Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.740

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyarország története II/1.

Magyarország újkori története 1790-1918/Magyarország története a feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszakában 1790-1849/Egyetemi tankönyv/Kézirat

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 523 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Kihajtható mellékletekkel. Tankönyvi szám: 4603.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Könyvünk E II/1. kötetének előkészítő munkálatai 1951-ben kezdődtek meg, kézirata pedig 1954 derekára készült el. Szövegét ugyanez év végén a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete... Tovább

Előszó

Könyvünk E II/1. kötetének előkészítő munkálatai 1951-ben kezdődtek meg, kézirata pedig 1954 derekára készült el. Szövegét ugyanez év végén a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete által rendezett több napos vita keretéhen Mód Aladár vezetésével s a benne tárgyalt korszak szakértőinek széleskörű részvételével megvitatták, majd szerzői az elhangzott bírálatok jelhasználásával átjavították. Ezt követően, 1956 tavaszán került sor szerkesztésére, s ennek megtörténtével kapta jelenlegi formáját.
A kötet szerzői az említett vitán kívül számos más esetben is támaszkodhattak igen sok történész készséges segítségére. Többen egyes forrásadatok rendelkezésükre bocsátásával könnyítették meg munkájukat, mások pedig az előkészítő munkálatok során vállalták a kötetben tárgyalandó kérdések egyikének-másikának monografikus feldolgozását. Vissza

Tartalom

Előszó 5
A FEUDALIZMUSRÓL A KAPITALIZMUSRA VALÓ ÁTMENET KORSZAKA 1790-1849 7
1. A magyar nemzeti mozgalom kezdetei 1790-1734 (Varga Zoltán) 15
A közép- és kisbirtokos nemesség első fellépése a gyarmati rendszer ellen 19
A nemzetközi helyzet és hatása a magyar nemességre 19 -
A nemesi mozgalom uralkodó iránya 20 - Fegyveres szervezkedés 23 - Belső reformtörekvések 24 - Nyelvfejlesztő törekvések 26 - Klerikális és főnemesi reakció 27 - A porosz - osztrák megegyezés 28 - A városi mozgalom 28 - A parasztmozgalmak 29
A nemzetiségi kérdés jelentkezése (Arató Endre) 30
A horvát nemzeti mozgalom 30 - A szerbek nemzeti mozgalma
31 - A nemzetiségek (románok, szászok) mozgalmai Erdélyben 33
A közép- és kisbirtokos nemesség fokozatos
visszavonulása és megalkuvása 34
Az udvar és a nemesség kompromisszuma 34 - Az 1790 - 91.
évi országgyűlés törvényei 35 - Az 1791. évi erdélyi országgyűlés 36 - Bizottsági munkálatok 37 - Az osztrák és a
magyar uralkodó osztályok forradalomellenes szövetségének
létrejötte 40
2. A magyar jakobinus mozgalom 1794 (Varga Zoltán) 41
A reakció megerősödése a kilencvenes évek elején 41 - Az értelmiség balratolódása 42 - Martinovics nyílt levele 47 -
A Reformátorok Társasága 47 - A Szabadság és Egyenlőség
Társasága 49 - A magyar jakobinusok szervezkedése és a
mozgalom bukása 51
3. Az osztrák és magyar uralkodó osztályok forradalomellenes szövetsége
1793-1812 (Varga Zoltán) 56
Az árutermelés fejlődése a háborús konjunktúra időszakában (Méret Gyula) 56
A gabonaértékesítés lehetőségeinek megnövekedése 56 -
A Habsburgok gyarmatosító gazdaságpolitikai módszerei a
századforduló idején 57 - Mezőgazdasági árutermelés a földesúri birtokon 58 - A paraszti árutermelés fellendülése 64 -
A céhes ipar válsága 66 - Az ipari tőke kialakulásának kezdetei 70 - A belső piac kezdetei 78 - Az infláció (Varga Zoltán) 83
A parasztság feudális terheinek és ellenállásának fokozódása 83
A robotterhek megnövekedése S3 - A dolgozó nép állami
terheinek növekedése és véráldozata a feudalizmus kényszerű
védelmében 84 - Parasztmozgalmak 85
A magyar nemesség forradalom ellenes tevékenysége 86
Napóleon hadjáratai és Magyarország 86 - Napóleon kísérletei Magyarország Habsburg-ellenes állásfoglalásának kialakítására 86 - A magyar nemesség a fennálló állapotok védelmében 87 - Habsburg-ellenes megnyilatkozások a napóleoni
háborúk idején 87 - A magyar uralkodó osztály és a jobbágykérdés a 19. század elején 88 - Gyarmati kizsákmányoltságunk elleni fellépés országgyűléseinken 90 - A nyelvkérdés 91
A nemzeti kultúra - a nemzeti mozgalom
legfőbb-fegyvere a századforduló idején 91
Titkosrendőrség és cenzúra 92 - Reakció és haladás küzdelme
a közoktatás terén 92 - A nyelvújítás és az irodalmi törekvések
a kulturális nemzeti mozgalom élén 93 - A nemzeti színjátszás 97 - A zene a nemzeti érzés fejlesztésének szolgálatában 98 - A klasszicista építészet 99 - Az elméleti és alkalmazott természettudományok fejlődése Magyarországon a 19.
század elején 99 - A társadalmi tudományok 101 - A nemzetiségek nyelvi-kulturális mozgalmai (Arató Endre) 102
Az 1811-12. évi országgyűlés 104
A devalváció és a magyar köznemesség 104 - A nyelvkérdés 104 - Az országgyűlés feloszlatása 105
4. A magyar köznemesség ismételt szembefordulása a Habsburg gyarmatosítókkal és a nemesi reformmozgalom közvetlen előzményei
1812-1831 (Mérei Gyula) 107
A világgazdasági helyzet és a Habsburg-birodalom gazdasági viszonyai a francia
háborúk befejezése után 107
Magyarország gazdasági élete a feudalizmus
válságának fokozódó elmélyülése idején 110
A mezőgazdasági árutermelés és a tőkés gazdálkodás előrehaladása a nemesi birtokon 111 - A parasztság árutermelése 119 - A feudális ipari termelés válságának elmélyülése 122 -
A tőkés ipari fejlődés erőteljesebb kibontakozása 123 - A tőkés üzemek munkásviszonyai 132 - A belső piac minimumának kialakulása 133
Az osztály viszonyok alakulása a francia háborúk befejezését követő időkben 138
A parasztság 138 - Az arisztokrácia 143 - A köznemesség 145
- A polgárság 149 - A munkásság 153 - Az értelmiség 153
Az osztrák és magyar uralkodó osztályok
ellentéteinek ismételt előtérbe nyomulása ( Varga Zoltán) 155
Újabb nemesi ellenállás Magyarországon a húszas évek elején 156 - Az 1825-27. évi országgyűlés (Mérei Gyula) 157
Kulturális fejlődésünk a tizes és húszas években 160
Irodalom 161 - Képzőművészet, zene 164
A parasztmozgalmak állandósulása Magyarországon 164
Széchenyi István 167
Ausztria külpolitikai helyzetének megrendülése a Szentszövetség felbomlásának
idején és a magyar nemesség 174
Az 1830. évi magyar országgyűlés 175 - Az 1830-31. évi
lengyel szabadságharc visszhangja a magyar közvéleményben 176
5. Az 1831. évi parasztfelkelés és a nemesi reformmozgalom kibontakozása 1831-1840 (Mérei Gyula) 178
Az 1831. évi parasztfelkelés 179
A nemesi reformmozgalom kibontakozása a harmincas évek első felében 181
Wesselényi Miklós 183 - Kölcsey Ferenc 18.5 - Az 1832-36.
évi országgyűlés 185 - Kossuth Lajos és az Országgyűlési Tudósítások 180 - Az országgyűlési ifjúság 190
- Az 1832-36. évi országgyűlés törvényalkotása 190 -
Az 1834. évi erdélyi országgyűlés 192
A parasztmozgalmak fellendülése a harmincas évek második felében 192
Az erdélyi parasztság mozgalmai 194
A Habsburgok és a haladó magyar nemesség
közötti feszültség növekedése a harmincas évek második felében 196
A reakció terrortámadása 196 - Az ellenzéki mozgalom fejlődése 1836 után 198 - Az 1839-40. évi országgyűlés 200
A nemzetiségek nyelvi és kulturális mozgalmainak kibontakozása, a magyar és a nemzetiségi vezető osztályok közötti harc megindulása (Arató Endre) 203
A horvát nyelv és irodalom fejlődése 203 - A román nyelv és
kultúra további előrehaladása 204 - A szerb nyelvharc és a
szerb kulturális mozgalom 204 - A szlovák nyelvharc és a szlovák kultúra további fejlődése 205 - A magyarországi ukránok nyelvi-kulturális törekvései 205 - Kulturális kapcsolatok az
egyes nemzetrészek között 200 - Kulturális kapcsolatok a
magyar és a nemzetiségi mozgalmak között 207 - A magyar
nyelv, terjesztése és a nemzetiségek. A magyar vezető
osztály nemzetiségi politikája 208 - A horvát politikai mozgalom, a feudális és a polgári nemzeti irányzatok egyesülése 209
- A románok és a szászok politikai mozgalma Erdélyben 212
- A szlovák nyelvi-kulturális mozgalom politikai jellegű mozgalommá fejlődése. A nyelvharc megindulása 213 - A szláv kölcsönösség Ideológiája 214 - A pozsonyi Jednota, a szlovák mozgalom központja 215
6. Átfogó liberális nemesi reformprogram és osztrákellenes nemzeti egységfront kialakulásának kezdetei 1840-1846 (Mérei Gyula) 216
A Habsburg-abszolutizmus válságának elmélyülése a negyvenes évek első felében 216
Kossuth reformprogramja a Pesti Hírlapban 217
A Pesti Hírlap jellege 219 - A belső reform kérdései a Pesti Hírlapban 220 - A nemzeti függetlenség kérdése a Pesti Hírlapban 221 Kossuth Harca a főúri
reakció ellen 223 A Széchenyi-Kossuth ellentét 224 -
Kossuth reformpolitikája és a reakciós történetírás 225
A liberális nemesség harca a Pesti Hírlapban kifejtett programért az 1843-44. évi országgyűlésen 226
Az országgyűlés előzményei 226 Az 1843-44. évi országgyűlés vitái 228
Nemzeti kultúránk virágkora 1848 előtt 232
Az egységes irodalmi nyelv teljes kialakulása 252 - A folyóiratirodalom kibontakozása 232 - A romantika fénykora
irodalmunkban és az irodalmi realizmus kezdetei 233 -
A magyar realista színjátszás kezdetei 236' - A magyar romantikus zene virágkora 237 - Irodalomkritika, esztétika, irodalomtörténet 237 - Nemzeti képzőművészetünk fellendülése 238
- A társadalmi tudományok fellendülése a reformmozgalom
hatására 239 - A Magyar Tudós Társaság 240 - A nyelvtudomány 240 - A néprajz 240 - A közgazdaságtudomány
241 - Nemzeti történetírásunk kibontakozása 242 - A filozófia 243 - A statisztika 244 - A természeti és technikai
tudományok további lassú fejlődése 244 - Az agrártudomány
244 - A technikai tudományok 244 - A matematika és a fizika 245 - Az orvostudomány és a közegészségügy 245 -
Köznevelésünk a polgárosodás szolgálatában 247 - A népi
kultúra 248
A nemzeti ellentétek kiéleződése a negyvenes években (Arató Endre) 249
A magyarosítási törekvések fokozódása, az ellenzék nemzetiségi
politikája 249 - Széchenyi fellépése az ellenzék nemzetiségi
politikája ellen 251 - Az aulikusok és a bécsi udvar nemzetiségi
politikája 252 - A magyar-horvát viszony további éleződése
253 - Megegyezési kísérletek és az illir párt balszárnyának
kialakulása 257 - A horvát kultúra fejlődése 258 - A szlovák nyelvharc éleződése 258 - A haladó szlovák nemzeti mozgalom
fellendülése 260 - A szlovák kultúra fejlődése a negyvenes években 262 - Nemzetiségi ellentétek az 1841-43. évi erdélyi
országgyűlésen 263 - A Gazeta és a balázsfalviak politikája 264 - A balszárny kialakulása a román mozgalomban és
harca a Lemény vezette konzervatívok ellen 265 - Magyarszász ellentétek az 1846 -47-i erdélyi országgyűlésen 266 -
A magyarországi románok és viszonyuk a magyar és az erdélyi
nemzetiségi mozgalmakhoz 266 - A nemzetiségek kulturális
fejlődése Erdélyben 267 - A szerb nemzeti mozgalom 267 - A
szerb kultúra fejlődése 269 - Az ukrán nemzeti mozgalom 270
A Védegylet 270
A Gyáralapító Társaság 273 - Széchenyi István fellépése a Védegylet és Kossuth tevékenysége ellen 273 - A védegyleti
mozgalom hanyatlása 274 - A kormány és a hazai reakció
intézkedései és törekvései az ellenzék visszaszorítására 274
7. Forradalmi helyzet kialakulása Európában és Magyarországon. Liberális nemesi reformpárt létrejötte. Liberalizmus és demokratizmus elkülönülése. A liberális nemesi reformpolitika válsága 1846-1848 (Mérei Gyula) 277
Forradalmi helyzet kialakulása Európában 277
Forradalmi helyzet kialakulása Ausztriában 278
Forradalmi helyzet kialakulása Magyarországon 280
Az ellenzék küzdelme az adminisztrátori rendszer ellen és a
polgári reformért 280 - Az első kísérletek egységes reformprogram és ellenzéki párt létrehozására 283 - A centralisták
283 - Az ellenzéki program és a párt létrejöttét siettető események 287 - A galíciai parasztmozgalom hatása a magyarországi parasztságra 288 - Az 1846-48. évi ínség 288 -
Az 1846. évi erdélyi országgyűlés és az úrbérrendezés kísérlete
291 - A galíciai parasztmozgalom hatása a magyar nemességre 292 - A kormánypárt megalakulása 295 - Az Ellenzéki
Párt megalakulása és az Ellenzéki Nyilatkozat
közzététele 295
A Fiatal Magyarország 299
Petőfi Sándor és köre 300 - Az egyetemisták szervezkedése
302 - Táncsics Mihály 303
Az 1847-48. évi országgyűlés első szakasza.
A nemesi reformpolitika válsága 306
Az országgyűlést megelőző éles pártharcok 306 - A nemesi
reformpolitika nyilvánvaló válságának jelei az országgyűlésen
308 - A februári francia és a márciusi bécsi forradalom 311 -
Az európai forradalmi hullám megindulása és a magyar rendek 313.
8. Polgári forradalom és nemzeti szabadságharc 1848-1849 (Spira György) 318
A) A márciusi forradalom 320
A pesti forradalom 320
A tizenkét pont kidolgozása 320 - A március 15-i győzelem 322
- A közbátorsági választmány első intézkedései 326 -
A vidék csatlakozása 327
A pesti forradalom hatása a bécsi udvarra 327
A pesti forradalom hatása a magyar uralkodó osztályra 329
Az arisztokrácia tehetetlensége 320 - A köznemesség forradalmi útra lépése 330
A pozsonyi rendek és a pesti nép 331
Az országgyűlés és a kijelölt kormány kísérletei a népmozgalom
leszerelésére 331 - Kossuth és a pesti mozgalom 332 -
A pesti nép készenlétben 333
Az ellenforradalom első támadó kísérlete 334
A független magyar kormányról és a jobbágyfelszabadításról
szóló törvénycikkek szentesítésének megtagadása 335 -
Az országgyűlés ellenállása 336 - A pesti nép újabb tömegmegmozdulása 337 - Az ellenforradalom meghátrálása 337
Az 1848-i törvénykönyv 338
Az ország függetlenségének biztosítékai 338 - Az ország
polgári átalakulásának biztosítékai 338- Polgári demokratikus
szabadságjogok 339 - A törvények fogyatékosságai 339
B) Az ellenforradalom felkészülése a forradalom eltiprására és a
Batthyány-kormány felemás politikája 341
Az ellenforradalom taktikája 341
Batthyány-kormány elhibázott politikája 342
A kormány összetétele 342 - A kormány politikájának alapvonalai 343 - A baloldal ébersége 344 - A kormány első
intézkedései 344
A tavaszi és nyári parasztmozgalmak 345
A parasztság harca a jobbágyfelszabadítás továbbfejlesztéséért
345 - A nemesség és a kormány elutasító magatartása 349
Nemzetiségi mozgalmak 1848 tavaszán és
nyarán (Arató Endre) 350
A nemzetiségi tömegek kezdeti rokonszenve a márciusi forradalom iránt 351 - Az első nemzetiségi követelések 1848
tavaszán és a Batthyány-kormány elutasító magatartása 353
- A nemzetiségi ellentétek további éleződése, a nemzetiségi
parasztmozgalmak 357 - A karlócai szerb kongresszus 360 -
Az erdélyi románok gyűlése Balázsfalván 362 - A szlovákok
liptószentmiklósi gyűlése 364 - A prágai szláv kongresszus és a
szlovák mozgalom jobbfelé fordulása 367
A baloldal harca a Batthyány-kormány felemás politikája ellen 370
A baloldal ellenzékben 370 - A baloldal parasztpolitikája 371
A tavaszi és nyári munkásmozgalmak 372
A fővárosi munkások céh ellenes harcai 373 - A nyomdászok
bérmozgalma 374 - A felvidéki bányászok mozgalmai 375 -
A baloldal és a munkásmozgalmak 376
Kossuth fellépései az ország függetlenségének megvédelmezése érdekében 376
Kossuth politikájának alapvonalai 377 - Az önálló magyar
pénzügyek megteremtése 377 - Kossuth fellépése Jelacic üzelmei ellen 378
A horvát tartománygyűlés (Arató Endre) 379
Erdély úniója 381
Az országgyűlési választások 383
A választások kimenetele 383 - A baloldal lépései a választási
kudarc ellensúlyozására 384
Az első népképviseleti országgyűlés tevékenységének kezdeti időszaka 384
A válaszfelirati javaslat országgyűlési vitája 385 - A Batthyány-kormány külpolitikája 386 - A német egység kérdése
az országgyűlés előtt 387 - A délvidéki harcok kezdetei 388 -
A katonaállítási törvény országgyűlési vitája és a liberális nemesség balratolódásának kezdetei 388
Az ellenforradalom támadásának küszöbén 390
Az európai erőviszonyok eltolódása az ellenforradalom javára
300 - Az ellenforradalom közvetlen felkészülése Magyarország
megrohanására 391 - A magyar forradalom vezetőinek
kísérletei az ellenforradalom támadásának elhárítására 391
C) Az ellenforradalom fegyveres támadása és a szeptemberi fordulat.
A szabadságharc nemzeti egységfrontjának megszilárdulása és az
ellenforradalom első rohamának visszaverése. Az ellenforradalom
második rohama és a szabadságharc nemzeti egységfrontjának meglazulása 393
Az ellenforradalom fegyveres támadása és a
szeptemberi fordulat 393
Az országgyűlés szeptember 4-i határozatai 394 - Az országgyűlés küldöttségének bécsi útja és a Batthyány-kormány
lemondása 394 - A pesti nép szeptemberi tömegmozgalmának
megindulása és a képviselőház szeptember 11-i határozatai
395 - Jelacic betörése és a déldunántúli népfelkelés 397 -
A szőlődézsma eltörlése 397 - A Honvédelmi Bizottmány
megalakulása 398 - Lamberg küldetése és a szeptember
28-i népítélet. A Honvédelmi Bizottmány ideiglenes felruházása a végrehajtó hatalom gyakorlásával 400
A néptömegek csatasorba lépése 402
Az ellenforradalom első rohamának visszaverése 404
A pákozdi győzelem 404 - Az ozorai diadal 405
A Honvédelmi Bizottmány végleges felruházása a végrehajtó hatalom gyakorlásával 405
A Honvédelmi Bizottmány kibővítése 407 - Kísérlet a parasztság lefegyverzésére 408 - Jelacic üldözésének elhanyagolása 409- A képviselőház október 7-i és 8-i határozatai 409
A bécsi októberi felkelés és a magyar forradalom 410
A magyar sereg késedelmeskedése 411 - A schwechati vereség 413
A szabadságharc megszervezése 413
A honvédsereg megszervezése 414 - A honvédsereg felszerelése. A hadiipar megszervezése 414 - Papírpénzkibocsátás 415
- A kormánybiztosi intézmény kiépítése 416 - A kultúra
munkásainak hozzájárulása a szabadságharc szervezéséhez
416 - Harc a belső ellenség ellen 419 - Kossuth szervezőszerepe 420
A szabadságharc nemzeti egységfrontjának belső gyengeségei 420
Kísérlet a Honvédelmi Bizottmány átszervezésére 421 -
A békepárt jelentkezése 422 - Újabb parasztmozgalmak 1848
végén 423
A katonai helyzet kedvezőtlen alakulása a mellékhadszintereken 424
A nemzetiségek részvétele a fegyveres harcban (Arató Endre) 425
A horvát mozgalom és a magyar-horvát viszony a fegyveres
támadás előtt 425 - A román és a szász mozgalom további
fejlődése 427 - A nemzetiségek egy részének állásfoglalása a
magyar szabadságharc oldalán 428 - A szerb mozgalom és a
magyar-szerb megbékélési kísérletek 432 - A horvát balszárny
harca Jelacic és az udvar ellen 433
Az ellenforradalom második rohama 434
Windischgraetz betörése és Görgey ellenállás nélküli visszavonulása 434 - Az országgyűlés december 31-i határozatai 436
- A főváros kiürítése 438 - Az országgyűlés békeküldöttsége
Windischgraetznél 439
Ellenforradalmi önkényuralom a megszállott területeken 439
Az ellenforradalom berendezkedése a meghódított országrészekben 439 - A nagybirtokos arisztokraták - Windischgraetz
sereghajtói 440 - A katolikus klérus - az ellenforradalom
igéinek hirdetője 441 - Békepártiak Windischgraetz táborában 442
A parasztság harca az ellenforradalom második rohamának visszaveréséért 443
Gerillaharcok 1849 elején 444 - A Honvédelmi Bizottmány
parasztpolitikája 446
A Honvédelmi Bizottmány külpolitikai tevékenysége 447
Kísérletek a nagyhatalmak közötti ellentétek kihasználására
447 - Kísérletek a külföld forradalmi mozgalmaival való
összefogásra 448
A honvédsereg főerőinek téli visszavonulása 450
A pesti haditanács 450 - Görgey váci nyilatkozata 451 -
A felvidéki hadjárat 452 - Hadmozdulatok a Tisza vonalán 453
Erdély felszabadítása 454
A székelyek ellenállása 455 - Bem téli hadjárata Erdélyben 456
A további ellenállás szervezése, a honvédsereg stratégiai ellentámadásának megalapozása 458
A honvédsereg további fejlesztése és hadianyagellátása 458 -
A munkásság helytállása 460 - Pénzügyi nehézségek 460 -
Harc a belső ellenség fokozódó tevékenysége ellen 461
A baloldal harca a békepárti árulás leküzdéséért 1849 elején 462
A békepárt első fellépései Debrecenben 462 - A baloldal meggyengülése 463 - A vésztörvényszékek felállításáról szóló
javaslat országgyűlési vitája 464 - A képviselőház megtisztításáról szóló javaslat vitája 465
Az első, sikertelen kísérletek a stratégiai
ellentámadás megindítására és a liberális nemesség tömeges jobbratolódása 465
A kápolnai vereség 465 - Az oktrojált alkotmány 467 -
A tiszafüredi zendülés és közvetlen következményei 467 -
A liberális nemesség tömeges jobbratolódása és a békepárt
megerősödése 469 - A baloldal kísérlete forradalmi diktatúra
bevezetésére 471
D) Az ellenforradalom második rohamának visszaverése és a szabadságharc
nemzeti egységfrontjának felbomlása. Az európai nagyhatalmak összefogása és az ellenforradalom harmadik rohama. A szabadságharc bukása 475
A tavaszi hadjárat első szakasza: a gödöllői csata 475
A hatvani győzelem 476 - A tápióbicskei győzelem 477 -
Az isaszegi győzelem 478
A trónfosztás és a baloldal kiszorulása a
hatalomból 480
A függetlenségi nyilatkozat 480 - Az új kormány megalakulásának előzményei 482
A tavaszi hadjárat második szakasza: a komáromi csata 483
A váci győzelem 484 - A nagysallói győzelem és Komárom felmentése 484 - Pest felszabadulása és a komárom-szőnyi eldöntetlen ütközet 485
A Szemere-kormánynak a forradalom felszámolására vezető tevékenysége 487
Kossuth elszigetelődése 487 - Az államgépezet felbomlasztása
489 - Kossuth erőfeszítései a szabadságharc további szervezésére 489
A tavaszi hadjárat harmadik szakasza: Buda ostroma 490
Buda megvétele 490 - Görgey Debrecenben 491
A cári beavatkozás 492
Újabb forradalmi fellendülés lehetősége Európában 1849
tavaszán 493 - Az európai nagyhatalmak összefogása a magyar
szabadságharc ellen. A magyar forradalom külpolitikájának
csődje 494 - A másik Oroszország 494 - Muszkavezető
magyar urak 495 - Görgey vereségei a nyugati határszélen 495
Kísérletek a további fegyveres ellenállás megszervezésére 497
Kísérletek a honvédsereg minden erejének összpontosítására
497 - Kísérletek a népfelkelés kibontakoztatására 499
Kísérletek szövetség létrehozására a nemzetiségekkel a közös ellenség ellen (Arató
Endre) 500
Bem erdélyi sikerei és a nemzetiségi kérdés 501 - A szlovák és
az ukrán nép a szabadságharc utolsó hónapjaiban 502 -
A szerb balszárny tevékenysége. Újabb békekísérletek 503 -
A horvát balszárny harcának éleződése. Horvát-magyar megegyezési kísérletek 504 - Tárgyalások a románokkal 506 -
A nemzetiségi törvény 508
A szabadságharc bukása 508
A katonai és a politikai helyzet rohamos romlása július végén
és augusztus elején 509 - A temesvári vereség 510 - Görgey
diktatúrája és a világosi fegyverletétel 512 - A bukás okai 512
- A forradalom végrendeletének végrehajtása 513
Térképmellékletek 515
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1. Magyarország története II/1.

A borító elszíneződött, a gerinc enyhén töredezett, sérüt. Több lapon aláhúzás, bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
1.310 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba