Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.031

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Nagy képes világtörténet I-XII.

A kelet ókori népeinek története/A görögök története a római hódítás koráig/A rómaiak története/A népvándorlás kora - Az iszlám/A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora/A középkori intézmények bomlása és a renaissance/A reformatio kora/Az ellenreformatio kora/Az absolutizmus kora/A forradalom és Napoleon kora/A reformok kora/Korunk állami és társadalmi alkotásai

Szerkesztő

Kiadó: Babits Kiadó
Kiadás helye: Szekszárd
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 7.802 oldal
Sorozatcím: Nagy Képes Világtörténet
Kötetszám: 1-12
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-9015-76-8
Megjegyzés: Reprint kiadás. Az eredeti könyvet a Franklin-Társulat és a Révai Testvérek adták ki Budapesten. Fekete-fehér és színes illusztrációkkal, kihajtható és kivehető mellékletekkel. Az I. kötetet 1998-ban, a II-V. kötetet 1999-ben, a VI-VIII. kötetet 2000-ben, a IX-XII. köteteket 2001-ben adták ki.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A világtörténet az emberiség fejlődésének története. Az a folytonosság, mely a jelent összeköti nemünk legtávolabbi múltjával, és alapját veti a jövendőnek. Lépésről-lépésre megtanítva arra, mit... Tovább

Előszó

A világtörténet az emberiség fejlődésének története. Az a folytonosság, mely a jelent összeköti nemünk legtávolabbi múltjával, és alapját veti a jövendőnek. Lépésről-lépésre megtanítva arra, mit köszönünk az elődöknek, rég kiveszett emberöltőknek, útmutatással szolgál arra is, mivel tartozunk még meg sem született nemzedékeknek. Mert a mint a természet életének legfőbb törvénye az, hogy erő el nem vész, csak átalakul, úgy élvezi minden későbbi kor az előbbiek erkölcsi és szellemi fáradozásának gyümölcsét, úgy bűnhődik, ugyanazon törvény szerint, az ősök vétkeiért és mulasztásaiért.
Szép és költői volt a classikus világ felfogása, mely az emberiség bölcsője köré helyezte az aranykort. Mély értelmű a bibliai hagyomány, mely a paradicsom kertjében látta az első emberpár hazáját, honnét isten haragja űzte ki és ette «e munkás világbele». Talán még elragadóbb a múlt század bölcselkedőinek álma, hogy az emberiség a felvilágosodás útján ellenállhatatlanul halad a boldogság és tökéletesedés magasztos czéljai felé. De a történetírás hiába keresi az Édent e földön: legrégibb hagyományaink is háborúról, pusztulásról, ínségről szólnak. A haladás végtelenségét sem látja teljesen igazolva. Nagy, a mienkhez hasonló culturák vesztek el; nem mindig volt a jobb az erősebb is. Észleljük az egyes nemzetekben felmerülő, erőre jutó életjelenségeket, látjuk őket küzdeni, győzni, majd elomlani. - Bukásuk okait megtaláljuk magokban, megtaláljuk a helyettök felülkerekedő eszmék nagyobb erejében és hatásában. De oly határozott elvet, mely akár folytonos hanyatlást, akár folytonos emelkedést jelölne, nem lelünk. A történet lényege a küzdelem, a változás; míg az emberiség él, ép oly kevéssé ismerheti a mennyország csendjét, mint a sír nyugalmát. Érjük be azért a fejlődés szerényebb nevével; vizsgáljuk a tényeket, örvendjünk az emberi lélek sokféle tevékenységének szemléletén: a legrejtettebb okok, a legmélyebb és legáltalánosabb törvények felderítésére tudomány nem vállalkozhatik. Vissza

Tartalom

I. KÖTET: A KELET ÓKORI NÉPEINEK TÖRTÉNETE
Egyiptom a nomádok betöréséig
Az ős Egyiptom
A Nílus és Egyiptom
Az egyiptomiak eredete; a kerületek
Egyiptom a történeti idők előtt; az istenek és az istendynastiák
Mini és thinisi dynastiák3
Memphisi korszak
A memphisi sírok; a negyedik és ötödik dynastia
Az egyiptomi irodalom a memphisi korszakban
A hatodik dynastiától a tizedikig45
Thebaei korszak
A tizenegyedik dynastia; a thebaei befolyás kezdete
A tizenkettedik dynastia; Nubia meghódítása; a Moiris tava
A tizenharmadik dynastiától a tizenötödikig88
Előázsia az egyiptomi uralom ideje előtt és alatt
Kháldea
Kháldea ős népei
A teremtés, az özönvíz; Kháldea mesés története. Az első történeti királyok
A kánaáni betörés és a pásztornépek Egyiptomban119
Egyiptom hódításai
Syria és a kháldeai birodalom a kánaáni betöréstől az egyiptomi háborúkig
A tizennyolczadik dynastia
A tizenkilenczedik dynastia: I. Széti és II. Ramszesz162
A nagy tengeri népvándorlás és a huszadik dynastia
A sidoni gyarmatosítás. Kis-Ázsia és a khitik
A kis-ázsiai népek költözködése és az exodus
III. Ramszesz és a huszadik dynastia; Ámon nagy papjai219
Az assyriai birodalom és a keleti világ a szargonidák uralomra jutásáig
Az első assyr királyság. A zsidók Kánaán földjén
Assyria: Ninos és Semiramis. Tugultipalesarra
A zsidók Kánaán földjén
Palaestina és Phoenicia a bírák korában279
A zsidó királyság
A zsidó királyság kezdete: Saul, Dávid és Salamon
Kánaán és Izráel vallásai; a tíz nemzetség elszakadása. Izráel és Juda Omri trónraléptéig
Az egyiptomi huszonegyedik dynastia: I. Sesonk
A damaskusi királyság kezdete301
A második assyriai birodalom Szargon trónraléptéig
Assurnazirpal és Szalmanaszár; a damaskusi királyok és Omri háza
Az assyriai birodalom pillanatnyi sülyedése
Izráel prófétái. Jeroboám
II. Tugultipalesarra; Damaskus bukása334
A szargonidák
A szargonidák és a keleti világ Kyros trónraléptéig
Szargon
Háborúk Egyiptom, Élam és Örményország ellen; Kháldea meghódítása
Szennakherib, Taharku és Ezékiás. Háborúk Élam ellen; Aszarhaddon; arábiai hadjáratok
Az assyriaiak Egyiptomban; Taharku; Aszarhaddon meghódítja Egyiptomot
Assurbanipal; Élam meghódítása385
Ázsia a Szargonidák idejében
A nyugati sémiták; Phoenicia; Judea
Média és az iráni vándorlások
Az iráni vallás; Zoroaster; a mágusok421
A keleti világ a méd birodalom idejében
A méd birodalom; Kyaxares; a kimmeriaiak Ázsiában
Ninive bukása; Lydia
A XXVI. dynastia. I. Pszamitik; II. Niko; a gargamisi csata
A kháldeai birodalom és a keleti világ a gargamisi csatától a méd birodalom bukásáig444
Perzsa hódítás
A keleti világ Kyros trónraléptekor; Kroisos és Lydia; Ahmasz és Egyiptom; Nabunáhid és Egyiptom; Lydia meghódítása; a perzsák a messze keleten; a kháldeai birodalom bukása
Gaumata és I. Dareios; a perzsa birodalom újra alkotása és felosztása; hadjáratok észak és kelet felé, Skythiába és Görögországba482
A perzsa birodalom hanyatlása és bukása
I. Xerxes; a méd háborúk; I. Artaxerxes; II. Dareios
II. Artaxerxes
Egyiptom utolsó honi dynastiái
III. Artaxerxes Okhos. Egyiptom meghódítása
Az utolsó Akhémenidák. III. Dareios és makedoniai Nagy Sándor. A perzsa birodalom bukása520
A régi keleti világ a makedon hódítás pillanatában
Susiana és az északi népek; Assyria és Babylonia
Az aramaeus elem túlsúlya
A zsidók. Ezdrás, Nehemiás és Mózes törvénye
Egyiptom555
India589
Előszó
Előszó az I. kötethez
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Jegyzetek619
Időmutató627
Névmutató633
II. KÖTET: A GÖRÖGÖK TÖRTÉNETE A RÓMAI HÓDÍTÁS KORÁIG
Előszó a II. kötethez
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A görögök története a perzsa háborúkig
Bevezetés. Görögország földrajzának áttekintése
A görög félsziget
A szigetek
A kisázsiai részek
Terület
A föld befolyása a lakosságra
A görög nemzet széthúzása3
A görögök története a dór vándorlás koráig
A görögök eredete, őshazája, vándorlása; törzseik legrégibb megoszlása. Nyelvjárások
A görög őstörténet forrásai, módszerei
A görög nép eredete, őshazája, vándorlása
Pelasgok és achaiosok
A vándorlás iránya
A törzsek megoszlása
Nyelvjárások: északi és északnyugati csoport12
Legrégibb törzsszerkezet, állami és jogi rend. Ősvallás és legrégibb kultúra
Legrégibb életmód
Törzsszerkezet
Phratriák és phylék
Család
Ősvallás
Az istenvilág fejlődése
A másvilági élet
A legrégibb kultúra
Schliemann ásatásai
A «trójai kultúra» emlékei16
A keleti befolyás kora. A mykenei kultúra és elterjedése. A görög gyarmatosítás
Phoeniciai és hittita befolyás
Királyi paloták
Tiryns és Mykene
Királyi sírboltok
Építészet
Állami és társadalmi rend
Argos, Mykene, Tiryns, Theba, Thessalia, Attika és Euboia
Kézműipar
Művészi formák
Fémipar
A mykenei művészet jellemzése
Vallásos felfogás
Halotti szertartások
Politikai viszonyok
Trója és a trójai háború
A nyugati részek
Új népvándorlás a Ramszeszek idején
Gyarmatosítás
Kisázsia őslakossága
Aeolisi és ión gyarmatok
Összefoglalás31
Görögország története a nemesi államszervezet korában
A hegyi törzsek betörése és terjeszkedése. A középkori görög állam
A dór vándorlás hagyományos alakjában
Herakles és a Herakleidák
A vándorlás történeti alapja és kora
A hódítók viszonya az őslakossághoz
Megoszlásuk
A dór gyarmatosítás
A hódítók és a mykenei kultúra
A thessalosok vándorlása
A görög középkor általános jellemzése
A törzsviszonyok átalakulása
A telekfelosztás
A nemesség kifejlődése
Nemességi állam- és hadszervezet
A nemzetségek megalakulása: középkori phylék és phratriák
Eponymosok
Az együttes élet maradványai
Sparta és Kreta kivételes fejlődése
A törzskötelék megmaradása nyugaton
A városok keletkezése; synoikismos
A nemesség és a városállam
Attika egyesülése
A királyi hatalom elenyészte, kivált Athénben
Spárta kivételes helyzete
A nemesuralom a királyság elenyésztével
Törvénykezés
Amphiktyoniák, államok közti viszonyok46
A görög középkor művelődési viszonyai
Gazdálkodás, ipar, kereskedelem
Földrajzi ismeretek
Idegen népekhez való viszony
Szokások, eszközök; a kor két erkölcsi ideálja
A nemesek életmódja; temetkezési és ünnepi versenyek
Művészet
Az írás
A költészet, Homeros előtt
A hősköltemény
A görög hagyomány és ennek kritikája
Az énekesek
Homeros és a homerosi kérdés
Az epika virágzása és hanyatlása
A szerkesztő munkásság kora
Az epika kora és hazája
A subiectiv eposz; Hesiodos és a genealogikus költészet
Az eposz vallásos felfogása; istenvilága; ennek viszonya a helyi vallásokhoz és istenekhez
Herosok
Az eposz világnézete
A másvilági lét
Istentisztelet: papok, jósok, jóshelyek67
A görög államok a nyolczadik században. Gyarmatosítás a nyolczadik és hetedik században
Kisázsiai kereskedő városok
Európai kereskedő államok
A szárazföldi hatalmak; Sparta és hódításai
Az első messeniai háború
Pontosmelléki gyarmatok
Keleti és kyprosi települések
Az Aegeus-tenger északi partja
Kyrene
Siciliai és italiai gyarmatok92
A nemzeti egység kifejlődésétől a perzsa háborúkig
A hetedik század új mozgalmai az állam és a társadalom terén
A hellénség neve
A kelettel való új kapcsolat; súlymértékek
Haditengerészet
A kereskedő államok új szövetkezése; az euboiai háború
A második messeniai háború
Sparta háborúi Argosszal
Pheidon
A kereskedelem és ipar fejlődése
A fémek mint értékmérők
A pénz eredete
Pénzrendszerek
A pénzgazdálkodás és a társadalmi válság
A nemesuralom megrendülése
A demos
A polgárság eszméje
A hadiszervezet módosulása; hoplites-sereg
Spartai hadiszervezet és államrend a hetedik és hatodik században
A Lykurgos-féle állítólagos törvényhozás
Új jogirend; törvényhozók
Az igazságszolgáltatás fejlődése
A gyilkossági ügyek; athéni vérbíróságok102
A hetedik század művelődési viszonyai
Áttekintés
Az egyéniség fejlődése az irodalomban
Az iambus- és elégia-költészet
A zene
A lyrai (kardal) költészet
Az eposz tengődése
Vallásos felfogás
Jóslóhelyek
Az istenvilág emberies és erkölcsös felfogása
A másvilági lét
Művészetek
Kőtechnika és templomépítés
Dór és ión stílus
Plasztika és festőművészet
Az ékítmények tárgyai121
A tyrannis és Solon. A lydiai birodalom
Pártvillongások
A tyrannis keletkezése
Az ión tyrannosok
A lydiai fennhatóság Kisázsiában
A tyrannis Korinthosban, Sikyonban, Megarában (Theognis)
A tyrannis Euboiában, Mytilenében
Attika a VII. században
Kylon és az Alkmaionidák
Drakon törvényhozása és (állítólagos) alkotmánya
Társadalmi bajok és gazdasági válság Attikában
Az athéni ipar és kereskedelem fejlődése
Sigeion, Salamis
Solon törvényhozása és alkotmánya
Pártvillongások, megarai háború
Panathenaia ünnep
Peisistratos államcsínye133
A szent háború. Az utolsó gyarmatosítások
Krisa és a delphosok
Krisa elpusztítása
Nemzetközi viszonyok
Naukratis
Kyrenei epoikia
Pontosmelléki, italiai és siciliai új gyarmatok
Italia és Sicilia a VI. században
A phokaiaiak felfedező útjai, gyarmataik nyugatok
Karthago emelkedése160
Szellemi fejlődés a hatodik században. Theologia és bölcselkedés
A «hét bölcs» kora
Művészet és irodalom
Lyrai elegia; gnomikus költészet; lyrai dalköltés; a kardal-költészet fejlődése
Szellemközösség
A kor erkölcsi ideálja
A kisázsiai ellentétes irány (Phokylides)
Stesichoros és a rationalismus kezdete
A mythosz erkölcsi módosulása
Új vallásos áramlatok; mysteriumok; Dionysos-szertartások; idegen szertartások meghonosodása
Az orphika és gyakorlati alkalmazása
Az ión természetbölcselet kezdete (Thales, Anaximandros, Hekataios)
Közvetítők (Anaximenes, Pherekydes, Xenophanes)166
A perzsa birodalom. Sparta a peloponnesosi szövetség élén. Peisistratos és kora
Politikai helyzet a VI. század közepén
Kyros megdönti a lydiai birodalmat
Perzsa fennhatóság Kisázsiában
Peisistratos Athénben
Lygdamis Maxoson
Polykrates uralma Samoson
Sparta a peloponnesosi szövetség élén
Súrlódások az Agiadák és az ephorosok közt
A tyrannis korának kultúrája
A tragédia Athénben; a művészet Athénben Peisistratos kormánya alatt181
A tyrannosok bukása. Kleisthenes és az athéni demokratia
Polykrates bukása
Szellemi élet Ioniában (Herakleitos, Hipponax)
Hipparchos megölése és Hippias bukása Athénben
Isagoras és Kleisthenes
Kleisthenes alkotmányreformja
A demokratia
Athén háborúi e korban
Hippias Sigeionban191
Alsó-Italia és Sicilia a perzsa háborúkig
Állapotok a VI. század végén
A tyrannis Gelában, Syrakusaiban, Akragasban
Karthago szövetkezése Anaxilaosszal
Pythagoras és iskolája Krotonban
Xenophanes Eleában197
A perzsa háborúktól a makedón korig
A perzsa háborúktól a peloponnesosi háborúig
A szabadságharczok
A perzsa birodalom a VI. század végén
Dareios skytha hadjárata
Az ión városok felkelése a perzsa fennhatóság ellen
Sparta, Argos és Athén magatartása
Sardes elfoglalása
Fordulat és a ladéi csata
Mardonios meghiúsult hadjárata
Datis és Artaphrenes-féle hadjárat és a marathoni csata
Miltiades
Az Alkmaionidák bukása
Az archonválasztás reformja
Aristeides, Themistokles
Hajóraj szervezése Athénben
Spartai válságok
Xerxes hadjárata, thermopylai, artemisioni csaták
Athén megszállása
Salamisi diadal; Xerxes visszavonulása
Plataiai és mykalei csaták
Pausanias és a hajóhad
Athén megalakítja a delosi szövetséget
Kimon thrák hadjárata
Eurymedoni csata
Az egységesítés nyugaton
Karthago és Dorieus
Gelon és Theron himerai diadala a karthagóiakon
Hieron
Összefoglalás205
A demokratia
A demokratia az V. század elején Athénben és a szövetséges államokban
Siciliában és Italiában
A görög félszigeten
Sparta magatartása
Pantanias és az ephorosok; ezek hatalmának fejlődése
Helota-lázadás
Themistokles bukása
Athén Kimon idejében
Messenia felkelése
Szakadás Athén és Sparta közt
A demokratia diadala
Perikles és az athéni demokratia jellemzése
A nemesség uralkodó helyzete a Perikles-féle demokratiában230
A hatalmak egyensúlya
Athén háborúja a peloponnesosi szövetséggel
Tanagrai és oinophytai csaták
Az egyiptomi katasztrófa
A delosi szövetséges pénztár áthelyezése Athénbe
Salamisi (kyprosi) csata és az (állítólagos) Kimon-féle béke
Boiotia, Lokris, Phokis, Euboia és Megara elszakadása Athéntől
Koroneiai csata
Harmincz éves béke Sparta és Athén közt
Perikles kormánya
Athén a tengeri szövetség élén
A szövetséges pénztár athéni kezelése
A szövetségesek elégületlensége
Samosi felkelés
Amphipolis alapítása
Athén nyugati összeköttetései
Háború Korinthos és Korkyra közt
Athén korkyrai szövetsége
Potidaia elszakadása
Ellenzék Athénben
Kleon
A peloponnesosi háború előzményei
A hadakozó felek hatalmi állása a háború kitörésekor244
Gazdasági viszonyok a perzsa háborúk után
A gazdasági góczpont áthelyeződése a görög félsziget keleti partjaira.
Athén és a Peiraieus
Nagyipar és rabszolgamunka
Zsellérek
Nagyvárosok
Népsűrűség
Gabonabevitel
Mezei gazdálkodás
Pénzverés és pénzgazdaság
Pénzforgalom és árak; kamatláb
Az ipar és kereskedés jövedelmezősége
Földjövedelem
Munkadíjak
A szellemi munka meg nem becsülése
Közvagyon
A vagyon megoszlása, magánvagyonok
Életmód, lakás, ruházat, élelem
Államháztartás, kivált Athénben
Állami kiadások és bevételek
Leiturgiák Athénben
A trierarchia259
A peloponnesosi háborútól a makedon korig
A peloponnesosi háború
Plataiai megszállása és felszabadulása
Archidamos Attikában
A háború első és második éve
A pestis
Perikles bukása
Potidaia bevétele
Spartolosi csata
Az odrysos királyság
Perikles halála
Utódai; Kleon és Nikias
Plataiai ostroma
Mytilene felkelése és sorsa
Plataiai pusztulása
Korkyrai polgárháború
Siciliai belső háborúk
Hangulat Spartában
Az athéni hadipárt diadala
Aitoliai és akarnaniai hadjárat
Sphakteriai diadal és Kleon hadvezérsége
A szövetséges adók felemelése
Nisaia bevétele
Brasidas és a thrák hadjárat
Delioni csata
A siciliai hadjárat vége
Fegyverszünet és az amphipolisi csata
Békealkudozások
Nikias-féle béke
Újabb zavarok
Alkibiades
Szövetség Athén és Argos közt
Háború Sparta és Argos közt; mantineiai csata
Hyperbolos számkivetése, chalkidikei háború, Melos elfoglalása275
A költészet és művészet virágkora. A tudomány fejlődése. Felvilágosodás és reakczió. Sokrates. A tömeguralom
Athén mint a költészet és művészet székhelye
Lyra (Pindaros)
A tragédia nagymesterei
A komédia
A drámai előadások és a színügy Athénben
A műeposz
Képzőművészetek
Építészet az V. században
A szobrászat aranykora
Festőművészet és edényfestés
Próza
A bölcselkedés
A természetbölcselet további fejlődése Demokritosig
A tudományok önállóbb fejlődése
A történetírás tetőződése Thukydidesben
A sophisták fellépése
Sophistika és rhetorika
Nyelvtudoány
A műveltség megoszlása
A köznép szellemi színvonala
Sokrates
Az új korszellem és a tömeguralom
Reakczió (Platon ideális állama)296
A siciliai hadjárat és az athéni demokratia bukása
Selinus és Sagasta súrlódása
Athén közbelépése, hadikészületek
A hermacsonkítás
Alkibiades bukása
Syrakusai ostroma
Gylippos és a válság
Tengeri harczok és az athéni seregek megsemmisülése
Dekeleia
Reakczió Athénben
A probulosok kormánya és az adórendszer reformálása. Iónia elpártol Athéntől
Perzsa bonyodalmak, miletosi csata
Chios ostroma
Oligarcha mozgalom Athénben, Antiphon
Alkibiades és a samosi hajóhad
Alkotmánymódosítás Athénben
A hajóhad és Thrasybulos
Felkelés és újabb kiegyezés Athénben
A Theramenes-féle alkotmány
Hellespontosi harczok és a kyzikosi csata
A demokratia rövid feléledése Athénben
Kleophon, Thrasyllos
Siciliai háborúk Karthagóval
Dionysios államcsínye
Alkibiades hazatérése
Lysandros és a notioni csata
Kallikratidas
Arginusai csata
A hadvezérek pöre Athénben
Aigospotamoi csata
Athén ostroma
Békekötés, a demokratia bukása
A harminczas kormány uralma
Az oligarchia Görögországban327
Sparta fennhatóságának kora
Lysandros és a spartai fennhatóság szervezése
Rémuralom Athénben
A demokrata felkelés, a harminczas kormány bukása és Sparta közbelépése
Kiegyezés és amnestia
Új alkotmánytervek
Eleusisi csata
Lysandros bukása
Elisi háború
Thessalia fejlődése az V. század végén
Perdikkas és Archelaos Makedonia trónján
Sparta thessaliai hadjárata
Királyváltozás és forradalom Spartában
Kyros felkelése, kunaxai csata és a görög zsoldosok visszavonulása
Háború Sparta és Perzsia közt
Agesilaos Ázsiában
Konon Rhodosban
Közép-görögországi viszonyok
Boiotia a korinthosi szövetség élén
A demokratia végleges helyreállítása Athénben (Tisamenos alkotmánya)
Sokrates kivégzése
A korinthosi háború
Haliartosi csata
Szövetség Sparta ellen
Pausanias bukása
Nemeapataki, koroneiai és knidosi csaták
Athén második tengeri szövetsége
Iphikrates Korinthosban
Konon bukása
Agesilaos és Iphikrates
Athén és Euagoras
Thrasybulos diadalai
Az Antalkidas-féle béke
Perzsa-egyiptomi és kyprosi háború
Mantineia széttelepítése
Phlius
A chalkidikei szövetség
Sparta közbelépése és az olynthosi háború
Theba megszállása, Olynthos bevétele, Phlius ostroma
Agesilaos356
A katonai monarchia Siciliában és a Fekete-tenger mellékén
A siciliai görög városok
Karthagói háború
Katanei csata, Syrakusai ostroma
Dionysios diadala
Háborúja Rhegionnal és az italiai szövetséggel
Gyarmatai
Palotaforradalom
Új karthagói háború és béke
Dionysios viszonya Görögországhoz
Harmadik karthagói háború
Dionysios halála és jellemzése
Ifjabb Dionysios és Dion
A bosporosi birodalom
Leukon és fiai
Sinope és Herakleia
A Klearchidák379
A demokratia újraébredésének és Theba fönnhatóságának kora
Athén magatartása
Theba fönnhatósága Boiotiában
A Kadmeia visszafoglalása
Sphodrias-féle támadás
Athén meghasonlása Spartával
Sparta hadjárata Boiotia ellen
Athén harmadik tengeri szövetsége; a hajóhad újjászervezése
Naxosi csata
Timotheos Ióniában
Békealkudozások
A háború új kitörése
Timotheos pöre
Iphikrates Korkyránál
Theba sikerei
Spartai békekongresszus
Theba hatalma
A pherai Iason
Epameinondas és a leuktrai csata
Theba további terjeszkedése
Athéni kongresszus, a demokratia fölébredése Görögországban
Arkadia egyesülése; Megalopolis
Epameinondas peloponnesosi hadjáratai
Athén és Sparta szövetsége
Pelopidas Thessaliában és Makedoniában
Arkadia emelkedése
A «könnytelen» csata
A susai béketárgyalások
Achaiai forradalom
Athén szakít Perzsiával
Timotheos Samoson és Amphipolisnál
Korinthos és Sikyon békét köt Thebával, Timpohanes és Timoleon
Elis és Arkadia háborúja; Theba beavatkozása
Orchomenos pusztulása
Thessalia
Theba tengeri hadereje
Epameinondas újabb peloponnesosi hadjárata és a mantineiai csata
Béke
Epameinondas és politikája387
A nagyhatalmak bomlásának kora
Perzsa-egyiptomi háborúk
Pherai Alexandros
Az odrysos-birodalom
Hadvezér-pörök Athénben
Euboisa és Chersonesos megszerzése
Philippos kormányra lép, beveszi Amphipolist
Háborúja Athénnel, terjeszkedése
Maussollos és az athéni szigetség bomlása
Timotheos és Iphikrates pöre
Haditervek a perzsák ellen
Béke
Súrlódás Theba és Phokis közt
A szent háború
Onomarchos sikerei és Phokis emelkedése
A demokratia ébredezése Syrakusaiban
Dion
Anarchia Siciliában408
Gazdasági viszonyok a peloponnesosi háború után. Közigazgatás. Pénzügy és hadügy
A háború-okozta veszteségek
Áttekintés az egyes államokban
Athén; siciliai és italiai városok; kisázsiai és szövetségi városok
Az anyaország városai; Makedonia
Földmívelés és ipar
Iparvállalatok
Társaságok
Állami bérletek
Pénzüzletek, bankügy, pénzviszonyok
A munkadíj emelkedése
Fényűzés
Látványossági pénzek (theorikon) Athénben
Birtokviszonyok Athénben és Spartában
Népszaporodás
Számkivetettek és zsoldosok
Socialistikus mozgalmak
Pártviszonyok
Reakczió
Pénzügyi közigazgatás, kivált Athénben
Hadiadó (Eisphora)
Kataszter
Leiturgiák, kivált a trierarchia és choregia
Pénzügyi zavarok
Pénzügyi tisztviselők és tekintélyek
A hadügy reformja
Lovasság, peltastesek
A makedon phalanx
Taktika, ostromművészet
Hadigépek
Tengeri harczmód
Strategia
Hivatásos hadvezérek és rhetorok418
A makedon kor története
Görögország és Makedonia története Nagy-Sándorig
Makedonia és Görögország a szent háború végéig
Makedonia államszervezete
Szellemi élet és közigazgatás
Epeiros egyesülése
Makedonia egyesülése
Makedon politika
Philippos jellemzése
Újabb thessaliai hadjárat és a krokosréti csata
A pherai tyrannis bukása
Peloponnesosi zavarok
Súrlódások Sparta és Megalopolis közt
Phalaikos
Athén Eubulos kormánya alatt
Athén viszonya a kisázsiai szigetekhez, Rhodoshoz, (Artemisia) és a perzsákhoz
A Philippos elleni háború folyása
Philippos thrákiai hadjárata
Olynthosi háború
Euboia elszakadása
Olynthos eleste
Az athéni ellenzék
Demosthenes
A kongresszus-politika
Phokisi zavarok
Békealkudozások
Első békekövetség; a békeszerződés
Philippos Thrákiában
Második békekövetség
Aischines és Demosthenes politikája
A Philokrates-féle béke szentesítése
A szent háború vége
Athén magatartása
Összefoglalás439
Görögország, Sicilia és Alsó-Italia a hellén szövetség megalakulásáig
Egyesülésre irányuló törekvések
Isokrates
A békepárt
Phokion
Demosthenes politikájának méltatása
A Timarchos-féle pör
Philippos terjeszkedése északon, Thessaliában és Peloponnesosban
A delosi ügy
Demosthenes peloponnesosi követsége
Hegesippos követsége
A feszültség növekedése; Philokrates és Aischines pöre
Euboia és Megara
Philippos Epeirosban; thrákiai hadjárata
Hadikészületek Athénben, újabb szövetség
Euboia felszabadítása, a hadipárt terrorismusa Athénben
Perinthos és Byzantion ostroma
Hadüzenet
Philippos a Dunánál
A hajózásügy reformja Athénben; a theorikon felfüggesztése
Theba hangulata, Philippos helyzete
Az amphissaiak vádja Athén ellen
Athén és Theba magatartása az amphissai szent háborúban
Aischines és Demosthenes politikája
Philippos Elateiában
Athén szövetsége Thebával
Amphissa bevétele és a chaironeiai csata
Theba megalázása
Béke Athénnel
A kis államok
Sparta
A hellén szövetség megalakulása
Siciliai anarchia
Timoleon megbuktatja a tyrannosokat és újjászervezi a szigetet
Alsó-Italia ez időtájt
Taras
Archidamos és epeirosi Alexandros hadjáratai455
A negyedik század szellemi műveltsége
Az irodalom
Az ékesszólás
A dialógus
A rhetorika hatása az irodalomra
A dráma
A tragédia és a közép-vígjáték
Eposz, lyra
A zene önálló fejlődése
Zenészek és színészek
Képzőművészetek
Építészet: templomok és színházak; más emlékek
Szobrászat
Skopas, Praxiteles, Lysippos
Tanagrai szobrocskák
Festőművészet, enkaustika
Apelles
Edényfestés
Érczmetszés, kőbevésés
Pénzminta-készítés
A tudomány
Sokrates és a sokratikus iskolák
Platon rendszere
Az Akademia
Az egyes tudományágak fejlődése
Történetírás
Földrajzi ismeretek és irodalom
Csillagászat és mennyiségtan
Orvostudomány, természetrajz
Aristoteles
A Lykeion és a peripatetikus iskola
Közműveltség e korban
Nevelésügy, kivált Athénben
Athén közműveltsége és közerkölcsössége a IV. században479
A görög-makedoniai államrendszerek kora
Ázsia meghódítása
A perzsa birodalom bajai
Megerősödése Ochos uralma idején
Parmenion és Attalos hadjárata
Dareios Kodomannos trónralépése
Philippos halála, zavarok a királyi családban
Alexandros (Nagy Sándor) trónralépése
Athén 338 óta
Lykurgos kormánya
Alexandros Görögországban
Északi hadjárata
Theba felkelése és pusztulása
Új rend Görögországban
Hadikészületek Perzsia ellen
A hadjárat
Granikosi csata
A kisázsiai partok és Halikarnassos meghódítása
Háború az Aegeus-tengeren
Issosi csata
Ennek hatása Görögországban
A perzsa hajóhad felbomlása; Chios, Kos, Rhodos
Békeajánlatok
Tyros és Gaza bevétele és Egyiptom meghódítása
Ázsiai hadjárat, gaugamelai csata
Babylon és Susa meghódolása
Agis-féle felkelés Görögországban
Athén 330 körül; a koszorú ügye
Alexandros Persepolisban és Ekbatanában
Dareios halála
Bessos
Alexandros és a makedonok
Philotas, Parmenion és Bessos halála
Alexandros északon
Kleitos halála
Alexandros házassága
Indiai hadjárata
Visszavonulás az Indoson és út nyugat felé
Nearchos útja
Harpalos és a hűtlen sáfárok
Opisi felkelés, Hephaistion és Alexandros halála
Jellemzése
A birodalom szervezése
Városalapítások
Alexandros politikai és kulturális czéljai519
Alexandros utódainak (a diadochosoknak) kora
A kor jellemzése
A királyi család
Perdikkas
III. Philippos és IV. Alexandros
A birodalom első felosztása
Felkelés Görögországban
A Harpalos-féle ügy Athénben
Lamiai háború s az athéni demokratia bukása
Antipatros alkotmánya
Demosthenes halála
Perdikkas egyiptomi hadjárata és halála
A birodalom új felosztása
Seleukos
Polysperchon mint epimeletes (Kassandros szövetsége Antigonosszal és Ptolemaiosszal)
A demokratia feléledése Athénben és Phokion halála
Kassandros alkotmánya
A diadochosok szövetsége Antigonos ellen
311-iki béke
Athén és a phaleroni Demetrios kormánya
Demetrios Poliorketes és a görög «szabadság» visszaállítása
Antigonos és Ptolemaios háborúja
Rhodos ostroma
Antigonos bukása, az ipsosi csata
A birodalom új felosztása
Görögország és Athén ez időtájt
Demetrios megszállja Athént
A diadochosok szövetsége Demetrios ellen, Athén felszabadítása
Antigonos Gonatas, Lysimachos és Seleukos meghasonlása és halála
Ptolemaiok Keraunos551
Az epigonok kora
Kelta betörés
Ptolemaios Keraunos halála
A kelták Kisázsiában
A görög-makedon világ áttekintése 275 körül
Ázsia és Egyiptom az epigonosok korában
Médiai, baktriai és parthus birodalom
Pergamon
Nagy Antiochos uralkodása
Görögország Antigonos Gonatas idején
Pyrrhos halála
Az újabb tyrannis
Athén és a Chremonides-féle háború
Az aitoliai és achaiai szövetség
A makedon fennhatóság gyengülése
Antigonos Doson
Athén újabb felszabadítása, az achaiai szövetség virágkora, összeütközése Spartával
Agis és Kleomenes reformjai Spartában
Az achaiaiak szövetkezése Makedoniával
Kleomenes bukása és halála
Athén magatartása
V. Philippos uralkodása, a szövetséges háború és a naupaktosi béke568
A nyugati görögség története Alexandros halálától a római korig
Syrakusai pártvillongások
Agathokles államcsínye és tyrannisa
Siciliai és afrikai háborúja Karthagóval
Siciliai zavarok
A tyrannis megszilárdulása
Agathokles alsó-italiai vállalatai és halála
Hiketas
Alsó-italiai állapotok
Taras és Róma összeütközése
Pyrrhos italiai és siciliai hadjárata és visszavonulása
II. Hieron uralma Syrakusaiban
A görög-makedon világ politikai képe 220 körül588
A görög-makedoniai államrendszerek korának gazdasági és művelődési viszonyai
A világforgalom új székhelyei
A görögországi városok hanyatlása
Alexandria, mint a világforgalom új góczpontja
A többi székhelyek
Szellemi élet, vallásos felfogás
Euemerismus
A művelődés megoszlása
A korszak határai; a hellenismus
Athén, mint a philosophia és a drámai költészet hazája
Megarai iskola; középső Akadémia; peripatetikus iskola
A philosophia e korbeli feladatai
A stoikusok
Az epikureusok
Athén e korszak művelődésében
Az új-attikai vígjáték
Athén erkölcsei, kultúrája
A királyságok székvárosai és uralkodóik viszonya a kultúrához
Alexandriai tudományos intézetek
A kor költészete
Pásztor- (idyll-) költészet
Az alexandriai költészet általános jellemzése
Elegia, epigrammköltészet, lyrai formák, hymnusok, paigniák
Epikus és tanköltemények
Drámai fajuk, hilaro-tragédia, mimiambos
Parodikus költészet
Költői próza, a regényírás kezdetei
A tudomány
A görög köznyelv
Grammatika és formális tudományok
Régészet
Életrajz- és emlékirat-irodalom
Atthisok, útleírások, földrajzi és időszámítástani irodalom
Exakt tudományok
Mennyiségtan, csillagászat, mennyiségtani földrajz
Orvostudomány, természettudomány
Történetírás
Rhetorika és ékesszólás (Asianismus és atticismus)
A keleti kultúra hatásának erősbödése
Hetvenes bibliafordítás
A kor művészete
Szobrászat, kivált Rhodosban és Pergamonban
Érczverés, kőbemetszés, pénzmintakészítés
A mechanika fejlődése és hatása az építészetre
Városépítés
Festőművészet; mozaiktechnika
A sidoni sarkophag-leletek
Alexandros-sarkophag
Edényfestés, kivált Alsó-Italiában
Összefoglalás596
Időmutató640
Név- és tárgymutató652
Végszó689
III. KÖTET: A RÓMAIAK TÖRTÉNETE
Előszó a III. kötethez
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Róma keletkezésétől Itália meghódításáig
Róma helyzete és a római birodalom fokozatos kiterjedése
Róma dombjai és geologiai alakulata
A Palatinus
Itália helyzete
A Földközi-tenger medenczéje
A nagy római birodalom3
Néprajzi viszonyok
Róma ősi istenei
A vidék legrégibb népeiről szóló hagyományok
Siculusok
Ligurok
Pelasgok
Illyr népek
Itáliai törzsek: latinok, sabinok, umber-sabell népcsoport, samnitok
Etruszkok
Culturájuk, vallásuk, művészetük
A latin és sabin népek vallása
A római nép intézményeinek forrásai
Római családok eredete8
Róma a királyok alatt
A legrégibb mondák. Róma hét királya
Hercules és Cacus
Evander
Aeneas mondája
Albai királyok
Romulus és Remus
Róma alapítása
Remus halála
A római királyok: Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus
A regifugium23
Róma alkotmánya a királyok alatt és Servius reformjai
A «populus» felosztása
Patronusok és cliensek
Comitia curiata
Senatus
Plebeiusok
Servius alkotmánya
A centuriák
A római határ
Consulok
Dictator39
A patriciusok és plebeiusok osztályharcza
A néptribunatus. A volscusokkal és aequusokkal vívott harczok
Az első consulok
Etruszk háború
Az első plebeius secessio
A néptribunatus jelentősége
Földbirtokviszonyok
Spurius Cassius
A Fabius-család legendája
A cremerai csata
Lex Publilia
Háború a szomszéd népekkel
Coriolanus története
Cincinnatus
Az etruszk hatalom hanyatlása47
A decemviratus. Veii elfoglalása
Terentilius Harsa izgatásai
Patricius és plebeius erőszakoskodások
Lex Icilia
Siccius Dentatus halála
Görög törvények tanulmányozása
Decemvirek uralma
Verginia halála
A decemviratus bukása
Lex XII tabularum
Valerius törvényei
Lex Canuleia
Tribuni militum consulari potestate
A censori méltóság
Spurius Maelius megbüntetése
Róma győzelmei szomszédain
Katonai coloniák
Veii ostroma
Camillus diadala és számkivetése56
Gallus pusztítások. A lex Licinia. A latin háború
Gallusok Itáliában
Előnyomulásuk dél felé
Róma bevétele
Camillus visszaveri a gallusokat
Camillus katonai reformjai
A quincunx
Manlius Capitolinus halála
A lex Licinia
A praetori és aedilisi méltóság
Ünnepi játékok
Pestisjárványok
Mettius Curtius önfeláldozása
Gallus támadások
Az első samnit háború
Campania elfoglalása
A latin háború
Jus Latii67
Itália egyesítése Róma fennhatósága alatt
A samnitok és a dél-itáliai görög városok. Pyrrhos legyőzése
Epirusi Alexandros betör Itáliában
A rómaiak szövetséget szerveznek a samnitok ellen
A proconsuli méltóság
A második samnit háború
A caudiumi vereség
Qu. Fabius győzelme a samnitokon
CAmpania meghódítása
Hajóhad szervezése
Etruria meghódítása
Csata a Vadimonius-tó mellett
Appius Claudius és Qu. Fabius Maximus censorsága
Lex Ogulnia
A harmadik samnit háború
A sentinumi csata
Pontius Telesinus bukása
Lex Hortensia
A gallusok megfékezése
Dél-itáliai görög városok
Pyrrhos kudarczai
Róma és Carthago szövetsége
Tarentum bevétele82
Politikai és műveltségi állapotok a köztársaság első két századában
Róma polgársága
A tribusok száma
Civitas optimo iure
Községek, sociusok, gyarmatosok
Jus Latinum et Italicum
Róma coloniái
Utak építése
Közgazdasági viszonyok
Vízvezeték
Művészetek
Görög istenek átvétele
Pénzverés97
Róma hódításai a Földközi-tenger körül
A pún háborúk kora a zámai csatáig
Az első pún háború
Carthago eredete és fejlődése
Róma történeti forrásai, első történetírói
Sicilia viszonyai
Hieron király
Messana bevétele
Hajóhad szervezése
Duilius győzelme Mylae mellett
Regulus kiköt Afrikában; veresége
Metellus győzelme
Lutatius Catulus győzelme és békéje111
Róma és Carthago terjeszkedése a második pún háború előtt
Carthago zsoldos háborúja
Sicilia mint Róma első provinciája
Háború Illyriával
Gallia Cisalpina meghódítása
Gaius Flaminius és M. Claudius Marcellus hadi tettei
Hamilcar, Hasdrubal és Hannibal terjeszkedése Hispaniában
Carthago politikai viszonyai
A római erkölcsök hanyatlásának kezdete: család, vallás, Floralia
Gladiatori játékok123
A második pún háború
A rómaiak hadüzenete
Hannibal tervei
Útja az Alpeseken át
A gallusok viselkedése
A ticinusi és trebiai csata
A trasimenusi csata
Fabius Cunctator
A cannaei csata
A Scipiók sikerei Hispániában, Marcellusé Siciliában
Hannibal Dél-Itáliában
Capua bevétele
A metaurusi csata
Róma keleti politikája
Scipio Africanus Maior átkel Afrikába
Hannibal odahagyja Itáliát
A zámai csata
A békekötés pontjai137
Zámától Numantiáig
Rómaiak és görögök egymással szemben. Makedoniai háború. Hellas felszabadítása
A római nagyság alapja
Gazdasági viszonyok Itáliában
A görög népek állapota
Makedonia, Egyiptom és Syria versengése
Róma háborúja V. Philippos ellen
Flamininus sikerei
Csata Kynoskephalai mellett
Hellas függetlenítése160
Róma hatalmának kiterjedése a Földközi-tenger környékén
Róma háborúja III. Antiochossal
Magnesiai csata
Kis-Ázsia rendezése
Hispaniai és gallus zavargások
Hannibal, Scipio Africanus és Philopoimen halála
Háború Perseussal
Hellas meghódítása
A harmadik pún háború
Carthago lerombolása
Scipio Aemilianus megfékezi Hispaniát
A pergamoni királyság és Kis-Ázsia
Syria és a Makkabaeusok170
Politikai és műveltségi állapotok a köztársasági harmadik és negyedik századában
A római provinciák közigazgatása
Centuriai és tribusi gyűlések
A nemesek
A senatus
A választások romlottsága
Bíráskodás
A görög szellem hatása vallásra és nevelésre
A római irodalom
Eposz
Dráma
A próza kezdetei
Társadalmi viszonyok
Cato Censorius187
Forradalmak és polgárháborúk. A császárság megalapítása
Tiberius Gracchustól Sulla haláláig
A Gracchus-testvérek reformjai
Gazdasági viszonyok
Az itáliai lakosság hanyatlása
A rabszolgamunka
Siciliai rabszolgalázadás
Tiberius Gracchus néptribunatusa
Scipio Aemilianus mint a senatus vezére
Gaius Gracchus néptribunatusa és törvényei
Az itáliai népek politikai törekvései
Gaius Gracchus halála205
Jugurtha. A cimberek és teutonok. Az itáliaiak forradalma
Nemesi reactio
A cimberek betörése Galliában
Micipsa és családja
Háború Jugurtha ellen
Marius pályája
Jugurtha legyőzése és halála
Marius győzelmei a cimberek és teutonok fölött
Rabszolgalázadások
Aurum tolosanum
A demokrata párt felülkerekedése
Saturninus bukása
Livius Drusus politikai törekvéseinek kudarcza
A szövetséges itáliai népek háborúja Róma ellen
A polgárjogok terjesztése217
Háború Mithridatessel és Sulla dictaturája
Sulla jelleme
Mithridates előnyomulása
Marius menekülése Rómából
Itáliai zavarok
Marius és Cinna vérengző uralma
Mithridates Európában
Sulla sikerei a keleten; itáliai ellenfeleinek legyőzése
Vérengző uralma Rómában és a provinciákban
Oligarchikus politikája
Alkotmányreformja és halála234
Sulla halálától az első triumviratusig
A provinciák állapota. Pompeius Magnus
A provinciai kormányzat szelleme
Verres üzelmei
A politikai viszonyok Rómában
Pompeius jelleme
Sertorius Hispaniában
Spartacus lázadása
Pompeius sikerei Hispaniában
Crassus és Caesar jelleme
Kalózháború
Lucullus sikerei Mithridatessel szemben
A lex Manilia
Pompeius győzelmei keleten
Mithridates halála254
A Catilina-féle összeesküvés. Pompeius hazatérése
A nemesek pártviszonyai
Julius Caesar politikai sikerei
Catilina és a romlott római társadalom
Cicero consulatusa
Az összeesküvés elnyomása
Catilinának és társainak halála
Cicero politikai szempontjai
A Clodius-féle pör
Caesar Hispaniában
Pompeius diadalmenete és csalódása275
Az első triumviratus. Gallia meghódítása. Crassus halála
Julius Caesar consulatusa
Galliai zavargások
Clodius néptribunatusa
Cicero számkivetése és visszatérése
Caesar mint proconsul Galliában és Britanniában
Egyiptomi viszonyok
Forumi zavargások
Caesar küzdelmei Galliában
Vercingetorix bukása
Caesar politikája és népszerűsége Galliában
Pompeius második consulatosa
A parthusok, Crassus parthus hadjárata
A carrhaei csata
Keleti forrongások289
A katonai monarchia megalapítása
Pompeius állásfoglalása Caesar ellen
Az oligarchák szövetsége Pompeiussal
Clodius halála
Pompeius harmadik consulatusa
Julius Caesar válságos helyzete
Pompeius ingadozó politikája
A polgárháború okai
Caesar átkel a Rubicón
Sikerei Itáliában
Pompeius átkel Epirusba
Caesar győzelmei Hispániában és Massiliában
Gazdasági viszonyok
Caesar másodszor lesz consullá310
Caesar győzelmei, uralma és halála
Pompeius és Caesar hadereje
Caesar átkel Epirusba
A pharsalosi csata
Pompeius menekülése és halála
Caesar Alexandriában
Rendet teremt a keleti provinciákban
Római zavargások
A thapsusi csata
Cato Uticában
Caesar dictaturája
A mundai csata
Caesar politikája és tervei
Naptár-reformja és építkezései
Baráti köre
Monarchikus törekvések
A nemesek összeeskövése
M. Junius Brutus jelleme
Martius Idusa
Antonius és az összeesküvők
Caesar temetése
Antonius erőszakos üzelmei324
A második triumviratus
Az ifjú Octavianus föllépése
A köztársasági párt ingadozása
Antonius és Cicero Philippikái
Róma haderejének megoszlása
A mutinai csata
A triumvirek vérengzése
Cicero halála
Brutus és Cassius keleten
Két csata Philippi mellett
Antonius és Kleopatra szövetkezése
Itáliai zavarok
Sextus Pompeius tengeri hadereje
A miseneumi szövetség
Agrippa győzelmei a tengeren
Octavianus mérséklete
Antonius kudarcza a parthusokkal szemben
Mulatozásai Alexandriában
Octavianus pannoniai sikerei
Róma hadat üzen Egyiptomnak
Az actiumi csata
Octavianus elfoglalaja Egyiptomot
Antonius és Kleopatra halála348
Irodalom és művészet a köztársaság utolsó századában
A római szatíra
Lucretius és Catullus
Színi előadások
A latin próza és Cicero művei
A történetírás
M. Terentius Varro
Róma és a művészetek
Építészet és szobrászat373
A római császárság kezdetétől Marcus Aurelius haláláig
A Julius-Claudius családból származó császárok
Augustus uralma
Octavianus visszatérése Rómába
Viszonya a katonasághoz és a senatushoz
Hivatalai és czímei
Fölveszi az «Augustus» nevet
Reactionarius politikája
Conservativ irányának sikerei
A monarchikus eszme
Augustus népszerűsége
Provinciák és coloniák
Hadügy
Közjövedelmek
Róma város fejlődése
Agrippa és Maecenas
A «római béke»
Afrikai és parthus expeditio
Saecularis ünnep
Gallia, Raetia, Noricum és Vindelicia megfékezése
A császári család
Drusus Germaniában, Tiberius Pannoniában
Családi viszály
Tiberius Germaniában
Pannoniai lázadás
A teutoburgi csata
Augustus utolsó évei
A császár építkezései
A római irodalom aranykora396
Tiberius és Gaius uralma
Augustus apotheosisa
A rajnai és pannoniai legiók
Germanicus hadmenetei Germaniában és a keleten
Calpurnius Piso halála
Tiberius és a nemesek
A lex maiestatis
A delatorok
Seianus befolyása
Tiberius Capreaebe vonul
Viszonya rokonaihoz
Seianus üzelmei és halála
Tiberius utolsó évei
Jelleme és uralmának sikerei
Gaius jelleme, féktelenkedései és családi viszonya
Építkezései, szeszélye a politikában
Britanniai hadjárata és halála430
Claudius és Nero uralma
A praetorianusok Claudiust császárrá teszik
Jelleme és kormányzati sikerei
Herodes Agrippa
A zsidók Rómában
Messalina üzelmei
A császárkori források jelleme
Agrippina megöleti Claudiust és Nerót teszi meg császárrá
Agrippina hatalmi törekvései
Seneca és Burrus
Agrippina halála
Nero kedvtelései
Tűzvész Rómában
Keresztyének martyriuma
Nemesi összeesküvés
Seneca és Lucanus halála
Nero Görögországban
Az «arany ház»
Galba és Vindex lázadása
Nero halála450
A császári hatalom fénykora
A «négy császár-év». Róma újabb hódításai. A zsidó háború
Galba jelleme
Uralkodó társat vesz maga mellé
Otho föllépése
A római közigazgatás
Vitellius lázadása
A bedriacumi csata
Vespasianus föllépése
Nevében Antonius Primus beveszi Rómát
Britannia megfékezése
Claudius Civilis galliai lázadása
A zsidók lázadása
Vespasianus sikerei Judaeában
A zsidók belviszálya
Jeruzsálem bevétele468
A Flaviusok, Nerva, Traianus és Hadrianus uralma
A Flavius-család eredete
Vespasianus építkezései és kormányzati szelleme
Titus rövid uralma
A római tűzvész
Herculaneum és Pompeii elpusztulása
Pompeii romjai
A római festészet, mozaik és műipar
Domitianus jelleme
Hadmenete Decebalus ellen
Agricola sikerei Britanniában
Róma erkölcsei e korban
Nerva uralma
Traianus pályája
Az első daciai háború
Traianus építkezései
A dunai tartományok
Dacia szervezése
Parthus hadjárat
A kelet forrongása
A keresztyénség terjedése és üldöztetése
Hadrianus jelleme és mérséklete
Lusius Quietus összeesküvése
Hadrianus utazásai és philhellenismusa
Zsidók lázadása
Hadrianus Athénben és Egyiptomban
Építkezései
Antoninust fiává fogadja486
Az Antoninusok uralma
A császárság aranykora
Antoninus Pius jelleme, kormányzati sikerei, philosophiája
Marcus Aurelius Verust társává fogadja
Háború az északi és keleti határokon
Pestis és keresztyénüldözés
Háború a markomannok és quadok ellen
Avidius Cassius lázadása
Aurelius és Commodus hadjárata a sarmaták ellen
Marcus Aurelius jelleme és iratai
A stoa és a keresztyénség
A császárság politikája
A római jog kifejlődése
A Mithras-mysterium
A keresztyénség terjedése527
Commodus uralmától a római birodalom kettéoszlásáig
A birodalom hanyatlása és helyreállítása
Commodus uralmától Diocletianus trónraléptéig
Commodus kegyetlenségei és kedvtelései
Pertinax és Didius Julianus rövid uralma
Septimius Severus legyőzi versenytársait, Pescennius Nigert és Clodius Albinust
Septimius Severus keleti és britanniai hadmenete
Caracalla megöli Getát
A római jog kiterjesztése
Caracalla háborúi
Macrinus trónkövetelő bukása
Elagabalus rövid uralma
Alexander Severus szelíd uralma
A perzsa hatalom megújulása
A germánok szövetkezése: frankok, alamannok és gótok
Maximinus és a Gordianusok uralma
Philippus Arabs
Decius
Gallus
Aemilianus
Valerianus
Gallienus
Odenathus és Zenobia
II. Claudius
Aurelianus
Tacitus
Probus
Carus
Carinus
Diocletianus pályája545
Diocletianus és Nagy Constantinus kora
A despotismus kifejlődése
A provinciák
A római senatus
Diocletianus és Maximianus
Galerius és Constantius Chlorus
Diocletianus és Maximianus lemondása
A bagaudák lázadása Galliában
A keresztyének üldözése
A birodalmi kormányzat és a keresztyének
Flavius Constantinus pályája
Maxentius császár
Constantinus elfoglalja Itáliát és szövetkezik Liciniussal
Constantinus valláspolitikája
Licinius bukása
Constantinus családi viszonyai
A nicaeai zsinat
Constantinus végrendelete
Keleti viszonyok
Konstantinápoly alapítása
Constantinus halála578
A nyugatrómai birodalom hanyatlása
A Constantinus- és Valentinianus-család. Nagy Theodosius uralma
II. Constantinus és Constans uralma
Constantius ismét egyesíti a birodalmat
Róma város állapota e korban
Keresztyén felekezetek
A pápaság hatalmának megalapulása
Arianusok és Athanasius
Julianus pályája
Constantius bukása
Julianus rövid uralma
Vallási elvei és humanismusa
Jovianus
I. Valentinianus és Gratianus
A keresztyénség térfoglalása
A gótok betörése
II. Valentinianus
Maximus lázadása
Eugenius és a pogányság rövid uralma
Nagy Theodosius jelleme598
Időmutató618
Név- és tárgymutató658
IV. KÖTET: A NÉPVÁNDORLÁS KORA/AZ ISZLÁM
Előszó
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A népvándorlás kora
Az őskor3
Kelták
Nyugateurópai kelták27
Középeurópai kelták32
A kelták társadalma37
Thrákok
Az agathyrsek és géták45
A dákok46
Dacia meghódítása57
Germánok
A germán hőskor67
A Tacitus korabeli Germánia73
A germánok és a római birodalom82
A rómaiasodó germánok115
A gótok és a nyugat-római birodalom bukása136
A római császárság szervezete183
A keresztyénség196
A vandalok országa218
A nyugati gótok országa226
A keleti gótok országa241
A burgundok országa272
A longobárdok országa276
Az angolszászok országa298
A frankok országa312
A germánok térítése és a frank egyház332
Nagy Károly és öröksége345
Egyház és közművelődés370
Hunnok
A hunnok első viszontagságai401
Attila és a kelet-római birodalom407
A hunn király szállása412
A hunn államszervezet421
A galliai hadjárat424
Az itáliai hadjárat435
Attila halála439
Hunnország bukása441
Avarok
Az avar honfoglalás446
A Duna-Száva közének elfoglalása452
Hadjáratok az Al-Dunán456
A birodalom támadó hadműveletei460
Az avar államszervezet465
Baján utódai470
Konstantinápoly ostroma474
A szláv sorompók480
Avarország hanyatlása482
A keresztyénség és az avarok485
Avarország bukása487
Szlávok
A szlávok neve és eloszlása497
Az orosz szlávok501
A bolgár szlávok506
A szerb szlávok509
A horvát szlávok512
A karantán szlávok514
A lengyel szlávok515
Az elbei szlávok518
A cseh szlávok520
A morva szlávok524
Magyarok
A magyarok őshazája531
Lebedia és Etelköz535
Ősműveltség544
A honfoglalás mondája549
A letelepedés555
A kelet-római birodalom
Byzanczi császárok az V-X. században562
Az iszlám az omajjádok bukásáig
Az arabok az iszlám előtt583
Mohammed próféta és az iszlám kezdetei593
Az iszlám603
A négy első khalifa610
A szekták - Az Omajjád khalifaság jelleme633
Az Omajjád khalifák647
Segédirodalom679
Név- és tárgymutató680
V. KÖTET: A HŰBÉRISÉG ÉS A KERESZTES HADJÁRATOK KORA
Bevezetés3
A modern államok megalakulása
A német birodalom megalakulása15
A római német császárság felállítása34
A római német császárság fénykora58
A pápaság felemelkedése72
A pápaság és császárság első küzdelme. Investitura harcz82
Francziaország megalakulása113
Angolország megalakulása130
A szláv államok és Magyarország megalakulása153
Magyarország. A keresztyénség és királyság megalapítása és megszilárdítása179
A keresztes hadjáratok
A hűbériség219
Az iszlám államai és a görög császárság238
Első keresztes hadjárat264
Második és harmadik keresztes hadjárat291
A görög császárság a XII. században. A negyedik keresztes hadjárat308
Keresztes hadjáratok a XIII. században321
Nyugoti keresztes hadjáratok. A spanyol királyságok megalakulása332
A pápaság és a császárság küzdelme
Welfek és Staufok353
A pápaság és császárság második küzdelme368
A pápaság a hatalom tetőpontján. III. Incze406
Németország és Olaszország a XIII. század elején430
A pápaság és császárság harmadik küzdelme. A császárság bukása447
Európa főbb államai a XII. és XIII. században
A franczia királyság felemelkedése467
Az angol alkotmány kezdete500
Magyarország László és Kálmán korában532
Küzdelmek a görög császársággal563
A rendi alkotmány kezdete594
A mongol invasio621
Név- és tárgymutató643
VI. KÖTET: A KÖZÉPKORI INTÉZMÉNYEK BOMLÁSA ÉS A RENAISSANCE
Előszó
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Bevezetés
Az egyház és a pápaság
A kanonisták és a legisták
Arab befolyás
A világiak tudományos haladása
Nemzeti irodalmak keletkezése3
Az egyház és a nemzeti királyságok
I. Eduárd és az angol egyház
VIII. Bonifácz és Szép Fülöp
A pápák Avignonban
A templariusok19
Irodalmi harcz a pápaság ellen
Minoriták
Bajor Lajos
Rhensei határozatok
IV. Károly48
A schisma
Wiklef és Husz
Törekvések az egyesítésre
A conciliumok (Pisa, Konstanz, Basel, d'Ailly Péter, Gerson János)68
A császárság
A dynastikus politika
Habsburg Rudolf és Ottokár
A habsburgi házi politika kezdetei111
A császár és a választófejedelmek
Bajor Lajos
IV. Károly
Az aranybulla128
Fejedelmi és városi szövetségek
Venczel
Zsigmond
III. Frigyes151
Reformkísérletek a birodalmi egység helyreállítására
Birodalmi törvényszék, hadsereg, adó
Miksa császár177
A hűbériség bomlása
Az olasz köztársaságok
Firenze
Velence
Genova
Milano197
Az Anjouk Nápolyban
Guelf párt
A franczia és a magyar párt harczai
Az aragonok Szicziliában
A ghibellinek220
Nemzeti és politikai ellentét Felső-Olaszországban
Politikai egyensúly
Mediciek, Sforzák, Aragonok235
Hűbérellenes mozgalmak Németországban
A parasztok
Svájcz és a ditmarsok
A városok
Hanza és a sváb szövetség
Tanács és czéhek253
Hűbérellenes mozgalmak Francziaországban
A városok, különösen Páris (Etienne Marcel)
A flandriai városok (Artevelde)
A parlament mint főtörvényszék
A jobbágyság (Jacquerie)281
Hűbérellenes mozgalom Angliában
Az Eduardok reformjai
A városok a parlamentben
A jobbágyság294
Az angol-franczia százéves háború
A puskapor feltalálása és következményei
A franczia lovasság megsemmisülése (Crécy, Maupertuis, Azincourt)
A fekete herczeg
Bertrand du Guesclin
V. Henrik
A franczia nemzeti szellem ébredése307
A burgundi herczegség fejlődése és bukása
Harcz a svájciakkal
Jó Fülöp
Merész Károly
Összeköttetése a Habsburgokkal328
A franczia állam központosítása
Állandó katonaság
A főnemesség elnyomatása, kiirtása
Polgári tisztviselők
Adórendszer
VII. Károly
XI. Lajos345
Az angol hűbéres főnemesség bukása
A fehér és piros rózsa harcza
VII. Henrik356
Spanyolország egyesülése
A mórok kiűzése
A király és a városok egyesülése a főnemesek ellen
A katholikus királyok
Az inquisitio370
Skandinávia
Lengyelország, Litvánia egyesítése és megtérítése
Király és nemesség
Jagellók392
A hódításon alapuló korlátlan török monarchia
A görög birodalom megszűnése
Bajazet és Timur
A mongol birodalmak Európában és Ázsiában
II. Mohammed
Konstantinápoly elfoglalása és a görög műveltség elszélesedése413
A renaissance kezdete
Az ó-kori irodalom feléledése
A humanisták és könyvnyomtatás
Aeneas Sylvius
A humanismus441
Az antik hatása a művészetre456
A classikus műveltség hatása az egyházra és a politikára
A pápaság elvilágiasodása (IV. Sixtus, VI. Sándor)
Olaszország az idegen hódítások czélja470
A nagy fölfedezések kezdete. Columbus485
Magyarország fénykora és hanyatlása
Az Árpád-ház kihalta és az interregnum499
A királyi hatalom emelkedése az Anjouk alatt518
A rendi alkotmány kialakulása544
A királyi hatalom hanyatlása577
Mátyás király600
A Jagellók. Magyarország bukása627
Név- és tárgymutató655
VII. KÖTET: A REFORMATIO KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Bevezetés
Az újkort bevezető mozgalmak
Az európai hatalmasságok küzdelmei Olaszországban
Olaszország állapota
XII. Lajos
A bloisi béke9
A pápaság
Cesare Borgia
Velencze és a cambrayi liga18
A szent liga
Háború a francziák ellen36
Háború Milano birtokáért40
Macchiavelli48
Küzdelem a császári koronáért
A Habsburgok és Valois-k ellentéte
V. Károly birodalma52
I. Károly trónralépése Spanyolországban65
I. Ferencz és Francziaország76
Első itáliai háború
Páviai csata
Madridi béke83
Róma kizsákmányolása (Sacco di Roma)92
Második háború V. Károly és I. Ferencz közt
Spanyol hegemonia Itáliában98
A török császárság fölemelkedése
A birodalom terjeszkedése
Hódító Muhammed
Bajazet és Szelim103
II. Szulimán
A török birodalom fénykora115
A reformatio kora
Luther Reformatiója
Az egyházi viszonyok és az irodalom. A közállapotok bomlása123
Egyházi viszonyok129
A humanismus hatása az egyházra. Tudományos oppositio135
Az irodalmi renaissance méltatása. Az Utópia142
Luther fellépése150
Luther Márton163
V. Károly és Luther167
Bibliafordítás. Luther a forradalom ellen176
Új egyházi és iskolai szervezet184
A nagy parasztháború és az anabaptisták192
A svájczi reformatio
A svájczi reformatio indokai és jelleme206
Zwingli Ulrik207
A svájczi reform terjedése209
Vita az úrvacsora fölött212
A német és svájczi reformatio egyesítésének megkísértése. Marburgi vitatkozás214
Zwingli bukása és halála217
V. Károly és a protestánsok
V. Károly politikája219
Luther tanainak terjedése226
Első szövetségek vallásos alapon230
A protestatio. Az ellenállás joga232
Az ágostai országgyűlés és hitvallás236
A schmalkaldi szövetség240
V. Károly és II. Szulejmán246
V. Károly és I. Ferencz harmadik és negyedik háborúja248
V. Károly egyházi politikája. A concilium és a protestánsok251
V. Károly diadala és bukása
A schmalkaldi háború262
Az interim270
Szász Móricz. A császár megaláztatása274
V. Károly lemondása és halála281
A skandináv országok reformatiója
A skandináv országok285
Wasa Gusztáv. A reformatio Svédországban287
A reformatio Dániában és Norvégiában292
A hitújítás Angliában
Anglia közállapotai a XVI. század elején297
VIII. Henrik uralkodása. Az angol nemzeti egyház kezdetei302
VI. Eduárd uralkodása. Az angol reformatio313
Mária királynő. A katholikus reactió318
Erzsébet trónralépése. Az angol egyház megalapítása323
Kálvin reformja
A franczia reformatio kezdetei327
Kálvin János. A keresztyén hit tanítása330
Kálvin Genfben. Egyházi rendszerének kifejtése. Genf mint vallásos központ338
A franczia reformatio. Hugonották344
A skót reformatio. Knox János346
A németalföldi reformatió349
A reformatio Magyarországon. Dévai Biró Mátyás352
Az unitáriusok354
A katholikus egyház reformja
A pápai udvar reformja355
Az egyház reformja Spanyolországban366
Az új szerzetes rendek. Loyola Ignácz368
Jézus társaságának szabályai376
A jezsuita rend szervezete378
A trienti zsinat381
Az inquisitio és az index387
A felfedezések és a térítés
A portugall foglalás. Albuquerque390
A spanyolok Amerikában. Cortez Pizarro395
A spanyol gyarmatok berendezése422
A térítés Kelet-Ázsiában
Xavéri Szent Ferencz428
Keleti Európa a reformatio korában
Magyarország a mohácsi vész után
Az ország helyzete. Közállapotok447
Szapolyai és Ferdinánd küzdelme452
Török beavatkozás458
Az ország megoszlása. A váradi béke464
Az ország végleges megoszlása
A török hódítás. Martinuzzi György473
Buda elveszése474
Keleti Magyarország szervezkedése477
A török háború
A török hódoltság terjedése. Temesvár, Drégely és Eger ostroma489
Szigetvár ostroma. A török hódítás megállapodása496
A szláv országok
Lengyelország507
Oroszország514
A korszak szellemi fejlődése
Szellemi mozgalom
A változás okai527
Az állam528
A polgárság. Gazdasági átalakulás. A tőke530
Vallásos élet533
Művészet534
A humanismus és a nemzeti irodalmak542
A természettudomány545
A művelt társadalom550
Az egyén és az erkölcs551
Nemzetség táblák553
Név- és tárgymutató559
VIII. KÖTET: AZ ELLENREFORMATIO KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A spanyol hegemonia kora
Spanyolország II. Fülöp korában
A nemzet jelleme3
II. Fülöp és kormánya6
Harcz a protestánsok és a mórok ellen13
Don Carlos18
Spanyolország és az iszlám. A lepantói csata26
Fülöp és Aragonia32
Portugallia elfoglalása37
Pénzügy és hadügy43
A spanyol birodalom belviszonyai49
Olaszország a spanyol túlsúly korában
Közállapotok57
A spanyol birtokok58
Az egyházi állam. Firenze és Genua60
Velencze és Savoya70
Az olasz műveltség75
Spanyolország és Németalföld
A németalföldi kormány78
Alkotmányos és vallásos zavarok79
Alba kormánya. A rémuralom90
A gazdasági elnyomás. A tengeri gueuxök96
A németalföldi szabadságharcz. A genti béke103
Don Juan105
Farnese Sándor. A Németalföld kettészakadása108
A reformatio diadala Angliában és Skótországban
Anglia és Skótország európai helyzete117
Erzsébet és tanácsosai119
A társadalmi és gazdasági átalakulás. A hajózás fejlődése125
Erzsébet és a parlament133
Az életmód és műveltség136
Írország meghódítása138
Stuart Mária és a skótok141
Stuart Mária tragédiája151
A franczia vallásos- és polgárháborúk
Az udvari és felekezeti pártok171
A vallásháborúk186
A vérnász. Sz. Bertalan éje197
A negyedik polgárháború205
A katholikusok szervezkedése: a liga210
A döntés évei
Nyugoti Európa egysége216
A győzhetetlen armada219
A döntés Francziaországban. IV. Henrik trónralépése s diadala227
A nantesi edictum246
Németalföld
Az egyesült tartományok szervezkedése. Orániai Móricz249
Gazdasági fejlődés255
Földrajzi és csillagászati felfedezések260
A katholikus Németalföld állapota263
A háború folytatása és befejezése265
A harminczéves háború kora
Németország az ellenreformatio korában
Közállapotok275
A vallás ügye és a császárok281
A protestáns felekezetek küzdelme286
Az ellenreformatio Németországban292
Az ellenreformatio Ausztriában és Csehországban303
Bajor Miksa. Az unio és a liga305
Lengyelország és Oroszország
Báthory István308
Trónviszályok Oroszországban. A Demetriusok320
Magyarország, Erdély és a török
A Báthoryak Erdélyben324
A hosszú háború328
A háború folytatása. Erdély pusztulása. Mihály vajda338
Magyarország belső állapotai
Alkotmányos viszonyok. Az országgyűlés350
Igazságszolgáltatás és hadügy. A megye354
Erdély alkotmányos viszonyai357
A török hódoltság364
A jobbágyság371
A felekezeti viszonyok. Bocskay István felkelése. A rendi alkotmány biztosítása
A reformatio terjedése Magyarországon375
A reformatio Erdélyben379
Az ellenreformatio kezdetei384
A szabadságharcz387
A bécsi béke392
Török béke. Bocskay halála396
Testvérharcz a Habsburg-házban. Az 1608-iki országgyűlés398
Erdély. A felséglevél404
Báthory Gábor és Bethlen Gábor407
Az örökösödés kérdése. II. Ferdinánd megválasztása. A rendi alkotmány kiépítése411
A harminczéves háború a svéd beavatkozásig
A cseh felkelés414
A téli királyság417
Az osztrák monarchia megalapítása426
A pfalzi háború. Wallenstein és a dán beavatkozás436
A restitutio edictuma. Wallenstein bukása451
Svéd és franczia beavatkozás. Westfáliai béke
A franczia politika befolyása455
Svédország. Gusztáv Adolf és hadjárata458
Wallenstein katastrophája476
A franczia háború482
A westfáliai béke498
Az absolut királyság megalapítása Francziaországban és a parlamentaris alkotmány győzelme Angliában
IV. Henrik és Richelieu kora
A személyes kormány507
A korlátlan királyi hatalom megalapítása510
Gazdasági és pénzügyi viszonyok512
Hadi szervezkedés. Külső politika517
A politikai utópia. IV. Henrik halála521
A reactio525
Richelieu kormánya529
A franczia hegemonia és a királyi absolutismus megalapítása
Spanyolország belső viszonyai543
Az olasz ügyek. Veltlin és Mantua. Németalföldi háború550
Richelieu közbelépése. A spanyol birodalom felbomlása554
A háború befejezése559
A pyrenaei béke564
Mazarin belső kormánya. A fronde566
A Stuartok és az angol alkotmány
Erzsébet utolsó évei574
I. Jakab uralkodása. Politikai rendszere576
A parlament és a presbyteriánusok ellenhatása586
Ír és skót ügyek. A királyság tekintélyének bukása597
A polgárháború
A király és a nemzet605
A hosszú parlament és Cromwell Olivér610
A vallásos és demokratikus mozgalom diadala. Károly kivégeztetése614
Az angol köztársaság és a protectoratus
Állam és egyház627
A köztársaság629
Írország és Skótország meghódítása631
A tengeri hatalom megalapítása. Háború Hollandiával és Spanyolországgal634
A protectoratus637
Függelék: A somlyai Báthoryak fejedelmi családjának nemzedék rendje647
Név- és tárgymutató648
IX. KÖTET: AZ ABSOLUTISMUS KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Bevezetés
A XVII. század szellemi mozgalma
A tekintély és az igazság3
Giordano Bruno, Galilei és Verulami Bacon6
A mathematika. A gregorianus naptár. Descartes, Hobbes és Spinoza9
Bossuet és tana20
A tudós világ. Leibnitz. Az irodalom23
A társadalom47
A nagyhatalmak alakulása. Az állami élet kifejlése
XIV. Lajos kora. Az állami hatalom mindenhatósága
XIV. Lajos trónralépése57
A ministerium. Fouquet, Colbert és Louvois61
XIV. Lajos és udvara78
A jansenismus és a jezsuiták. A Port Royal92
A gallikán egyház szervezése. Bossuet97
A nantesi edictum visszavonása99
Az irodalom és művészet103
Francziaország hegemoniája
XIV. Lajos és Európa112
A devolutiós háború113
A hollandus háború115
A réuniók. XIV. Lajos erőszakossága123
A pfalzi háború. A tengeri hegemonia129
Hollandia fénykora
Alkotmányos és vallásos küzdelmek136
A köztársaság szárazföldi és tengeri politikája141
A közélet és műveltség151
Anglia a restauratio korában
A nemzet és a Stuartok. A «Cabal»161
A franczia szövetség és a katholikus irány167
II. Jakab. A Stuartok bukása173
Orániai Vilmos181
Az angol forradalom184
Vilmos trónralépése. A parlamentáris kormány megalapítása188
Anglia társadalmi és műveltségi fejlődése a XVII. században198
A tudomány és a politikai tanok fejlődése202
Az irodalom és a művészet207
Ausztria mint nagyhatalom és Magyarország
Bethlen és a Rákócziak kora
A dynastia és politikája215
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György219
I. Rákóczi György fölkelése. A linczi béke240
Az északkeleti háború. II. Rákóczi György bukása249
A török háború megújulása. Szentgotthardi csata254
Magyarország belső viszonyai a török kiűzéséig
Az ellenreformatio. Pázmány Péter és Esterházy Miklós260
Zrínyi Miklós és a török háború268
Az 1662-iki országgyűlés és Wesselényi összeesküvése276
Az alkotmány felfüggesztése. A protestánsok üldözése284
A kurucz-labancz háború. Tököly Imre288
Az ország felszabadítása
A török birodalom válsága294
A háború kezdete. Bécs ostroma és felmentése298
Magyarország felszabadítása. Buda ostroma304
Az eperjesi vértörvényszék és a pozsonyi országgyűlés311
Erdély visszafoglalása317
A török háború befejezése. A karloviczi béke320
Velencze és Lengyelország háborúja a török ellen328
A karloviczi béke331
A spanyol örökösödési háború
A spanyol Habsburgok kihalása. Alkudozások334
A nagy szövetség. A háború kezdete340
Eugén és Marlborough hadjáratai345
A háború Spanyolországban355
Angolország politikájának változása. A háború befejezése358
Az utrechti, rastadti és és badeni békekötések362
Rákóczi Ferencz felkelésének okai366
II. Rákóczi Ferencz felkelése371
A háború. A szécsényi gyűlés378
Az ónodi gyűlés. A felkelés hanyatlása382
A felkelés vége. A szatmári béke388
A pragmatica sanctio
A dynastia és birodalma392
A trónörökösödés396
A török háború. Magyarország belső állapotai405
Magyarország a szatmári béke után411
A felvilágosodott absolutismus kora
Az északkeleti államrendszer kifejlése, Poroszország emelkedése
Svédország hegemoniája427
A békekötések. A királyi hatalom megszilárdulása Svédországban és Dániában430
Brandenburg emelkedése. A nagy választó433
III. Fridrik. A porosz királyság megalapítása439
A porosz állam szervezése. I. Fridrik Vilmos442
A hadsereg és pénzügy szervezése443
A közigazgatás. A jobbágyság448
A király és fia449
Külföldi politika. Fridrik Vilmos halála454
Oroszország emelkedése és szervezése
Általános szempontok457
Az első Romanovok458
Nagy Péter ifjúsága. Utazásai460
Nagy Péter reformjai467
Külső politika. Az északi háború kezdete474
XII. Károly diadalai476
Az orosz hódítás. Sz. Pétervár alapítása. A poltavai csata480
A török háború. XII. Károly halála484
A béke. Oroszország mint nagyhatalom487
Nagy Péter és Alexei491
Nagy Péter utódai494
III. Péter és Katalin501
A török háború512
Lengyelország első felosztása515
Belső reformok. Pugacsev520
Nyugat-Európa az utrechti béke után
XIV. Lajos halála. Francziaország a regens alatt526
A financiák és a belügyek530
A külső politika. Spanyolország. Alberoni535
Angolország a hannoverai ház uralma alatt. Walpole539
A szellemi mozgalom. A methodisták544
Francziaország Fleury korában549
Mária Terézia és Nagy Fridrik kora
A királynő és a magyarok553
Az osztrák örökösödési háború568
A hétéves háború582
A bajor örökösödési háború602
Nagy Fridrik uralkodása603
Sans-souci614
Mária Terézia uralkodása619
A külügyi viszonyok. Kaunitz627
A császárné és családja. II. József632
Függelék: A spanyol Habsburgok örökösödésére vonatkozó származási tábla641
X. KÖTET: A FORRADALOM ÉS NAPOLEON KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A forradalom előzményei
A szellemi mozgalom
Általános szempontok3
A felvilágosodás apostolai6
Rousseau22
A jezsuita-rend eltörlése34
A tudományos nemzetgazdaság megalapítása. A physiokraták. Smith Ádám45
II. József császár uralkodása
A császár és birodalma53
Egyházi újítások54
A kormány, közigazgatás és igazságszolgáltatás reformja62
Az új eszmék és Magyarország66
Az alkotmányos és gazdasági kérdés kapcsolata68
Az úrbér szabályozása74
Az összeírás és az adóreform77
A művelődés és az iskola79
A nyelvkérdés82
Alkotmányos reform85
A reformok Erdélyben. Hóra lázadása90
A külső politika. Orosz szövetség. A német fejedelmek szövetsége93
A török háború és a belga zavarok98
A magyar nemzeti mozgalom. II. József halála104
A tengeri uralom és a gyarmatok
A nyugateurópai hatalmak birtokai és összeütközéseik110
A nagy tengeri háború. Az angol gyarmatbirodalom megalapítása111
A kelet-indiai brit birodalom119
A párisi béke128
Észak-Amerika függetlenségi harcza
Az angol gyarmatok fejlődése131
A gyarmatok és az anyaország136
Anglia belső viszonyai. A személyes uralom. Wilkes. Junius levelei146
A függetlenségi nyilatkozat150
A franczia beavatkozás. A szabadságharcz befejezése. Újabb küzdelem a tengeri uralomért161
Washington György. Az amerikai Egyesült-Államok alkotmánya180
A franczia forradalom
Francziaország XVI. Lajos korában
Főszempont193
A reform kísérlete. Turgot195
A királyné. A nyakék pöre204
A pénzügyi bukás. Necker. Calonne és a notableok209
A rendek gyűlése216
Az états generaux nemzetgyűléssé alakulnak át226
Az emberi jogok és a franczia alkotmány
A forradalmi szellem terjedése231
A Bastille bevétele241
A kiváltságok megszüntetése248
Az emberi jogok kijelentése257
A constitutio262
A pénzügyi reform268
Az egyház az államban272
A nép Versaillesban. A király és a nemzetgyűlés Párisban276
Mirabeau281
A jakobinusok és a foederatio287
Az emigratio. A király szökése293
Lengyelország bukása281
A Habsburgok birodalmának bomlása és visszaállítása301
A skandináv országok. Struensee. III. Gusztáv307
Az orosz-svéd-török háború. A szisztovai béke315
Lengyelország belső állapotai és az 1791. évi alkotmány320
Finis Poloniae. Koscziusko329
A forradalom és Európa
A hatalmak és Francziaország337
A törvényhozó gyűlés340
Az első hadjárat348
A királyság bukása356
Marat. A szeptemberi napok365
A rémuralom
A conventió371
A király pöre és kivégeztetése373
A háború. Dumouriez árulása377
A polgárháború382
A közjó bizottsága394
Carnot. A forradalmi hadsereg406
Az ész vallása. Robespierre dictaturája és bukása410
Bonaparte
A directorium
A conventio befejezése és eredményei429
A háború. A baseli béke440
Bonaparte. Az olasz hadjárat445
A háború Németországban. Moreau és Károly főherczeg453
A campoformioi béke. Velencze bukása456
Bonaparte Egyiptomban459
Francziaország a directorium alatt. A communismus kezdetei. A második coalitio464
A consulatus
A brumairei államcsíny478
Marengo és Hohenlinden. A lunevillei és amiensi békekötések483
Francziaország belső szervezete492
A közigazgatási reform, a közoktatás- és a pénzügy496
A reactio. A concordatum. Az új társadalom és az udvar502
Napoleon
Napoleon hegemoniája
A császárság511
A harmadik coalitio514
Trafalgar és Austerlitz522
A rajnai szövetség. A római szent birodalom megszűnése530
A porosz háború. Jena536
A continentalis. zár. Tilsit543
A tetőponton
A spanyol nemzeti háború549
Az osztrák nemzeti háború558
Napoleon elválása és második házassága572
A pápa fogsága577
A császár
Napoleon jellemzése581
A császári család, az udvar és a társaság592
Páris599
A birodalom kormányzása és terjesztése600
A katastropha
Az orosz hadjárat605
A nagy coalitio. Lipcse és Fontainebleau618
A száz nap. Waterloo641
Napoleon lemondása. A második párisi béke. Szent Ilona650
Név- és tárgymutató653
XI. KÖTET: A REFORMOK KORA
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
A szent-szövetség kora
Szellemi mozgalom
A bölcsészet. Kant. Fichte. A reactionáriusok1
A fejlődés tana. A történeti iskola12
Az irodalom. A classicismus és a romantika. Lord Byron20
A tudomány. A positivismus30
A német szövetség
A reform Poroszországban40
A bécsi congressus46
Németország berendezése. A német szövetség53
A szent-szövetség kora
A szent-szövetség60
A reactio. A congressusok64
A görögök szabadságharcza72
A restauratio Francziaországban
A Charte82
X. Károly88
Oroszország és a keleti kérdés
Sándor czár és a görög szabadságharcz97
Miklós czár és a forradalom98
A jancsárok végnapjai101
A navarinoi csata. Orosz-török háború. Görögország felszabadulása103
A görög állam megalakulása107
Anglia a szent-szövetség korában
A pangás kora110
Canning kora116
Az ír kérdés. O'Connell. A katholikusok emancipatiója120
Amerika a szent-szövetség korában
A délamerikai függetlenségi harcz128
Az Egyesült Államok133
A reformok kora
A juliusi forradalom
Polignac. Az ordonnanceok143
A «dicsőséges napok»147
A Bourbonok bukása. Az orléansi herczeg152
A polgárkirályság és az új alkotmány157
Algier elfoglalása163
Belgium megalakulása
Hollandia és Belgium167
A brüsszeli forradalom169
Belgium és Európa. I. Leopold172
A belga alkotmány. Az állam és egyház viszonya178
A lengyel forradalom
A personalis unio kora. A forradalom kitörése182
A szabadságharcz185
A lengyel emigratio. Az organikus statutum190
A reformok kora Angliában
A választási reform194
Egyházi és társadalmi reformok202
A gazdasági fejlődés. A munkás kérdés211
A chartismus. A gabona törvény213
Viktória királynő. Peel kormánya218
A gabonavám eltörlése. Peel bukása226
Anglia és gyarmati birodalma
A szellemi élet233
Az indiai birodalom237
A keletindiai társaság kormánya. A khinai háború245
Canada és Ausztralia. A Jóremény foka251
Spanyolország és Portugallia
A reactio kora. Az örökösödés kérdése258
A carlista háború265
A spanyol házasságok271
A polgárkirályság
Általános jellemzése274
Perier kormánya275
A trónkövetelők. Az attentatumok279
Thiers és Guizot286
A reformok291
A külső politika. Algeria elfoglalása294
Németország
A nyugalom korszaka302
A Zollverein303
Alkotmányos viszonyok310
Ausztria belső viszonyai316
A porosz alkotmány kezdetei325
Egyházi viszonyok329
A keleti kérdés fejlődése
A panszlavismus és Oroszország336
A Kaukázus meghódítása. Samyl343
Törökország és a czár. Mehemed Ali346
A Balkán-félsziget keresztyén országai352
Magyarország átalakulása
Magyarország 1825 körül
Közjogi és alkotmányos állapotok363
Gazdasági állapotok373
Műveltségi állapotok381
Gróf Széchenyi István
Köre és ifjúsága387
Föllépése és politikai helyzete397
A Hitel400
Az alkotmány visszaállítása és biztosítása
Az alkotmános küzdelem410
Az 1825-27-iki diéta415
Az 1830-iki diéta422
A magyar nemzetiség és az alkotmány Erdélyben433
A reformok kora
A Stadium441
Az 1832-36-iki országgyűlés448
A reactio461
Az 1839-40-iki diéta471
Lépések a polgári egyenlőség felé478
Haladás az anyagi téren487
Szellemi fejlődés. A nyelvtörvények492
A nemzetiségi kérdés
A nemzetiségi eszme497
A nemzetiségek a XIX. század első felében503
A nemzetiségi kérdés Ausztriában511
A nemzetiségi kérdés Magyarországon518
Végszó534
Név- és tárgymutató537
XII. KÖTET: KORUNK ÁLLAMI ÉS TÁRSADALMI ALKOTÁSAI
A forradalmak kora. 1848-49.
Szellemi mozgalom
A pessimismus és a materialismus3
A fejlődés tana. Darwin8
A társadalmi mozgalom. A socialismus13
A proletariátus szervezése. Marx. A sociáldemokratia23
A forradalom előzményei
A Sonderbund. Svájcz új alkotmánya30
Az ifjú Olaszország. Mazzini és Gioberti34
A forradalom előzményei Magyarországon
A forradalmi szellem terjedése41
Széchenyi és Kossuth46
A gazdasági kérdések51
A radikális irány. Kossuth az ellenzék élén62
Az administratori rendszer. A centralisták78
A februári forradalom
A bourgeoisie uralma90
A forradalom kitörése96
A forradalom győzelme. A második köztársaság99
A vörös és a kék respublica102
A munka szervezése. A nemzeti műhelyek106
A nemzetgyűlés és a munkások. Proudhon. A júniusi csata110
Az új alkotmány. Napoleon Lajos elnöksége116
A forradalom Olaszországban
Az alkotmányos forradalmak120
A milanoi forradalom. A nemzeti háború126
A forradalom Németországban
A német nemzet állapota136
A porosz forradalom140
A német parlament143
Az osztrák-porosz ellentét. A császárválasztás151
Az utolsó magyar diéta
Az ország állapota158
A választások163
A felirati vita173
A forradalom Ausztriában és Magyarországon
A márcziusi napok. Kossuth beszéde. Metternich bukása180
A felelős ministerium192
A törvények197
Az összeütközés
A nemzetiségi mozgalom. Az unio204
A magyar és az osztrák kormány. A honvédség213
A nemzetgyűlés és a katonai kérdés222
Az «államirat»234
A szabadságharcz
A szervezkedés. Harcz a szerbek és horvátok ellen244
A bécsi forradalom. A trónváltozás250
A tavaszi hadjárat271
A katastrófa
A függetlenségi nyilatkozat274
Kossuth és Görgey281
Az orosz beavatkozás. Világos. Arad286
Az új államalakulások
A reactio kora
Francziaország303
Olaszországban309
Németországban314
Ausztriában320
A nagy keleti háború
A szent sír kérdése337
Az olasz egység
A nemzetiségek és az emigratio357
Cavour. A franczia-osztrák háború360
Az annexiók. Garibaldi, Róma és Velencze367
A német egység
Poroszország belső állapotai és az új aera379
Schleswig-Holstein390
Az osztrák-porosz-olasz háború394
Ausztria-Magyarország megalakulása
Alkotmányos kísérletek424
A kiegyezés442
Nyugat-Európa
Francziaország a második császárság korában462
A német-franczia háború474
Anglia fejlődése 1846-1872492
Spanyolország és Portugália499
Az északi és keleti Európa és a keleti kérdés
A reformkorszak Oroszországban506
A lengyel felkelés511
A reactio és a panszlavismus517
A keleti kérdés fejlődése521
Az orosz-török háború531
A berlini congressus540
A gyarmatvilág fejlődése
Az amerikai Egyesült-Államok543
India556
Khina és az idegenek559
Japán565
Az utolsó évtizedek
Külső történet
Európa577
A föld felosztása584
Belső fejlődés
Általános észrevételek600
A román országok601
Nagy-Britannai és Írország616
Németország621
Ausztria632
Magyarország636
Oroszország647
Észak-Amerika651
Khina655
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem