1.028.077

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 1933. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - XXIX. kötet 1-10. szám

Előszó

Részlet:
A jövevényszavak átvételének módjáról.
Tisztelt Társaság!
Egy nemrég megjelent tanulságos értekezésben a többi közt a következőket olvassuk: „Ami latin jövevényszavainknál az átvétel... Tovább

Előszó

Részlet:
A jövevényszavak átvételének módjáról.
Tisztelt Társaság!
Egy nemrég megjelent tanulságos értekezésben a többi közt a következőket olvassuk: „Ami latin jövevényszavainknál az átvétel módját illeti, náluk egészen más a helyzet, mint a többi jövevényszavainknál. T. i. amíg egyéb jövevényszavainknál ú. n. népi átvétellel van dolgunk, a latinoknál megfordítva a jövevényszavak latinos műveltségű egyének útján felülről lefelé terjednek.'" (Fludorovits Jolán, Latin jövevényszavaink hangtana. Bp., 1930. 4. 1. és MNy. XXVI, 48.)
E felfogás szerint tehát olyan szavak, mint árestom, eklézsia, iskola, kántor, kommenció, nótárius, ostya, uzsora stb., amelyek latin nyelvi eredetűek, latin műveltségű egyénektől, tehát a műveltebbektől a kevésbbé műveltekhez, felülről lefelé terjedtek; ezzel szemben az olyanok, mint betyár, botos, forint, ibrik, karácsony, köböl, lakat, megye, ökör, paizs, pénz, piac, püspök, rab, széna, vért, vitéz stb., vagyis amelyek élő nyelveknek régibb korokban használt és akkor élő alakjaiból kerültek az akkori s innen a mai magyarba, ú. n. népi átvételek volnának, ami azt jelenti, hogy a kisebb műveltségű rétegek nyelvéből mentek át a műveltebb rétegek nyelvébe. Ez a felfogás nem új, s nem itt jelenik meg először. Azt lehet mondani, hogy így gondolkoztak e kérdésről nyelvészeink a mult század második felében is. Az ő nézetük szintén az volt, hogy a latin eredetű jövevényszavak latin műveltségű emberektől valók, más eredetű jövevényszavaink azonban, így elsősorban a szlávságból valók, népi átvételek. S ezt a tételüket még meg is toldották azzal, hogy e népi átvételek más fajok beolvadásának emlékei. Vissza

Tartalom

Ádám Imre: A Schola Salernitana magyarra fordítója 47
A. M.: Somlai somlói
Bárczi Géza: Lakat 91. - Paraj 264
Csefkó Gyula: Csermakló 47. - Átabota 106. - Léhűtő 177. - Borsért járó 301
Csűry Bálint: Egyszersmindenkorra 48. - A szamosháti szótár 65. - Növénynevek Bogdánfalváról 249, 316
Gálos Rezső: Fabchich József a nyelvemlékek és a ponyvairodalom új kiadásáról 105
Gyalmos János: Latin eredetű képzőink 221, 280
Hartnagel Erzsébet: Pá 178
Horger Antal: Bözsi 49. - A latin Anianus magyar származékaihoz 107. - Kacsó és korcs 179. - Rece 240. - Az inetimológikus p és b fejlődése 261
M. Horváth Endre: Lassan a testtel! 112
Jakubovich Emil: Két régi magyar esküforma 118. - Régi magyar receptek 187. - Titkári jelentés 1932-ről 251
Juhász Jenő: Kettős személynevek a mordvinoknál és voguloknál 104. - Öböl, öblít, öblöget 180. - Óriás 293. - Te csak pipálj, Ladányi! 315. - Tartalom, szó- és tárgymutató 327
Károlyi Árpád: Méltóságos a. m. méltányos 181
Kelemen József: A mássalhangzók kieséséhez 46
Kniezsa István: A magyar zs hang eredete 94, 142
K. P.: Rebellis, ribillió 127. - Hazafi. Kárpit. Kandúr 255. - Deczki. Vereseg. Salacz 326. - Csobán 327
Lakó György: A szóvégi magánhangzókról 171
Laziczius Gyula: A finnugor idők kialakulásának kérdéséhez 18. - Cikornyás 302
Ligeti Lajos: Szűcs 157. - Régibb török jövevényszavaink
magyarázatához 218, 275. - Ramstedt G. J. hatvanéves 324
Losonczi Zoltán: A Festetich-kódex kettőzött jelű magánhangzói 12, 87
Melich János: A jövevényszavak átvételének módjáról 1.- A Madách név és család szlávságához 84. - Rece 112. - Andor és András 118. - Radla 206. - Adalékok az
egyszerejtéshez 269. - Petz Gedeon születésének hetvenedik évfordulójára 323
Mészöly Gedeon: Fiaim, szeressétek egymást 212
M. J.: Antony. Ella 64. - Átokháza 189. - Dobsina. Herke 191
Moravcsik Gyula: A Pannones: népnév történetéhez 50
N.: Kisbetűk divatja 55. - Legfelső kézirat 190. - A retúrjegy magyar neve. Liga, liga 190. Menettérti jegy, térti jegy 248
Nagy J. Béla: Görög szavak o hangjának írásmódja 54. - Görög szavak e hangjának írásmódja 116, 189. - Uras, úrias, úri 186. - A dz és a dzs helyesírásához 312
Rásonyi Nagy László: Baszaraba 160
Németh Gyula: Csepel 11
N. J. B.: Dóm 303
Pais Dezső: Hetevény 37, 128. - Idegen eredetű szóvégi ly-bői lett magyar gy 43. - Somlai: somlói 235.- Jelentés az 1932. évi Szily-jutalomról 254. - Első-második szótagbeli o-o > é-o változás 299
Szilasi Pázmány Zoltán: A komárommegyei Szilas község nyelvéből 59, 121
P. D.: Névmagyarosítási kérdések 56. - Kosthou 63. - Lábván(y) 64. - A latin Anianus magyar származékaihoz 109. - Kény 128. - Táska, zseb 192. - Zirc 241. - Balda. Vessző használata a többszörös keresztnevek között 256. - Ludvég 304. - Matus 327
Radványi Sándor: Kóka 62
Rapaics Raymund: Németből fordított régi növényneveink 51
Sági István: Négyesy László 62
Setälä Emil: A Sampo rejtvénye 193, 296
Szabó T. Attila: Bosznia és Hercegovina Marosújváron 52. - Erge 942
Szamosfalvi Gergely: A -vei raghoz 297
Szerkesztőség: Szily Kálmán emlékezete 189
Szinnyei József: Még egyszer a -val, -vei rag eredetéről 129
Tamás Lajos: Bödölő 182
Techert József: Virgács 114. - Cikás 245. - Aténás 305
Tímár Kálmán: Laskai Ozsvát glosszái 57. - Fekete péntek, néma hét 307
T. J.: Hazafi 327
Tolnai Vilmos: Nyelvében él a nemzet 53. - Turáni magyar 183. - Kortes, nemesek hadnagya, nemesi had 184. - Csátibot, árvatölgy, ólmosbot 307
Treml Lajos: A magyarországi latin s-ezés az oláhban 25. - Bándoc 310
Vázsonyi Izidor: Uras, úrias, úri 185
Virányi Elemér: Volontér 311
Waldapfel Imre: Latin jövevényszavaink sz hangjáról 237
Zlinszky Aladár: Pá 245
Zolnai Gyula: Mássalhangzó utáni ikermássalhangzók 83. - Tudományt tesz 115. - Somlai somlói 298. - Menettérti jegy, térti jegy, térítvény 247, 314
Zsigmond Ferenc: Pá 245
Zsirai Miklós: A leány szó eredete 257. - A Finnugor Társaság félszázados ünnepe 321
Kisebb közlemények 43, 104, 235, 296
Különfélék 62, 189, 321
Levélszekrény 63, 127, 189, 255, 326
Népnyelv 59, 121, 249, 316
Nyelvművelés 54, 116, 185, 247; 312
Nyelvtörténeti adatok 57, 118. 187
Szó- és szólásmagyarázatok 47, 106, 177, 240, L01
Társasági ügyek: Bevételek és kiadások 1932-ben és költségvetés 1933-ra 123. - Pénztári jelentés 125. - A számvizsgáló bizottság jelentése az 1932. évről 127. - Titkári
jelentés 1932-ről 251. - Jelentés az 1932. évi Szily-jutalomról 254
A borítékon: Tartalom. Tudnivalók. A MNyT. tiszteleti tagjai, tisztikara, választmánya, számvizsgáló bizottsága.
A MNyT. kiadványai. A M. Nyelvtud. Kézikönyvének
füzetei. Kérelem. Értesítés. Nyugtázás.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1933. január-december Magyar Nyelv 1933. január-december Magyar Nyelv 1933. január-december Magyar Nyelv 1933. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
8.480 Ft
4.240 ,-Ft 50
34 pont kapható
Kosárba
konyv