Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Nyelv 2001. január-december

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata - XCVII. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám:
Harmatta János: A Volgától a Dunáig. A honfoglaló magyarság történeti útja 1
Fehértói Katalin: Csanád apja Doboka. A Gesta Hungarorum egy vitatott kérdése 15
Hoffmann István: Az uráli névkutatás lehetőségeiről 29
Bokor József: A magyar nyelv és használata a szlovéniai Muravidéken az ezredforduló küszöbén 34
Kontra Miklós: „Három a magyar igazság". Egy mondattani változás három megközelítése 53
Máté Jakab: Születőben a magyar nyelvtudomány történetének a szintézise? Gondolatok egy tanulmánykötet kapcsán 64
Kisebb közlemények. Dér Csilla: Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezős szerkezeten belüli grammatikai viszonyról 77
Szó- és szólásmagyarázatok. Juhász Dezső: Két adalék a lineáris analógia szóalakformáló szerepéhez. - Kicsi Sándor András: A májgomba népi elnevezéseiről. - Péter László: Etal 83
Elő nyelv. Sándor Anna: A nyelvi attitűd kisebbségben 87
Szemle. Pátrovics Péter: Banczerowski Janus, A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. - Lengyel Zsolt: Gósy Mária, Pszicholingvisztika. -
Pesti János: Bokor József - Guttmann Miklós, A muravidéki magyarság anyanyelvééit. - Posgay Ildikó: Bartha Csilla, A kétnyelvűség alapkérdései.
- Hattyár Helga: Lampl Zsuzsanna, A saját útját járó gyermek 95
Különfélék. Kontra Miklós: Konferencia a variabilitás elemzésének új útjairól (NWAV-29) 112
Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 96. közgyűlése. - Kiss Jenő: Bakó Elemér halálára. - Hajdú Mihály: Fodor István 80 éves. - Hajdú Mihály: Janitsek Jenő 80 éves. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság közleménye 113
Nyelvtörténeti adatok. O. Behányi Rita: Egy ismeretlen XVI. századi másolat Arnold von Harff magyar-német glosszájáról 123
Levélszekrény. Szabó József írja 126

2. szám:
Szathmári István: Mész;öly Gedeon életműve 129
Szabó József: A dialektológia és a néprajz szerepe Mészöly Gedeon munkásságában 134
Kiss Jenő: Magyarországi nyelvészek és a nyelvtudományi orgánumok 140
Göncz Lajos: Nyelvi és szociológiai változók összefüggése a Kárpát-medencei magyar beszélőközösségeknél kisebbségi és többségi helyzetben 152
Zelliger Erzsébet: Nyelvi és nyelvhasználati kérdések a felső-ausztriai magyar diaszpórában 171
C. Vladár Zsuzsa: Affinitás: szerkezeti hasonlóság vagy genetikai rokonság? 184
Domonkosi Ágnes: A nyelv átértékelődése a posztmodern költői stílusban 192
Kisebb közlemények. Kábán Annamária: Az aktuális tagolás szövegszerkesztési lehetőségeiről. - Bereczki Gábor: A -val/-vel rag eredete 200
Szó- és szólásmagyarázatok. Kicsi Sándor András: Szent János kabalája. - Péter László: Hodács. Zoltán András: Azon van, rajta van 'arra törekszik' 209
Élő nyelv. Laczkó Mária: Az elszólások spontán beszédbeli használata és megoszlása 211
Szemle. Sebestyén Árpád: Benkő Loránd új könyvéről. - Hegedűs Andrea: A. Molnár Ferenc, Anyanyelv, vallás, művelődés. -- Gallasy Magdolna: Szikszainé Nagy Irma, Leíró magyar szövegtan. - Fodor Katalin: Szabó József, Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok, - Zaicz Gábor: Szibériai nyelvrokonaink mitológiai lexikona 221
Különfélék. A szerkesztőség: A Magyar Nyelv kéziratainak lektorálásáról.
- Kiss Lajos: Györffy György halálára 249
Társasági ügyek. Szathmári István: Végső búcsú Nyíri Antaltól 252
Levélszekrény. Kontra Miklós írja 254

3. szám:
Bahczerowski Janusz: A nyelvi kommunikáció modelljének nyelvi képéről 257
Szili Katalin: A perfektivitás mibenlétéről a magyar nyelvben a meg igekötő funkciói kapcsán 262
Gécseg Zsuzsanna: A kontrasztív topik szintaxisáról és szemantikájáról 283
Kiss Lajos: Helynévfejtések és etimológiai felülvizsgálatok 294
Horváth László: Diakrón összevetéssel a volna : lenne kettősségről 303
Balázsi József Attila: A cigány szó és származékai pejoratív kifejezésekben 313
Kisebb közlemények. Vekerdi József: A magyar gyermekmondókák versritmusa 324
Szó- és szólásmagyarázatok, t Bóna István: Az „Északi"-Donyechez. - Mizser Lajos: Ujszász. - Péter László: Metrompás 329
Nyelvművelés. Szathmári István: Két kifogásolható szóhasználatról 332
Elő nyelv. Szépe Judit: Hangtévesztések szabályosságai afáziában 333
Szemle. Ladányi Mária: Kiefer Ferenc, Jelentéselmélet. - Varga László: Péter Siptár and Miklós Törkenczy, The Phonology of Hungárián. - Fábián Pál: Király Péter, Az országgyűlési nyelv 1790-1827. jj§ Bodó Csanád: III. Dialektológiai Szimpozion. - Posgay Ildikó: T. Somogyi Magda, Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései 338
Különfélék. Fábián Pál: Pais Dezsőre emlékezve. - Kiss Jenő: A Finnisch-Ugrische Forschungen centenáriumára. - Futaky István: Melich János és az erdélyi szász nyelvtudomány. - Udvari István: Sztripszky Hiador az erdélyi ruszinokról. - Juhász Dezső: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.
-A. Molnár Ferenc: Egy nyelvi és művelődéstörténeti adattár tervéről 355
Társasági ügyek. Kiefer Ferenc: Búcsú Papp Ferenctől. -A. Jászó Anna:
Szepesy Gyula (1913-2001). --- Wacha Imre: Bőzsöny Ferenc hetvenéves.
- S. Hámori Antónia: Vermes Stefánia köszöntése. - Szathmári István: Éder Zoltán hetvenéves.-Péter Mihály: Szépe György hetvenéves 368
Levélszekrény. Balogh Lajos úja. - Huszár Ágnes írja 380

4. szám:
Siptár Péter: Három felemás magyar mássalhangzó 385
Vértes Edit: Az előmagyar mássalhangzók fejlődésének néhány problémája 405
Gécseg Zsuzsanna: A kontrasztív topik szintaxisáról és szemantikájáról 423
Székely Gábor: A lexikai fokozás a magyar nyelvben 432
Benő Attila: Kölcsönszó és jelentésmező-módosulás 446
Fehértói Katalin: Árpád-kori személynevek olvasatainak megbízhatóságáról 460
C. Vladár Zsuzsa: Pereszlényi Pál nyelvtanának terminusairól 467
Kisebb közlemények. Móricz Eszter: A magyar és halha mongol nyelv ikerszavainak egybevetéséről. - Thész Dóra: Adatok egy hódoltsági török személynév továbbéléséhez Nagytétényben 479
Szó- és szólásmagyarázatok. Borzsák István: Dézentor és társai.
- Büky László: Jungáta. - Kávássy Sándor: Szemet szemért, fogat fogért.
WS Beléállt a benga 487
Nyelvművelés. Gyarmati Imre: Jurt vagy jurta? 492
Szemle. Mártonfi Attila: A magyar nyelv az informatika korában. - Zelliger Erzsébet: Sándor Anna, Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. - M. Nagy Ilona: A régi finn irodalmi nyelv szótára. -- Nagy L. János: Könyv az osztatlan (és oszthatatlan?) filológia professzorának 493
Társasági ügyek. Benkő Loránd: Hasan Eren köszöntése. - Hermán József: Kiefer Ferenc hetvenéves 509
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 2001. január-december Magyar Nyelv 2001. január-december Magyar Nyelv 2001. január-december Magyar Nyelv 2001. január-december Magyar Nyelv 2001. január-december Magyar Nyelv 2001. január-december Magyar Nyelv 2001. január-december

A 2. szám borítója enyhén kopott, a könyvek gerince kissé elszíneződött.

Állapot:
2.600 Ft
1.300 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba