuttatását lehetővé teszi.
Az a város adja ki a könyvet, amely mindenkor a világosságnak, erénynek, az építő-, alkotókészségnek és tudásnak volt a hirdetője.
A magyar főváros valóban szíve akart lenni nemzetének, melynek nagyságát, fényét köszönheti. Az irodalmi úttörés apostolai innen szólottak az országhoz, hogy nyelvével együtt megmentsék a magyart. Irodalmi központtá tették a várost, honnan az egész nemzetre szerteáradt műveik által mindaz, ami fennkölt, igaz, nemes, lelket gyújtó és szent akarat nevelő. A nemzeti újjászületés és nemzeti haladás nagy eszméi innen indultak el hódító útjukra Széchenyi, Kossuth műveiben, s 1848 márciusában itt harsant fel elemi erővel a nemzeti újjászületés örömujjongása. A borús, nehéz idők szomorú éveiben innen keltek szárnyra a vígasztaló, csüggedéstől óvó, jobb jövővel bíztató hangok költőink, közéletünk nagyjainak, tudósaink ajkáról. Az ország szellemi és anyagi fejlődésének korszerű gondolatai, az egyetemes és nemzeti tudományosság vívmányai azután is mindig Budapestről terjedtek szét. S ha hazánk megérdemli a nemes értelemben vett "európai" jelzőt, jórészt annak köszönheti, hogy fővárosa méltóan fogta fel vezéri hivatását.
Ezért adja ki áldozatkész örömmel ezt a gyűjteményt a főváros közönsége. Vissza

Tartalom

I. kötet
Ajánlás13
Előszó15
Bevezető16
Ómagyar Mária-siralom1
Himnusz a felfeszített Krisztushoz2
Mátyás király halálára2
Vásárhelyi András: Ének szűz Máriához3
A Halál himnuszából4
Ének Szent László királyról4
Alexandriai Szent Katalin legendájáról5
I. Katalin a tömlöcben7
II. Katalin mártinhalála8
Ének Pannonia megvételéről11
Tinódi Sebestyén: Szondi György halála12
Török Bálint fogsága14
Szilágyi és Hajmási históriája16
Balassa Bálint: Könyörgés17
Borivóknak való17
Katona-ének18
Hogy Júliára talála19
Esdeklés Júliához20
Ha ki akar látni21
Az ő szerelmének örök voltáról22
Boldogtalan vagyok23
A darvaknak szól23
Búcsúzás hazájától24
Az Oceánum mellett25
Rimay János: A magya nemzetnek romlott állapotjáról25
Házasok éneki26
Asszonyok intése27
A katholikus énekköltészetből: Karácsonyi ének30
Szép violácska30
Mária-siralom31
Húsvéti ének31
Halottas ének32
Szent István királyhoz32
A protestánsok zsoltáraiból: Erős várunk nekünk az Isten33
Szenczi Molnár Albert: 23. zsoltár: Az Úr énnékem33
42. zsoltár: Mint a szép híves patakra34
90. zsoltár: Te benned bíztunk eleitől fogva34
Jeremiás prófétának siralmas éneke35
Pap Benedek: Segítségül hívása Istennek36
Szerémi Illyés: Cantio pulchra37
Beniczki Péter: A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről38
Zrínyi Miklós: Idillium39
Attila40
Szigeti Zrínyi Miklós41
Idő és hírnév41
Elégia41
Gyöngyösi István: A kovácsműhely (Kemény János II. 3.)42
Zrínyi Ilona szépsége (Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága)43
A kurucvilág költészetéből: Tatár rabságban levő erdélyiek dala43
Kuruc tábori dal44
Buga Jakab éneke45
Csinom Palkó45
Ne higyj magyar a németnek48
Rákóczi nóta48
Őszi harmat után49
Rákóczi könyörgése50
Megjártam a hadak útját50
Kerekes Izsák51
Thaly Kálmán kuruc költeményeiből: Bezerédi nótája53
Esztergom megvételérül53
Balogh Ádám nótája55
Ocskay Lászlórul való ének55
Bujdosó Rákóczi57
Rákóczi Ferenc búcsúdala58
Virágénekek a XVII-XVIII. századból: El kell mennem59
Amott kerekedik59
Szól a kakas már59
Állj előmbe rózsám60
Ám úgy légyen60
Mennyekzőben61
Áll előttem61
Mutata Vénus egy almát62
Ó kedes fülmilécske62
Kedvemet újító62
Bolondság volt63
Szabad, víg életem64
Menj el édes fecském64
Petrőczy Kata Szidónia: Sebes árvizeknek65
Szánjatok kőszklák65
Amade László: Katonaének66
Ah! már egyszer engeszteld meg67
Átkozlak te szerelem67
Én angyalkám6
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse69
A feszülethez69
Kísztő ének69
Útravaló70
Orczy Lőrinc: Hívságok megvetéséről70
Szerelem és bor71
A bugaci csárdának tiszteletére71
Pálóczi Horváth Ádám: Vidulás73
Sári rózsám73
Péczeli József: A király és kapás74
Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai75
Kalapos király75
Baróti Szabó Dávid: Egy ledölt diófához78
Abauj vármegye ünnepe napjára78
Révai Miklós: A lélek halhatatlansága79
Luca szépsége80
Rájnis József: Szent István királynak jobb kezéről80
Virág Benedek: A bölcsről81
Változás81
Egy hajóhoz82
Verseghy Ferenc: Klárikához83
Az igaz bölcs83
Bacsányi János: A franciaországi változásokra83
A látó84
Serkentő ének84
Rövid tavasz85
Szentjóbi Szabó László: Az együgyü paraszt85
A sírhalom86
Dayka Gábor: Titkos bú86
A rettenetes éj87
Szentmihályi Mihály: Boldogasszony anyánk87
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez88
Keserédes88
Az álomhoz89
A rózsabimbóhoz89
Siralom89
A búkergető90
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz90
Szegny Zsuzsi a táborozáskor91
A magyar gavallér92
A magánossághoz93
A tihanyi echóhoz94
Kisfaludy Sándor: Himfy Szerelmeiből: A kesergő szerelemből95
A boldog szerelemből96
Gyula szerelméből97
Dobozy Mihály és hitvese97
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély100
Vajdahunyad100
Minnyihez101
Epigramák101
Kis János: Atyai búcsúzás102
Ujfalvi Krisztina: Komor idők103
Ez az élet103
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás104
A magyarokhoz104
A felkölt nemességhez105
Wesselényi hamvaihoz106
Magyarország106
Napoleonra107
Az én osztályrészem107
A megelégedés108
A közelítő tél108
A temető109
Levéltöredék barátnémhoz109
Életphilosophia110
Dukai Takács Judit: Az én lakhelyem111
Vitkovics Mihály: Nem hasnom énnekem111
Zöld a mező112
Nálam volt ma112
Emberség112
Emberdísz113
Szerelem és barátság113
Szemere Pál: Emlékezet113
Kisfaludy Károly: Mohács113
Budai harcjáték115
Karácsonyéj116
Az álmatlan király118
A sastoll119
Népdalok: Rákosi szántó a török alatt119
Szülőföldem szép határa120
Vedd sarlódat édes kincsem120
Ha én tiszta patak volnék120
Hej ti fényes csillagok120
Most jer hozzám121
Az én babám durcás leány121
A bánkódó férj121
Pipadal121
Kölcsey Ferenc: Hymnus122
Zrínyi dala123
Zrínyi második éneke123
Huszt124
Emléklapra124
Vanitatum vanitas124
Remény, emlékezet125
Csolnakon125
Bordal126
Szép Lenka127
Szentmiklóssy Alajos: Az öröm127
A szerény127
A sorson nevető diadal128
A képmutató128
Vörösmarty Mihály: Szózat128
Hymnus129
Az élő szobor129
Az úri hölgyhöz130
Liszt Ferenchez131
Jóslat132
Fóti dal133
Keserű pohár135
A vén cigány135
A szegény asszony könyve136
Kis gyermek halálára137
Ábránd138
Idához138
A kis leány baja139
A megrengőhöz139
Szép Ilonka140
Petike141
A búvár Kund142
Szilágyi és Hajmási143
Epigrammák: Magyarország címere145
A puszta sír145
Kisfaludy Károly sírjára145
Kölcsey145
Laurának145
Két gyermek sírja146
Emléksorok146
Ősök146
Czuczor Gergely: Hunyadi146
A legszebb ének147
Szondi147
A szerelmes bojtár149
A boros vándor149
Esik eső149
Gémes kút150
Temetőben150
A falusi kis lány Pesten150
Riadó151
Garay János: Magyar hölgy153
Kont153
Mátyás király Gömörben155
Báthori Erzsébet156
Az obsitos157
Bajza József: Irma Gyulához162
Isten hozzád162
Apotheosis163
Sóhajtás164
Ébresztő164
Kerényi Frigyes: Harangszónál165
Honvágy165
Vachott Sándor: Szépemhez166
Gyermek álmai166
Sujánszky Antal: A kereszt167
Lauka Gusztáv: Butter Flórián167
Székács József: Esti imádság168
Br. Eötvös József: Vár és kunyhó168
A megfagyott gyermek170
Búcsú171
Végrendelet171
Tárkányi Béla: Coriolán172
Erdélyi János: Egy gyermek születésére173
A menekültek174
Kis leány dala174
Kriza János: Erdővidék az én hazám175
Sárosy Gyula: Születésem napján175
A huszár176
Farsangi dal177
Tompa Mihály: Harangszó178
Galamboskő179
A jávorfáról180
Télen nyáron182
Békót tettem182
A tilinkóm nem szól182
Őszi tájnak183
A gólyához183
A madár, fiaihoz184
Levél egy kibujdosott barátom után184
Pusztán186
Terebélyes, nagy fa187
Új Simeon188
Ikarus189
Három a daru190
Petőfi Sándor: Az alföld191
A Tisza192
A csárda romjai192
A puszta télen194
Szülőföldemen195
A jó öreg kocsmáros196
Füstbe ment terv197
Fekete kenyér197
Dalaim197
Befordultam a konyhára198
A faluban utcahosszat198
Alku198
Megy a juhász a szamáron199
Pató Pál úr199
Pál mester199
A rab oroszlán200
Sári néni200
A vándorlegény201
Halhatatlan a lélek202
A magyar nemzet202
Egy gondolat bánt engemet203
Nemzeti dal203
Csatában204
A király esküje204
Hull a levél a virágról205
Reszket a bokor, mert205
Ereszkedik le a felhő208
Te vagy, te vagy barna kislyány208
Szeretlek kedvesem208
Itt van az ősz, itt van újra209
September végén210
Arany János: Családi kör212
Itthon213
Fiamnak213
Ráchel siralma214
Szent László215
A bajusz216
A fülemile219
A hegedű220
A dalnok búja221
Ágnes asszony223
Szibinyáni Jánk224
Szondi két apródja225
A walesi bárdok227
Tetemrehívás228
Hídavatás229
Epilógus230
Jegyzetek233
II. kötet
Jókai Mór: Régi dal1
Pap Endre: Egy leánynak1
Lisznyai (Damó) Kálmán: Vígadj hazám2
Tóth Endre: Válás2
Greguss Ágost: A lakatosok3
Régi történet4
Az élet kertje4
Zalár József: Zizim4
Gyulai Pál: Hadnagy uram6
Horatius olvasásakor7
Szüreten
Szeretnélek még egyszer látni8
Éji látogatás9
Krisztus és a madarak9
A szél és a nap10
Az Igazság és Hamisság11
Margit szigetén11
Lévay József: Mikes12
Szüretünk13
Látogatók14
Karácsonyi verebek15
A két öreg15
A vén diófa17
Arany bölcsője18
Szép öreg templom19
Aratás19
Madách Imre: Dalforrás20
A halál költészete21
Ó- és új-kor22
Mindszenty Gedeon: Ó! úgy szeretném23
Tóth Kálmán: Előre24
Kik voltak a honvéde?24
Ki volt nagyobb25
Fütyül a szél26
Búza26
Sírjon, ríjjon a hegedű26
Halál27
Szász Károly: Hazámhoz28
Iduna28
Angyal és ördög29
Dalmady Győző: Éji furulyaszó30
Zilahy (Kiss) Károly: Hajótört31
Komócsy József: Nyáréj32
Vajda János: A Sirámok-ból32
Húsz év múlva32
Tavasz felé33
A kárhozat helyén34
A vaáli erdőben35
Őszi játék35
Magány36
Az üstökös36
Tünemények37
Nádas tavon37
Szerelem hatalma38
Emléksorok38
Harminc év után39
Beviczky Gyula
Az első szerelem-ciklusból
Szívemből téptem ezt a dalt39
Szép volt és ifjú40
Zeneszót hoz a kósza szellő40
Az Emma-ciklusból
Én édes elhervadt virágom40
Sátán41
Karácsonkor41
Imakönyvem42
Ősz felé42
Magamról43
Útra készen44
Pán halála44
Számlálgatom45
Salamon király álma46
György Vilmos: Mese47
Komjáthy Jenő: A homályból48
Óda a naphoz48
Jelenések50
Körfolyam51
Éloa51
Sírversek52
Tolnai Lajos: A szegény vándorló legényről53
Dunaparton54
Karácson estéjén54
Dömötör János: Bércek közt55
Arany László: Elfrida56
A délibábok hőséből59
Pósa Lajos: Anyám intése63
Gáspár Imre: Lépéseket hallok63
Darmay Viktor: Mámor64
Endrődi Sándor: Visszavárlak64
Hajók találkozása65
Haidé65
A "Kuruc nóták"-ról
Liliomszál65
Ahol te jársz66
Mi dobog, mi zokog?66
Legenda66
Dunántúl66
A kölesdi harcon67
Gyönge violának67
A bujdosó Rákócziról67
Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel68
Ábrányi Emil: Magyar nyelv69
Kiszáradt forrás előtt71
Bálkirálynő temetése71
Kiégett csillagok72
Kiss József: Egy sír73
Ágota kisasszony73
Ó mért oly későn74
Nápolyi emlék75
Lepereg az óra76
Influenza76
Madonna77
Czobor Erzsike77
Tüzek78
A naphoz79
A trombitás79
Adagio80
Váradi Antal: Petőfi a Hortobágyon81
Dóczi Lajos: Szonett83
A Csók83
Indali Gyula: A haldokló ifjú84
Bartók Lajos: Hogy torlanak föl85
Rudnyánszky Gyula: Edison86
Jakab Ödön: Kisfaludy Sándor emléke87
Vargha Gyula: A Dunaparton90
Cséplés91
Az Alföld szélén92
Előrevetett árnyék93
Szent Margit galambjai94
Régi szüretek94
Születésem napján95
Papp Zoltán: Iszogatok, dalolgatok95
Radó Antal: A Kolosszeumban96
Lőrinczy György: A Sas halála97
Kozma Andor: A karthagói harangok97
Csinált világ99
Kölcsönös babér102
Hervadt versek103
Erdőírtás103
A magyarok symphoniája104
Régi betyárok106
Szabolcska Mihály: Salzburgi csapszékben107
A Grand Caféban107
Hajnal107
Akácfavirág108
Miért nem születtél te108
Esztétika109
A notre-dame-i toronyóra109
Dal a kis Demeter Rózsikáról110
A kereszt111
Szávay Gyula: Az ezüst pohár111
Túl a rézhegyeken114
Londesz Elek: A fagyökér115
Ifj. Szász Károly: Mohács miénk marad115
Petri Mór: Madár a kalitkában116
Palágyi Lajos: Verses könyvem116
Atlas monológja117
lívia118
Epigrammák
Magyar, ki honát megveti118
"A sírt, hol nmezet sülyed el..."119
Szegény magyar119
Van ó-magyar119
Meghalt a költő119
Szabados Ede: túl a földön119
Makai Emil: A bolygó121
A Balaton122
Zuboly levele titániához123
Zempléni Árpád: A táltos124
Keletre, magyar125
Szeben alatt126
Lavotta szerelme126
Szuómi126
Bosszú128
Gárdonyi Géza: Bölcsesség a hullámokon134
Tél és tavasz134
Levél a tanyáról135
Éjjel a Tiszán135
Heltai Jenő: A vén kocsis dala136
Csavargó137
Diadal137
Szalay Fruzina: Tűnő napok138
Móra István: Kenyérszegéskor138
Veszelei Károly: Honnan jöttök?139
Éjjel139
Ignotus: Bölcső előtt140
Telekes Béla: Ki gondol arra?140
Havas István: A "korzikai"143
Varságh János: Apám143
Szilágyi Géza: A hegedűs144
Marton Ferenc: Szarvasbőgés144
Lampérth Géza: Csak azért145
Farkas Imre: Senes tres145
A kis kadét146
Sajó Sándor: Magyarnak lenni147
Bessenyei szeretője148
Az Ipoly partján148
Bárd Miklós: Írok a tengernek149
Erdők150
Vágy150
A vén kutya151
Öörmest élek152
Pásztor Árpád: Gyilkosság történt152
Erdős Renée: Volt egy lány153
A holtak154
Farkas Antal: A vén poéta155
Harsányi Kálmány: Búcsú a rengetegtől156
Csönd158
Én nem vagyok az élet tagadója158
Az önarckép159
Tuba mirabilis161
Ady Endre: A magyar Ugaron163
Sóhajtás a hajnalban163
Harc a nagyúrral164
Temetés a tengeren165
Párisban járt az ősz165
Egy ismerős kis fiú165
A halál rokona166
Közel a temetőhöz166
Halál a síneken166
Jó Csönd-herceg előtt167
Hepehupás, vén Szilágyban167
Az ős Kaján167
Havasok és Riviera169
Vér és arany169
Álom egy méhesről169
Az Értől az Oceánig170
"Ádám, hol vagy?"170
Krisztus-kereszt az erdőn170
Nekünk Mohács kell170
Májusi zápor után171
A paraszt Nyár171
A halál lovai171
Szeretném, ha szeretnének172
Négy-öt magyar összehajol172
A föl-földobott kő172
Séta bölcsőhelyem körül173
Álmodik a nyomor173
A Patyolat üzenete174
Az eljátszott öregség174
Emlékezés egy nyár-éjszakára175
Az eltévedt lovas175
Torony az éjszakában176
Ifjú szívekben élek177
Barcsai-Fehér Géza: Éjszakai fergeteg178
Térey Sándor: A gyermek179
Szathmáry István: Ne ölj!181
A Margit-szigeten181
Miklós Jenő: Elhagyott kertek182
A magyar vers183
Gellért Oszkár: Salaktalan bocsánatotadj183
Szent rútság az, barátom184
Kaffka Margit: Leánykérés185
Petike jár185
Harsányi Lajos: Dunántúl dícsérete186
Szép Ernő: Gyermekjáték186
Imádság187
Móra Ferenc: Kisforró Zsuzsánna188
A hegedű190
Peterdi Andor: Lepihenek192
Találkozás a tavasszal192
Dutka Ákos: Meotis leánya193
Lendvai István: Könyörgés Betlehembe194
Gyökössy Endre: A szép budai úriasszonyok194
Oláh Gábor: Dolgozatjavítás195
Gábor, ne légy bolond195
A bécsi Burg alatt196
Anyám dalol197
Madai Gyula: Hozsánna, férfi!197
Haraszthy Lajos: Sóhajtás198
Babits Mihály: Sugár199
Esti kérdés199
Két nővér200
Sunt laerimae rerum201
Miatyánk, 1914201
Szekszárd, 1915 nyarán202
A régi kert203
Hazám204
Ádáz kutyám205
Kosztolányi Dezső206
Ének Virág Benedekről
A szegény kisgyermek panaszaiból207
Azon az éjjel207
Este, este208
A hugomat a bánat eljegyezte208
Csillagok208
Juhász Gyula: Gyászpompa209
Milyen volt209
Isten háta mögött209
A végeken210
Sírvers211
Szögedi enteriőr211
Mindíg212
Kemény Simon: Napos februári dél a Dunaparton212
Jászai-Horváth Elemér: Az én nyaralásom213
Az ismeretlen214
Bodor Aladár: Magyar dalos Szent-Gallenben214
A pesti fiam215
A hallgató magyar216
Falu Tamás: Fiamnak216
Hotelszoba217
Somlyó Zoltán: Hajnali imádság217
Megfújták már218
Reichard Piroska: Diáktanyán218
Nagy Zoltán: Hidak218
Halott hegedűk219
Rédey Tivadar: Tragikus táj220
Lélekharang220
Gyóni Géza: Ének a Gránicon221
Petőfi lelke222
Csak egy éjszakára222
Levél a Gránicról224
Magyar katonák dala224
A kokárda225
Sírvers226
Tóth Árpád: Arany János ünnepére227
Elégia egy rekettyebokorhoz228
Berzsenyi229
Körúti hajnal229
Lélektől lélekig230
Jó éjszakát!230
Majthényi György: Garamparti este231
Zsuzsóka iskolába megy232
Szegedi István: Állatképek233
Sík Sándor: Gyerekek az utcán235
A dióskurok temploma235
Nyár és hajnal236
Horváth Ákos: Temető volt a kerütnk237
Emőd Tamás: Magyar legenda239
Éji látogatás240
R. Berde Mária: A laresekhez241
Forbáth Sándor: Egyedül242
Zilahy Lajos: Vonósnégyes242
A régi ház küszöbén243
Végvári: Eredj, ha tudsz!243
Hallga, mi ez?245
Magyarok mindenütt245
Erdély magyarjaihoz246
Mennyi arany246
Terescsényi György: Magvető247
Testvéreim247
Erdélyi József: Julis néni tücske248
Torony249
Igazán249
Ápriliy Lajos: Séta egy holt városban250
Kolozsvári éjjel250
Az irisórai szarvas251
Március251
Esti dal252
Tetőn252
Reményi Sándor: Mi mindig búcsúzunk253
Mikor a delta a forrásra gondol253
Szilágyi Dezső: Virágposta254
Vályi Nagy Géza: Idő255
Szabó Lőrinc: szénásszekér ment át a városon255
Átkozd meg a várost és menekülj!256
Gáspár Jenő: Petrónius búcsúdala257
M. Szabolcsi Erzsébet: Kezek259
Nadányi Zoltán: Furulyaszó259
Arany260
Boross Sándor: Kinn a földön261
Felhők262
Hazám263
Nagy Emma: Testvérem, mondd...!263
Mécs László: Hajnali harangszó264
Egyszerű krónikácska egy nagyon jó emberről265
Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!267
Fóthy János: Piros mező vonatból269
Marconnay Tibor: Régi tájon áthaladva269
Lovász Pál: Pásztorok270
Sárközi György: Holdas éj270
Az útitársak271
Papp-Váry Elemérné - Sziklay Szeréna: Hitvallás272
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II.

A kötetek borítója kissé foltos, sarkaik enyhén sérültek. A II. kötet gerince kissé elszíneződött. Néhány lap enyhén foltos, az előzéklapokon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
5.980 ,-Ft
48 pont kapható
Kosárba