Útikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

365 történet a Bibliából gyermekeknek

Szerző
Fordító
Grafikus
Lektor

Kiadó: Láng Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 415 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-02-6501-X
Megjegyzés: Színes illusztrációkkal.

Tartalom

Történetek az Ótestamentumból
A teremtés
A világ teremtése10
Az ember teremtése12
A bűneset
A bűnbeesés13
Kiűzetés a paradicsomból14
Az első gyilkosság
Kain és Ábel15
A testvérgyilkosság16
Az özönvíz
Nóé17
Az özönvíz19
Az özönvíz vége20
Az Úr ígérete20
A bábeli zűrzavar
Bábel tornya22
Ábrahám története
Ábrám elhívása23
Ábrám különválik Lóttól24
Isten szövetséget köt Ábrámmal25
Ábrám az Ábrahám nevet kapja26
Az Úr látogatása Ábrahámnál26
Ábrahám közbenjárása Sodomáért28
Sodoma és Gomora pusztulása29
Izsák története
Izsák születése30
Hágár és Izmáel elűzése30
Ábrahám kész feláldozni fiát32
Izsák jövedőbelije33
Izsák elveszi Rebekát34
Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát36
Jákób története
Jákób csellel elnyeri az elsőszülöttnek járó áldást36
Ézsau hazatérése38
Jákób álma39
Jákób házassága40
Jákób küzdelme40
Kibékülés Ézsauval42
Jákób Bételben43
József története
József álmai44
Józsefet kútba vetik44
Józsefet eladják Egyiptomba46
József Potifárnál47
József a tömlöcben48
József megfejti két rab álmát49
A fáraó álmai50
József nagy méltóságra emelkedik52
József bátyái Egyiptomba mennek53
József bátyái magukkal viszik Benjámint Egyiptomba54
József aggodalomba ejti testvéreit55
József hazaküldi testvéreit atyjukért56
Izráel egyiptomi rabsága
Izráel fiainak gyarapodása és elnyomatása Egyiptomban56
Mózes története
Mózes születése58
Mózes embert öl60
Mózes házassága61
Mózes elhívatása62
Izráel szabadulása Egyiptomból
A fáraó elutasítja Mózest63
Az egyiptomi csapások64
Fenyegetés a tizedik csapással 65
A húsvéti bárány66
A kivonulás Egyiptomból
Kivonulás Egyiptomból67
A felhő- és a tűzoszlop68
A fáraó üdözőbe veszi Izráel fiait69
Az egyiptomiak a tengerbe vesznek70
Fürjek és a manna72
Mózes vizet fakaszt a kősziklából73
Győzelem az amálekiták fölött74
Jetró látogatása Mózesnél75
Isten szövetséget köt Izráellel
Izráel a Sínai hegyénél76
Készülődés a törvény meghallgatására77
A tízparancsolat78
Isten törvényeket ad80
A szövetség megkötése81
A szent sátor82
Izráel bálványimádása
Az aranyborjú83
Mózes közbenjár a népért84
Kémeket küldenek a Kánaán földjére85
A pusztai vándorlás
A zúgolódó nép büntetése86
Mózes megint vizet fakaszt a kősziklából87
Az érckígyó88
Bálám szamara88
Mózes halála90
Isten megerősíti Józsuét hivatalában91
Ráháb megment két izráelita kémet92
Az izráelita kémek esküje92
Az ígéret földjének meghódítása
Izráel népe száraz lábbal kel át a Jordánon94
Józsuénak megjelenik Isten angyala95
Jerikó falai ledőlnek97
A gibeoniták csalárdsága97
Józsué csodálatos győzelme öt emoreus királyon99
Az ország elosztása100
Izráel engedetlensége és bűnbánata, ingatagsága és büntetése101
A bírák kora
A balkezes Ehud megszabadítja Izráelt102
Bárák és Debora győzelme a Sisera-had felett103
Jáhel megöli Siserát104
Gedeon története
Gedeon vedége104
Gedeon megvendégeli az Úr angyalát106
Gedeon lerombolja a Baál oltárát107
Sok ez a nép!109
A midiánita katona álma109
Gedeon legyőzi a midiánitákat110
Jefte győzelme és fogadalma112
"Mondd: Sibbolet!"113
Sámson története
Az angyal hírül adja Sámson születését114
Sámson menyegzője115
Sámson nagy kárt okoz a filiszteusoknak116
Sámson és Delila116
Sámson bukása118
Sámson végső bosszúja119
Ruth története
Hogy jutott Ruth Betlehembe122
Ruth kalászt szed Boáz földjén123
Boáz elveszi Ruthot124
Sámuel próféta története
Anna imája és meghallgatása125
Sámuel felkeni Sault királlyá132
Sault sorsvetéssel királlyá teszik134
Saul első győzelme134
Saul elhamarkodott áldozata és Jónatán hőstette135
Saul megveri az emálekitákat, de nem engedelmeskedik Isten parancsának137
Dávid története
Dávid elhívatása és első felkenése138
Dávid hárfája felvidítja Sault139
Dávid és Góliát139
Dávid és Jónatán barátsága; Saul meggyűlöli Dávidot142
Dávid feleségül veszi Mikált143
Saul elüldözi Dávidot144
Jónatán jele145
Dávid elkéri a szent kenyereket és Góliát kardját147
Doég lemészárol nyolcvanöt papot147
Dávid menekülése148
Dávid nem bántja Sault149
A bolond Nábál150
Dávid a filiszteusok földjén151
Saul az endori asszonynál152
Dávidot visszaküldik Siklágba153
Dávid visszaveszi a zsákmányt154
Saulnak és fiainak halála154
Dávid királysága
Dávid és Júda királya, Isbóset Izráelé156
Izráel többi törzse is fölkeni Dávidot157
Dávid templomot akar építeni158
Dávid jótéteménye Méfibósettel159
Dávid házasságtörése160
Dávid gyilkossága161
Nátán feddő beszéde162
Absolon története
Amnón bűne és halála163
Jóáb kegyelmet szerez Absolonnak164
Absolon lázadása164
Dávid futása166
Ahitófel ravasz tanácsa meghiúsul166
Absolon veresége168
Dávid visszatér királyságába169
Salamon királysága
Salamon királlyá kenése170
Dávid halála és Salamon kérése171
Salamon ítélete172
Salamon gazdagsága és dicsősége172
A templom építése175
A sébai királynő látogatása176
Salamon feleségei178
Jeroboám menekülése és Salamon halála178
A kettészakadt Izráel
A vének és az ifjak tanácsa179
A tíz törzs elszakad Roboámtól181
Jeroboám országlása182
Izráel királyainak vétke183
Illés próféta története
Illés szárazságot jövendöl 185
A vékából nem fogy el liszt185
Illés hazatér Izráel földjére186
Istenítélet a Kármel hegyén188
A nagy eső189
Illés elfut Jézabel elől190
Isten megjeleni Illésnek a Hóreb hegyén191
Nábót szőlője192
Jézabel és aháb hamis tanúsága Nábót ellen193
Illést elszólítja az Úr194
Illést az égbe ragadja az Úr196
Mikeás próféta története
Mikeás jövendölése197
Aháb halála198
Jósafát királysága Júdában
Jósafát diadala az ammonitákon és moábitákon199
Elizeus próféta története
Elizeus megszaporítja az özvegyasszony olaját200
Elizeus fiút ígér a sunemita asszonynak200
Jaj, a fejem, jaj, a fejem!202
Elizeus feltámasztja a gyermeket203
Elizeus meggyógyítja a Naámánt204
Elizeus poklossággal bűnteti Géházit206
A szíriaiak megvakulnak206
Éhínség Samáriában208
A szíriaiak seregei megfutamodnak209
Jéhu királysága Izráelben
Jéhut királlyá kenik210
Jéhu megöli Jórámot és Jézabelt210
Atália zsarnoksága Júdában
Atália zsarnoksága Júdában212
Ámós próféta siralmai
Ámós próféta siralmas beszéde213
Hóseás próféta története
Hóseás türelme214
Ézsaiás próféta története
Ézsaiás látja az Úr dicsőségé; prófétai elhívatása215
Ézsaiás intelme216
Asszír támadás
Az asszíriai fogság216
Sénahérib üzenete219
Ezékiás halálos betegsége220
Jósiás királysága
Jósiás király220
Jósiás megújítja a népnek az Istennel kötött szövetségét222
Jeremiás próféta története
Jeremiás prófétai elhívatása223
Az összetört cserépedény224
Joákim elégeti Jeremiás könyvét225
Babilon járma226
A jó és a rossz füge227
Jeremiást verembe vetik229
A babiloni fogsága
Jeruzsálem feldúlása230
Dániel próféta története
Dánielnek és barátainak neveltetése232
A félbeszakadt álom232
Az Úr megjeleníti Dánielnek az álmot234
Az álom és értelme235
Nabukodonozor aranyszobrot állít236
A három férfi az égő kemencében237
Nabukodonozor levele megőrüléséről238
Belsazár lakomája240
A csodálatos írás magyarázata241
A tiszttartók fondorkodása243
Dániel imája243
Dániel a veremben244
Ezékiel próféta története
Az Úr megjelenik Ezékielnek246
Ezékiel Jeruzsálem pusztulását jövendöli247
Izráel feltámadása248
Szabadulás Babilonból
A zsidók hazatérése249
A templom alapkőletétele250
A templom felépítése251
Nehémiás hazatér Jeruzsálembe252
A jeruzsálemi falak újjáépítése253
A törvény felolvasása253
Eszter története
Esztert királynévá teszik256
Hámán terve a zsidók kiirtására256
Eszter a királyhoz megy258
Új parancs a zsidók javára258
Jób megpróbáltatása
Jób megpróbáltatása260
Jób beszélgetése barátaival261
Az Úr beszéde Jóbbal262
Zsoltárok
A zsoltárok könyve263
Dicséretek és könyörgések264
Példabeszédek
Bölcs Salamon példabeszédeiből265
Jónás próféta története
Jónás próféta küldetése266
Jónás a cethal gyomrában267
Jónás bűnbánati prédikációja Ninivében267
Az Úr megfeddi Jónást270
Malakiás próféta feddő beszéde és az úr ígérete
Az Úr eljövetele271
Történetek az Újtestámentumból, azaz a mi urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetségéből
Krisztus születése
Gábriel angyal hírül adja Keresztelő János születését274
Az angyali üdvözlet275
Mária látogatása Erzsébetnél276
János születése és körülmetélése276
József, az ácsmester278
Krisztus születése279
Pásztorok imádják Jézust280
Jézus bemutatása az Úrnak282
A napkeleti bölcsek283
Krisztus gyermekkora
Menekülés Egyiptomba284
Jézus tizenkét éves korában a jeruzsálemi templomban285
Keresztelő János megtérést prédikál285
Krisztus keresztelkedése
János megkereszteli Jézust287
Jézus első tanítványai288
A Sátán megkísérti Jézust289
Krisztus prédikálni kezd
Jézus prédikál és tanítványokat választ290
Máté elhívása, és a tizenkét apostol kiválasztása290
A kánai menyegző293
Miféle új tudomány ez?294
Krisztus gyógyítani kezd
Jézus betegeket gyógyít294
Krisztus a názáreti zsinagógában296
Keresztelő János bizonyságot tesz Krisztusról297
Keresztelő János fejét veszik298
Krisztus tanításai
A hegyi beszéd299
Az alamizsnáról és az imádságról300
A farizeus és a vámszedő imája300
Aki keres, talál302
Isten akaratának teljesítéséről302
A böjtről303
A gutaütött meggyógyítása305
Krisztus ellenfelei
A szombatnap306
Belzebub van vele307
Krisztus példázatai a mennyek országáról
A magvető példázata308
A búza közé vetett konkoly309
Más példázatok a mennyek országáról311
Példázat a nagy vacsoráról311
Krisztus csodákat tesz
Jézus lecsendesíti a vihart312
Jézus csodatétele az ördöngössel313
Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt314
Jézus feltámasztja Jairus leányát316
A naini özvegyasszony fia317
Az apostolok prédikálni kezdenek
Jézus kiküldi a tizenkét apostolt318
A gyermeki lelkületről319
Óvás a világias élettől320
Krisztus újabb csodákat tesz
Ötezer ember megvendégelése321
Jézus a vízen jár321
Két beszélgetés
Jézus beszélgetése Nikodémusszal324
Jlézus beszélgetése a samáriai asszonnyal325
Krisztus példázatai az isteni szeretetről
Példázat az elveszett juhról326
Az elveszett drahma326
A tékozló fiú328
Példázat a szőlőmunkásokról330
Krisztus tanítása a pénzről
A gazdag fiú331
A szegény özvegyasszony két fillérje333
A gazdag ember példázata333
A farizeusok követelőzése
A farizeusok jelt kívánnak334
Jézus Krisztus Isten fia, a Megváltó
Jézus megjövendöli szenvedését335
Jézus Krisztus megdicsőülése336
Krisztus újra gyógyít
A néma ördöngös meggyógyítása337
Jézus meggyógyítja a római százados szolgáját338
Jézus meggyógyítja a kananeus asszony lányát339
A vak megygyógyítása340
Krisztus tanítása az engedelmességről
Példázat a két testvérről341
Krisztus tanítása a felebaráti szeretetről
Példázat az adós szolgáról342
Az irgalmas samaritánus343
Az utolsó ítéletről344
A bűnös nő megkeni Jézus lábát346
Jézus megáldja a gyermekeket347
Tíz bélpoklos meggyógyítása348
Krisztus példázatai önmagáról
A jó pásztor348
Jézus Krisztus, a szőlőtő350
Krisztus tanítása a lehetőségekről
Jézus megtérésre intő beszéde351
Jézust meg akarják kövezni; példázat a tíz nyoszolyólányról352
Példázat a tálentomokról353
Jézus elindul Jeruzsálem felé; Zákeus buzgalma355
A vak Bartimeus356
Krisztus barátai
Egy a szükséges357
Lázár betegsége358
Lázár feltámasztása358
A főpapok tanácsa; Mária megkeni Jézus lábát360
Virágvasárnap
Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe361
Krisztus Jeruzsálemben
Jézus megátkozza a fügefát és megtisztítja a templomot362
Jézus utoljára jövendöli meg szenvedéseit; kérdés az adóról364
Példázat a szőlőművesekről365
Júdás, az áruló366
Az utolsó vacsora
A húsvéti bárány elkészítése367
Jézus megmossa a tanítványok lábát368
Az utolsó vacsora369
Jézus búcsúbeszéde; gyötrődése az Olajfák hegyén, a Gecsemáné kertjében370
Krisztus letartóztatása
Jézus elfogása371
Jézus kihallgatása a főpapoknál; Péter megtagadja Jézust372
Az áruló Júdás vége374
Pézus Pilátus előtt374
Krisztus keresztrefeszítése és halála
Jézust elítélik. A fájdalom újta376
Jézus Krisztus kereszthalála377
Krisztus feltámadása
Jézus feltámadása378
Az emmausi úton380
Krisztus utolsó tanításai
Jézus megjeleni az apostoloknak381
Jézus Krisztus megjelenik a Genezárati-tónál382
Jézus Krisztus mennybemenetele383
A szentlélek
A Szentlélek kitöltése384
Péter prédikációja Jézusról, a Messiásról384
Péter meggyógyítja a sántát386
Anániás és Safira387
István vértanusága388
A szerecsen főkomornyik megtérése389
Pál apostol megtérése
Saulus megtérése390
Saulus a Krisztust hirdeti391
Péter apostol tevékenysége
Péter meggyógyítja Éneást, és feltámasztja Tábitát392
Kornéliusz és Péter látomása393
Isten nem személyválogató394
Jakab halála és Péter szabadulása394
Pál apostol térítő útjai
Az istenek jöttek le!396
Pál elindul második térítő útjára397
Énekszó a tömlöcben398
Pál Athénban tanít399
Pál feltámasztja Eutikhust400
Pál apostol elfogatása400
Gyilkos terv Pál ellen402
Pált fogolyként Rómába viszik403
Pál és a katonák partra vetődnek405
Pál apostol Rómában406
Pál apostol levelei
A szeretet dicsérete407
Pál közbenjár a Filemontól megszökött, de most megtért rabszolgáért, Onésimusért408
Mindennapi intelmek409
Mennyei jelenések
János apostol látomása Pátmosz szigetén410
A napba öltözött asszony és a sárkány. Mihály harca a sárkánnyal. A dühöngő fenevad412
Az utolsó ítélet. Új ég, új föld, új Jeruzsálem413

Mary Batchelor

Mary Batchelor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Mary Batchelor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
365 történet a Bibliából gyermekeknek 365 történet a Bibliából gyermekeknek 365 történet a Bibliából gyermekeknek 365 történet a Bibliából gyermekeknek 365 történet a Bibliából gyermekeknek

A védőborító javított, a lapélek foltosak. A gerinc vászonnal pótolt.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba