1.018.222

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 1965/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Folyóirata - LXI. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

"A második világháború kíméletlenül söpört végig hazánkon. Az egész ország hadszíntér lett. Nagyobb városainkban és közlekedési gócpontjainkban az ostrom és a tankcsaták még... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

"A második világháború kíméletlenül söpört végig hazánkon. Az egész ország hadszíntér lett. Nagyobb városainkban és közlekedési gócpontjainkban az ostrom és a tankcsaták még azt is elpusztították, amit a már mindennapossá váló légitámadások meghagytak. Az országban 1944. októbere óta az SS-ek és a német hitleristák készséges kiszolgálói, a nyilasok voltak az urak. Tízezreket végeztek ki és hurcoltak a haláltáborokba. Gyárainkat, raktárainkat, állatállományunkat Németországba szállították, hidainkat felrobbantották, vasutainkat, utainkat tönkretették.
Mikor 1944 végén az ország keleti része felszabadult, megalakult Debrecenben az ideiglenes kormány, hadat üzent a hitleri Németországnak, és megkezdte a szovjet hadsereg segítségével a megbénult és ezer sebből vérző ország életre keltését. 1945. április 4-én egész Magyarország felszabadult. A lakosság kibújt az óvóhelyekről, az élet lassan, vontatottan ugyan, de megindult. Bámulatosan hamar ment, míg a romok helyére új épületek emelkedtek, a megbénult közlekedés föléledt, a gyárak ismét termeltek, a mezőgazdaság megint fölvirágzott. Az újjáépítéssel együtt haladt az ország demokratikus átalakulása. Érthető, hogy a béke első éveiben először a háborús sebeket kellett meggyógyítani, a léthez szükséges föltételeket megteremteni, és legyőzni a világtörténelem nem nagyobb inflációját." Vissza

Tartalom

Az 1. szám tartalomjegyzéke:

Kálmán Béla: Húsz esztendő 1
M. S.: A Magyar Nyelvtudományi Társaság ünnepi közgyűlése megalapításának hatvanadik évfordulója alkalmából 3
Bárczi Géza: A Magyar Nyelvtudományi Társaság hatvan éve 4
Tamás Lajos: A román nyelv magyar jövevényszavainak feldolgozásáról 12
Balázs János: Egy s más az egy-ről 18
Fabricius-Kovács Ferenc: Fagyal 23
Horváth Mária: Ostrom szavunk történetéhez 28
Mihola Tibor: A szóhasadás kérdéséhez 35
Szilágyi Ferenc: Az -atag, -eteg képzős melléknevek mint ragtalan határozók 41
Horpácsi Illés: A kégy-ből származó kötőszó és rag 48
Fülöp Ilona: A pedig XVI. századi alakváltozataihoz és nyelvjárási megoszlásukhoz 54
Imre Samu: Véghely Dezső és a Szabács Viadala 58
Buky Béla: Nagy Idai András Calepinus-szótára 63
Inczefi Géza: A. földrajzi nevek differenciálódásáról 75
Reuter Camillo: Tölgy és haraszt 80
Kisebb közlemények.
Bakos József: Obmenius magyar származásáról, a Szeges családnévről 89
Vértes O. András: Misztótfalusi Kis Miklós a magyar denazalizációról 89
Szó- és szólásmagyarázatok.
Kiss Lajos: Lett. Litván. Cselák. 92
Lioványi Gyula: Porcellán 92
Moór Elemér: Hara. 92
Nagy Jenő: Farazia, fereschi 92
Prohászka János: A lacikonyha mivoltának és nevének kérdéséhez 92
Schütz Ödön: Ordas 92
Nyelvtörténeti adatok. Reuter Camillo: Bejegyzések egy „Kisded Szó-Tár"-ból 103
Szabó T. Attila: Két 1594-i szilágysomlyói összeírás szótörténeti adalékai. Az OklSz. egy szándéktalanul félrevezető keltezéséhez 103
Szemle.
Kiss Lajos: Új általános szláv etimológiai szótár 121
Társasági ügyek. Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 125

A 2. szám tartalomjegyzéke:

Ligeti Lajos - Bárczi Géza: Kniezsa István 1898-1965. 129
Kniezsa István: Csap és csapláros 132
Moór Elemér: A paszkoncától a niháig 142
Sámson Edgár: Lehet-e finnugor szó az evez? I52
Kálmán Béla: A 2. személy -d ragja 165
Deme László: Átlagolás és bontás a funkcionális parole-vizsgálatban 170
Papp Ferenc: A Magyar Szóvégmutató Szótár és a vele kapcsolatos munkálatok 187
Kollányi Teréz: Az ami az amely helyén 200
Kisebb közlemények. Erdős Károly: Károli vagy Károlyi Gáspár? 209
Szó- és szólásmagyarázatok.
Kiss Jenő: Mái - hasmál. 210
Kiss Lajos: Csiba, csicsóka. Zajda. 210
Kunszery Gyula: Hókusz-pókusz. 210
Lázi Ilona: Tanya. 210
Mihesy Sándor: Fáró. 210
Scheiber Sándor: A barátom barátja: barátom... 210
Z. Vándor Anna: Góró. 210
Vértes O. András: Hírhedt 211
Nyelvművelés. Ritoók Zsigmond: A görög szavak és nevek átírásának kérdése 1832. és 1954. között.
Prohászka János: Egy elfelejtett költő nyelv-művelő cikke 224
Nyelvtörténeti adatok. Sz.T. A.: Két 1694-i szilágysomlyói összeírás szótörténeti adalékai 237
Nyelvjárások. Jakab István-Deme László: Hol halnak meg a méhek? 247
Szemle.
Fabricius-Kovács Ferenc: Finnugrisztikai folyóiratok (1964.) 249
T. Lovas Rózsa: Bóka László 255

A 3. szám tartalomjegyzéke:

Aurélien Sauvageot: Térmegjelölés, idő, aszpektus 257
Melcsuk Igor: A magyar főnév birtokos személyragjainak morfológiai felépítéséről 264
Bárczi Géza: A tárgyrag eredetének kérdéséhez 276
Ligeti Lajos: Bilincsek, bilincs 281
Pais Dezső: Tündér 289
Velcsov Mártonná: Testrésznevekből alakult mértékneveink története 298
Sima Ferenc: A kecmereg és rokonsága 305
O. Nagy Gábor: A lexémák funkciója és a rokonértekűség 312
E. Abaffy Erzsébet: Mondattani problémák a XVI. században 323
R. Hutás Magdolna: Az ikes igék ragozása Dugonics András nyelvében 326
Kisebb közlemények.
Kázmér Miklós: Helynévazonosítások egy új forrás adataival 338
Kósa László: Adatok a -fa, -fala, -falva utótagú helynevek történetéhez 338
Szó- és szólásmagyarázatok.
Horpácsi Illés: Danol. 341
Kálmán Béla: Egyek. Furta. Váncsod. 341
Lőrincz Jenő: Cikola. 341
Mikesy Sándor: Csobot. Egy hajdani foglalkozás tulajdonnévi emléke. 341
Reuter Camillo: Ajbá. Baraba. 341
Tompa József: Halmaz 341
Nyelvművelés.
Nagy J. Béla: Nem igaz, hogy az az, az csak gaz 352
Nyelvtörténeti adatok.
Szabó T. Attila: Két 1594-i szilágysomlyói összeírás szótörténeti adalékai 355
Zsoldos Jenő: Szótörténeti adalékok. 355
Keszler Borbála: Sylvester-másolat a XVI. század közepéről 355
Nyelvjárások.
Imre Samu: A szótagzáró l a felsőőri nyelvjárásban 368
Különfélék.
Szántó Éva: Szovjet nyelvészek a nyelvről 374
Társasági ügyek. A pénztárosi beszámolók és a számvizsgáló bizottsági
jelentés a Társaság LX. közgyűlésén.
Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 378

A 4. szám tartalomjegyzéke:

Kálmán Béla : A magyar mássalhangzó-rendszer kialakulása 385
Benkő Loránd: A borzas és családja 398
Balázs János: Mennyi idős az idő? 404
Kubínyi László: Adalékok a régi Zala megye történeti földrajzához és földrajzi
neveinek történetéhez 412
Fehértói Katalin: Az Árpád-kori ragadványnevekről 419
Szathmári István: Kövesdi Pál grammatikája és a nyelvi norma alakulása 428
Domokos Péter: A Csíksomlyói Magyar Prefációk 436
Gregor Ferenc: Szlovák elemek'Majoros Ádám krónikájában 448
Kisebb közlemények:
Pais Dezső: Pamlény: malom? - és az mn > ml hangváltozás. 450
Berrár Jolán: Calepinus: illendőtartozó - néző 450
Szó- és szólásmagyarázatok.
Hámori Antónia: Cirkusz. Buklé. 460
Mikesy Sándor: A Törő,vezetéknévről. Grizeldisz. 460
Moór Elemér: Nyoszolya; nyoszolyó(asszony), -(leány). Szuszék. 460
Prohászka János: A vetrece ételnév értelmezéséhez. 460
Tompa József: Szomj 460
Nyelv történeti adatok.
Zsoldos Jenő: Szótörténeti adalékok. 473
Hadrovics László - Kiss Lajos: Szótörténeti adalékok 473
Nyelvjárások.
Balogh Lajos - Király Lajos: Egy készülő somogyi regionális
nyelvatlaszról. 491
Futaky István: Történeti hangsúly a felsőőri nyelvjárásban 491
Társasági ügyek.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXI. közgyűlése 505
Levélszekrény 512
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4. Magyar Nyelv 1965/1-4.

A 4. kötet gerince javított. A kötetek borítója enyhén kopott, foltos.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba