Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Pedagogia

A Magyar Pedagogiai Társaság havi folyóirata/X. évf.

Tartalom

Értekezések
Albert József: Tanulmányi kirándulások487
Berczán Endre: A bukottak statisztikájay az 1899-1900. évi középiskolai értesítőkből243
Barla Jenő: A középiskolai vallástanítás195
Békefi Remig, Inczédy Dénes emlékezete65
Berzeviczy Albert: A középső felvidék szerepe tudományosságnak történetében; tudományos élet a múltban és a jelenben449
Bódiss Jusztin: Az actiók ügye135
A latin nyelvbeli actiók kérdése468
Csengeri János: Ifjusági előadások a kolozsvári nemzeti színházban586
Császári rendelet a középiskolák reformjáról174
Ellenbach Mátyás: Gyógypedagógia93
Geöcze Sarolta: A testi fenyíték kérdése18
Heinrich Gusztáv: Középiskoláink felügyelete577
Herodek Károly: Fontosabb részletek a vakok oktatásügyéről429
Jubva Adolf: A svéd pedagogiai testgyakorlat382
Az iskolaorvosi intézmény reformja614
Kőrösi Sándor: Az actiók a magyar nyelvtanítás szempontjából1
Kovács János: A tanárok javadalmazásának rendszere elvi alapon257
A tanítóképzés módja605
Kovács Rezső: A testgyakorlatok hatása az egész emberre233
Jelentés a testi nevelés nemzetközi kongresszusáról356
Miklóssy István: Megjegyzések "A nevelés czélja" czímű értekezéshez554
Molnár István: Actio és syntaxis321
Válasz Bódiss Jusztin urnak617
Négyesy László: Egy régi magyar kulturpolitikusról595
Pethes János: A normálszavak módszere Jenában270
Radó Vilmos: A német nyelv a budapesti elemi népiskolákban223
Somogyi Géza: A japán nevelés414
Szabó Ernő: A német nyelv tanításának új módszere293
Székely György: Középiskolai tantervünk egyik fogyatkozásáról86
Téglás Gábor: Az erdélyi részek középiskoláinak területi elosztása346
Téri József: Franczia nyelvi szünidei tanfolyamok301
Közoktatásügyi reformtörekvések Francziaországban403
Török István: Népoktatási adat 1785-ből305
Adatok leánynevelésünk történetéhez483
Vajna Antal tanterve (Iskolatörténeti adalék)545
Verédy Károly: Németország 1899. évi közoktatási állapota164
Veress Vilmos: Mathematika a középiskolák III. osztályában36
Weszely Ödön: A fogalmazás tanítása153
Wlassics miniszter beszéde129
Zárójelentések a milleniumi tanügyi kongresszusról
Titkári jelentés, Kovács Jánostól558
Pénztárosi jelentés, Beke Manótól566
Hazai irodalom
Ballenegger Henrik, Fenillet: Le village, ism. bn440
Ballagi Géza: A magyar alkotmány, Székely György45
Balogh Péter: Magyar olvasókönyv, Máthé György431
Franklin-Társulat, Magyar remekírók626
Kemény Ferencz és Szöllősi Jenő, Ungarische Pädagogische Revue625
Népnevelők könyvtársa, szerk. Peres Sándor, ism. Schön József307
Pedagogiai programmértékezések az 1899-1900. iskolai évről441
Platz Bonifácz dr.: Utazás a természetben, Kovács János51
Téri József Racine: Athalie, Kelemen Béla312
Theisz Gyula dr. és Matskássy József, Franczia könyvtár, Oláh Béla48
Külföldi irodalom
Bethold Ottó: Lehrgang der Zukinftschule, Kemény Ferencz310
Coubertin P. de, Notes sur l'éducation publique, Kemény Ferencz567
Külföldi lapokból, i. s.491
Legerlotz O., Der deutsche Aufsatz. i. s.434
Muche Klara. Was hat eine Mutter ihrer erwachsenen Tochter zu sagen? Kemény Ferencz495
Räckholdt A. dr.: Französische Schulredeusarten für den Sprachunterricht, tj.497
Türnen D. dr. Rabanus Maurus der praceptor Germania, tj.49
Wanek Adolf, Das Realschulwesen Mährens 1848-1898, Téri József497
Zichen, das Verhaltniss der Herbartischen Psychologie zur physiologisch experimentellen Psychologia, Székely György247
Vegyesek
A tanító közhivatalnok55
Az állami tanítóképzők új rendtartási szabályzata56
A tankönyvbírálati szabályzat egyes hiányai58
Az egyetemi ifjúság tanítói működése59
Uránia59
Ötödéves pótlékok60
Szép és tiszta iskola61
Egységes népiskolai tanterv96
II. Vilmos császár a középiskolai oktatásról96
Országos ifjúsági tornaverseny98
Középiskolai tanárok fizetése a külföldön98
A középiskolák új tantervének életbeléptetése99
Az állami népiskolák fejlődése99
Takarékoskodás tanítókban99
Mentőtanfolyam tanítóknak100
A közoktatási költségvetés tárgyalása177
Közoktatási kérdés az igazságügyi vitában178
Új egyetemek179
A német helyesírás reformja180
A helyesírás kérdése az Akadémiában és az iskolában181
Az orvosi szigorlatok új szabályzata182
A középiskolai tanulók és a főiskolai hallgatók viszonya183
A Wodianer-díj első nyertesei183
Doctor rerum technicarum252
Kereskedelmi főiskolák253
A középiskolai tanáregyesület évi fölterjesztése253
Utasítások a népiskolai tantervhez254
Szülői értekezletek254
A rang255
A budapesti egyetemi tanárok javadalmazása256
A műszaki doctoratus szabályzata314
Szünidei tanfolyamok itthonn314
Az iskolák zsufoltsága ellen315
Népiskolai szemléltető képek313
A főváros iskolaügyének új vezetője315
Új könyvészeti munka316
Az állami népiskolák új rendje443
Katonai gyakorlatok az iskolában446
Magyar Filozófiai Társaság447
Nagy alapítvány a siketnémáknak447
A felsőbb leányiskolák új tanterve499
Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület közgyűlése503
Az Orsz. Polgárisk. Egyesület közgyűlése504
A Tiszántuli ref. középisk. Tanáregyesület közgyűlése505
Szüneti tanfolyamok505
A Budapesti Szabad Egyetem506
Országos Képzőművészeti Tanács507
Uj pedagogiai társaság508
Az ifjusági irodalom megbírálása508
Wlassics kollegium509
A budapesti egyetem pedagogiai tanszékének betöltése509
Tiszteljétek a nőket510
A kisdedóvó és a népiskola kapcsolata572
A kijevi első gymnasium572
A Magyar Pedagogia 100-dik füzete631
Egyetem Kassán632
Statisztikai adatok a magyarországi középiskolákról az 1900-1901. tanévben, Auerbach Lipót632
"A virág és a gyermek"635
Magyar Pedagogiai Társaság
IX. nagygyűlés 1901. jan. 19-én100
Erődi Béla alelnök megnyitó beszéde101
Titkári jelentés119
Zárószámla125
Költségelőirányzat126
Fölolvasó ülések61
Hivatalos nyugtázás64
A pénztáros közleményei64
Beküldött könyvek63
Helyreigazítások127
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem