984.995

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar statisztikai zsebkönyv 1940.

IX. évfolyam

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 305 oldal
Sorozatcím: Magyar statisztikai zsebkönyv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 14 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.T., Budapest. Táblázatokkal, grafikonokkal és két színes térképpel illusztrálva, melyek közül az egyik kihajtható. Szerkesztő vitéz Mike Gyula dr. miniszteri oszt.-tanácsos.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Magyar történelmi adatok3
Kormányzó7
M. kir. miniszterek7
Minisztériumok7
Egyházi hatóságok13
M. kir. követségek és konzuli hivatalok 14
Követségek14
Konzuli hivatalok15
Külföldi diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok Budapesten18
Országgyűlési képviselők betűsoros névjegyzéke a foglalkozás feltüntetésével20
A magyarság világlétszáma. Magyar népességtörténet. A finnugor rokonnépek száma.
A magyarság világlétszáma29
Terület és a népesség anyanyelve30
Az 1910. évi népszámlálás fontosabb adatai a Magyarbirodalomban, trianoni területen és a visszacsatolt területeken32
A világháború embervesztesége40
Földrajzi fekvés, éghajlati jelenségek
Földrajzi fekvés37
A mai Magyarország határainak hossza39
Éghajlati jelenségek40
Közigazgatási felosztás. Népszámlálási eredmények.
Trianoni Magyarország közigazgatási felosztása43
Terület, népesség, népszaporodás és népsűrűség a trianoni területen44
A városok és a 10.000-nél több lakossal bíró községek népessége:49
A városok49
A községek50
A népesség tömörülése51
A férfiak és nők száma, szaporodása és aránya51
A népesség családi állapota52
A népesség életkora56
Külföldi honosok56
Magyarország népessége korévek szerint (grafikon)57
A népesség születési hely szerint58
A népesség foglalkozása59
Az őstermelő népesség részletezése60
Az ipari népesség részletezése61
Az ipari-forgalmi vállalatok száma és segédszemélyzete61
Fontosabb ipari szakmunkások62
Gépkocsivezetők (sofőrök)63
A lakóházak falaza és tetőzete67
A lakóházak és a lakások67
A kereső és eltartott népesség foglalkozási főcsoportok szerint törvényhatóságonkint52
Népmozgalom
Népmozgalmi főeredmények67
Házasságkötések67
A házasulók kora67
A házasulók családi állapota67
A házasulók anyanyelve68
A házasulók vallása és a vegyesházasságok68
Születések68
A szülők életkora68
Halálozások69
Elhaltak kora69
Legfontosabb halálokok69
Természetes szaporodás70
Természetes szaporodás vallás és anyanyelv szerint70
Népmozgalmi arányszámok (grafikonnal)70
A házasságok termékenysége71
Vándormozgalom72
Kivándoroltak és visszavándoroltak72
Közegészségügy75
Egészségügyi személyzet létszáma75
Kórházak (köz- és magán-)75
Gyógyszertárak76
Védhimlőoltás76
Pasteur-Intézet76
Gümőkórhalálozás (grafikonnal)77
Trachoma77
Bejelentésre kötelezett fontosabb fertőző megbetegedések77
A gyógyfürdők vendégforgalma78
Szociális viszonyok
Társadalmi biztosítás
Társadalombiztosító szervek81
Taglétszám82
Biztosítottak betegségi adatai83
Betegségi napok száma83
Keresetképtelenséget (halált) okozó betegségek84
Pénzügyi eredmények85
Balesetek
Bejelentett mezőgazdasági balesetek80
Bányászati és kohászati balesetek87
Bejelentett üzemi balesetek88
Közúti forgalmi balesetek89
Halálos kimenetelű balesetek90
Munkaviszályok91
Jellegzetesebb munkabérek 1938.október 1-én92
Hatósági munkaközvetítők
Foglalkozási csoportok94
Alkalmazási minőség94
A vidéki hatósági munkaközvetítők részletesen95
A munkás-érdekképviseletek által nyilvántartott munkanélküliek95
Öngyilkosságok96
Mentőegyesületek97
Állami gyermekmenhelyek97
A gyermekmenhelyeken gondozottak98
Lakóházépítkezés98
Őstermelés
A földterület megoszlása mívelési ágak szerint101
Tulajdonost cserélt földbirtok
Mívelési ágak szerint103
A tulajdonoscsere szerint103
A fontosabb terményekkel bevetett szántóföld104
Az elemi csapások által teljesen elpusztított vetésterület104
A learatott szántóföld területe és a legfontosabb terméseredmények105
Cséplőgépek106
A fontosabb mezőgazdasági termények termésátlagai106
Szőlőtermelés107
Átlagos terméshozam107
Szőlőtermés108
A szálastakarmánymagvaknak hagyott terület, magtermés és érték108
Erdőterület109
Fatermelés109
Állatállomány109
Állatorvosok106
A m. kir. méntelepek110
A vágóhidak és vágóhelyek110
Az 1938. évi orsz. állatvásárok110
A hasznos háziállatok betegségei
Ragadós betegségek111
Egyéb betegségek111
A vadászterületek, a bérösszegek és egyéb vadászati költségek112
Az elejtett szőrmés és szárnyas vadak112
Tejüzemek113
Méhészeti termelés113
Selyemtenyésztés113
Vetőmag- és élelmiszervizsgálatok114
Bányászat és kohászat
Összefoglaló adatok117
Berendezés118
Munkateljesítmény a szénbányákban 118
Ipar és kereskedelem
Kereskedelmi és iparkamarák121
Ipartestületek121
Szabadalmak, védjegyek, mintaoltalom121
A gyáripari összefoglaló adatai122
A gyárak települése122
A gyáripari alkalmazottak122
Ipartelepek, munkáslétszám, a termelésérték (grafikon)122
Külföldi honosok a gyáriparban128
Üzemi idő, munkaidő128
Az átlagos napi üzemidőtartam128
A tisztviselők és művezetők fizetése129
Munkabérek129
A munkások átlagos órabére129
Gőzfejlesztő berendezések és erőgépek130
A gyárak szállítóeszközei130
Tüzelő- és világítóanyagfogyasztás130
Üzemi és termelési költségek, ipari többletérték131
A gyárak üzemkihasználása113
Áralakulás
A gabonaneműek átlagos ára, havonkint139
Áralakulás Budapesten
Létfenntartási költségek indexszáma140
Nagykereskedelmi árak indexszámai140
Fontosabb árúk nagykereskedelmi árai141
Kiskereskedelmi árak142
Külkereskedelmi forgalom
Főeredmények (grafikonnal)145
Vámbavételek145
Származási és rendeltetési országok146
Tarifaosztályok147
A legfontosabb behozatali áruk148
A legfontosabb kiviteli áruk149
A legfontosabb származási és rendeltetési országok a fontosabb áruk részletezésével150
A legfontosabb behozatali áruk származási országok szerint152
A legfontosabb kiviteli áruk rendeltetési országok szerint154
Szisztematikus csoportosítás156
Közlekedés
Közúti hálózat159
A magyar vámhatárokon át közlekedő gépjáróművek forgalma159
Városi és községi vasutak159
Vasutak
Fejlődés160
Járóművek160
Építmények160
Nagyobb távolsági vasutak160
Az államvasutak rendkívüli személyszállító vonatainak forgalma162
Vasúti és hajózási vállalatok közötti átrakóforgalom162
Korlátolt közforgalmú iparvasutak163
Hajózható víziutak163
Hajózás
Berendezés164
Forgalom164
Fontosabb folyami kikötők áruforgalma164
Tengerhajózás165
Téli kikötők165
Légiforgalom
Menetrendszerű járatok165
Menetrenden kívüli repülések165
Posta
Kiterjedés és berendezés166
Forgalom általában166
Távíró és távbeszélő
Távíró167
Távbeszélő167
Forgalom a külfölddel167
Rádió
Előfizetők számának növekedése (grafikonnal)167
Vevőberendezések168
Közvetített előadások168
A rádióüzemközpont forgalma168
Pénz és hitel
Magyar Nemzeti Bank
Vagyonmérleg (grafikonnal)171
Nyereség- és veszteség-számla171
Hitelintézetek
A hitelintézetek száma172
Tőkeemelés és leszállítás172
A hitelintézetek vagyonmérlege172
A hitelintézetek ereményszámlája173
A tiszta nyereség felosztása173
A hitelintézetek alkalmazottai173
Jelzálogos kölcsönök174
A jelzálogos kölcsönök területi megoszlása174
Váltóleszámítás175
Takarékbetétek175
Kézizálogüzletek175
Fizetésképtelenségek176
Váltóóvások176
Biztosítás
Részletes adatok179
A biztosított tőkék összege valutanemek szerint180
Fogyasztás
Tűzkárok
A tűzesetek, a károsultak száma, az okozott kár183
A tűzesetek okai184
A tűzesetek hónapok szerint184
Közműveltség és közoktatásügy
Kisdedóvás187
Népoktatás187
Középfokú oktatás189
Felsőoktatás194
A főiskolák felsorolása194
A főiskolák, a tanári személyzet és a hallgatók195
A hallgatók kora195
A hallgatók idegen nyelvtudása195
A hallgatók neme és honossága196
A hallgatók vallása196
A főiskolákon kiadott oklevelek197
A második félévben beiratkozott hallgatók szüleik foglalkozása szerint198
Szakoktatás
Gazdasági, bányászati és ipari szakiskolák198
Egyéb szakiskolák (tanfolyamok)199
Emberbaráti jellegű intézmények199
Az iskolánkívüli népművelés200
Magyarország könyvtermelése201
Időszaki sajtó
A belföldön feladott ujságok202
A postára feladott ujságok rendeltetés szerint202
A külföldi ujságforgalom202
Egyházi és hitélet
Fontosabb egyházi ténykedések205
Áttérések
Nemek szerint205
A felekezetek nyeresége, vagy vesztesége az áttérések folytán206
A felekezetekből kilépettek206
A felekezetből kilépettek és a felekezetek kötelékébe visszatért felekezeten kívüliek206
Egyházak
Róm. katolikus egyház
Gör. katolikus egyház
Református, ág. hitv. evang. és unitárius egyházak
Budai szerb püspökség
Izraelita hitközség
Baptista magyar hitközség
Állami és törvényhatósági élet
Az országgyűlési képviselőválasztók és képviselők száma108
Az állam alkalmazottai210
Az állami nyugellátásban részesülők212
Adóstatisztika213
Állami kiadások és bevételek az 1938/39. évi zárszámadás szerint214
A kiadások megoszlása jelleg szerint 1938-39214
A közjogi jellegű bevételek zárszámadás szerinti alakulása215
A beruházásokra fordított kiadások (1934/35-1938/39. évekre)215
Állami adósságok216
A magyar állam költségelőirányzata 1941. évre217
Költségelőirányzati kiadások megoszlása jelleg szerint 1941. évre217
Közjogi jellegű bevételek költségvetés szerinti alakulása218
A törvényhatósági jogú és a megyei városok 1940. évi költségelőirányzata219
A vármegyék 1940. évi költségelőirányzata
Főeredmények és pótadók220
A szükséglet és fedezet részletezése220
A községek 1939. évi költségvetése
Szükséglet222
Fedezet223
A községek megoszlása a pótadó nagysága szerint 1939.224
Jogszolgáltatás
Szervezet227
Személyzet227
Házassági perek227
Érvénytelenített és felbontott házasságok227
Az elvált házasfelek életkora228
Jogerősen befejezett büntetőügyek
A kir. járásbíróságok eljárási adatai228
A kir. törvényszékek eljárási adatai229
Az elítélt személyek száma229
Az elítélt személyekre kiszabott büntetések
A kir. járásbíróságok által kiszabott büntetések230
A kir. törvényszékek által kiszabott büntetések230
Fiatalkorúak befejezett büntetőügyei231
A fiatalkorúakra kiszabott büntetések231
A jogerősen elítélt fiatalkorúak fontosabb adatai232
Az elítéltek foglalkozása, műveltségi foka, vagyoni állapota és az alkoholizmus hatása232
A büntettek és vétségek miatt elítélt visszaesőkre vonatkozó fontosabb adatok233
Az országos büntetőintézetek és a szigorított dologházak234
Az országos javítóintézetek
Munkaviszonyok234
A növendékek személyi viszonyai234
Gazdasági jelzőtábla
Gazdasági jelzőtábla
Népmozgalom237
Munkapiac237
Termelés237
Közlekedés237
Áralakulás238
Pénz és hitel238
Rajzok a gazdasági jelzőtáblához239
Nemzetközi adatok
Éghajlati jelenségek243
Terület és népesség244
A 200.000-nél több lakossal bíró városok
A férfiak és a nők aránya254
Analfabetizmus254
A kereső népesség foglalkozása255
Népmozgalmi adatok
Házasságkötések256
Élveszületés, halálozás és természetes szaporodás256
Munkanélküliek257
Mezőgazdasági termelés258
Mezőgazdasági termelés és mezőgazdasági ipar264
Állatállomány265
Széntermelés266
Ásványolajtermelés267
Nyersvas- és acéltermelés267
Arany- és ezüsttermelés268
A világ arany- és ezüsttermelés Amerika felfedezése óta268
Villamos energiatermelés269
Külkereskedelmi forgalom270
A vasútvonalak hossza és forgalma271
Kereskedelmi tengerészet hajóállománya272
A postai küldemények273
A távíró- és távbeszélő-szolgálat274
Gépjáróművek275
A rádióelőfizetők276
Aranytartalék és bankkamatláb277
Könyvtermelés278
Megnagyobbodott Magyarország
Visszacsatolt keletmagyarországi és erdélyi részek
A megnagyobbodott Magyarország területe és népessége281
A megnagyobbodott Magyarország népmozgalmi adatai281
A megnagyobbodott Magyarország közigazgatási felosztása282
A visszacsatolt keletmagyarországi és erdélyi rész adatai: Terület, népesség, népsűrűség284
A népesség anyanyelve törvényhatóságonkint286
A 7 éves és ennél idősebb népesség műveltsége287
Népmozgalmi főeredmények törvényhatóságonkint287
A kereső és eltartott népesség foglalkozási főcsoportok szerint288
Mezőgazdaság és állattenyésztés
A terület megoszlása mívelési ágak szerint289
Fontosabb terményekkel bevetett szántóföldterület289
Fontosabb mezőgazdasági termények termésátlagai289
Állattartomány289
Ipar 290
Közlekedés
Közúti hálózat290
Vasutak290
Függelék
Pénz293
Mértékek293
Betűrendes tárgymutató297
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar statisztikai zsebkönyv 1940. Magyar statisztikai zsebkönyv 1940. Magyar statisztikai zsebkönyv 1940. Magyar statisztikai zsebkönyv 1940. Magyar statisztikai zsebkönyv 1940. Magyar statisztikai zsebkönyv 1940.

A borító enyhén kopott.

Állapot:
3.760 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba