Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 1929. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - XXV. évfolyam 1-10. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
Mi a mondattan?
(Az 1929. január 22-iki közgyűlésen elmondott elnöki beszéd.)
Tisztelt Társaság!
Mi a mondattan? Ezt a kérdést az utóbbi évtizedekben is ismételten... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
Mi a mondattan?
(Az 1929. január 22-iki közgyűlésen elmondott elnöki beszéd.)
Tisztelt Társaság!
Mi a mondattan? Ezt a kérdést az utóbbi évtizedekben is ismételten felvetették, de kielégítő, határozott feleletre hiába vártunk.
A klasszikus ókor óta az egész középkoron keresztül s jórészt az újkorban is a nyelvtannak három főrészét különböztették meg: 1. az orthoepiát és orthographiát, vagyis a helyes kiejtésnek és a helyesírásnak tudományát; 2. az etymologiát, a szavak igazi jelentésének tudományát; 3. a syntaxist, a szavak helyes egybeszerkesztésének tudományát.
Ez a hármas osztályozás, kissé eltérő megokolással és fogalmazásban, a nyelvtudomány modern korszakában, a XIX. században is általános. A hangot, a szót és a mondatot mint a nyelvnek és a beszédnek hármas egységét állítják egymással szembe, s ennek megfelelőleg a nyelvtan is természetszerűleg három főrészre: 1. a hangtanra, 2. a szótanra (a
szóalakok és a szójelentések tanára) és 3. a mondattanra oszlik. Vissza

Tartalom

Balogh József: Az őrlődal a "Moretum"-ban 291
Bárczi Géza: Két ó-francia jövevényszavunk hangtörténetéhez 181. - Iszik 214. - Tálya 263. - Furmint 338
BGH.: Leányintézet 80. - Olimpikon 146
Csefkó Gyula: Magyarok Istene 49. - Az ország szíve 50. - Halánték 111. - Nebojsza 216. - Kófic 292. - Himlő 293. - A becézőnevek keletkezéséhez 368. - Meny 370
Csűry Bálint: A tiszaháti és ugocsai nyelvjárás nevezetesebb sajátságai 11, 160. - Játszi felszólító alakok 128. - Szinér vár leltára 1559-ből 150. - Magánhangzók elisiója a tiszaháti és ugocsai nyelvjárásban 163. - Gyarmathi Sámuel levele Göttingából 258. - Pray György székely tájszavai 290. - Őszi harmat 293. - Pótló megjegyzések a tiszaháti és ugocsai elisióhoz 343
Eckhardt Sándor: A magyarok francia neve 9. - Hásárt 294
Erdélyi Lajos: Népnyelvünk tanulmányozásának történetéhez 129. - Magyar nyelvatlasz 211
Galgóczy Ferenc: Az ostábla szó eredetéről 198. - Agasah 294
Gombássy Imre: Kozmoymath 240
Gombocz Zoltán: Mi a mondattan? 1. - Fonétikai kérdések 331
Gulyás József: Nyelvében él a nemzet 372
Gulyás Pál: Sopron német nevének egy XVI. századi etimológiája 46
Györffy István: Hevesmegyei helynevek 70
Hajnóczy Iván: Görögbetüs házasságkötő-forma 380. - Kérvény Bocskai Istvánhoz 1606-ból 381
Vitéz Házi Jenő: A soproni virágének 88
Horger Antal: Sujt 51. - Rozvajter 130. - A mozzanatos -int igeképzö történetéhez 174. - A hangrés megszüntetésének kérdéséhez 252. - Mese, mese, meskete 372
Horváth Endre: Lili 240
Hoszták Borbála: Tájszavak a Szabolcsmegyei Vissröl 236
I. S.: Szinnyei József kitüntetése 385
Iványi Béla: Pótlék az Oklevélszótárhoz 148, 234, 310
Jakubovich Emil: Titkári jelentés 1928-ról 155
Jánosi József: Lehívni 160
Jókay Zoltán: A kiegészülés a magyarban 272, 357
Juhász Jenő: Pofit, pofitos 53. - Félre-farag, faramék 134, 239. - A magyar -ica, -ice kicsinyítő képző 194, 268. - Erdélyi Lajos dr., Magyar nyelvi tanulmányok 231. -
Gyüge. Nyéhó 373. - A zemplénmegyei Tolcsva régi határrész-elnevezései 382
Klemm Antal: A pedig kötőszó története 97
Kniezsa István: A magyar helyesírás a tatárjárásig 27
K. P.: XVI. századi magvai' nyelvű nyomtatványok kiállítása Krakkóban 62, - Szellet 160. - Lakós 230. - Külem 239. - Törzsneveink helyesírása 318. - Pajta. Csalán, gyapjú, kender, len, pamut 391
Losonczi Zoltán: Áld 217. - Búcsú 218. - Három szövegmagyarázat 266
Lovas Rózsa: Rágalmaz 295
Lukcsics Pál: Drágfy János temesi ispán magyar nyelvű levelei 1524-ből 67
Melich János: Szepes és Poprád 34. - Karácsonyi János 73. - Szeremle 109, 214. - Szoboszló 135. - Elemér 177. - Zobor 244. - Ilyen magyarok is vannak? 290. - Balaton folyó? 296. - Egy névmagyarosítás 297.- A tót népnévről 321. - Egy-két helyreigazítás Moór Elemér "Válasz"-ához 389
Mészöly Gedeon: Magyar orr - vogul ur 328
M. J.: Üszög 229. - Gábriel. Sinka 239
Moór Elemér: Néhány megjegyzés helyneveink kérdéséhez 386
M. P.: Szinnyei József, A magyar nyelv 230
N.: -tól és által 79. - Népszövetség 159. - Levélcímzés 240.- Ugyanő, ugyanaz 320. - Aposztrofál. A föliratos kövekről Mátyás palotája előtt 379. - Kérdez vmi után 392
Nagy J. Béla: Nyelvművelő újságcikkek 57, 141, 222, 301, 377. - Rajta múlik 224. - Kubikos 306. - Kísért 319
Nagy Lajos: Hogyan támadnak az elvonások? 292
Rásonyi Nagy László: A Brassó név eredete 17. - Kál és társai 121
Németh Gyula: A magyar népnév legrégibb alakjai 8. - Szabirok és magyarok 81
Nyusztay Antal: Ubi bene, ibi patria 374
Pais Dezső: Kál és társai 121. - Meddő 345. - Moór Elemér "Válasz"-ához 390
Petz Gedeon: A Grimm-féle helyesírás 91
P. D.: Kecskemét 80. - Kaput, kaputos ember 319
Putnoky Imre: Balek 374. - Sáp. Hangani 375
R. F.: Böjt 391
R. L.: Tyúk 159
Sági István: Pénztári jelentés 76. - Postautalványon 227.- Bankó 375
Salgó Tarján: Holmodia (1055.) és a logika 179
Sauvageot Aurélien: Néhány uralaltáji szófejtés 119
Schwartz Elemér: Güssing 54. - Régi magyar helynevek III. Orbán pápa egyik elveszett levelében 132. - Levél - Kaltenstein 218
Schilberszky Károly: Üszök vagy üszög? 228
N. Sebestyén Irén: Sanastaja 210
S. T.: A támadásoknak van jogosultsága 227
Szendrey Ákos: Fenyér 298
Szendrey Zsigmond: Tulajdonnévül használt határozott igealakok a népnyelvben 103. - Adatok a népnyelv mondattanához 313
Szerkesztőség: Simonyi Zsigmond-emléktábla Veszprémben 386. - Magánvaló 391
Sz. G.: Trencsénvár-tér 136
Szinnyei József: Széchenyi vagy Széchényi? 161. - A mozzanatos -nt képző és változatai 241
Takáts Lajos: Kevermes 136
Techert József: A Bécsi Kódex e jelöléseinek kérdéséhez 185. - Bécsi Kódex tővégi rövid magánhangzói 280. - Harcol, harc 364
Tímár Kálmán: Nyelvújítás nyoma a Festetics-kódexben 46. - Szántó Arator István nyelve 133. - Feketekönyv 219. - 32 levelű rózsa 220. - Katonai szellet 299. - Csardák 300. - Szatmár vármegye a nyelvművelés szolgálatában 1790-ben 369. - Falegény 376
Tolnai Vilmos: Mákvirág 137. - Minta 139. - Párkány. Ubi bene, ibi patria 220. - December: décbunda 377
Treml Lajos: Legrégibb oláh kölcsönszavunk kormeghatározásához 47. - Áveszál 55. - Falcsa, falka 139
Tr. L.: Siria. Anjou 79
Vidos B. Elemér: A neolinguista iskola 204
Visk Károly: Alutui 56. - Bikal, Hegyalja 140. - Sylvester 221
Waldapfel József: Balassi-e vagy Balassa? 213
Weszely Gyula: M. kir. budapestizmus 61. - Postautalvánnyal vagy postautalványon? 146, 319
Zolnai Gyula: A népnyelvtanulmányozás történetéhez 48. - Monnak 49. - Kóros rettegés az idegenszerűségektől 145. - Bicscse 187. - Chalára? 291. - Hangzókivetés a régiségben 366. - Bikal: Bikalatt, Bikalá 367
Zs. M.: U. T. Sirelius 385
Kisebb közlemények 46, 128, 210, 290, 366
Könyvismertetések 62, 147, 230, 307
Különfélék 385
Levélszekrény 79, 159, 239, 318, 391
Népnyelv 70, 152, 236, 313, 382
Nyelvművelés 57, 141, 222, 301, 377
Nyelvtörténeti adatok 67, 148, 234, 310, 380
Szó- és szólásmagyarázatok 49, 134, 214, 292, 370
Társasági ügyek: Karácsonyi János 73. - Bevételek és kiadások 1928-ban és költségvetés 1929-re 74. - Pénztári jelentés 76. - A számvizsgáló bizottság jelentése az 1928. évről 78. - Titkári jelentés 1928-ról 155. - Jelentés az 1928. évi Szily-jutalomról 158
A borítékon: Tartalom. - A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyvének füzetei. - Tudnivalók. - A MNyT. tiszteleti tagjai, tisztikara, választmánya. - Kérelem. - Nyugtázás. - A MNyT. kiadványai. - Új tagjaink. - Felhívás.
Melléklet: A soproni virágének hasonmása 88-9
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december Magyar Nyelv 1929. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
8.280 Ft
4.140 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba