864.551

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az első kuruc mozgalmak korának költészete (1672-1686)

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 937 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
Kötetszám: 11
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-3492-4
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Előszó

A jelen kötet az előző 8-10. köteteknek közvetlen folytatása, kronológiailag az 1672-1686 közti évek verses anyagát tartalmazza. Történelmünkben ezt a másfél évtizedet az első kuruc küzdelmek... Tovább

Fülszöveg

Kötetünk az 1672 és 1686 közti időszak közköltészetét tartalmazza. Ez a másfél évtized az első kurut mozgalmak korszaka. Folyik az erőszakos katolizálás, a protestánsok templomainak elvétele, iskoláik bezárása, papjaik elűzése. Következményeként kiterebélyesedik a panaszköltészet, megsokasodnak a prédikátorok jeremiádjai.

A kuruc bujdosók sorsát, meg-megismétlődő támadásaikat, Thököly Imre változó szerencsével folyó küzedemét tükrözik a történeti és propagandaénekek. Nem hallgat azonban az ellentábor sem, ugyanakkor az egész korszakon át hallatszik a törökellenes hang. Sajátos színezetük van az Erdélyben keletkezett, de a kis ország érdekein túltekintő verseknek. Az alkalmi költészet - halotti búcsúztatók, köszöntő versek, ajánlások, paszkvillusok, rabénekek, vitézsiratók - is megélénkül, számbelileg is felülmúlja az előző évtizedek termését.

A kötetben közölt versek jó része mind ez ideig ismeretlen volt, nyomtatásban itt jelenik meg először.

Tartalom

Előszó5
Köleséri Sámuel:
A' lelki csatara serkengetö trombita szó
Ha lelki vitéz vagy, Tanácsomnak helyt adgy9
Magyarok romlasanak okai
Keresztyén Magyarság! Előtted nem Ujság10
(Czeglédi Istvánnak emlekezetire emeltetett oszlop)
Regen Eliseus, az Illyés Profétát11
(Martonfalvi György tanétó és cáfoló Theológiájának megékesítésére íratott versek)
Sok tudós Munkákkal bövös Magyar Ország13
(Csúzi Cseh Jakab munkájának megékesítésére íratott ritmusok)
A' kerek Eg alatt nincsen bölcsebb Halász14
(Martonfalvi György emlékezetire íratott versek)
Sok szép tudós elmét szült ez a' saeculum15
(Cseh Csúzi Jakab munkájának megékesítésére írott versek)
Ragyogván Tündöklik az igasság napja16
(A "Szent Iras ramaiara vonatott fel-keresztyen" versbetétei)
A' nagyra vágyó Méltóság17
Iószágot keresni, nem kicsiny mesterség 18
(A "Josue szent maga-el-tökellese" verses betétei)
Senkinek éjjeli s' nappali munkája18
Oh melly rettenetes dolog leszen18
(Az "Ertelmes Catechizalasnak szükseges Volta" versbetétje)
Az Uj fazék sokaig el tartya á szagot19
Pósaházi János:
A' nevezetes férfiunak Somosi Janos vramnak
Kö-sziklás helyeken zölt Myrtust a' ki keresni23
(A "Szomoru halotti pompa" verses betétje)
Bocskai nemzetnek meg-hervadott ága23
Meg-elevenedett Phoenix
Phoenix madár felöl ugy irják a' bölcsek24
Porcsalmi P. András:
(Komáromi Csipkés Györgyöt üdvözlő vers)
Isten országát nézendö dolgokban29
Magyar rythmusok
Szent Atyák ösvenyén Kalauzul29
(Szatmárnémeti Mihály munkájához)
Miként nagy Abrahám minden hivek Attya30
Némethi Mihály uramnak tisztességére
Hü keresztyén ember e' könyv olvasásban31
Kabai Bodor Gellért:
Czeglédi Istvánnak, holta után ki-bocsátott Sion Vara nevö könyve eleiben iratott edgy néhány magyar rythmusok
Szép dolog embernek a' pállyában futni35
Három csillag a' magyar nemzetnek
Szegedi, Gelei, és Martonfalvi György36
Tiszteletes Csúzi Cseh Jakab uramnak a' meg térésröl irt könyvecskéjének meg-ékesitésére valo magyar rythmusok
Melly szükséges légyen az igaz meg-térés37
Felvinczi Sándor:
(Czeglédi Istvánról)
Hogy kezdgyem versemet s-miként végezzem el?41
Tiszteles és túdós Martonfalvi György uramnak
Valamit tanitott Tudós Amesius42
(Ajánlóvers Csúzi Cseh Jakab könyvéhez)
Kévánod-é ember meg-térö lélekkel43
Bóldog emlekezetű nagy doctornak, tiszteletes Martonfalvi György uramnak utólsó historiai munkáján bánattal meg-elegyitett örvendezö versek
A' gyertyát fel-szoktuk tenni az asztalra43
Palanki Janos uramnak tisztessegére
A' Cátéchesisnek mi légyen ertelme44
Szilágyi Tönkő Márton:
Sion várának rythmica commendatioja s-authorának bóldog emlekezete
Tudom Philósophust nem illet a' Csapom49
(Üdvözlővers Martonfalvi Györgyhöz)
Ezer hat száz után hetven kilenczedik52
Tiszteletes Palánki János uramnak hasznos és dicséretes munkájának rythmica commendatioja
Urunk titkainak hüseges Sáfára53
(Üdvözlővers Debreczeni Kalocsa Jánoshoz)
E' Világ hallotta hirét Diodatnak54
(Üdvözlővers Debreczeni Ember Pálhoz)
Nosza veterane caneque Poeta56
Szőnyi Nagy István:
(Ulászló király epitáfiuma)
Régen Romaiak festék vérrel Cannát61
(Hymnus Vincentius)
Botlasz vér szopó s' meg-csalod61
Christus gerliczeienek nyögese s' baratihoz valo remenkedese
Jaj! mire jutottam Szerelmes Barátim63
(Üdvözlővers Pápai Páriz Ferenchez)
Álj-meg kegyes, Lásd-meg édes64
Tolvay Ferenc:
Be-rekesztes
Már Isten hozzád barátom olvaso69
Praecepta morum
Drága Erkölcsnek egyedül kút-feje69
Mint folyt Magyar országh dolga in annis proxime elapsis 1703, 1704. et 1705. azokrul irt rövid rythmica hystoria szakaszszai
Itt németségh magát bé vészi Zolyomban82
A Zelilogusbúl
JSTEN! dolgaidat a' midön szemlélnék 91
Lisznyai Kovács Pál:
Ez jeles könyvnek érdemes authorának tiszteletes Martonfalvi György uramnak nagyobb tisztességére irám ezeket:
Valamint hogy nagyob a' Lélek a' Testnél99
(Üdvözlövers Martonfalvi Györgyhöz)
Negy birodalmakat rendelt vót az Isten99
(Üdvözlövers Drégelypalánki Jánoshoz)
Meum, Tuum felet mikor Versengenek101
Ács Mihály:
(Semptsei Ferenc búcsúztatója)
Végsö szomat hallyad, ó szeginy magyarság105
Mas
Minden e' földön tsak el-múlandó107
Más
Magas Egekben lakozó Felség109
Más
Szivem keserüségét110
(Az "Arany Lancz" versbetétei)
Oh én édes Istenem111
Kérlek téged Szent Isten111
Ki engemet ez éjjel meg-tartottál112
Sok ellenség háborgat112
Te vagy Atyám 's én Istenem112
El-múlt az éj, és fel-támadt a' nap112
Három biztat engemet112
Uram a' te irgalmad113
El-múlt a' napnak világa113
Lelki vásár vólt ez napon113
Ejjel álmomban114
Izraelnek örizöje114
Nagyok ugyan adosságim114
Lelkemet Uram, testemet és mindenemet115
Piros vére a' Jésusnak115
Légyen hálá az én Istenemnek115
Irgalmadnak gazdagságát115
Uram irgalmasságodrúl116
Noha bünben születtem116
Oh Atya Isten! En bünös te hozzád folyamodom117
Az Atyának nagy tisztesség117
Uj élet, öröm, vigaság118
En Istenem! meddig élek118
Kezdet ki kezdet nélkül119
(A "Boldog halal szekere" verses betétei)
Mindnyájan meg köl halnotok119
Ez dolog, meg vallom, méltó siralomra119
Kérlek szivem kivánságát124
Haller János:
A' töredelmes leleknek siralma
Hany-féle gondolat, mind untalan izgat Szivem rejtek házában 127
("A' békességes tűresnek payssa" versbetétei)
A' Pays vólt nékem védöm halál ellen129
Békeséges-türés mindennél erösb ércz129
Változásban forog, szüntelen háborog129
Virtus lelki erö igen drága kincs ö130
Mindent szenvedsz könnyen akár-mi rosz érjen130
Mig az lelki jóság nap-fényre ki nem hág130
Izetlen vólt néki, mások nyomán járni131
Testi nyomorúság olly köz ez életben131
Vólna-é valaki ezerszer bánatra131
Munka nélkül senki nem vólt nem-is lészen131
Rosz állapottyában élete sem kedves131
Gyakran nyomorúltat jobb szerencse követ132
Rút dolog szerencse után várakozni132
Mig boldogúl folytak dólgaim jól vóltak132
Nem vagyok tudatlan földi nyavalyákban132
Ez élet pállyáján ki már által mentél133
En lészek leg-első ellenségre menö133
Halandó testedet, hogy meg-szabaditsad133
Sok nyomorúsággal, s' bú, szenvedés-által133
A' mit hamarjában tésznek új fazékban134
Tengeri habok közt minden habok felett134
Tizedikben nagyobb erö-szakkal indúl134
Nem megyen értelmes révésznek hajója134
Semmi nem bánt inkább szivemben úgy nem rág134
Nem fél az ártatlan, szine sem változik135
Mennyei Istentől, vigasztalás-nélkül135
Az igaz bátran szóll, nincs ki meg-gátollya135
Réz-köböl éppített kö-falhoz hasonló135
Egy asztalnál ültek vélek az Istenek135
Kinek semmi vétkét a' kegyetlen kösség135
Bár fájdalmunk közzül válaszsz leg-kissebbet136
Nem vólna száz nyelvem elég, száz szájamban136
Nincs olly nehéz munka szegénységnek sullya136
Oh sok nyavalyában gázolt társaságom136
Minden világi dicsösség137
En az Urhoz fohászkodom137
Gonosz jövendökröl szükség137
Jövendöt mindenkor úgy szemlélek vala137
Félelemmel elegy légyen vigaságod138
Békével szenvedgye ha meg-érdemlette138
Csuda mely bolondúl tésznek s méltatlanúl138
A' mit méltán szenvedsz, bátor légyen terhes138
Ki-ki maga terhét, saját nehézségét139
Mi lessük mások jószágát139
Más földén termett gabona139
Fegyverrel keresett bóldogtalamb élet139
Ez életben ha ki csendes akar lenni140
Ki lehet gazdagjab140
Csak annyi kenyeret keressünk ekénkel140
Tudni kell természet hogy keveset kiván140
Ha látnád mennyi bú, s' nyavalya másokon141
Erd-meg Kalyibáddal kis gyermeki sereg141
Ne-mondgy bóldognak mást, ám bár141
En a' mezön-lakó embert141
Vastagon legyetek, s' jobbat reméllyetek142
Ha búval, bánattal, könny-húllatásunkal142
Nem érdemel édest, ki keserüt nem kóstolt142
Vétekre gerjed az elme142
Mi haszna fogadat fogaddal rágnod143
Ha valakit szóddal sértesz ok-nélkül143
Nem derekas elmét illet bosszú-állás143
A' jót látom, és dicsirem 143
Nem hallasz panaszt, sem szitkot143
Nagy ember vétkesnek könnyen frigyet igir144
A' bosszú-állás jó, életnél-is kedvesb144
Minden kincsek-felett jó lelki-isméret144
Fenyö-fa tövében ültetett folyó-tök144
Annak idejében én-is éltem kedven144
El-hagyod hazádot, szép házos-társodat 145
A' bölcset, természetinek145
Haj-fodoritásban, puha csinosságban145
Uton-állók közt-is nem fél, danolva jár 145
Vétekkel gazdagság gyüjtetik nyilvánság146
Vállyek-meg Udvartól, ki szent jámborságtól146
Ki vágyódik, mennyen Udvari pompára146
Udvari kenyérrel engem gyakran kinálsz146
Nagy Udvarokban, nagy csalárd uralkodik147
Bilincsel, vas-lánczal kötözi-meg szegényt 147
A' ki leg-elsöben foglalt szerelmében147
Bóldog Admetusnak bóldog házas-társa147
Gyógyithatni minden nyavalyát könnyebben148
Szeretettöl gyözött, érzi búvát, kárát148
Mi lehet könnyebb a' füstnél 148
Széles mély tengerben mennyi Csiga terem 148
A' szépség felette könnyen múló jószág149
Jobbára meg-alutt tüzet ha illeted149
Messze-kerüléssel, távoztathatod-el149
Meszsze fuss elötte, hazádat-is el-hadd149
Rejtett szeretet-is ki-csirádzik, hogy-ha 149
A' ki szerelemben véget akar vetni150
Öszve-rontod minden nyilát Kupidónak150
Ha lehet, még képit se tarts szép személynek150
Kevés gyönyörüség-után keserves kár150
Illendö dolgot nem lathat vak szerelem 151
Süket-is gyakrabban az ocsmány szerelem151
Oh láthatnám egyszer törve fegyveredet151
Menyi gonosz légyen az hoszszas vénségben151
Oh sok nyavalyájú vénség151
Vénség nem ok-nélkül félö152
Akkor mások vétkét csudával szemlélték152
Midőn vénségre jutottunk152
Csomós köszvény-ellen, orvosság nem terem152
Oh már nem álhatom, eröm-felett vagyon152
A' könnyű Sajkákat, hogy erös habokat153
Türd el ha súlyos-is, nézvén jövendöre153
Hogy meg-láttalak, úgy vettem észben ki vagy153
Mint a' termö-fának, úgy a' fájdalomnak153
Könnyebséget hoz a' sirás154
Szomorúknak, vigasztalás154
Még a' természet-is olly irigy ellenem154
Bár tömlöczben vessenek-is154
Ki-hoz fog-házból rabokat154
Az igaz mindenütt hazájában lészen155
Szám-ki-vetéstöl nem félek, mert egy nagy ház155
Nem tudom honnét van, de maga hazája155
Mely rövid életre hozott vólt szerencse155
Esztelen, nem egyéb az álom, halál kép155
Innét a' sohajtás, szörnyü verés, csapás156
Igasság, vétkünkért valami tüntetést156
Valaki bünét meg-bánta156
En meg-sebesedett, elmében meg-esett156
Hármas históriának rajszolásban elöl tött példáknak magyarázattya
Négy Elementumok meg-gyözö Királlyát157
Vgyan ezen három könyveknek ki-botsátásáról
Két dólga Embernek életében lévén158
A' méltóságos Hallerköi Haller urak ö nagyságok östül maradott czimereknek, ö nagyságához való alkalmaztatása
Éggel hadakozó Saskeselö szárnya158
(A "Hámas istoria" versbetétei)
Én szomorú árva, Noha jutottam ma Betstelen állapotra159
Midön hátára vött, Öszve kötölödzött Két juhot a' rühös ló159
1672-1686
Deploras Hungaria (1670-es évek)
Nimrod agyékabul163
Ágoston Péter: A' Christus halálán kesergő versek (1672)
Fakadgy meg én szemem hullo könyveiddel165
Más szép enek (1672)
Uram Jésus Christus, sies már el iönyi167
Zilahi János: Halálom oráján valo igaz vallásomnak fenyes czimere (1672)
Nagy adosságomat170
Zilahi János: Cantio funebris (1677)
Zárva állott eddig tömlöcze testemnek173
Felsőbányai István:
Akarta az Isten, meg-is cselekedte (1672)174
Sámsondi Somodi Márton:
Meg-probáld magadat, a' ki Coronádat (1672)176
Oroszi Péter:
Boldog szolga a' ki Urának dolgában (1672)177
Miskolczi Márton:
Ebben munkálkodott eleitül fogván (1672)178
Tolnai F. György:
Világ, pokol a' test bizonnyal sokakat (1672) 179
Egy erdélyi feö embernek nemely irásaira rövid felelet (1672)
Mi közöd te neked a rebellisekhez180
Cantio alia de Paulo Sepesy: (1672)
Sok embereket már Ur Jsten meg vert181
Magyar országh querelaja (1672)
Vóltam enis vóltam régben Magyar országh183
Az nem ighaz magyarsághnak querelája ellen jghaz felelete (1673)
Pártos fiaimat hallom, mint nevezik187
Ternyei András: Tanétó rithmusok az kegyes olvasóhoz (1673)
Ember életedben nyomorúságokat196
Diószegi Sámuel: (A "Hólt s-eleven phoenix hamva felett való rövid beszelgetes" verses betétjei) (1673)
Az halálnak utát197
Gyermeknek és Vénnek197
Hol most Antiochus Király dicsössége197
Még a' dajka teje ajakán folydogál198
Mikor vén Aszszonytól hat gyermek rejtésre199
Mivel élt világban, de nem ez világnak200
Diószegi Sámuel: Applausus in gratiam et honorem doctissimi juvenis Gabrielis Nanasi (1675)
Nézd-meg, akár ki légy200
Técsi S. János: (Az "Idvességes szenvedesnek Ösvenye" versbetéte) (1673)
Tiz esztendös korban ki nem lött kedvessé201
Debreceni P. János: Hasznos tanács a' meg-sebhedett lelkü emberhez (1673)
A' keresztek alatt hogy ha vigyasztalást202
Rákóczi Erzsébet:
Jaj én szerencsétlen, jaj én boldogtalan (1673)202
Rákóczi Erzsébet: Groff Rákoczi Ersébet aszony eö nagyságha lovaitul valo el bucsuzássa (1693)
Szememet hizlalo, szivem vigasztalo203
Kalvinista és Lvtter praedikátorokrul valo úy enek (1673)
No büdöss száyu praedikátorok204
Szendrei Ferenc:
Edes a' bün, tarcs-meg205
Dálnoki N. János
Jollehet ez sokakot farasztot206
Szepes várallyai extasis és Epicurus Epicurával valo soliloqviája (1674)
Jai, én szerencsétlen, szöletet orában206
Posonybann 1674 czitáltatott evangelicus prédikátoroknak sanyaru dólga (1674)
Kérlek ember, adj békét a silentiumnak212
(Egy sárospataki deák tréfás prédikációjának versbetétei) (1674)
Taskamban kenyerem227
Egességgel Janos pap227
Az szegen fogoly rab praedikátorok eneke (1674)
Oh Sion leánya, keserves anyám228
Más ének (1674)
Buidosásra iuta nyomorult eletünk231
I. Magyar Sion siralma (1674 k.)
Árván maradt magyar Sion leánya234
II. Árvánn maratt magyar Sion leánya (1674 k.)236
Az Isten anyaszentegyházának nyomorúságos sorsán, és keserves állapattyán való siralom (1674 k.)
Oh vajha valaki tenger' árjaivá238
In malefidei accusatorem jn Domini proditorem
Keöz példa beszédben szokták aszt mondany243
Dányádi György: (A Bocskai Ujlaki Ferenc felett mondott halotti beszéd versbetétei) (1674)
Jaj el fordult, s' Buban borult248
De oh kinzo, El mulando, Vigasság248
Oh véletlen, Reméntelen, Nyavalya248
De oh hamar mulo joszága világnak248
Oh sem vénnek, sem gyermeknek249
Oh Ujlaki Házban fel nött szép Virág szál249
Meg bocsáss minékünk kérünk az Istenre249
Thuri Sámuel: (Halotti strophák) (1674)
Oh irigy Világnak változando Sorsa249
Tonsoris Sámuel: Halotti versek (1674)
Oh csalárd Világnak bizontalansága255
Rhytmi valedicatorio-parentales super infelici decessu generosi adolescentuli Danielis Thólnai (1674)
Arnyékhoz hasonló világh dicsösséghe263
Rácböszörményi János: Ad parentes (1674)
Az szomoru halált haki meg szemlélte268
(Bánffi Dénes veszedelme) (1674)
Szomoru valtozas, keserves nagy romlas270
Parentalis valedictio ad tumulum generosi domini Gregorij Gilanyi (1674)
Arnyekhoz hasonló világ dicsösséghe272
Monumentum spectabilis ac generosi domini Gregorij Gilanyi (1674)
Itt fekszik Gilanyi Gergely nemzetes ur277
Az tengeren levö fogol praedicatorok eneke az mellyben vég bucsut vesznek eletekben (1675)
Panaszkodhatunk, bizony, meltan sirunk278
Gernyeszegi Mihály: Querela (1675)
Büsiges áldását az felsiges Isten283
Komáromi Csipkés György: (Czeglédi István Sion Vára című munkájának megékesítésére) (1675)
Mint ki, könnyen törö homlokával törni290
Kereszturi S. Bálint: Nuncupatum honori Stephani Czegledi Theologi eximii et testis Domini fidelis (1675)
Az Ur Istennek titkos bölcsesége290
Martonfalvi Gyögy (Czeglédi István dicséretére) (1675)
Nevezetes dolog szent Irásban vagyon292
Martonfalvi György: (Diószegi István hasznos munkája dicséretire) (1675)
A' Keresztyének közt, hirek van azoknac294
Czeglédi Pál: Edes attyát kesergö fiu (1675)
Vajha az én fejem változhatnék vizzé295
Ifj. Köleséri Sámuel: Sion várát ekesitö magyar rythmusok (1675)
Hadd énis mutassam Fiui szerelmem297
Bellevári Dávidnak maghán Wiczmandy Mihály lakodalmában eset sorsárúl uyobban job formaban irattatot rithmussy (1675)
Ut auceps solet madarakat foghny298
A' nehai tekintetes és nagyságos Kemény Simon urnak temetése felett ének szóval mondott bucsúztató versek (1675)
Ez valtozasokkal elegyes bús élet304
Oda funebris super pio spectabilis ac magnifici quondam Domini Domini Sjmonjs Kemény e vivis excessu ad pheretrum decantata (1675)
Kereszt-viselesim czéllyat im, el-értem308
Rhytmi valedicatorii ad tumulum generosi Domini Georgij Radai (1675)
Mikor ember jö világra309
Ecsedi Mihály: In gratiam ornati ac liberati juvenis Gabrielis Nanasi, fratris singulariter dilecti (1675)
Nem az hitetlenség vétkes gödölyéknek 313
Körtvélyesi György: Admonitio ad lectorem (1675)
Isteni rendelés felöl, lett háborgás314
Mezei András: Congratulatio (1675)
Legy te meg-tartója e' szent igasságnak314
Várallyai Gy. Péter: Sociale parapetasma (1675)
Amaz álnok kigyó, meg-kerülvén Evát315
Nad-sip az az a' nádnak ditsiretére irott versek (1675)
Sokan sok dolgokról ez elött irtanak316
Cantio
Oh szegien Erdely országa322
Más Magyar országrul (1675)
Hey, magyar világhnak réghi kirallyai 325
Ad Hungaros labanczides (1675-6)
Mit érdemlesz, magyar, ki szabadságodnak 326
A szegény kevély asszonyokrúl és udvari pippes leányokrúl (1676)
Keményétett ingü kevély asszonyember330
Cantio specialis (1676)
Nem régen vala nékem vigáságom334
Havattövi István: Mese (1676)
Istennek kertében fel nöt Liliom szál335
Serédi Gáspár: Mese mese (1676)
Musáknak tárháza ámbár gazdag légyen335
(Epigrammák)
Enis nem kevesset hasznaltam ez népnek 336
En vitez hireket az egigh neveltem336
En vesztettem szinet szép Magjar Országnak 336
Mi addigh kapdostunk az magjar coronan336
En kesztem volt poganjt kardommal sérteni336
Mostani kegyelmes urunk udvara nepenek külön külön nevekre irt versek
Szep joszagban, Babolnaban vigh Nalaczi Jstvan337
Mazar Kristóf:
Hires Magyar Nemzet volt eleitöl fogva (1676)341
Mazar Kristóf
Hova lött az idö, mellyben eö nagysága (1677)341
Zsedényi István:
Dicséretes dolog az testi vitesség (1677)342
Kájoni János: Siralmas versek (1677)
Árnyékhoz hasonló világ dicsössége343
Vilag gyönyörüsegenek meg utalasarol valo enek (1677 k.)
Porrá válo, jaj, el mulo eletem 344
Miklós Deák: Magyar sonnet (1677)
Mi szegény magyarok bujdosunk351
Zákány István:
Szentellyen, megh áldgyon (1678)351
Genealogia Zingarorum
Az el mult dolgokrol veötek eredetet 353
Oratio rythmica in objtum generosi Domini Pauli Nemethi (1678)
Felséges királyom, ki alatt éltemben358
Tiszaújhelyi Pál: Tekintetes nemzetes Osztopányi Pernyeszi Sigmond kedves öcsém uramnak (1678)
Pernyeszi Nemzetböl, régi öss gyökérből363
Nemzetes Deák Pall fö biroságában holmi uitézekrül való jedzés (1679)
Tized harmad napian Jbrahim agával365
Alvinci Péter:
Áldott az Úr, kinek ajándéka sálem371
Franck Bálint: (A "Hecatombe sententiarum Ovidianarium" magyar versei) (1679)
Ez a gyarlo testünk rothat371
Boldog ember bizonnyal371
Igen jeles dolog372
Bolond ki magat el hiszi372
Szerencsének gyermeke372
Alkalmatosságbol minden ember várjon372
Más
Oh keserves gyázban öltözött szép hazám373
El fordult világh sorsa
Vissza iár az ideö, ez világh el fordult375
Salutatio:
Hogy ha meg halgatnál, ujságot mondanék377
Evilág tsufollya igazak példáját378
Rozgonyi Mihály: Magyar strophak (1680)
Az Isten áldása szállyon Ti reátok379
Zoványi Sámuel: Bujdosásának földében, az Urban tsendesen s-bóldogul ki mult ifju Kovasznai Peternek megkeseredett édes annyához etc. való szó (1680)
Mit gondolsz Hazánkban Eözvegy édes Anya383
Dézsi Márton:
Sokak sokat írtak a' mély Bölcsességről (1680)386
Kolozsvári István:
A' Föld kerekségén (1680)387
Hegyfalui Asbót János:
Mi végre hadta el Kegyelmed hazáját (1680)389
(Thököly haditanácsa) (1680-1)
Linczből hogy erkezék jo Sebestyén uram389
Csinom Palko, Csinom Jankó (1681 k.)402
Czigler Márton: Ungarisches Sonnet (1681)
Vallaki job részét életinek adgya405
Dobollyi Gábor: Köszöntés Sombori Rebeka aszszony, tekintetes Dobollyi Dániel élete kedves párjának keresztség neve napjára írott versek (1681)
Nem kétlem s. vélem406
Dobollyi Gábor: (Sombori Rebeka neve napjára)
Értelmes poéták Parnassus tetején406
Cantio alia de militarj duce (1681)
Kine panaszkodnék illy vitéz emberen412
A' varadi siralmas tömlötznek fenekén nyomorgo magyar raboknak keserves rabságokat egy keresztyén igy sirattya e' versekben (1681)
Regen O Törvényben az Izrael népe414
Afflictis non est superaddenda afflictio (1681)
Oh meg nyomorodott hazánk fogyatékja417
Szenczi Pál: Emlekezetnek oszlopa (1681)
Izrael Jordánon mikór által menne424
Szenczi Pál: Hűségessen kereskedönek koronája (1682)
Az kinek szivében gerjed mennyei tüz425
Körmendi Péter: Tiszteletes Palanki Janos uramnac tisztessegere és szep hasznos munkájánac commendálására irott magyar rhitmusoc (1682)
Szükseges dolog egy, Christus Urunc modgya426
Debreceni Dormány István: Az tiszteletes ferfiunac Palanki Janos uramnak praedicatiokban foglalt, es ez könyvben ki bocsátott Catechesica szent elmelkedesenek ékessitesere szeretettel irám ez nehány rhytmuskákat (1682)
Isten ihleseböl származott mesterseg427
Rythmj funebres jn persona generosi Domini Caspari Szuhaj (1682)
Jaj, csalárd világnak bizonytalansága428
Thury Ádám:
Ember életedben nyomoruságokat (1682)431
Jövendölés (1682 k.)
Németh-országhban oh mely tsuda dolgok lésznek432
Cantio de Gregorio Kakuk (1682)
Jaj szo, siralommal kezdém születésemet435
Memoria, emlékezet (1682)
Mert nem eggjezhete török körösztennel437
Cancio de Stephano Rabj (1682)
Oh, hamar el mulo világnak öröme440
Debreceni Fóris István: (Az "Isten szent satoranak becsülletben valo tartasa es tartattatasa" verses betétje) (1683)
Minden gonoszsággal oh hires Jezabel443
Debreceni Fóris István: Epilogus concionis (1683)
Csonka Templomidat, Uram, szánd s' epics meg443
Pathai Baracsi János: Táncz javallójának Isten ellen való cselekedeteiértt meg-pirongattatása (1682-83)
Sir bennem á lélek443
Pathai Baracsi János: Tristis subnectit (1707)
Radamantus itéletü Furiák451
Néhay nemzetes Keczer Menyhárt teteme felet (1683)
Szomoru szolasra nyelvem hogy fakadgyon451
Lessus funebris in exequiis spectabilis ac magnifici Domini Caspari Kornis liberi Baronis de Ruszka et Szent Benedek, defuncti Anno 1683. die 7. Iunii (1683)
Egy hires templomot a római népek459
Utolso végéhez közelitö istenes férjnek utolso szavai kivánatos élete társához (1683)
Szép idök folytában kedves hites Társom467
Theatrum scenicum periclitantis Imperij
Én az szabadságnak hajdán vóltam fészke473
Pettyéni Borbély Márton: (Önmagáról) (1683)
Miko gondolkodnam serenyen magamban478
Magyar cronica (1683)
Imé, jó nagy Isten, melly nagy jayra jútánk478
Hallottad-e hirét az uj királynak (1683)497
Disticon natale et aenigma honorificum, quibus A. O. Reverendi Domini J. K. M. accessionem diei sui natalis qui est dies 21 decembris anni reparatae salutis 1683
Talaltam edgy varat, nints massa ég alat499
Rythmi funebres super exequias Generosae Hedrianae Benedicti Relictae (1683)
Oh Jsten melto haragja500
Kisztei Péter: (Ajánlóvers Somosi P. János prédikációjához) (1683)
Csuda mint irtózik minden a' Pokoltul510
Thököly Mária :
Igaz vér ugy hozná a vérnek czimerét (1683 k.)511
Marosi István:
A' ki jót ir, nem mind jól ir512
Marosi István: Brevis descriptio telluris Sylvanicae (1684)
Salve, Sylvanica Ecclesia, salve513
Halljad Somoria kis mezővárosnak (1684)520
Kunszabadszállási Mihály: Szomorv eseti az várasnak el pusztulasarul igy iratik le Anno 1684-ben
Keserü rabságra noha nem jutottál521
Baxai Textor György: Eörvendezö magyar strófák (1684)
Titok Tanácsossa: a' Mennyei Királj 526
Kolthi István: (Maróti Ferenc búcsúztatója) (1685)
De hogy beszédemet forditsam reátok528
Kornis Gáspár epitaphiumja (1685)
Kornis nemzetségböl e világra hoza531
Rényes István: Magyarázattya a' tekintetes és nemzetes Hollo Sigmond uri czimerének (1685)
A' ki meg-visgállya Nemes Czimeremet533
Rényes István: (A Holló Zsigmondot búcsúztató beszéd záróverse) (1685)
Nyúgodjék a' tested bóltos épületben533
Alia (1685)
Oh sok siralomra iutot gyaszlo udö533
Elegja Hungarjca super obitu cujusdam jnopinato defuncti pueri (1685)
Jaj, mikent meg hüle minden ver testemben 535
(A Rajki Zsigmond temetésekor mondott halotti beszéd verses betétjei) (1685)
Meg változhatatlan tanácsbul az ki ment537
Nézd el szemeiddel, az emberi nemzet538
Apáti M. Miklós:
Aldott a te neved (1686)542
Bárkányi János: Tövissek közt nyilo szep rosa, az az szüz szent martyr Juliana elete (1686)
Regi birodalmas s nevezetes helyre542
Munkacz varaban 1686. 22. maij keszentetek az en edes giermekim Szent Jlona napian (1686)
Palas, bolczesegnek szép jsten aszonya614
Keltezetlen darabok
(Acteon históriája)
Boldognak halala elöt ne mondassek619
Lugens cantio cujusdam
Tengereken uszkaló gállyak623
(A Hosszúfalvi Leveleskönyv verstöredékei)
Keserves fáradság nyugodalmat kiván625
Hat napokat rendelt Isten az munkára625
Arany tömlöbül is csak szél az, ki kijő625
Véttköztem, Ur Jsten, én te ellenöd625
Ne mongyad, kérlec, az Messiás felöl626
Midön el kezd a test hajléka bomlani626
Isten nagy gyamola az igaz sziveknek627
Alhatatlan, bizontalan ez vilag 627
Embereknek dolgát Isten igazgattya628
Kegyesség gyözedelme
Gyöngy szavai között bölcsen mondgya Szent Pál628
A Petrovai Miklós-énekeskönyv keltezetlen énekei
Laudatio regyonis Maramaros
Két tenger között Korynthus varossát641
Sokkal iób nékünk az eghet szemlelnünk645
Az szegényeknek minden aitok, utak645
Salve a me qui te sincere colit et amatth
Vacsorám végezém -s- idömetth mulatám645
Alia cantio Cantio pulchra
Ideye bünökböl, vétkek förtöyéböl647
Ad livorem
Tavozzál el rut irigységh648
A Körmendi-kódex keltezetlen énekei
Cantio elegans ac tristissima
Búban úszó, gondban habzó életem651
Cantio elegans
Okossan á Dávid mútattja idönkett653
(Karácsoni ének)
Sion, áldjad vradat655
Cantio natalis
Dicsösségh légyen menyben az Istennek657
A Hubai János-kódex keltezetlen darabjai
Rhythmi funebres valedicatorij
Tekintetes nemes fényes gyülekezet 661
Az Jstenben boldogul ki-mult nehai nemes Jspán Anna aszszonynak, nemzetes Hegyesi Jstván uramnak szerelmes feleségének a sir felet tött utólsó beszédj
Ez vilag meg-szorit mint kert665
Applausus pentecostalis
Régen a' szent Noé halando galambja671
Votum pentecostale
Midön Urunk Jesus ez földett el-hagyá673
Votum pentecostale fusius
Midön Urunk Jesus ez földet el-hagyá673
Rytthmi pentecostales
Az böv kegyelemnek fö kincses ladáját674
Strophae pentecostales
Mikor az Ur Christus vilagból ki-méne675
Votum pentecostale
Örülly, Ur Jesusnak vallasztott leánnya,677
Votum pentecostale
Az valtságnak árrát 678
Rhytmi natales
Ki mutatá magát ez nap az idvösség679
Applausus natalis
Ma lett bekessege ez haznak680
Applausus natalitius
Örülly, kegyes ház nep, 681
Rhythmi in festo nativitatis
Sok nyavalyád noha réad todúl sürü veszéllyel681
Rhythmi paschales
Orüly, kegyes háznép 682
Rhythmi paschales
Sürü siralommal szemeidböl hulnak683
Rhythmi in festo pentecostali
Föld kereksegeben nincs semmi vigassag684
A' szorongató keserüségek között nyögö leleknek Istenehez valo ahitatos esedezése
Minden igaz erös vara685
Más
Minden arvak edes attya687
Libellum Hungarico idiomate editum nomine Balsamum his libuit cuidam donare
Súlyos inség, sok ellenseg689
Alium alij his placuit praesentare
Véren fundaltatot690
Bünein kesergö leleknek Istenhez valo könyörgése
Vajha az Urnak szemej691
Egy szegeny bujdoso mester legenynek panaszolkodással tellyes eneke
Sürü váltózások érdeklik az embert693
Más. Edgy Istenében reménylett szegény bujdosonak alázátos könyörgese
Egek szelességet, föld, tenger melységét696
Rhythmi in festo nativitatis Domini nostri Jesu Christi
Nemesseggel, tisztességgel hiresült nagy Tholdi ház698
Salutatio paschalis
Isten személyének es dicsösségének702
Rhythmi pasquales
Isten frigyeben vétetett kegyes ház702
Pentecostales
Valamit e' világ tart, csak mulandóság704
Rhythmi in festo resurrectionis Domini nostri Jesu Christi
Hirrel, névvel, tekintettel ekesült705
Michael Tholdi de Szalonta generosam matrem suam consolat
Kik setetseggel voltanak be fedve706
Georgius Tholdi de Szalonta fratres suos Tholdios alloquitur
Oh gyászban borúlt Tholdiak707
Kalendáriumi versek
(Az 1675-re szóló lőcsei kalendárium versei) Miképpen tudhatni meg az idönek mi-voltát az esztendönek négy kántoribol meg érthedd
Telben
Hogy ha a' Tsillagok tündöklök és tiszták711
Hónak jelei
Ha Nap keleti szél fú711
Kikeletkor Alkalmatlan és szeles idöknek jelei
A' Holdnak szarvai ha piros s-temérdek711
Nyarban Menydörgö esönek jelei
Ha Nyárban szokatlan hévség reggel lészen712
Öszszel Ködbül, Zuzmarazból és Harmatból valo jövendölés
Tiszta idöt várhatz Köd ha szál földre712
Prognostica perpetua (1675)
Januarius
A' Szölö és Vetemény veszedelemben áll712
Februarius
A' minémü üszögös Szent Péter nap estén713
Martius
Szölö szakadás elött Kakuk ha elébb szól713
Aprilis
Ha öszi vetemény ki-keletkor olly ritka713
Majus
Ha Orbán fényeskedö, a' Bor nagy bövségö713
Junius
Ur napja ha szép tiszta, jó esztendöt jelent713
Julius
Most ha az Eb tsillagja a' Nappal támad fel713
Augustus
Szép és tiszta ha a' Nagy Boldog Aszony napja713
September
Ha meny dörög az Hóban, s. a' Nap Szüzben lépik714
October
Nehezen hull fa-levél, hoszszu télnek jele714
November
Ha most elsö hó esik, avagy Septemberben714
December
Zöld és meleg Karátsont, azt szokták mondani714
(Jövendölés karácsonyról)
Ha vasárnapra esik Karátson napja
Jó Telet és Tavaszt, száraz Nyarat tészen 714
Ha Hétfön esik
Köz Tél, és háborgó Tavasz ezt követi715
Kedden
Hoszszu Télt és nedves Tavaszt ez most jelent715
Szeredán
Zuzmarázos a' Tél, szeles Tavasz, jó Nyár 715
Tsötörtökön
Telest, szeles Tavaszt, száraz Nyarat jelent715
Pentéken
Zurzavaros a' Tél, jó Tavasz és jó Nyár715
Szombaton
A' Tél most háborgó, és a' Nyár kedvetlen715
(Hónapversek egy 1675-ös kalendáriumból)
Január
Eltedet ugy uyts, int az esztendö folyása715
Február
Bacchus ihol közelít, vendéget házadba be szállít715
Március
Felted egesseged, ne egyed most az hideg etket716
Április
Szent Györg zöldséggel, mindent meg uijt ezennel716
Május
Flora mezöre hiu, kertben Ceres üzi leányát716
Junius
Be rekedve Kakuk, Arpának nyelte kalasszát716
Julius
Hotsza kaszát, sarlot, villát foghy, vesd el az álmot716
Augusztus
Jay mely hideg az viz, mennyünk szölöbe baratzkért716
Szeptember
Szolga készits boronát, sák buzát vess hamar Gállal 716
Október
Jay ki beteg vagyok, uy Disznó petsenyét ehetnem716
November
Szent András ihon jö, fát vághy bövön Intze az tüzre716
December
Az suba jo borral tested melegitse a-Agárral717
(Az 1676. évi lőcsei kalendárium versbetéte)
Adgy, Ur Isten, békeséget717
(Az 1677-re szóló kolozsvári kalendárium versei)
Prognostica perpetua
Januarius
A' Szölö s' vetemény veszedelemben áll717
Februarius
Uszögös Szent Péter esti az minémö717
Martius
Kakuk szollásával szölö fakadását717
Aprilis
Ha öszi vetemény ki-keletkor ritka718
Majus
Orban fényeskedö, a' Bor nagy böségö718
Junius
Ur napja ha tiszta, jelent jó esztendöt718
Julius
Az eb Csillag ha most nappal ö fel-támad718
Augustus
Hogy ha szép és tiszta Bóldog Aszszony napja718
September
Ha ez Hóban dörög s' a' nap Szüzben lépik718
October
Mikor nehezen hull fának ö levele719
November
Ha most esik az hó a' vagy Septemberben719
December
Zöld s' meleg Karácsont azt szoktak mondani719
Az esztendönek meg különböztetö négy részeinek astronomiai meg-visgálása (1677)
Az Telrol
Istennek hála, már jü az rövidebb nap719
A' Tavaszrol
Istennek hála már, nap s' éj meg-edgyezett719
Az Nyarrol
Istennek hála már, hogy a' szép nap el-jött720
Az Öszröl
Istennek hála van nap s' éj edgyessége720
(Az 1678-ra szóló kolozsvári kalendárium versei)
Január
Oh Isten rajtunk könyörüly, hozzánk hamar el-jüj720
Február
Vony ködmönt derekadra Simon, semmit ne mulass honn720
Március
Szán út meg-lottsan, az hó mindenfelé rokkan720
Április
Meg-repes a' szivem már, hogy erdön nyegve galamb jár720
Május
Most feredezni ki jó, rossz vért-is éreszteni mely jó720
Június
Mely örömest ennéd, ha volna kazupba cseresznyéd721
Július
Bor légyen a' jégben, Inasod vigyen futva kezedben 721
Augusztus
Hozd haza buzádat, bövitsd eleséggel házadat721
Szeptember
Vesd magod a' földben, meny-el garaszolni szölödben721
Október
Rázza Ferentz fáját, Dienes mellyeszsze malattzát721
November
Mint dedereg Lénárt, gyanitom, hogy az hidegen járt721
December
Gömbeczet és kolbászt, borsost, májossal az hurkát721
(Az 1679-re szóló kolozsvári kalendárium hónapversei)
Január
Oh Isten, rajtunk könyörüly, hozzánk hamar el-jöj721
Február
Véremet meg-tartom, vad hust borsóval kivánok722
Március
Mézes étel, feredö, köppöly, purgatio, jó bor 722
Április
Er vágásra való napokat szólgáltat Aprilis722
Május
Az haragot le tésze, s' az büzhött halba nem észem722
Junius
Orvost nem keresek, purgálást hátra halasztok722
Augusztus
Tyuk-fiat egressel Szakács ebédemre készitcsen722
Szeptember
Fü szerszámos ételt, jó bort ez hóba kivánok722
Október
Sültet észem gyakran, szert tészek vadra, madárra722
November
Légyen elég gyömbér étkemben, bors, eczet és méz722
December
Most eret nem vágatok, borsost ebédemre készitek723
(Az 1679. évi kolozsvári kalendárium verses betétje)
Adgy békeséget, Isten, népednek723
(Az 1679. évi lőcsei kalendárium astrológiai versei)
A' télrol
Hála az Istennek! az Nap hozzánk fordúl723
A' tavaszrul
Hála az Istennek! Nap s' Ej edgy arányó 723
A' nyarrol
Hálá az Istennek! Most jár leg-fellyebben723
Az öszrül
Hálá az Istennek! Ismét edgy Ej s' Nappal724
(Az 1680-ra szóló nagyszombati kalendárium versei)
Az hazigazdaságrul és majorságrul
Bóldog Aszszony Havában
Epülletre ha kell ez Hólnapban vágj fát724
Böjt-elö Havában
Gyümölcsöt óltani leg-job ez Hólnapban724
Böjt-más Havában
Tavaszi vetésnek most vagyon ideje724
Szent György Havában
Gyümölcs fákat ültes, s' humlittas szölödben725
Pünkösd Havában
A' Sajtot most gyurják, a' vajat köpüllyék725
Szent Iván Havában
A' Kaszálás mostan légyen első dolgod 725
Szent Jakab Havában
A' Jó gazda itten már másodszor szántat 726
Kis-Aszszony Havában
Itt harmadszor ragadd szarvát az ekének726
Szent Mihály Havában
Ha szántot földed van, ez Hólnapban vesd-bé 726
Mind-Szent Havában
Vethetsz még itten-is, ha még nem vetettél 727
Szent András Havában
Ha szent András előtt hidegek nem lésznek727
Karácson Havában
Ha más dolgod nincsen, eregy-ki vadászni727
Az üdönek jövendölése (1680)
Az Napbúl
Ha nap-kelet elött az hajnal vólt tiszta728
Az Hóldbúl
Ha a' szép fejér hóld fel-fordúl szarvával729
(Az 1682-re szóló kolozsvári kalendárium hónapversei)
Január
Az Házasok között Sátán uralkodik730
Május
Ország és emberek, Tisztek s' Fejedelmek730
Június
A' Praelatusok igen tanáckoznak730
Július
A' Koronás oroszlánnak730
Szeptember
Tüz és viz kárt tészen730
Október
Nagy Urakban Halál730
December
Mars ismét haragszik. Továb jár, s' nem nyugzik730
(Az 1684. évi debreceni kalendárium versbetétei)
Két Atyafiak közt nagy egyenetlenség731
Csak Isten légyen velünk731
(Az 1684. évi lőcsei kalendárium verses betétje)
Csak Isten légyen mi velönk731
(Az 1685. évi lőcsei kalendárium verses betétje)
Mi Atyánk Ur Isten, adgy Szent Békesseget731
Jegyzetek
Bevezetés735
Köleséri Sámuel:736
Pósaházi János:739
Porcsalmi P. András:741
Kabai Bodor Gellért:743
Felvinczi Sándor:745
Szilágyi Tönkő Márton: 747
Szőnyi Nagy István:750
Tolvay Ferenc:753
Lisznyai Kovács Pál:759
Ács Mihály:761
Haller János:765
1672-1686772
Keltezetlen darabok864
A Petrovay Miklós-énekeskönyv keltezetlen énekei868
A Körmendi-kódex keltezetlen énekei870
A Hubai János-kódex keltezetlen darabjai872
Kalendáriumi versek879
Jegyzékek, mutatók
A források jegyzéke887
A képek jegyzéke891
A rövidítések jegyzéke892
Az énekek kezdősorainak mutatója895
Névmutató907
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem