A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1908.

Szerző

Kiadó: Franklin Társulat Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 816 oldal
Sorozatcím: Egyetemes Philologiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Értekezések
Bajza József: Bajza József emlékezete89
Császár Elemér: A német "Liliomfi"192
Cserép József: Diorthumena433
Csermelyi Sándor: A két Kalamis269
Dézsi Lajos: Arany János Magyar irodalomtörténete257
Finály Gábor: A kolozsvári szótár369
Gragger Róbert: Illei János Tornyos Péterének forrásai585
Kalocsay Endre posthumus munkájából (A görög mimus)20
Kertész Ármin: Ovidius Fausti-jának keletkezése602
László Béla: A "Tetemre hívás" forrása111
Loósz István: Zalán futása és az Iliász6
Marmorstein Artúr: Egy oxyrhynehusi töredék750
Némethy Geyza: Vergilius dormitans169
Patai József: Bajza és Lessing33
Révay József: Commodianus élete, művei és kora599
S. Szabó József: Fazekas Mihály ismeretlen versei673
Szigetvári Iván: Komikumelméletek az ókorban117
Várdai Béla: Kisebb adalékok Arany János esztétikai nézeteihez729
Vári Rezső: Homerica1
Vári Rezső: Hol halt meg Herodotos?182
Vértesy Jenő: Teleki László és a "Kegyencz"417
Hazai irodalom
Incze József: Homeros és Vergilius másvilága227
Baksay József: Seneca erkölcsbölcselete303
Szeremley Császár Loránd: Az ikerszók131
Szeremley Császár Loránd: Bajza József költői nyelvéről723
Mitrovics Gyula: Petőfi379
Gálos Rezső: Barakonyi Ferencz költeményei630
Császár Ernő: Beöthy(-Badics), magyar irodalomtörténete441
Reményi Ede: Homeros127
Kossuth Lajos a szónok781
Elek Oszkár: A természetérzék a XVI. század franczia irodalmában230
Császár Elemér: Adatok Szentjóbi Szabó László prózai munkáihoz702
Kemenes Pál: Honfoglalás előtti török jövevényszavaink300
Császár Elemér: Dramaturgiai dolgozatok627
Gálos Rezső: Hétfalusi csángó népmesék761
Császár Elemér: Bacsányi Lajos és kora384
Vértesy Jenő: A magyar dráma irányai286
Császár Elemér: Katona József válogatott munkái293
Hegedüs István: Petrarca122
Kelemen Béla: A magyar helyesírás kis szótára781
Klasszikus regénytár86
Baróti Szabó Dávid nyelve332
Császár Elemér: Arany János élete52
Az aquincumi ásatások és múzeumi ismertetése723
Lederer Béla összegyűjtött munkái58
Magyar Shekespeare-Tár478
Kégl Sándor: Babylonia és Assyria52
Tolnai Vilmos: A magyar szótárirodalom47
Binder Jenő: Műfordítások a "Budapesti Szemlé"-ben437
Gálos Rezső: Népmesék Heves- és Jász-Nagykún-Szolnok megyéből228
Papp Ferencz: Kemény Zsigmond224
Nagy József: Platon Sophistája625
Baumgartner Alajos: Dante289
Bogdánfy Ödön: Vallomásaim166
Császár Elemér: Dramaturgiai dolgozatok129
Székely István: Erkölcsi levelek294
Igenévi szerkezetek332
Lám Frigyes: Laube Henrik a német drámairodalomban445
A nagykanizsai nyelvjárás332
Sasvári Benő: A magyar nyelvújítás szótára759
Gyulai Ágost: Száz év477
Szigeti Gyula: Homeros Iliasa967
Heinlein István: Történelmi olvasókönyv III.444
Lám Frigyes: A színköltészet Börne felfogásában703
Vass János: Fejezetek a népnyelv mondattanából781
Lám Frigyes: A beteg Henrik a mondában és a költészetben632
Scmidt Márton: Magyar és angol szótár225
Philologiai program-értekezések
Bán János: L. A. Seneca erkölcsbölcseleti elveiből715
Révai Sándor: Vallásos gondolatok Arany János költeményei alapján405
Császár Elemér: A Debreczeni fűvészkönyv és írói143
Szigeti Gyula: Adalékok Laonikus Chalkondyles történetírói egyéniségének jellemzéséhez466
Császár Ernő: Ádám és Lucifer320
Bán János. Nero nevelője715
Kurtz Sándor: M. T. Cicero beszéde Verres ellen318
Révay József: A mennyei hatalmak a régibb római költők invocatioiban323
Wéber Artúr: Alexandriai szent Katalin cseh és magyar verses legendájának viszonya641
Révay József: Octavius142
Karátsony Zsigmond: A végzet és szabad akarat viszonya Sophokles drámáiban404
Karátsony Zsigmond: Sophoklesről és néhány jelleméről471
Botár Imre: Horatius és Vergilius Róma ethikai megújhodásában145
Császár Elemér: Mikes Kelemen kiadatlan munkái242
Pécsy Béla: Az Athenaion politeia alkotmánytörténeti adatai Peisistratostól Periklesig640
Révay József: A sibyllai jóslatokról322
Révay József: Horatius és Maecenas323
Révai Sándor: A magyar irodalom lélektana406
Nyilasi Lajos: Révai Miklós és rajziskolája76
Nyilasi Lajos: Szemere Pál mint költő és nyelvész77
Császár Ernő: Petőfi Sándor331
Bán János. A görög-római mithologiából és történelemből kölcsönzött szálló-igék406
Lám frigyes: Grillparzer mint történeti drámaíró470
Heinrich Gusztáv: Magyar motivumok a német költészetben240
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XXXII. közgyűlése 1908. január 11-én146
Vári Rezső: Titkári jelentés146
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése149
Jegyzőkönyv a közgyűlésről154
Fölolvasó és választmányi ülések77
Vári Rezső: A B. Ph. T. könyvállománya780
A B. Ph. Társaság tagjai797
Vegyesek
Tolnai Vilmos: Adalék a Zrinyiász forrásaihoz646
Alszeghy Zsolt: Adalék Sajnovics János életéhez248
Förster Aurél: Ad Hom. II. I. 191158
Csengeri János: Ad "Homerica"159
Szeremley Császár Loránd: A költői nyelv vizsgálata722
Petz Gedeon: A középkori írók őstörténeti fejtegetései775
Vikár Béla: A Lafontaine-fordításhoz779
A legjobb latin irodalomtörténet408
Antik pásztorsíp84
A Parthenon-fríz magyarázata83
A philologia halottai 1907-ben248
Vértesy Jenő: A magyar lira a XIX. században325
A Magyar Nyelvőr kedvezménye165
Darkó Jenő: Az osztrák archaeologiai intézet új házának ünnepélyes megnyitása Athénben326
Reichard Piroska: Arany Hamlet-fordításáról165
Nagy zsigmond: Arany János Magyar Irodalomtörténete720
Récsey Viktor: A régi királyi vár Tirynsben84
Nagy Zsigmond: Az amsterdami nemzetközi latin költői verseny eredménye475
Csermelyi Sándor: Az igeli síremlék245
Cserép József: Az Odysseia kronologiája719
Boissier Gaston644
Csokonai és a két Kovács József724
Gyulai Ágost: Egy magyar irodalomtörténeti repertoriális munkáról477
Yolland Artúr B.: "Egy ó-angol költemény magyar vonatkozásai"163
Szlávik Ferencz: Egy vígjáték-töredék650
Schön Arnold Ábel: Gyöngyösi Phoenixének magyarázatához649
Heine Henrik Pesten78
Siegescu József: Heltai Gáspár "Agenda"-jának oláh fordítása652
Pecz Vilmos: Helyreigazítás84
Herculanumi ásatások I.247
Hibaigazítás331
Kanyaró Ferenz: Iréne első magyar földolgozása476
Vértesy Jenő: Iréne modern földolgozásban156
Kik írták a pálos drámákat?717
Kisfaludy Sándor kiadatlan levele nejéhez156
Bleyer Jakab: Klopstock egy magyar irodalomtörténetíróról474
Külföldi bírálatok Némethynek "Amores" kiadásáról248
Bayer József: "Liliomfi" eredetiségének kérdéséhez646
Bayer József: Magyar drámairodalom osztrák megvilágításban78
Mesék és parabolák155
Horváth Cyrill: Még egyszer a Batthyány-kódexről244
M. minucius Felix "Octavius"-ának első magyar fordítása409
Wéber Artúr: Nestroy "Umsonst"-ja és a "Liliomfi"328
Német regénypályázat413
Név- és tárgymutató789
Olasz arhaelogiai intézet Athénben81
Ókori ágyúk a Saalburgban719
Pán halála408
Gragger Róbert: Párhuzam a Vén czigányhoz780
Lukinich Imre: Petőfi életéhez653
Szász Béla: petróczi K. Szidónia és Dálniki V. Gerzson levelei246
Polykrates atyjának szobra81
Láng Margit: Pompeji ásaások329
László Béla: Postagalambok az ókori várharczban777
Alszeghy Zsolt: Pókainé776
Alszeghy Zsolt: Régi magyar deákének 1757-ből480
Spártai ásatások83
Gálos Rezső: Szentjóbi Szabó László halálának adataihoz479
Récsey Viktor: Themistokles várfala Athénben331
P. Thewrewk Emil 70. születésnapja248
Mészöly Gedeon: Tinódi-magyarázat330
Bleyer Jakab: Toldi Ferencz levele Goethéhez324
Verő Leó:L Toldy útleírása409
Kardos Albert: Unitárius graduál-e a Batthyány-kódex?82
Láng Margit: Újabb vitás kérdések a Forumon és a Palatiumon648
Új Archimedes-kézirat82
Új papyrus-gyűjtemény81
Vári Rezső: Válasz162
Vári Rezső Konstantinos Porphyrogennetos történeti encyklopaediájához408
Tolnai Vilmos: Zách Klára forrásaihoz407
Könyvészet
Hellebrant Árpád: A magyar philologiai irodalom 1907-ben482
Láng Nándor: Külföldi nyelvészet: I. Classica philologia88
Császár Elemér: Külföldi nyelvészet: II. Modern philoligia333
Philologiai programm-értekezések 1906/7-ben86
Beküldött könyvek jegyzéke84
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem