926.562

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jogtudományi Közlöny 1985. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata - XL. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 726 oldal
Sorozatcím: Jogtudományi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám
Domé Györgyné: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági tevékenysége1
Felkay Andrásné-Kiss Daisy: A személyiség védelme és a bírói gyakorlat8
Jobbágyi Gábor: Személyiségi jogok - egészségügyi szerződés15
Drgonec, Jan-Fábry, Anton: A korszerű orvosi beavatkozások és a jogi felelősség27
Székely János: Jogi kérdések a szakvéleményben40
Ficzeréné, Sirko Alexandra: A család intézménye az újabb szovjet jogalkotásban 47
Véres József: Földes Ivánra emlékezünk51
Domány András: Új vonások a szejm működésében és a bírósági rendszerben Lengyelországban52
Jogirodalom
Harmathy Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás (FERENCZY ENDRE)56
Dunay Pál: Az új szovjet nemzetközi jogi tankönyvről59
Láng Ildikó: A Világbank Bretton Woods óta61
Csizmadia Andor: Melichar Emlékkönyv63
2.szám
Gyertyánfy Péter: Ellentmondások és változások korunk szerzői jogában65
Dunay Pál: A kormányzati irányítás hatékonyságának növelése70
Száceczky Kardoss Irma: Perjogunk és nyelvhelyesség73
Lukács Tibor: Az elítéltek munkavégzésének jogi természete80
Tanka Endre: Az állami földtulajdonból eredő illetmény-földhasználat különös jogcímei86
Vida Sándor: Technológiai háború az USA és Nyugat-Európa között a szovjet földgázvezetékek miatt96
Wagner, Ingo: A személyiség alanyi joga és jogi státusza a szocialista társadalomban103
Jescheck, Hans-Heinrich: A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság elnökének részvétnyilvánítása Szakács Ödön elhunyta alkalmából108
Kosutic, B.: A sztrájkjog és a lock-out a nyugat-német jogban109
Bihary Tibor: Három különböző termékfelelősségi jogi rendszer vázlata113
Jogirodalom
Szalay László, a reformkor politikai-jogi gondolkodója (RUSZOLY JÓZSEF)118
Tamás Lajos: Doktori értekezés a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről120
Sükösd Ferenc: Nemzetközi konferencia "A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdése"-ről123
4.szám
Dezső Márta: A magyar választási rendszer 1983. évi reformja177
Müller György: A tanácsok céltársulásairól182
Sárközy Tamás: Új jogi személyelméletek Nyugat-Európában189
Burián László: A jogi személyek honossága különös tekintettel az amerikai embargó extraterritoriális hatályára199
Ficzere Lajos: A KGST és a harmadik országok205
Szemle
Hamza Gábor: Emlékezés Diósdi Györgyre, a hazai jogtudomány európai hírű művelőjére213
Herczegh Géza: Milyen út vezetett Trianonhoz?215
Ujlaki László: A Csehszlovák Gazdasági Törvénykönyv módosítása217
Trócsányi László: A Dokumentációs Szemle megszűnéséhez219
Jogirodalom - Jogélet
V. N. Kudrjavcev: A jogellenes cselekmények okai (LÉVAI MIKLÓS)220
Lévayné Fazekas Judit-Cserba Lajos-Miskolczi Bodnár Péter: A Polgári Törvénykönyv magyarázata223
Takáts Péter: Az I. NSZK-magyar gazdasági jogi konferencia229
Polt Péter: A "Gazdasági bűnözés - gazdasági bűncselekmények" című doktori értekezés vitájáról232
5. szám
Sajó András: Van-e ugrás a jogban?237
Domé Györgyné: A gazdasági társulások kodifikációs kérdéseihez241
Takáts Péter: Állami intézkedések és a szerződések teljesítése a KGST ÁSZF rendszerében251
Bauer Miklós: Kritikai megjegyzések a KGST/ÁSZF felelősségi rendszeréhez257
Hidas János: A nem szocialista országokkal való gazdasági együttműködés pénzügyi jogi eszközei269
Újlaki László: A szállítási és belföldi árufuvarozási kötelmek kölcsönös összefüggéseiből adódó eljárásjogi sajátosságok276
Tóth Mihály: Feloldható-e a béklyó?282
Szemle
Hamza Gábor: Visky Károly(1908-1984)287
Nagyné Szegvári Katalin: Clara Zetkin évforduló288
Varga Péter: Emlékkönyv Kauser Lipót születésének 100. évfordulójára293
Jogirodalom
Alekszidze, L.A.: A nemzetközi jog elméletének egyes kérdései (MAVI VIKTOR)296
Vörös Imre: Kézikönyv a svájci kartell- és monopolellenes joganyagról298
Trócsányi László: Állam- és jogtudományi bibliográfia. 1980-1981.299
6.szám
Wiener A. Imre: A gazdasági tevékenységel kapcsolatos bűntető szankciók301
Román László: Kollektív jelleg az individuális munkajogviszonyban306
Domé Györgyné: A termelési rendszerek jogi szabályozásának továbbfejlesztése316
Notovni Zoltán: A vállalati gazdasági munkaközösségek polgári jogi kérdései320
Both Ödön: A magyar feudális tulajdon fő vonásai akései feudalizmus idején328
Németh Ágnes: A képviselet szabályainak egységesítése333
Jogirodalom - Jogélet
Bihari Ottó: Államjog (Alkotmányjog) ÁDÁM ANTAL)338
Tamás András: Gendai hótecugaku no kihon mondai, vagyis: A modern jogfilozófia alapproblémái340
Balás Gábor: A nemzetiségek egyejogúsításának útján342
Ksilégi-Nagy Dénes: Életályám emlékei (TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ)342
Huchthausen, L.: Römisches Recht (FÖLDI ANDRÁS)343
Kányáné Komlódi Katalin: Vitaülés a szegedi egyetem Állam és Jogtudományi Karán344
7.szám
Szerkesztőségi előszó347
Csaba László: A magyar gazdasági reform dilemmái347
Sárközy Tamás: A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztéséről360
Ferenczy Endre: A gazdasági mechanizmus pénzügyeinek joga366
Vörös Imre: Beruházások versenytárgyalások útján376
Sárándi Imre: Történeti, elméleti és pragmatikus elemzés a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről382
Tanka Endre: Föld árujelleg - földtulajdoni rendszer - racionális földhasználat389
Kurasvili, B.P: Mi legyen az ágazati irányítás sorsa?400
Stepniak, Lechoslaw: Az állami vállalat helyzete az új lengyel vállalati törvényhozásban408
Szemle
Török Attila: Gazdasági problémák jogszabályi megoldásai és álmegoldásai414
Halustyik Anna: Az állami gazdaságirányítás egy történelmi torzója; Peru 1968 után420
Jogirodalom
Török Gábor: A gazdaságirányítás szervezetének joga424
Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965 (KENDERES GYÖRGY)426
Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról (TAKÁCS ALBERT)427
Kengyel Miklós: A tanúzási kötelesség a polgári perben345
Szemle
Varga Csaba: Filozófia és jogtudományok Magyarországon353
Harsányi Gyöngyi - Miskolczi Bodnár Péter: Verseny? - Tárgyalás356
Szép Flórián: Jogorvoslat a rehabilitációs eljárásban360
Jogirodalom - Jogélet
Samu Mihály: Az egyetemes állam- és jogtörténet tudományának új szintézise362
Simon Péter: A magyar parasztság sorsfordulója 1946-1949 (Horváth Pál)363
Balás Gábor: Szomszédság és korszerűsödés365
Epstein, Richard A.: Modern Products Liability Law (Burián László)265
Kukorelli István: Lengyel-magyar közös szeminárium a választási rendszer időszerű kérdéseiről367
Földi András: XIX. századi magánjogunk forrásai és irodalma369
Hamza Gábor: Marx és a római jog371
7. szám
Peschka Vilmos: Lukács György filozófiájának hatása a jogfilozófiára375
Bak József: Elméleti viták a küldöttgyűlés körül. Szakirodalmi áttekintés379
Halmai Gábor: A gazdasági minisztériumok belső szervezete384
Merényi Kálmán: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények pönalizálásának fejlődése a Csemegi-kódextől a felszabadulásig391
Pálos György: Szerzői jog a műszaki fejlődés forgatagában. Az integrált áramkörök és chiperk védelme404
Alpa, Guido: A számítógép-felhasználási szerződések410
Szemle
Rácz György: Emlékezés a Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke, Domokos József életéről414
Melzer, Helmut: A helyi hatalmi és igazgatási szervek funkciói a Német Demokratikus Köztársaságban, valamint a komplex gazdasági és szociális fejlődés problémája ezek területein415
Andrioli, Virgilio: Az új olasz Polgári Eljárási Kódex megalkotására felhatalmazó törvény tervezetéről417
Jogirodalom - Jogélet
Trócsányi László: Az intézetek helye és szerepe egyes polgári jogrendszerekben (Csizmadia Andor)419
Bruhács János: A hágai Nemzetközi Bíróság döntései 1957-1982420
Újlaki László: Német-orosz jogi és gazdasági szótár422
Vörös Imre: II. NSZK-magyar jogásznapok (1984. október 22-25.)423
Petrik B. Ferenc: Vitaülés az Akadémián424
8. szám
Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok fogalomkörének problémái427
Újlaki László: Bevezető gondolatok a civilisztikai méltányosság fogalmának megközelítéséhez, különösen a polgári eljárás jogában435
Bodnár Zoltán: A jogi analógia és a bírói jogalkotás összefüggéséről441
Hamza Gábor: Jogösszhasonlítás és természetjog447
Baranyai Árpád: A számítástechnikai (szoftver) termékek előállításának, forgalmazásának és használatának jogi kérdései451
Kardos Gábor: A nyugati energiapolitikai együttműködés központja: A Nemzetközi Energiahivatal szervezete és működése455
Möschel, Wernhard: A fúziók ellenőrzése az NSZK-ban, különös tekintettel a sajtóra464
Pomogyi László: A központi közigazgatás kísérletei a cigánykérdés rendezésére a dualizmus idején Magyarországon471
Batta Pálné: Továbbfejlesztés - de hogyan?475
Karliczek, Hans-Joachim - Melzer, Helmut: Az NDK-ban dolgozók, kollektíváik és szervezeteik közreműködésének formái a helyi államigazgatásban476
Stanford, Martin I.: Az Unidroit szerepe a XXI. század perspektívájában482
Jogirodalom - Jogélet
Deák Ernő: Das Städtwesen der Länder der ungarischen Krone (1780-1918)485
Maurach - Zipf: Strafrech Allgemeinter Teil (Nagy Ferenc)486
Takács Albert: Kapcsolódási pontok a legújabb nemzetközi jogi és közigazgatási kutatásokban488
Kiss Barnabás: Ankét "Az európai népi demokráciák alkotmányai"-ról491
9. szám
Sajó András: Jogfilozófiai megjegyzések az államnak a büntetőjogi büntetésre formált jogához495
Törő Károly: Kísérletezés az emberrel 502
Rácz Attila: Az ideg- és elmebetegek, valamint az értelmi fogyatékosok védelme a magyar közjogban509
Harmathy Attila: Az elmebetegek polgári jogi jogállása514
Szabó András: Az elmebetegek helyzete a magyar büntetőjogban521
Diczig István: A kriminálstratégia helye és szerepe a bűnözés megelőzésében527
Szemle
Cséka Ervin: Szabóné Nagy Teréz(1935-1985)532
Ruszoly József: Both Ödön(1924-1985)533
Az európai szocialista államok jogalkotásáról535
Jogirodalom-Jogélet
Bakóczi Antal: Az emberölés (Fehér Lenke)540
Visegrády Antal: Szovjet-magyar tanulmánykötet a szocialista jog és személyiség viszonyáról542
Moldoványi György: Regionális kollokvium a nyilvánosságról a büntetőeljárásban542
Ifj. Trócsányi László: Nemzetközi államtudományi konferencia Magyarországon545
N. n.: A piaci befolyásolás alapvető jogi eszközei547
Hamza Gábor: Pólay Elemér hetvenéves548
10. szám
Petrik Ferenc: Gondolatok a közös tulajdon megszüntetéséről551
Farkas József: Az eljárásjog néhány alapvető elve és a polgári eljárásjog újraszabályozása558
Bajory Pál: A fellebbezési jogosultság a polgári eljárásban566
Novák István: A perköltség-megtérítési kötelem, mint a polgári perből származó kötelmi jogviszony573
Makay Gusztáv: A létesítő szerv és a leányvállalat kapcsolata577
Bittó Márta: A foglalkozási szabály személyi hatálya a büntetőjogban582
Köhler, A. - Petzow, P. M.: A nemzetközi kooperációs szerződések funkciója, tárgya és tartama588
Blutman László: Buza László592
H. G. In memoriam Csizmadia Andor593
Nagy Boldizsár: Az Interkozmosz Program; tények és tendenciák594
Jogirodalom
Lukács Tibor - Kulcsár Kálmán - Markója Imre - Petrik Ferenc - Szíjártó Károly - Szilbereky Jenő: Jog és törvényesség599
Samu Mihály: Both - Csizmadia - Horváth - Nagyné: Az egyetemes állam- és jogtörténet602
Pólay Elemér: Jogösszehasonlítás és antikvitás604
11. szám
Takács Albert: Az alkotmányvédelem néhány kérdése - különös tekintettel az alkotmányjogi tanácsra607
Rácz Attila: A közigazgatás törvényi szabályozása617
Éliás Pál: Az idegenjog néhány kérdéséről623
Németh János: A hibás bírósági határozatok felülvizsgálata629
Bydlinski, Franz: A bíró alkotta joggal kapcsolatos főbb álláspontok635
Nemes Zoltán: Egyes központi államigazgatási szervek külgazdasági irányító tevékenysége, különös tekintettel a döntéshozatali tényezőkre642
Szemle
Csizmadia Andor: Az állam és a katolikus egyház jogi kapcsolatainak alakulása a felszabadulás után648
Dietz, Adolf: A számítógépi programok jogvédelmének problémái a Német Szövetségi Köztársaságban és Franciaországban653
Jogirodalom - Jogélet
Bittó Márta: Monográfia a gazdaságigazgatás és a büntetőpolitika kapcsolatáról659
Timoránszky Péter: Az európai szocialista országok külügyi igazgatása660
Földesi Tamás: A szocialista országok állam- és jogtudományi karai dékánjainak értekezletéről662
Herbst Árpád - Hegedűs István: A szocialista munkaszervezet vezetési és tagsági jogviszonyai c. doktori értekezésének vitája664
Wellmann György: Kandidátusi értekezés vitája a polgári perbeli tanúbizonyításról667
Szabó Miklós - Szentpéteri István: A szervezet és a társadalom669
Wiener A. Imre: 10 éves a Bűnügyi Tudományok Nemzetközi Intézete671
12. szám
Mavi Viktor: Az emberiség közös örökségének elve a mai nemeztközi jogban: jogszabály avagy filozófia?673
Bruhács János: A nemzetközi környezetvédelmi jog néhány problémája679
Tarda Pál: Néhány elvi megfontolás a házassági borítóper újraszabályozásának előkészítő munkálataiban685
Barabasev, G. V. - Seremet, K. F.: A szovjet szocialista köztársaság szövetségének alkotmánya és a tanácsok fejlesztésének elméleti problémái692
Rybicki, Marian: Alkotmányi változások a népi Lengyelországban698
Kaiser, Joseph: A weimari alkotmány és a német államtan alakulásának tendenciái704
Vargyai Gyula: A politikai és a jogi döntésmechanizmus kapcsolatrendszeréről a két háború közötti Magyarországon708
Ficzerné, Sirko Alexandra: A családjog fejlődés Csehszlovákiában713
Milorad, Josipovic: A dolgozó munkaviszonya felfüggesztésének intézménye a jugoszláv munkajogi elméletben és gyakorlatban719
Jogirodalom - Jogélet
Halmai Gábor: Konferencia a gazdasági jogról721
Timoránszky Péter: A környezetvédelem nemzetközi jogi védelme723
Csizmadia Andor: Új osztrák - magyar vontakozású jogtörténeti könyvek725
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jogtudományi Közlöny 1985. január-december Jogtudományi Közlöny 1985. január-december Jogtudományi Közlöny 1985. január-december Jogtudományi Közlöny 1985. január-december Jogtudományi Közlöny 1985. január-december Jogtudományi Közlöny 1985. január-december

A 10., 11. szám borítóján bejegyzések, jelölések és aláhúzás láthatók. A kötetek borítója enyhén foltos.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba