A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok

1986-1991

Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 1986. január 1-jén jött létre. Azt a célt szolgálja kezdettől fogva, hogy kiegészítő támogatást adjon a színvonalas alapkutatások műveléséhez. Az OTKA az... Tovább

Tartalom

Előszó 11
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
E. Abaffy Erzsébet: A Magyar Nyelvtörténet Forrásai 15
Maróthy János: Kísérleti zenetudomány 17
Somfai László: Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása: a sorozat megindításának
tudományos előkészítése 19
Sziklai László: A magyar progresszív és marxista filozófia kutatása - különös tekintettel
Lukács György munkásságára 21
Horler Miklós: Magyarország építészeti kőtöredékeinek korpusza 23
Vastagh Zoltán: Az intézményes nevelés hatékonyságát gátló társadalmi egyenlőtlenségek
enyhítését szolgáló pedagógiai stratégiák 25
Kákosy László: A thébai magyar ásatás 27
Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 29
Bíró Gábor: A magyarországi műszaki és természettudományok története és helye a
19-20. századi egyetemes tudományfejlődésben 31
Endrei Walter: Kutatások a magyar technikatörténet körében 33
Palánkai Tibor: A világgazdaság fejlődésének általános problémái 36
Simái Mihály: A tudományos és műszaki fejlődés főbb globális és regionális tendenciái;
hatása a világgazdasági és nemzetközi politikai viszonyokra; az államok gazdaság- és társadalompolitikája a 20. század utolsó szakaszában 38
Vágvölgyi András: Dinamikusan fejlődő középvárosok társadalmi és urbanisztikai szerkezete 41
Bokorné Szegő Hanna: Az államok nemzetközi közösségének változásai, mai szerepe és az egyes államok belső jogrendszerének (jogalkotás és jogalkalmazás) fejlődési
tendenciái, ideértve az alkotmányos alapok problematikáját is 43
Kilényi Géza: Az állam és alkotmány: az államszervezet továbbfejlesztésének tudományos
megalapozása 44
ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Szépfalusy Péter: Statisztikus fizikai alapkutatások 49
Sarkadi László - Pálinkás József: Nagyenergiás ion-atom ütközési folyamatok elektron- és röntgen spektroszkópiai vizsgálata 52
Janszky József: Új nemlineáris optikai anyagok és jelenségek kutatása 55
Vicsek Tamás: Mintázatképződés nemlineáris növekedési folyamatokban 57
Császár Ákos: Topológia és valós függvénytan 60
Hatvani László: Differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése: elméleti
vizsgálatok és alkalmazások 62
Farkas Győző: Az anyag viselkedése extrém lézerterekben: szubpikoszekundumos kvantummechanikai és elektronikai jelenségek és eszközök kutatása 64
Pócsik György: Az erős, elektromágneses és gyenge kölcsönhatások egyesített mértékelmélete és kiterjesztései 66
Tuschák Róbert: Az irányítástechnika korszerű irányzatai 68
Arató Péter: Digitális vezérlőegységek működésleírása, tervezése, megvalósítása, tesztelése
előírt bemeneti és kimeneti változások alapján 70
Boross László: A hazai szenek fluidizációs tüzelése 72
Gyulai József: Ionimplantációs és (kvázi) termikus szerkezetalakítás; felülethatárréteg és
mikroméretfüggő átalakítások a planár építkezésben 75
Kaliszky Sándor: Csontdeformációk következtében kialakuló mechanikai változások vizsgálata 77
Stépán Gábor: Nemlineáris dinamikai rendszerek vizsgálata 80
Kovács Zoltán: Jelzéstechnikai eljárás és automatika kidolgozása diagnosztikai felhasználásra kerülő nC izotóppal jelzett vegyületek előállítására 82
Hargittai István: Stabilis és nemstabilis molekulák szerkezetének meghatározása elektrondiffrakcióval 84
Joó Ferenc: Lipofil szubsztrátumok komplex-katalitikus reakciói vizes közegben 86
Lipták András: A glikozidos kötés sztereokémiáját befolyásoló tényezők vizsgálata a leváló
csoportok, a szubsztituensek és áglikon szerkezetének függvényében 88
Pungor Ernő: Makrociklikus ionoforok szintézise és elektroanalitikai alkalmazása 90
Kőrös Endre: Oszcilláló kémiai jelenségek tanulmányozása és új lehetőségek feltárása ezek
vizsgálatára a logikai programozási nyelvek felhasználásával 93
Medzihradszky Kálmán: Opiátreceptorok kutatása 95
Juhász A. Zoltán: Új szilikátanyagok előállítása mechanokémiai módszerekkel 97
Novák Lajos: Hazánkban jelentős kártevő rovarfajok feromonjainak szerkezetfelderítése és
szintézise 99
Solymosi Frigyes: Új katalitikus eljárások kidolgozását megalapozó kutatások a természetben nagy mennyiségben előforduló gázok hasznosítására 101
Kalász Huba: Kiszorításos kromatográfia továbbfejlesztése és alkalmazása preparatív és
analitikai célú elválasztások elvégzésére 103
Inzelt György: Polimerfilm-elektródok 107
Tárcsái György: Felsőlégköri folyamatok komplex vizsgálata 10-2 - 106 Hz frekvenciájú elektromágneses hullámokkal 111
Haas János: Magyarországi mezozóos képződmények alapszelvény-vizsgálata és alpi-kárpáti kapcsolatai 113
Árkai Péter: Metamorf és ultrametamorf folyamatok kőzetgenetikája: az eredet, a képződési viszonyok meghatározási módszereinek fejlesztése és alkalmazása
lemeztektonikai rekonstrukcióhoz 115
Götz Gusztáv: Az antropogén klímaváltozás lehetséges hatásainak és előrejelzésük lehetőségeinek kutatása a Kárpát-medence térségére 117
Tóth József: A kőolaj paraffintartalma és reológiai paraméterei nyomással való változásának meghatározása 119
ÉLETTUDOMÁNYOK
Balázs Sándor: Az ehető gombák termesztésbe vonása és termesztéstechnológiájuk kidolgozása 123
Stefanovits Pál: A talaj állapotát meghatározó legfontosabb tényezők, valamint
a spektrális tulajdonságok között fennálló összefüggések vizsgálata 125
Huszár István: Biotechnológiai folyamatok létesítéséhez és gépesítéséhez szükséges, a folyamatban részt vevő anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 128
Balázs Sándor: A környezeti tényezők hatása a zöldségnövények tápanyagellátására, a tápanyagforrások hasznosítására és a tápanyagellátás környezetvédelmi vonatkozásai 130
Kutas Ferenc: A kérődzők energiaforgalmának szabályozása és az energiaforgalom zavarainak kórfejlődése 132
Menyhért Zoltán: A termőhelyi adottságok jobb kihasználását segítő számítógépes vállalati
információs és biometriai elemző rendszer 134
Dudits Dénes - Fehér Attila: Paraszexuális génátviteli rendszerek kidolgozása és alkalmazása a növények genetikai manipulációjában 137
Szőcs Zoltán: A botanikuskerti élő gyűjteményekben rejlő hasznosítási lehetőségek feltárása 139
Barnabás Beáta: A pollen- és gamétaszelekció, valamint a növényi szövettenyésztés módszereinek felhasználása a stresszrezisztencia kutatásokban 141
Kétyi Iván: Shigellák és enteroinvazív Escherichia coli törzsek virulencia faktorainak
vizsgálata 144
Jellinek Harry: Az intimális sejtek felszíni antigénjeinek és fenotípusának változásai atherogén noxák és az érfalba jutó plazmakomponensek hatására 146
Petrányi Győző: A fő hisztokompatibilitási komplex genetikai polimorfizmusának, valamint az MHC-antigén-expresszió regulációjának vizsgálata egyes betegségekben 148
Vizi E. Szilveszter: Kolinerg deficites kórképek (Alzheimer-kór, myasthenia gravis) neurokémiai modellezése, az acetil-kolin preszinaptikus szabályozása 152
Pallovits Miklós: Neurohormonok és neurotranszmitterek morfológiai vizsgálata a hypothalamo-hypophysis rendszerben 156
Gárdos György: A sejtmembrán szerepe normális és kóros vérsejtek funkcióinak szabályozásában 158
Lábos Elemér: Neuronhálózati szabályozások dinamikája 161
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok

A lapélek és néhány lap nedvességtől enyhén foltos.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!