Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az iparművészet könyve I-III.

Szerző

Kiadó: Babits Kiadó
Kiadás helye: Szekszárd
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.808 oldal
Sorozatcím: Az iparművészet könyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-9272-56-6
Megjegyzés: Az 1902., 1905. és 1912. években, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat által kiadott mű reprint változata. Fekete-fehér fotókat, árbákat, színes képeket, kihajtható mellékleteket tartalmaz.

Tartalom

I. kötet
Gróh István: A művészi stilusok fejlődése1
Egyiptomi művészet
Ó- és Uj-Kaldea építészete
Assyr építkezés
Ó-Perzsa építés
Hindu építés
Kinai építés
Japán művészet
Görög művészet
Római művészet
Az ókeresztény stilus
A byzanczi stilus
Arab-mór stilus
Román stilus
Csúcsives stilus
Renaissance stilus
Franczia renaissance
A német renaissance stilus
Barock stilus
XIV. Lajos stilusa
XV. Lajos stilusa: a rococo
XVI. Lajos stilusa
Empire stilus
Korunk stilusa
Magyar stilus
Magyar ornamentika
Marczali Henrik: Az iparososztály fejlődése Magyarországon37
Az ősmagyarok ipara
A honi iparososztály eredete
Udvarnokok
Fényűzés
A városok felszabadulása
Munkafelosztás
A honi ipar hiányai
A városok országrendisége
A czéhek
Czéhszabályok
Mátyás kora
Az életmód átalakulása
Könyvnyomtatás
A török hódítás hatása
Bethlen Gábor
A városok nemzetisége
Debreczen
Az ausztriai befolyás
A magyar ipar elnyomása
József császár kora
A hazai ipar hanyatlása
Új czéhek
Az iparososztály szétterjedése
Új iparágak gyára
Széchenyi; a czéhek eltörlése
Iparszabadság
Kossuth
Országos védegylet
Első pesti kiállítás
Gyáralapító társaság
Ráth György: Az érem63
Az érmészet önálló tudományág65
A gyűjtők befolyása az érmészet fejlődésére
Római éremgyűjtés
Az antik műemlékek iránti érdeklődés föléledése
Az antik érmek gyűjtői Olaszországban
Éremgyűjtés túl az Alpeseken
Az antik érmészet irodalma: XIV. XV. század
XVI. század
Erdélyi írók
Echkel József rendszere
Újkori írók
Az újabbkori érmészet külföldi irodalma
Magyarországi éremgyűjtők, XVI. század
XVII. század
A hazai éremgyűjtés a XVIII. századtól kezdve
A magyarországi érmészet hazai irodalma
Schoenvisner István
A Nemzeti Muzeum éremtára
Aristoteles a cserekereskedés átalakulásáról89
Az ókor nomád népeinek rendes értékmérője
A cserekereskedés az ókor keleti államaiban
Egy ó-egyiptomi bazár képe
A súlymértékek közös forrása
A babyloniai súlyrendszer elsőbbsége
C. F. Lehmann új elmélete
Brugsch basa véleménye
F. Hultsch fellép Egyptom elsőbbsége mellett
A súlyok feltalálása kérdésének mostani állása
A fémdaraboknak, mint értékmérőknek, forgalma az érem feltalálása előtt
Az érem feltalálása
Az érmek anyaga
Az érmek alakja
Az érmek díszitése
A pénzverési jog
Az érmelés technikája108
A próbálás
Az olvasztás és öntés
A nyujtás és izzítás
A lapkavágás
A súlyegyeztetés
A szélezés
A festés és étetés
Az éremverés
A bélyegzők készítése
Pénzverő műhelyek
Történeti áttekintés. Görög érmek.129
I. korszak. Kr. e. 700-ik évtől 481-ig
II. korszak. Kr. e. 485-től 415-ig
III. korszak. Kr. e. 415-től 336-ig
IV. korszak. Kr. e. 336-tól 280-ig
V. korszak: Kr. e. 280-tól 146-ig
VI. korszak. Kr. e. 146-tól 27-ig
VII. korszak. Kr. e. 27-től Kr. u. 268-ig
Róma érmelése142
A köztársaság éremrendszere
A császárság éremrendszere
A római birodalom kettészakadása
A közép- és újkor éremügye168
A denár egyeduralma. Nagy Károly kora
A karolingi denár fő typusai
XI. század
A mohamedán Kelet érmelése a középkorban
A bracteat
Aranyérmek
Augustalis
Realis (Saluto)
Florinus
Zecchio (Ducato)
Mouton-Angle
Chaise d'or
Rosenobel
A garas
Teston, Dicken
A tallér
Piaster
Maria Theresia tallér
Magyarország őslakóinak érmelése185
A kelták
A bojok
Eraviscus kelta törzs
A dákok pénzverése
Felső-Moesia
Az árpádházbeli királyok érmei
A vegyes házbeli királyok érmei
Erdély önálló érmelése
A Habsburg-ház érmelése
Magyar érmek külföldi utánzásai
Az emlékérem (Medaille).220
Római medallionok
Mutatványok
Echkel véleménye
A contorniatok
A középkori emlékérmek
Az emlékérem Németországban
A franczia emlékérem
A magyar emékérem
Dr. Áldásy Antal: A pecsétek309
A pecsét fogalma311
A pecsét anyaga
Viaszpecsétek
Bullák
Aranybullák
Ólompecsétek
Ezüstpecsétek
A pecsétek alakja319
A megbélyegzés módja (Bestempelung)
A pecsétek typusa322
A pecsételés módja334
Függő pecsétek
A pecsétek föliratai
A pecsétek fejlődése művészi szempontból338
A pecsétek vésési módja344
A pecsétnyomó348
Pecséthamisitások
Lyka Károly: A mozaik353
Az antik szőnyeg, mint a görög mozaik előképe
A classicus mozaik
A classicus mozaik anyaga
Színhatása
Elhelyezése
Fönnmaradt antik mozaikok
Az ó-keresztény mozaik
Róma
Ravenna
Az ó-keresztény mozaik technikai kivitele
XIII. század
A legújabb kor
A mozaikkészítés mai módja
A mozaik többi válfaja
A lapmozaik
Az azulejos mozaik
A firenzei mozaik
A római mozaik
A bombay-mozaik
Az indiai mozaik
Dr. Éber László: A sokszorosító művészet. Általános rész I-VIII.383
Czakó Elemér: Magyarország IX-XI.
A rézmetszés és fametszés386
A rézmetszés technikája
A fametszés technikája
A sokszorosító művészet kezdete
A német fametszés kezdete
A XV. század
Olasz fametszés a XV. században
A rézmetszés kezdete
Első német rézmetszők
Első olasz rézmetszők
Sokszorosító művészet a XVI. században398
Németország
Olaszország
A XVII. század410
A rézmetszés technikája
A rézmaratás művészi jelentősége
A rézmaratás kezdete
Jacques Callot (1593-1635)
Rembrandt van Rhijn (1606-1669)
Flamand metszők
Franczia rézmetszők a XVII. században
Olaszország
Németország
A hántoló modor
A XVIII. század421
Francziaország
A krétarajz modor
Németország
Olaszország
Angolország
A pontozó eljárás
William Hogarth (1698-1764)
Aquatinta (tusmodor)
Francisco Goya (1746-1828)
A kőrajz (lithographia)428
Senefelder János Alajos (1771-1834)
A kőnyomás Németországban
Menzel Adolf (1815-)
A kőnyomás Angolországban
A fametszés a XIX. században438
A modern fametszés jellege
Angolország
Németország
Ausztria
A franczia fametszés
Doré Gusztáv (1832-1883)
A fametszés a többi országban
Az Egyesült Államok
A rézmetszés a XIX. században445
Olaszország
Francziaország
Németország
Mandel Ede (1810-1882)
Jacoby Lajos (1828-)
Az aczélmetszés
Európa többi állama
A rézmaratás a XIX. században452
Francziaország
Németország
Angolország
Amerika
Európa többi országa
A színes sokszorosítás
A színes fametszés Japánban
A színes réznyomás
Magyarország sokszorosító művészete485
Külföldi metszetek behozatala
Honter János
A sárvári nyomda fametszetei
Wagner Bálint brassói nyomdász
Jacobus Lucius Transsylvanus
Egyéb XVI. századbeli könyvillustratiók
Ötvös-rézmetszők
Felső-Magyarország sokszorosító művészete a XVII. század végéig487
Nyugati Magyarország sokszorosító művészete a XVII. században
Pozsony, Nagyszombat
A nagyszombati kalendariumok és dissertatiók
A XVIII. század498
A főváros mint a sokszorosító művészetek központja, XIX. század
Vidéki művészek
Mayer István és hatása
Külföldön élő magyar mesterek
Barabás Miklós510
A fametszés divata
Morelli Gusztáv
Doby Jenő
Rauscher Lajos és a Paczka házaspár
II. kötet
Dr. Ráth István: Glyptika1
A glyptika viszonya az éremveréshez3
Etymologia
Felhasznált kövek
A gyémánt feldolgozása
Technika
A vésett kövek gyűjtése7
Byzanc. Középkor
XIV. és XV. század
Gyűjtési szenvedély a legújabb korban
Jelenlegi nagyobb gyűjtemények
Egyéb közgyűjtemények
Újabb magángyűjtemények
Magyar Nemzeti Múzeum
Hazai magángyűjtemények
A glyptika története13
Ókor
Egyptom
Chaldaea
Assyria
Persia
Hittiták
Phoenicia
Zsidók
India
Etruria
Mykene
Görögország
Archaikus stilus
A görög glyptika fénykora
A signatura hitelességének megállapítása
Az antik gemmoglyphek
Róma
Fényűzése
Művészei
Ó-keresztény gemmák
Byzanc
Középkor32
Cinqueccento
Újkor. XVII. század37
XVIII. és XIX. század
A glyptika Magyarországon41
A glyptika egyéb tárgyai42
Antik kor
Nápolyi múzeum
Bécsi gyűjtemény
Berlin
Habsburgok
Párisi koronakincs
Müncheni Reiche Kapelle
Dresda. Grünes Gewölb
Hazai gyűjtemények
A gemmák foglalása
China
A glyptika irodalma
Diner-Dénes József: Az elefántcsontfaragás55
Az elefántcsontfaragás jelentősége
Az elefántcsontfaragás a primitív népeknél
Francziaországi őskori leletek
Egyptom
Phoenicia
Judaea
Görögország
Italia
Byzanc
A népvándorlás kora
Diptychonok
Ó-keresztény elefántcsontfaragványok
Ravenna
Longobard művek
A délfranczia iskola
Közép- és Észak-Francziaország
A byzanci elefántcsontfaragás
A karoling elefántcsontfaragás
Az Ottó-féle renaissance
Rajnamelléki elefántcsontművek
XI. és XII. század
A gothikus stilus
XIV. és XV. század
Francziaország
Olaszország
XVI. század
XVII. század
Olaszország
Francziaország
Spanyolország
Németalföld
Németország
Olaszország
Modern elefántcsontfaragás
Arab és persa elefántcsontfaragás
China
India
Indo-China
Japán
Az elefántcsontfaragás anyaga
Az elefántcsontfaragás technikája
Elefántcsont utánzatok
Divald Kornél: A fafaragás167
A fafaragás fogalma169
Anyaga
Szerszámai
Őskori technika
Rovátkolt famunkák
Bábsütőminták
Népies faragványok
Az egyptomiak fafaragása. Ó birodalom
Uj birodalom
Görög faszobrok
Római diptychonok
Itália
Curiosumok
Nápolyi presepék
Spanyolország. Estofadók
A fafaragás európa főhelyei
China
Bambuszfaragványok
Japán
Álarczok
Neczkék
A puszpánfaragás192
Németalföldi mesterek
Olvasók
Állványos medaillonok
Betűk
Tükörkeretek
Németország
Hans Schwarz
Krug és Flötner
Dürer
Hagenauer
Kels
Monogrammisták
XVII. század
XVIII. század
A szárnyasoltárok. Templomok külső és belső díszítése a középkorban207
Románkori egyházi fafaragványok
XIV. századi emlékek
Késő csúcsíveskori emlékek ornamentikája
Német iskolák. Nürnberg
Wohlgemuth
Stoss
Stoss Krakkóban
Stoss Nürnbergben
Stoss hatása
Alsó-Frankföld
A creglingeni oltár mestere
Riemenschneider
A tiroli iskola. Pacher
A sváb iskola
Syrlin
Augsburg
Alsó-rajnai iskola
Észak-Németország
XVII. és XVIII. századbeli egyházi faragványok
A fafaragás Magyarországon229
A puszpángfafaragás
A szárnyas oltárok
Geographiai elterjedésök
Legrégibb adatok
Nemzeti vonások
Ornamentika
Figuralis rész
Mátyás király kora
A Jagellók kora
Két irány
Kálváriaszobrok
Renaissance ékítményes oltárok
Barokk emlékek
Modern faoltárok
Lyka Károly: Az üvegfestés255
Írott nyomok
X. század
XII. század
A XII. század technikája
XIII. század
A rajz
A szín
Arczképek
Rózsák
Szegélydísz
XIV. század
Az üveggyártás tökéletesbülése
Az ezüstsárga
Az alakos grisaille
Építési elemek
Az üvegcsiszolás
XV. század
A rajz finomodása
Plasticitás
Háttér. Tájképek
Építészeti elemek
Damas
A XV. század technikája
Ólomkeretek
A gyémánt használata
XVI. század
Műhelyek
Művészi minták
Az üvegfestő szerepe
Az üvegfestészet szerepe a XVI. században
A compositio szabadsága
A XVI. század technikája
A rajz
A szín
Az emberi test
Az üvegfestés virágzása Francziaországban
Németország
Olaszország
Anglia
Hanyatlás
XVII. század
A hanyatlás belső okai
XVIII. század
XIX. század
Japáni hatás
Az üvegfestészet Magyarországon
Legrégibb töredékek
Az üvegfestészet mai állapota
Munkafelosztás
Az opalizáló üveg felhasználása
Diwald Kornél: A lakkművesség297
A lakkművesség fogalma
A lakk szó eredete és jelentése
A japáni lakk termelése
A nyers lakk kezelése s a kétféle lakknemek
A lakkművek alapanyaga s a bevonás kezdetleges műveletei
A lakkművek szárítása
A vieux laque
A lakkművek díszítése
Egyszerű fajtájuk
Sima ékítményes lakkművek
Domború ékítményes lakkművek
A berakott lakkmű
Az aventurin lakkmű
Az ékítményes lakkmű stílusa és motivumainak változatossága
A japáni lakkművesség története
A japán lakkművesség virágzási kora
Koetsu
Iskolája
Siunisu és iskolája
Korin és Ritsuo
A modern japán lakkművesség
A chinai lakkművesség
A chinai lakk
A chinai lakkművesség technikája
A chinai lakkművek színharmóniája
A lakkművesség chinai főhelye
Régibb chinai lakkművek: a pekingi lakkművesség története
A perzsa lakkművesség
A perzsa lakkművesség technikája
A perzsa lakkművesség díszítése
India lakkművessége
Lakkművű indiai pálczák, golyók és ékszerek
Sindh lakkművek
Rajputana s egyéb tartománybeli lakkművek
Az európai lakkművesség; az ázsiai lakkművek hatása földrészünkön
Lakkműamateurök
A szélső Kelet lakkműveinek hamisítása és utánzása Francziaországban
Bútoron en vernis de la Chine
A »Vernis Martin« utánzói Francziaországban
A lakkművesség Olaszországban
Német lakkművek; Stobwasser
A lakkművesség nyomai Magyarországon
Bútorok Radványban
Újabb kisérletek az 1889-iki világkiállításon
A japáni és chinai lakkmű-technika ismeretének mai állása Európában
Európa hatása a szélső Kelet lakkművességére
A régi és modern technika között való különbség a japáni lakkművességben
Lakkműhamisítások
Lakkmű gyűjtemények Magyarországon
Gaul Károly: A bútor. Általános rész I-III.331
Dr. Éber Károly: A bútorművesség emlékei Magyarországon IV-VII.
Bevezetés333
A faanyag sajátságai
A fa rajza
A fa színe
A fa fénye
A fa hasadósága
A fa fajsúlya
A fa zsugorodása és dagadása
A művészi iparban kiválóan szereplő fafajták
A bútor alaki és aesthetikai szempontból
A bútorok alaki fejlődése
Az ágy alakjának keletkezése
Az ülőbútorok alakjának keletkezése
Az asztal alakjának keletkezése
A szekrényfélék alakjának keletkezése
A bútorok díszítése
A bútorok története346
Egyiptom
Assyria
Ókori görög bútorok
Római bútorok
A bútor a kereszténység első századában
Byzancz bútorművészete
A bútor a román stílus uralkodása idején
A csúcsíves (gót) stílus fejlődése
A bútor a gót stílusban
A renaissance-kor bútora374
Olaszország
A renaissance bútorok diszitése
A renaissance bútor szerkezeti alakítása
A késői renaissance. Olaszország
A renaissance bútorművészet fejlődése Németországban
Németalföld
Francziaország
Átmeneti stílus
Francois I.
Henry II.
XIII. Lajos
Franczia tájstílusok
A franczia renaissance-bútor alakisága
Pohárszék, szekrények
Asztalok
Ágy
Szék
Franczia művészek
Spanyolország. Portugália. Cabinet-k
Angol renaissance
Tudor stílus
Stuart stílus
Jacobean stílus
Angol renaissance bútorművészek
A renaissance decadentiája
A barokk fejlődése
A bútorművészet Louis XIV. alatt
Boulle
A régence stílusa
Louis XV. rococo v. rocail-stílus
A rococo jellemzői
Lakkbútorok
A barokk- és rococo-bútor Németországban és Ausztriában
A barokk- és rococo-bútor Olaszországban
Különleges bútordíszítés Hollandiában és a Rajna mentén
Anglia bútorművészete a XVII. és XVIII. században
Louis XVI.
Mária Antoinette
Az empire stílus keletkezése
Franczia korai empire
Architektonikus empire
Plastikus empire
A Biedermeier stílus keletkezése
Vajudások a XIX. század közepe tájékán
Renaissance-törekvések
A XIX. század vége
Amerikai bútor
Legújabb bútorművészet
A bútorművesség emlékei Magyarországon430
I. Mátyás kora
Emlékek a XVI. század elejéről
Csúcsíves ízlésű emlékek
Felső-Magyarország
Bártfa
Lőcse
Egyéb felvidéki emlékek
Erdély
Házi bútorzat463
Bútorok a Radvánszky gyűjteményben
Székek
Népies ízlés
Ládák
Czéhládák
Szekrények
A budapesti papnövelde könyvtárterme
Festett deszkamennyezetek480
Erdély. A gogányváraljai mennyezet
Székelyföldi menyezetek
Kalotaszeg
Felső-Magyarország. Szmrecsány
Topporcz
Szepes, Sáros, Árva és Zemplén megyék
Borsod megye
Alföld és Dunántúl
A vilonyai mennyezet
A soólyi karzat
A XIX. század495
Iparműkiállítás 1842-ben
Föllendülés a század második felében
Országos kiállítások
A budai királyi vár berendezése
Dr. Wartha Vincze: Az agyagművesség507
Az agyagművesség technologiája509
Anyaga
Az agyagárúk csoportosítása
Ónzománczos edények. Faience
A faience díszítése
Seger kisérletei a faience-díszítés fejlesztésére
Fali lemezek gyártása
A porczellán faience
Kőanyagárúk
Wedgewood
A porczellán
A porczellán díszítése
A sévresi gyártás módszerei
Az angol vagy csontporczellán
Franczia lágy porczellán (pate tendre)
Az agyagipar történeti fejlődése524
Görögország
Etruria
Róma
A népvándorlás kora
A Kelet
Az arabok (mórok)
Az olaszok. A majolika
A renaissance. XV. század
Luca della Robbia
A XVI. század
Gubbio
Nem lüszteres olasz majolika
A keleti porczellán hatása. Hollandia
Rouen
Németország és Svájcz
Az angol finom faience
Palissy
Oiron faience
Só-mázas agyagárúk
Az európai porczellán
Franziaország
Németország
Meissen
Bécs
Egyéb gyárak
Angolország
China551
A chinai porczellán anyaga
A chinai porczellánedények
Japán
Arita
Nagoya
Kaga
Satsuma gyártmányok
Kioto
Émail cloisonné
Magyarország565
Kőkor
Bronzkor
A kelták
A rómaiak
Régibb középkor
Újabb középkor
Kályhák és kályhafiókok
Hazai faience edények
A hazai keramika két fő csoportja
Ónmázas edények
Habán edények
Túri edények
Erdélyi sgraffito edények
Székely bokályok
Domborműves cserépedények
Szentesi, mezőtúri, mohácsi kancsók
Fehér cserépedények
Holicsi gyár
Tata
Stomfa
Gács, Girált, Kisbér, Pongyelok, Buda
Kassa
Körmöczbánya
Pápa
Városlőd
Nagymarton
Kőszeg
Telkibánya
Hollóháza
Miskolcz
Igló
Rozsnyó
Murány
Bakonybél, Sárospatak, Apátfalva
Görgény-Szentimre
Parajd
Brassó
Batiz
Besztercze
»Krasina«, Krapina
Pécs. A Zsolnay gyár
A Fischer-féle gyár
Ungvár
Porczellán. Herend
Függelék625
Az agyagárúk gyári bélyegei
Magyar agyagárúk
Külföldi porczellán
III. kötet
Edvi Illés Aladár: A fémek szerepe az iparművészetben1
A fémek phisikai tulajdonságai3
Használható fémek
Az ötvözetek technikai és phisikai tulajdonságai
Az arany
Az ezüst
A vörös réz
A bronz
A sárga réz
A pakfong
Az aluminiumbronz
Az aluminiumsárgaréz
Az ón
Az ólom
A vas
Az öntött vas
A kovácsolt vas
Az aczél
A czink
Az aluminium
A fémek feldolgozása18
A metszés
A tausia
A cisellálás
A domboritás
A fémnyomás
A kovácsolás
Az odor
A hegesztés
A fémöntés
Tömör öntvények
Üreges öntvények
A viaszkiolvasztás
A galvanóplasztika
Az összeillesztés24
A forrasztás
A csinozás
A patina
A színezés
A maratás
A galvános bevonás
A tűzi aranyozás
A festés
A zománczozás
Összefoglalás
Mihalik József: Az ötvösség31
Az ötvösség feladatai34
Az ékszer
A drágakövek
A drágakövek csiszolása
A drágakövek alakítása
A drágakövek égetése, kettőzése, bélelése
A drágakövek foglalása
Metszett kövek
A gyöngy
A gyöngyház
A koráll, a borostyán
Az ötvösség története38
Őskor
China és Japán
India
Perzsia
Babylonia és Assyria
Egyptom
Görögország
Etruria
Róma
A középkori ötvösség48
A népvándorlás kora
Byzanc
A román stílus kora
A csucsíveskori ötvösség
Francziaország
Németország
Csehország
Tirol
Anglia
Spanyolország
Lengyelország
Oroszország
Olaszország
Magyarország középkori ötvössége68
Honfoglaláskori emlékek
Az Árpádok kora
Az újabb középkor
A sodronyos zománcz
A XV. századbeli emlékek
Egyházi szerelvények
Világi emlékek
Ujkor81
A renaissance
Olaszország
Németország
Szilézia
Szászország
Francziaország
Spanyolország
Anglia
Oroszország
A XIX. század
Az újkori ötvösség Magyarországon103
Gyakrabban előforduló hitelesítő bélyegek ötvösmunkákon125
Dr. Éber László: A bronz és az ón127
A bronz anyaga és művészeti szerepe129
Bronzöntés
A sárgaréz
Az ón
A Bronz az őskorban132
Magyarország
Az ókor keleti népei136
Egyptom
Assyria
Mykenae
Görögország
Archaikus kor
Tükrök
Díszedények
Etruszk bronzok
Cisták
Pompeji
Bútorok
Candelabrumok és lámpák
Kisplasztika
A középkor140
Byzanc
Bronz kapuk
Régibb középkori bronzművesség Németországban
Bernward hildesheimi műhelye
Itáliai bronzkapuk
Teophilus Presbyter154
Dinanderie
Awuamanilék
Sárgaréztálak
Keresztelő medenczék
Keresztelő medenczék Magyarországon
Nürnberg
A Vischer-féle műhely
Olaszország165
A kisplasztika virágzása
Plakettek
Észak-Itália
Mozsarak
Órák
Francziaország174
A bronz mint bútordísz
XIV. Lajos kora
A Régence és XV. Lajos kora
XVI. Lajos kora
Empire
XIX. század
A Kelet180
Mohammedán bronzművesség
Mosszul-bronzok
Kisplasztika
India
Kelet-Ázsia
China
Japán
Az ón190
A középkor
XVI. század
Francois Briot
Caspar Enderlein
Nürnbergi ónipar
Magyaorrszági ónedények
XIX. század
Csányi Károly: A vasművesség197
A vasművesség technikája199
A vas anyaga
A vas finomítása
A hengerelt vas
Szerszámok
Megmunkálás
A diszítés
A rozsdásodás elhárítása
Az ó-kori vasművesség205
Görögország
Róma
A középkor
A román stílus kora. XI-XIII. sz. Ajtóvasalások
Vakpántok
Ládák
Francziaország
Páris. N. Dame
Németország
Angolország
Ládavasalás
Rácsozatok
Gót stílus kora. XIII-XV. század
Isle de France
Németország
Ausztria
Szentségházajtók
Bútorvasalás
Ajtókopogtatók
Rácsozatok
Franczia rácsok
Olasz rácsok
Német rácsok
Angol rácsok
Spanyol rácsok
Szentségházak és kutak
A renaissance és a barokk kor224
Itália
Spanyolország
Francziaország
Anglia
Németország
Ausztria
A franczia barokk
Anglia
Olaszország
Németország
Ausztria
Classikus irány. Németország
XIX. század
Magyarország vasművessége239
A román stílus kora
A gót stílus kora. Ajtópántok
Vasajtók
Ajtófogantyuk
Szentségházajtók
Gyertyatartók
Renaissance kor
A barokk kora
XIX. század
Mihalik József: A zománc253
A zománcz anyaga és nemei255
A rekeszzománczok
A sodronyzománcz
A beágyazott zománcz
Az áttetsző zománcz
A kevertzománcz
Émail d'epargne
Az üvegzománcz
A domborművű zománcz
A festőzománcz
A velenczei zománcz
A niello
Hideg zománcz
»Email brun«
A zománcz anyaga és színei
A zománczozás technikája
A beégetés
A zománcz felrakása
Az ellenzománcz
Fóliák
A festés
A zománcztechnika irott emlékei
A gránátrekeszes diszítés
A zománczozás története266
Egyptom
Görögország és Etruria
Róma
Barbár zománczok
A gránátrekeszes művek
A byzanci rekeszzománcz
A byzanci rekeszzománcz emlékei Nyugaton
A rekeszzománcz Nyugat-Európában
Rekeszzománczos emlékek Itáliában
Németországi emlékek
Byzanci emlékek Olaszországban
A beágyazott zománcz282
A Rajna vidéke
Limoges
Az áttetsző vagy lapos reliefzománcz
A domborművű zománcz
Émail á jour
A festőzománcz
A Pénicaud-család
Leonhard Limousin
A Nouailher-család
A Reymond-család
A Courteys-család
A hanyatlás kora
Toutin
Német miniatürfestők
Itália
Az ázsiai zománczok
Perzsia
India
China
Japán
Oroszországi zománczok
A zománcz Magyarországon300
La-Téne-korabeli emlékek
Pannóniai emlékek
Niellók
A gránátrekeszes ötvösség
A szilágysomlyói kincs
A nagyszentmiklósi kincs
Az Árpádok kora
A szent korona
Az esztergomi lypsanothéka
Konstantinos Monomachos koronája
Kisebb ékszerek
Beágyazott zománcz
Áttetsző zománczos emlékek
Nagy Lajos kora
Lapos reliefzománcz
Sodronyzománcz
Technikája
Színei
Magyaros motivumai
A sodronyzománcz eredete
Itáliai analogiák
XV. századbeli emlékek
Sodronyzománczos kelyhek
Sodronyzománczos emlékek külföldön
Domborművű zománcz
Erdélyi zománcz
A modern zománcz324
Francziaország
Anglia
Svéd- és Norvégország
Magyarország
A modern zománcz
Divald Kornél: Az üveg327
Az üveg szerepe329
Anyaga
Főbb üvegnemek
A hegyi kristály
Az üveg phisikai tulajdonságai
A színtelenítés
Az üveg színezése
Olvadási hőfoka
Az üveggyártás
Olvasztókemenczék
Az üveg fúvása
Az öntött üveg
Üveggyöngyök
Diszítő technikák. A szálas diszítés
A millefiori üveg
A rúdmozaik
A zománczfestés és aranyozás
Alárendeltebb diszítő technikák
Plastikus diszítés
Cameoszerű köszörülés
Kristályköszörülés
Maratás
Az üveggyártás története341
Egyptom
Magon formált üvegedények
Fúvott edények
Millefiori vagy mozaik üveg
Az ó-kor classikus népeinek üveggyártása
Róma
Vasa diatreta
Fondi d'oro
Arab üvegedények
Perzsia
Byzanc
Velencze
XIV. és XV. század
Zománczfestésű edények
Verre eglomisé
XVI. század
Velencze hanyatlása
Csehország
A cseh üveg hatása
Anglia
Francziaország
Spanyolország. Németalföld
Németország
Schaperüveg
Duplafalú üvegpoharak
Schapermodorú cseh poharak
Mildner poharak
Magyarország régi üveggyártása362
Velenczében megrendelt üvegedények
Hazai emlékek
XVII. századbeli hutáink
XVII. századbeli emlékek
A XVIII. század
Üveggyártásunk a XVIII. század első felében
A XIX. század második felének üveggyártása373
Régi hagyományok felújítása
Túlzások
Tiffany
Gallé
Köszörült edények
Magyarországi munkák
Dr. Gulyás Pél: A könyvkötés379
A könyvkötés technikája381
Előmunkálatok
Az őrlap
A fűzés
A körülmetszés
A födél
A borítás
A könyvtáblák diszítése
A könyvkötés története388
A codexforma eredete
Drágamívű kötések. Középkor
Csontfaragványos kötéstáblák
Ötmösmívű kötéstáblák
Ujkor. Szövetkötések
Ujkori fémkötések
A bőrkötés404
Középkor. Szerzetesi kötések
Emlékek
Metszett bőrkötések
Vaknyomású bőrkötések
Préselés. A dúcz
A görgető
A bőrkötés a renaissance idejében418
A Kelet
A Corvina kötései
Velencze
Az olasz-franczia renaissance kötés
Jean Grolier
Maioli
Cameokötések
Olaszország a XVI. század második fele óta
A franczia könyvkötészet virágzása
Nicolas Eve
Könyvkiadói kötések
Le Gascon
Ruette. Le Sueur
Boyet
Padeloup
Dérome
A XIX. század
Amand
Angolország. XVI. és XVII. század
XVIII. század
Roger Payne
XIX. század
Észak-Európa
Németország
Magyarország
Könyvkötők
Kolozsvár
Nagyszombat
Pozsony. Késmárk
Debreczen
Pest és Buda
A XIX. század második fele
A vászonkötés455
Mihalik Gyula - Török Kálmán: Szövött munkák459
Fonalak és technikák461
A gyapjú
A selyem
A len és a kender
A pamut
A fonás
Fémfonalak
Mesterséges fonalak és egyéb anyagok
A szövés eredete
Egyéb technikák
A szövőszék
Ősi alakja
Az egyszerű szövőszék
A fonalkötések főbb nemei. Szövetfajták
Kopt szövetek
Mustrás szövetek. A húzószék és a Jaquard-gép
A bársony és a brokát
Szines szövetek
A szőnyeg
A csinozás és festés
A szövés története476
Ó-kori adatok
Kopt szövetek
A selyem
Ó-kor
China
Középkor. Perzsia
Byzanc
A mohammedán népek
Itália
Olasz renaissance és barokk selyemszövetek
Francziaország
A barokk kora
A rokokó
A czopf és az empire kora
A XIX. század
A len és pamutszövés
Kárpitok és szőnyegek496
Középkori gobelinek
Flandria és Francziaország
XV. századbeli német kárpitok
Ujkori franczia gobelinek
A párisi gobelintelep. XVII. század
A XVIII. század
Modern gobelinek
Keleti szőnyegek
Legrégibb adatok
Perzsia
Vadászatos szőnyegek
Lengyel szőnyegek
Kis-Ázsia
Perzsia hatása
Erdélyi szőnyegek
Középázsiai szőnyegek
Spanyolországi szőnyegek
Modern keleti szőnyegek
Európai csomózott szőnyegek
A himzés518
Az aranyhimzés
Az öltések nemei
Selyemgyapjú- és pamuthimzés
A himzés története
Ó-kori adatok
Római öltésnemek
Legrégibb emlékek
Arab himzések
Középkori hímzések
A renaissance
A barokk
A rokokó
A czopf és a classicizmus kora
A XIX. század
A csipke537
A varrott csipke eredete
Szálvonásos és vagdalásos munkák
A recze
A reticella
A macramé
A fonott munka
A vert csipke nemei
Történeti adatok
A renaissance csipke
A barokk csipke
A franczia csipke
Velenczei csipkék
A rokoko csipke
Alencon
Argentan
Valenciennes
Chantilly
Brüsszel
Malines
Antwerpen
Németország
Anglia
Európa többi országai. A modern csipke
Magyarországi textilmunkák557
Árpádkori és Anjoukori himzések
Középkori himzőmesterek
Bakacsin-szövetek
Damaszk szövetek
Himzett miseruhák
Ujkori himzések
Vászonhimzések
A csipke
Modern textilmunkák
Dr. Nádai Pál: Iparművészeti törekvések a huszadik században577
Bevezetés579
Ruskin eszméi
A Mackintosh-csoport
A kor lelki élete
A német fellendülés588
Japán hatások
Henry van de Velde593
A gép az iparművészetben
Az iparművészet szocziális hivatása
Messel
A Werkstätte
A biedermeier-izlés
Ver sacrum
A franczia műipar608
Cabaret és plakátstilus
A német könyvdísz
A szines nyomás
Ötvösség
Keramika
A finn művészet
Az esthétikai nevelés
A mindennapos szépségek
A modern színpadművészet
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III. Az iparművészet könyve I-III.
Állapot:
24.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba