799.110

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Neveléstörténet

Szöveggyűjtemény

Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 533 oldal
Sorozatcím: Osiris Tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-517-0

Tartalom

Bevezető9
A modern pedagógia történeti gyökerei
A "tábla háza"13
Ptahhotep intelmeiből18
Buddha útmutatásai19
Lao-ce: Az Út és az Erény könyve (Tao-te-King) Wu-wei - Lao-ce útmutatásai19
Plutarkhosz: Lükurgosz23
Platón: Prótagorasz25
Platón: Menón28
Platón: Állam29
Arisztotelész: Politika33
Pliniusz: Episztola37
Martialis: Epigramma38
Cicero: Retorika39
Apuleius: Az iskolai nevelés fokozatai40
Quintilianus: Szónoklattan41
Szent Ágoston: A megkeresztelendők oktatásáról41
Szent Jeromos: Levél Laetához44
Szent Ágoston: Vallomások49
Szent Benedek Regulája53
A szerzeteseknek szánt gyermekek nevelése a kolostorban56
Alcuin levele Nagy Károlyhoz57
Hrabanus Maurus: A hét szabad művészet58
A prágai egyetem alapítása58
Lovagi nevelés60
Castiglione: Il Cortegiano60
Erasmus: A gyermekek korai ekrölcsös és tudományos nevelése61
Vives: A tanulmányok rendszere vagy a keresztény nevelés62
Vives: A keresztény nő nevelése67
Rabelais: Gargantua69
Montaigne: Esszék74
Luther: Valamennyi németországi város tanácsos uraihoz, hogy keresztyén iskolákat állítsanak és tartsanak fönn77
Comenius Ámos János Nagy oktatástana83
Comenius: Pampaedia91
Comenius: Játszó iskola (Schola Ludus)95
Locke: Gondolatok a nevelésről99
Rousseau: A magányos sétáló álmodozásai108
Rousseau: Emil vagy a nevelésről110
Helvetius: Az emberről, értelmi képességeiről és neveltetéséről138
Falbiger: Módszerkönyv145
Basedow műveiből. 1. Módszerkönyv - 2. Elemi mű147
Salzmann: Okosdi Sebestyén - Rák-könyvetske150
Pestalozzi: Egy remete esti órái155
Pestalozzi: Lénárd és Gertrúd157
Pestalozzi levele egy barátjához stansi tartózkodásáról160
Pestalozzi: 1. Hogyan tanítja Gertrúd a gyermekeit? - 2. Beszámoló a szülők és a nagyközönség számára Pestalozzi yverdoni intézetének helyzetéről és nevelési eljárásairól165
Kant pedagógiai előadásai166
Fröbel: Embernevelés170
Herbart: Pedagógiai előadások vázlata173
A modern pedagógia kialakulása és fejlődése
Comte: A pozitív szellem183
Spencer: Értelmi, erkölcsi és testi nevelés189
Bain: Neveléstudomány194
Rein: Az anyag feldolgozása199
Willmann: Mi az appercepció és mi a didaktikai értéke?202
Nietzsche: Korszerűtlen elmélkedések206
Peirce: Hogyan tegyük világossá eszméinket?210
Dewey: Pedagógiai hitvallásom211
Dewey: Az iskola és a társadalom217
Claparéde: Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia223
Claparéde: A funkcionális anatómia törvénye226
Key: A gyermek évszázada227
Montessori: Módszerem kézikönyve233
Montessori: A gyermek felfedezése234
Kerschensteiner: A jövő iskolája a munkaiskola241
Steiner: A waldorf-iskola pedagógiai alapja244
Freinet: A modern iskola technikálja250
Parkhurst: A Dalton-terv256
Petersen: Kis Jena-Plan260
Lay: Kísérleti didaktika265
Meumann: Kísérleti pedagógia269
Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban273
Dilthey: A pedagógia története278
Spranger: Az ifjúkor lélektana281
Kerschensteiner: Állampolgári nevelés284
Rickert: Módszertan - ontológia - antropológia286
Natorp: Szociálpszichológia294
Natorp: Nevelés és közönség295
Durkheim: Nevelés és szociológia300
Barth: A nevelés- és oktatástan elemei306
Foerster: Iskola és jellem309
Illich: A társadalom iskolátlanítása312
Neill: Summerhill321
A magyar iskola ezer éve
Térítés és tanítás Szent István korában337
Egy tankönyv hosszú útja a 11. század elején338
Erkölcsi tanítás a trónörökös számára (1013-1015 körül)339
Esztergomi diákjegyzet a 12. századból342
A nagyváradi káptalani iskola belső élete (1374)343
Felügyeleti látogatás az esztergomi káptalani iskolában346
Egy középkori magyar lovagregény349
Egy Anjou-kori diáklevél352
Janus Pannonius itáliai humanista tanulmányai (15. század közepe)352
Három tananyagrészlet a Szalkai-kódexből (1489-1490)355
Szerződés a káptalan és a város közös gimnáziumáról357
Első rendelkezés a népiskolákról361
A csepregi evangélikus iskolamester díjlevele 1585-ben362
A lőcsei kollégium 1589-i tanrendje364
Római jezsuita anyakönyvekből (17. század)367
Az erkölcsös magatartás szabályai a sárospataki gimnáziumban (1621)375
Bethlen Gábor fegyelmi utasításai (1615 körül)378
Pázmány Péter magyar nyelvű beszédei a nevelésről382
A nagyszombati egyetem alapítólevele (1635)388
Apáczai műveiből (1653, 1656)390
Zrínyi Miklós a katonai nevelés hibáiról (1661)405
Mikes Kelemen kudarcot vallott diákokról 407
Egy piarista kollégium tanulmányi rendje410
Diákpálya-diáksors, 1708-1742411
A debreceni kollégium elemi osztályának tananyaga (1770)417
Az első királyi rendelkezés a magyar iskolaügyről, 1777418
Tessedik Sámuel: Önéletírás428
Bezerédy Amália: Flóri könyve435
Fáy András: Nevelési rendszer437
Az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák szervezeti terve (Organisationsentwurf)441
1868: XXXVIII. Törvénczikk a népiskolai közoktatás tárgyában455
XXX. Törvénczikk a középiskolákról461
A budapesti állami felsőbb leányiskola programja és tanterv-javaslata465
Ranschburg Pál előadása a Társadalomtudományi Társaság 1905. március 31-én tartott ülésén468
Fináczy Ernő: Négy hónap a magyar közoktatás történetéből472
Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai475
1924: XVII. törvénycikk a középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről477
Nagy László: Az Új Iskola céljai, pedagógiai és didaktikai alapelvei, tantervének megokolása481
Emlékezés az Új Iskolára485
Nemesné Müller Márta: A Családi Iskola életkeretei, nevelő és oktató munkája487
Dolch Erzsébet: Az "Új Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai489
Szilasy János: Bevezetés a' Nevelés' Tudományába491
Kármán Mór: A pedagógia helye a tudományok sorában494
Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia497
Weszely Ödön: A pedagógia alapkérdései509
Prohászka Lajos: Műveltség és egyéniség513
Felméri Lajos: A neveléstudomány kézikönyve517
Schneller István: Székfoglaló520
Imre Sándor: Neveléstan526
Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai528
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem