Közel 7 000 kötet Életmód témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jogtudományi Közlöny 1985. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata/XL. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 726 oldal
Sorozatcím: Jogtudományi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

1. szám
Szabó Nagy Teréz: A büntetőpolitika1
Korinek László: A magyar népesség viktimizációjának néhány aspektusa10
Bárd Károly: A tárgyalás kettéosztásáról14
Borgulya István: A büntetéskiszabás modellezése közlekedési ügyek körében22
Visegrády Antal: A bírói jogfejlesztés mechanizmusa28
Szemle
Takács Imre: Varga Gyula (1930-1984)34
Lázár Miklós: A társadalomra veszélyesség hiánya és a tövényesség közötti viszony34
Jogirodalom-jogélet
Trócsányi László: Visszaemlékezés egy régi igazságügyi intézményre37
Bócz Endre: A személyi társadalomveszélyesség a büntetőjogban (Tauber István)38
Horváth Anna: A vádlott védelemhez való joga a szocialista büntetőeljárásban39
Györgyi Kálmán: Monográfia a büntetőjogi felelősségről és a büntetésről41
Horváth Anna: Fejlődési tendenciák a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmében c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról (Cséka Ervin)44
Fehér Lenke: Nemzetközi tudományos konferencia a társadalom védelméről és a bűnözés megelőzéséről46
Pályázati felhívás48
2. szám
Nigriny Elemér: Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata továbbfejlesztésének néhány kérdése49
Katonáné Soltész Márta: A válás intézményének története57
Lehoczky Marietta: A láthatási jog természete a delegalizáció korában65
Fábián Ferenc: Összekapcsolódás és elkülönülés a társasági szerződések körében73
Drobnig, Ulrich: Különböző gazdasági rendszerű államok jogrendszereinek összehasonlítása78
Szemle
Az európai szocialista államok jogalkotásáról87
B. Kállay István - Mézey Barna: Javaslatok az állam- és jogtudományi karok felvételi vizsgáihoz93
Hamza Gábor: Emlékezés Vécsey Tamásra, a nemzetközi hírű jogtudósra99
Jogirodalom - Jogélet
Zsiga László: Közalkalmazottak munkajogi kézikönyve101
Szita János: A szegedi népképviselet közgyűlés 1848-1871103
Dobromir Mihajlov: Néhány jelentősebb kiadvány a bolgár állam- és jogelmélet köréből103
Bajory Pál: Doktori értekezés a polgári per idődimenziójáról105
Fehér Lenke: Magyar-fin büntetőjogi szeminárium Budapesten108
Vörös Imre: Tudományos konferenciák Smolenicében113
3. szám
Harmathy Attila: A szerződés jogi szabályozásas a szocialista országokban117
Hlavathy Attila: A belső jog és külső jog viszonyáról124
Takáts Péter: A kártérítési szankció problémái a KGST ÁSZF rendszerében131
Gödölle István: A szolgálati találmányokkal kapcsolatos munkáltatói és feltalálói jogok újraszabályozásáról137
Preugberger Tamás: A mezőgazdasági földekre vonatkozó egységes jogi szabályozás kódexrendszerének kialakításához144
Radeva, Radka: A bírósági szervezet alkotmányos alapjai Bulgária Népköztársaságban149
Szemle
Gergely Ernő: Bárd Imre 1884-1958153
Posta Ilona: A flóra és a fauna védelmére kötött legfontosabb nemzetközi szerződések154
Nowinska, Eva: A lengyel gazdasági reform és annak hatása a műszaki alkató tevékenységre158
Jogirodalom - Jogélet
Mezey Barna: Értekezés a hatalomról160
Joó Rudolf: A nyugat-európai kisebbségek sajátosságai és típusai (Kőhegyi Mihály)162
Juraj Kolesár: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok szociális jogairól (Benkő András)162
Náray Marianna: Nemzetközi konferencia a tevékenység végzésére irányuló szerződések szabályozásáról a szocialista jogokban163
Náray Marianna: Nemzetközi konferencia a tevékenység végzésére irányuló szerződések szabályozásáról a szocialista jogokban163
Nagy Lajos: Bíróságok, jogi könyvtárak és a jogi információ a változó társadalomban167
4. szám
Halász József: Államépítés a népi demokrácia politikai rendszerében169
Csizmadia Andor: Az ideiglenes nemzetgyűlés és a kormány állami szempontból172
Péteri Zoltán: Egy szocialista összehasonlító jogelmélet felé176
Baka András: Jogállamiság és nemzetiségi kérdés ellentéte Grünwald Béla politikai gondolkodásában182
Lukács Tibor: A népbírósági jogról: négy évtized múltán189
Gergely Ernő: A demokratikus rendőrség megalakulása (1944-1945)197
Irmscher, Johannes: Marx Károly, mint berlini joghallgató204
Demeter János: A román jog kodifikálásának szakaszai és jellemzői207
Jogirodalom - Jogélet
Schmidt Péter: Szocializmus és államiság (Földesi Tamás)216
Hajdú Lajos: Az első magyar közjogi tankönyv megszületésének körülményei219
Tyihomirov, Ju.: A fejlett szocialista társadalom igazgatási mechanizmusa (Kiss Mária)223
Pálné Kovács Ilona: Területi összefüggések a szocialista gazdaságirányításban225
5. szám
Szabó Imre: Állampolgári jogok - emberi jogok229
Bak József - Prugberger Tamás: Adalékok és javaslatok egy új szövetkezeti törvényhez235
Vékás Lajos: A Bécsi Vételi Egyezményről243
Gyertyánfy Péter: A videotechnika szerzői jogunkban249
Szalma József: A szerződés semmisége257
Kecskés László: Eltűnt-e az állam jogi személyisége a szovjet polgári jogi elméletben?262
Braginszkij, M. J.: A nemzetközi termelésszakosítás és kooperáció jogi szabályozása a KGST-ben272
Székely László: A személyiségi jogok "érdem szerinti elosztásáról"277
Szemle
Sólyom László: Hozzászólás Ilkei Csaba cikkéhez285
Molnár József: A XIII. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus határozatai286
Jogirodalom - Jogélet
Szűk László: Büntetésvégrehajtási jog291
Török Gábor: Állami vállalat és gazdaságirányítás 1985294
Gaudemet, Jean: Egyház és társadalom Nyugaton a középkorban (Lippényi Ferenc)296
Visegrády Antal: "A bírói gyakorlat szerepe a jog fejlesztésében" c. kandidátusi értekezésének vitája az Akadémián (Gátos György)297
Tauber István: Hátrányos társadalmi helyzet, cigányság, bűnözés c. kandidátusi értekezés vitája (Bordás Mária)299
Pólay Elemér: Goethe és Savigny300
6. szám
Kálmán György: Elvi irányítás vagy bírói jog303
Szabóné Nagy Teréz: A büntető igazságszolgáltatás hatékonysága312
Bosánszky Lajos: Gondolatok az állami törvényességi felügyelet egységes rendszerének kidolgozásához319
Novotni Zoltán: A társasági (társulási) jogviszony dogmatikai kérdései328
Bak József: A küldöttgyűlés jogi szabályozásának problémái332
Török Gábor: Csőd és felszámolás339
Kengyel Miklós: A tanúzási kötelesség a polgári perben345
Szemle
Varga Csaba: Filozófia és jogtudományok Magyarországon353
Harsányi Gyöngyi - Miskolczi Bodnár Péter: Verseny? - Tárgyalás356
Szép Flórián: Jogorvoslat a rehabilitációs eljárásban360
Jogirodalom - Jogélet
Samu Mihály: Az egyetemes állam- és jogtörténet tudományának új szintézise362
Simon Péter: A magyar parasztság sorsfordulója 1946-1949 (Horváth Pál)363
Balás Gábor: Szomszédság és korszerűsödés365
Epstein, Richard A.: Modern Products Liability Law (Burián László)265
Kukorelli István: Lengyel-magyar közös szeminárium a választási rendszer időszerű kérdéseiről367
Földi András: XIX. századi magánjogunk forrásai és irodalma369
Hamza Gábor: Marx és a római jog371
7. szám
Peschka Vilmos: Lukács György filozófiájának hatása a jogfilozófiára375
Bak József: Elméleti viták a küldöttgyűlés körül. Szakirodalmi áttekintés379
Halmai Gábor: A gazdasági minisztériumok belső szervezete384
Merényi Kálmán: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények pönalizálásának fejlődése a Csemegi-kódextől a felszabadulásig391
Pálos György: Szerzői jog a műszaki fejlődés forgatagában. Az integrált áramkörök és chiperk védelme404
Alpa, Guido: A számítógép-felhasználási szerződések410
Szemle
Rácz György: Emlékezés a Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke, Domokos József életéről414
Melzer, Helmut: A helyi hatalmi és igazgatási szervek funkciói a Német Demokratikus Köztársaságban, valamint a komplex gazdasági és szociális fejlődés problémája ezek területein415
Andrioli, Virgilio: Az új olasz Polgári Eljárási Kódex megalkotására felhatalmazó törvény tervezetéről417
Jogirodalom - Jogélet
Trócsányi László: Az intézetek helye és szerepe egyes polgári jogrendszerekben (Csizmadia Andor)419
Bruhács János: A hágai Nemzetközi Bíróság döntései 1957-1982420
Újlaki László: Német-orosz jogi és gazdasági szótár422
Vörös Imre: II. NSZK-magyar jogásznapok (1984. október 22-25.)423
Petrik B. Ferenc: Vitaülés az Akadémián424
8. szám
Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok fogalomkörének problémái427
Újlaki László: Bevezető gondolatok a civilisztikai méltányosság fogalmának megközelítéséhez, különösen a polgári eljárás jogában435
Bodnár Zoltán: A jogi analógia és a bírói jogalkotás összefüggéséről441
Hamza Gábor: Jogösszhasonlítás és természetjog447
Baranyai Árpád: A számítástechnikai (szoftver) termékek előállításának, forgalmazásának és használatának jogi kérdései451
Kardos Gábor: A nyugati energiapolitikai együttműködés központja: A Nemzetközi Energiahivatal szervezete és működése455
Möschel, Wernhard: A fúziók ellenőrzése az NSZK-ban, különös tekintettel a sajtóra464
Pomogyi László: A központi közigazgatás kísérletei a cigánykérdés rendezésére a dualizmus idején Magyarországon471
Batta Pálné: Továbbfejlesztés - de hogyan?475
Karliczek, Hans-Joachim - Melzer, Helmut: Az NDK-ban dolgozók, kollektíváik és szervezeteik közreműködésének formái a helyi államigazgatásban476
Stanford, Martin I.: Az Unidroit szerepe a XXI. század perspektívájában482
Jogirodalom - Jogélet
Deák Ernő: Das Städtwesen der Länder der ungarischen Krone (1780-1918)485
Maurach - Zipf: Strafrech Allgemeinter Teil (Nagy Ferenc)486
Takács Albert: Kapcsolódási pontok a legújabb nemzetközi jogi és közigazgatási kutatásokban488
Kiss Barnabás: Ankét "Az európai népi demokráciák alkotmányai"-ról491
9. szám
Sajó András: Jogfilozófiai megjegyzések az államnak a büntetőjogi büntetésre formált jogához495
Törő Károly: Kísérletezés az emberrel 502
Rácz Attila: Az ideg- és elmebetegek, valamint az értelmi fogyatékosok védelme a magyar közjogban509
Harmathy Attila: Az elmebetegek polgári jogi jogállása514
Szabó András: Az elmebetegek helyzete a magyar büntetőjogban521
Diczig István: A kriminálstratégia helye és szerepe a bűnözés megelőzésében527
Szemle
Cséka Ervin: Szabóné Nagy Teréz(1935-1985)532
Ruszoly József: Both Ödön(1924-1985)533
Az európai szocialista államok jogalkotásáról535
Jogirodalom-Jogélet
Bakóczi Antal: Az emberölés (Fehér Lenke)540
Visegrády Antal: Szovjet-magyar tanulmánykötet a szocialista jog és személyiség viszonyáról542
Moldoványi György: Regionális kollokvium a nyilvánosságról a büntetőeljárásban542
Ifj. Trócsányi László: Nemzetközi államtudományi konferencia Magyarországon545
N. n.: A piaci befolyásolás alapvető jogi eszközei547
Hamza Gábor: Pólay Elemér hetvenéves548
10. szám
Petrik Ferenc: Gondolatok a közös tulajdon megszüntetéséről551
Farkas József: Az eljárásjog néhány alapvető elve és a polgári eljárásjog újraszabályozása558
Bajory Pál: A fellebbezési jogosultság a polgári eljárásban566
Novák István: A perköltség-megtérítési kötelem, mint a polgári perből származó kötelmi jogviszony573
Makay Gusztáv: A létesítő szerv és a leányvállalat kapcsolata577
Bittó Márta: A foglalkozási szabály személyi hatálya a büntetőjogban582
Köhler, A. - Petzow, P. M.: A nemzetközi kooperációs szerződések funkciója, tárgya és tartama588
Blutman László: Buza László592
H. G. In memoriam Csizmadia Andor593
Nagy Boldizsár: Az Interkozmosz Program; tények és tendenciák594
Jogirodalom
Lukács Tibor - Kulcsár Kálmán - Markója Imre - Petrik Ferenc - Szíjártó Károly - Szilbereky Jenő: Jog és törvényesség599
Samu Mihály: Both - Csizmadia - Horváth - Nagyné: Az egyetemes állam- és jogtörténet602
Pólay Elemér: Jogösszehasonlítás és antikvitás604
11. szám
Takács Albert: Az alkotmányvédelem néhány kérdése - különös tekintettel az alkotmányjogi tanácsra607
Rácz Attila: A közigazgatás törvényi szabályozása617
Éliás Pál: Az idegenjog néhány kérdéséről623
Németh János: A hibás bírósági határozatok felülvizsgálata629
Bydlinski, Franz: A bíró alkotta joggal kapcsolatos főbb álláspontok635
Nemes Zoltán: Egyes központi államigazgatási szervek külgazdasági irányító tevékenysége, különös tekintettel a döntéshozatali tényezőkre642
Szemle
Csizmadia Andor: Az állam és a katolikus egyház jogi kapcsolatainak alakulása a felszabadulás után648
Dietz, Adolf: A számítógépi programok jogvédelmének problémái a Német Szövetségi Köztársaságban és Franciaországban653
Jogirodalom - Jogélet
Bittó Márta: Monográfia a gazdaságigazgatás és a büntetőpolitika kapcsolatáról659
Timoránszky Péter: Az európai szocialista országok külügyi igazgatása660
Földesi Tamás: A szocialista országok állam- és jogtudományi karai dékánjainak értekezletéről662
Herbst Árpád - Hegedűs István: A szocialista munkaszervezet vezetési és tagsági jogviszonyai c. doktori értekezésének vitája664
Wellmann György: Kandidátusi értekezés vitája a polgári perbeli tanúbizonyításról667
Szabó Miklós - Szentpéteri István: A szervezet és a társadalom669
Wiener A. Imre: 10 éves a Bűnügyi Tudományok Nemzetközi Intézete671
12. szám
Mavi Viktor: Az emberiség közös örökségének elve a mai nemeztközi jogban: jogszabály avagy filozófia?673
Bruhács János: A nemzetközi környezetvédelmi jog néhány problémája679
Tarda Pál: Néhány elvi megfontolás a házassági borítóper újraszabályozásának előkészítő munkálataiban685
Barabasev, G. V. - Seremet, K. F.: A szovjet szocialista köztársaság szövetségének alkotmánya és a tanácsok fejlesztésének elméleti problémái692
Rybicki, Marian: Alkotmányi változások a népi Lengyelországban698
Kaiser, Joseph: A weimari alkotmány és a német államtan alakulásának tendenciái704
Vargyai Gyula: A politikai és a jogi döntésmechanizmus kapcsolatrendszeréről a két háború közötti Magyarországon708
Ficzerné, Sirko Alexandra: A családjog fejlődés Csehszlovákiában713
Milorad, Josipovic: A dolgozó munkaviszonya felfüggesztésének intézménye a jugoszláv munkajogi elméletben és gyakorlatban719
Jogirodalom - Jogélet
Halmai Gábor: Konferencia a gazdasági jogról721
Timoránszky Péter: A környezetvédelem nemzetközi jogi védelme723
Csizmadia Andor: Új osztrák - magyar vontakozású jogtörténeti könyvek725
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem