Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.409

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 1935. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - XXXI. kötet 1-10. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
A székely rovásírás legrégibb ábécéi
A székely rovásírásnak az utóbbi évtizedekben ismertté lett emlékei: az 1913-ban felfedezett konstantinápolyi felirat, Marsigli 1915-ben... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
A székely rovásírás legrégibb ábécéi
A székely rovásírásnak az utóbbi évtizedekben ismertté lett emlékei: az 1913-ban felfedezett konstantinápolyi felirat, Marsigli 1915-ben közzétett rovásnaptára és hagyományos rovás-ábécéje, meg az 1929-ben és 1930 ban talált két csekély terjedelmű, de eredetiségénél és régiségénél fogva fontos emlék: a bögözi freskófelirat és a székelyderzsi téglarovás végleg eloszlatták azt a gyanút, bizalmatlanságot és indokolatlan kétséget, mellyel tudósaink nagy része a magyarság keletről hozott írástudományát a legújabb időkig nézte. Hogy ősi műveltségünknek ezen legbeszédesebb emléke a kuriózumkeresésből egyrészt nemzeti szempontból fontos, másrészt az általános írástörténetre nézve sem érdektelen, komoly, tudományos problémává lett, abban két tudósunknak, Sebestyén Gyulának és Németh Gyulának vannak legnagyobb érdemei, Sebestyén Gyula fáradtságot nem ismerő szorgalommal összegyűjtötte a magyar rovásírás hiteles emlékeit, Németh Gyula pedig módszeres, tudományos kutatással véglegesen tisztázta ezen írás eredetét.
Németh Gyula vizsgálataiból tudjuk ma már, hogy rovásírásunk a nagyszentmiklósi kincs aranyedényein kimutatott besenyő írással együtt azon közép-ázsiai ó-török, kök-türk írás származéka, melyet a mongóliai Orchon- és Jeniszej-melléki VII-VIIL századi sziklafeliratok meg a nyugat-turkesztáni, Talasz-völgyi sírfeliratok és egyéb emlékek tartottak fenn. Főképp ezen utóbbiakkal közeli rovásírásunk rokonsága. A Talasz-völgyi emlékek betűsorának nem kevesebb, mint 16 betűjegye hozható nemcsak külalakra, de hangértékre nézve is közeli kapcsolatba rovásírásunk megfelelő jegyeivel. Ezen felül az ó-török írás minden más jellegzetes sajátságának: rovástechnikájának, sorvezetésének, hangzókihagyásának, szóválasztó pontozatának stb. kétségtelen nyomai is fennmaradtak rovásírásunkban. Vissza

Tartalom

Bárczi Géza: Az ó-magyar sc hangjelölés 74, 140. - Bolt 185. - Kösze 264
Bátky Zsigmond: Dudvág 54. - Bincselődik 186. - Bőgőgereblye 265. - Cepőlék, celőke 329
Clauser Mihály: A diadalmas magyar nyelv és az Ó-magyar Mária-siralom 326
Csokaji Fényes Károly: Tájszók 349
Csonkás Mihály: Felkopik az álla 115. - Balázsdeák-mente 116. - Dűlőre jut 355
Csűry Bálint: Horger Antal: A magyar nyelvjárások 64. - Szamosközy és a székely mondathanglejtés 115. - Edz 116. - Kálvinista Róma 129. - Van-e hát a magyarban orrszájhangzó? 182. - Nyekője 187. - Szomoga 354
Divíni M.: Sagyaszínű 119
Erdődi József: Föld szavunk eredetéhez 56
Gáldi László: Constantin Cantacuzino és a magyar nemzeti hagyomány 238. - Exergasia 329. - Falángat. Fanti 330
Hartnagel Erzsébet: Nationalspiel 330
Horger Antal: Az alszik : olt-féle hangviszonyhoz 46. - Galóca 58. - A magyar nyelvjárások orrhangú magánhangzóinak kérdéséhez 112. - Nosza 187. - Mi az affrikáta? 210. - A vegyes zárhangokról 326
Implom József: Balon 189
Iványi Béla: Pótlék az Oklevélszótárhoz 124, 194, 275
Jakubovich Emil: A székely rovásírás legrégibb ábécéi 1.- Titkári jelentés 1934-ről 201
Juhász Jenő: Az önt ige családjához 148. - Talántál, netalántál 331. - Tartalom, szó- és tárgymutató 355
K. A.: Megyenevek helyesírása 72
Károlyi Árpád: Környülék 127
K. B.: Trócsányi Zoltán: Észak nomádjai 351
Kemény György: Vályi András egyetemi előadásainak plánuma 222, 355
Marjalaki Kiss Lajos: Miskolc főbírájának esküszövege 1656-ból 127
Kniezsa István: Mesztegnye 89. - Szomoga 231. - Tördemic 310
Kovács Gyula: Pantallér 333
Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás 20. - Vidrapor. Terembíró 280
K. P.: Faraszja 59. - Sagyaszínű 64
Lavotha Ödön: Elesztéb 189. - Noisza 333
Laziczius Gyula: Válasz Balassa Józsefnek 48
L. Gy.: Orgonista : orgonás 280
Ligeti Lajos: Régibb török jövevényszavaink magyarázatához 35, 218, 281
Losonczi Zoltán: Nyelvünk korszakainak kérdése 93
Lukcsics Pál: Szólásmondások a gróf Zichy család zsélyi nemzetségi levéltárának XVI. századi magyar leveleiben 341
Lükő Gábor: Egy moldvai falu határnevei 63
Madzsar Imre: Kék vér 84
Melich János: Még egyszer 53. - Vác 59. - A tábor szóról 168. - Gombocz Zoltán 199. - Jelentés az 1933-1934. évi Sámuel-Kölber-jutalomról 206. - Nemen Ked 333
M. L: Kettőkapu? 184
Mikos József: A veszprémvölgyi görög oklevél két helynevéhez 116. - A fehérvári keresztesek 1193. évi oklevele mint magyar nyelvemlék 152, 243, 288
M. J.: Kosztka 71. - Jakus > Jakos. Dezsér 72. - Kiparsky V.: Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen 130. - Jáger 13G6. - Lippa 207. - Pér 279. - Halom : halomi 354
Moravcsik Gyula: Két X. századi hagiografiai munka a magyarokról 17.- A „Géza'' név a magyar Szent Koronán 137
Morvay Péter: Sagyaszínű 118
Nagy J. Béla: Hadd issza föl... Hadd pusztul a vágy 123.- Tulajdonneves összetételek 192. - Idegen szavaink hangalakja és írásmódja 273. - Tíz, húsz 337
Németh Gyula: A török tabur szó eredete 178
Oláh Mihály: A csepregi nyelvjárásból 128
Pais Dezső: Régibb török jövevényszavaink magyarázatához 41.- Gyila. Julus 53. - Part, rév. bolt - A konstantinápolyi rovásfelirat )( jeléről 184. - Bolt 186. - Jegyzetek Anonymushoz 265. - Szűr 335
Pauló Mihály: Keménye. Székelyaj 272. - Szita(falva). Somkut, Boszkut 336
P. D.: Aghaz. Meggyes 136. - Tátorján. Dozmat. Giltay, Gilvács, Gilvánfa, Gilád, Gilétfi, Ghillány 218. - Pér 280. - Gunda 353. - Dűlőre jut. Szók egybeírása 355
Schwartz Elemér: A felsőőri új dűlőnevek 346
S. I.: Vitéz Nagy Iván: Öt világrész magyarsága 131. - Losonczi Zoltán: Bél Mátyás tudomány- és neveléstörténeti jelentősége 278.- Istványi Géza: A magyarnyelvű írásbeliség kialakulása 349
Siklóssy László: Ami még hátra van a fekete levesből 313
Szabó Dénes: Száján, Szany, Szehénfa 60
Szabó T. Attila: Enyed : Egyed 119, 272. - Mesterműszók Nagyenyedről 348
Szerkesztőség: Könyvismertetések 68, 278. - Gombocz Zoltán 353
Szilády Zoltán: Tájszójegyzék 195, 280
Szinnyei József: Setälä Emil 73
Techert József: Az állít jelentéstörténetéhez 42. - Csahajsz 121
Tímár Kálmán: Egyiptomi feketék 191. - Temesvári Pelbárt glosszái 328
T. J.: Bibircső 207
Tordai Ányos: Apróságok a nyelv életéből 344
Trócsányi Zoltán: Kai Donner 203 - Finn szóból csinált magyar szavak 263
T. T.: Eckhardt Sándor Magyar-Francia Szótára 278
Waldapfel József: Unuttei 106
Weszely Gyula: A mágnáscím helytelen használata 123
Z. Gy.: Kettőkapu? 122
Zlinszky Aladár: Szakátsi Csorba Ferenc: Nyelvünk és a nemzeti szellem 339
Zolnai Gyula: Menny és ég 62. - Unuttei 191. - Valószínűtlen olvasatok 259
Zsirai Miklós: Nielsen Konrád 209
Zs. M.: Simon János: Az ugor rokonságnevek alaktanához 349
Kisebb közlemények 46, 112, 182, 259, 326
Könyvismertetések 64, 129, 278, 349
Különfélék 203
Levélszekrény 71, 136, 207, 279, 353
Népnyelv 63, 128, 195, 344
Nyelvművelés 123, 192, 273, 337
Nyelvtörténeti adatok 124, 194, 275, 341
Szó- és szólásmagyarázatok 54, 315, 185, 264, 329
Társasági ügyek: Bevételek és kiadások 1934-ben és költségvetés 1935-re 131. - Pénztári jelentés 133. - A számvizsgáló bizottság jelentése az 1934. évről 135. - Kivonat a MNyT. 1935. május 7-én tartott felolvasó ülésének jegyzőkönyvéből 199. - Titkári jelentés 1934-ről 201. - Balogh Jenő és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 352
A borítékon: Tartalom. Tudnivalók. A MNyT. tiszteleti tagjai, tisztikara, választmánya, számvizsgáló bizottsága. Nyugtázás. Kérelem. Előfizetés. Értesítés. A MNyT. kiadványai. A M. Nyelvtudomány Kézikönyve. Nyelvművelő Füzetek.
Mellékletek: A Nikolsburgi Rovásábécé. Miskolczi Csulyak István két rovásábécéje. A Rudimenta fogarasi kéziratának ábécéje. Rovásalakzatok összehasonlító táblázata. 1-2. füzet. - Nielsen Konrád arcképe. 7-8. füzet. - Térképvázlat a fehérvári keresztesek 1193-i alapító levelének helyneveihez. 9-10. füzet.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem