858.443

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 413 oldal
Sorozatcím: Diákkönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Negyedik kiadás.

Előszó

Dologtalan olvasó!

Elhiheted, ha nem esküszöm is, azt szeretném, ha ez a könyv, mint elmémnek szülötte, oly szép, oly kitűnő s oly mulattató lenne, hogy tökéletesebb már elképzelhető se legyen.... Tovább

Tartalom

ELSŐ RÉSZ
Béjar hercegének 7
BEVEZETŐ 9
ELSŐ FEJEZET
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja 16
MÁSODIK FEJEZET
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról 22
HARMADIK FEJEZET
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét 29
NEGYEDIK FEJEZET
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból? 36
ÖTÖDIK FEJEZET
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik -43
HATODIK FEJEZET
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap
és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában (összefoglalva) 48
HETEDIK FEJEZET
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról 49
NYOLCADIK FEJEZET
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a
szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény 55
KILENCEDIK FEJEZET
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget
ér és befejeződik 63
TIZEDIK FEJEZET
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott 69
TIZENEGYEDIK FEJEZET
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között? (összefoglalva) 75
TIZENKETTEDIK FEJEZET
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijotének s a
többieknek? (összefoglalva) 75
TIZENHARMADIK FEJEZET
Marcela történetének vége s egyéb események (összefoglalva) 75
TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Az elhunyt pásztói kétségbeeséséről panaszkodó költemény
és más váratlan események (összefoglalva) 75
TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral 78
TIZENHATODIK FEJEZET
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt? (összefoglalva) 86
TIZENHETEDIK FEJEZET
A bátor Don Quijote s jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt (összefoglalva) 86
Tizennyolcadik fejezet
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb
elmondásra méltó kalandok 90
Tizenkilencedik fejezet
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a
kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb
nevezetes eseményekről 101
Huszadik fejezet
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős
Don Quijote de la Manoha szerencsésebben vészelt át, mint
a világ akármelyik híres lovagja 107
Huszonegyedik fejezet
A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága
zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek 113
Huszonkettedik fejezet
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni 118
huszonharmadik fejezet
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Sierra Morenában;
ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja (összefoglalva) 129
Huszonnegyedik fejezet
A Sierra Morenában történt kaland folytatása (összefoglalva) 129
Huszonötödik fejezet
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan
utánozta Beltenebros vezeklését (összefoglalva) 129
Huszonhatodik fejezet
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában (összefoglalva) 129
Huszonhetedik fejezet
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes
események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos
történetben (összefoglalva) 129
Huszonnyolcadik fejezet
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és
a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt (összefoglalva) 129
Huszonkilencedik FEJEZET
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből
(összefoglalva) 129
HARMINCADIK FEJEZET
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos
dologról (összefoglalva) 129
HARMINCEGYEDIK FEJEZET
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának
mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményről (összefoglalva) 129
HARMINCKETTEDIK FEJEZET
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban? (összefoglalva) 129
HARMINCHARMADIK FEJEZET
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés (összefoglalva) 129
HARMINCNEGYEDIK FEJEZET
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása (összefoglalva) 129
HARMINCÖTÖDIK FEJEZET
Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote
néhány vörösboros-tömlő ellen folytatott; egyszersmind az
oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége (összefoglalva) 129
HARMINCHATODIK FEJEZET
Újabb rendkívüli események a vendéglőben (összefoglalva) 129
Harminchetedik fejezet
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok (összefoglalva) 129
Harmincnyolcadik fejezet
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról (összefoglalva) 129
harminckilencedik fejezet
A rabszolga elbeszéli élete folyását (összefoglalva) 129
Negyvenedik fejezet
A rabszolga történetének folytatása (összefoglalva) 129
Negyvenegyedik fejezet
A rabszolga történetének folytatása (összefoglalva) 129
NEGYVENKETTEDIK FEJEZET
Mi történt a fogadóban, és más említésre méltó események
(összefoglalva) 129
NEGYVENHARMADIK FEJEZET
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek 136
NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET
A fogadóban történt hallatlan események folytatása 146
NEGYVENÖTÖDIK FEJEZET
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja
s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes
kalandokkal együtt 155
NEGYVENHATODIK FEJEZET
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról 163
NEGYVENHETEDIK FEJEZET
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don
Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események
(összefoglalva) 172
Negyvennyolcadik fejezet
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más,
az ő értelméhez méltó tárgyakról (összefoglalva) 172
Negyvenkilencedik fejezet
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről (összefoglalva) 172
Ötvenedik fejezet
Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quijote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről (összefoglalva) 172
Ötvenegyedik fejezet
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek? (összefoglalva) 172
Ötvenkettedik fejezel
Ama tusakodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral
keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget 174
MÁSODIK RÉSZ
AJÁNLÁS
Lemos grófjának 189
Előszó
Az olvasóhoz 191
Első fejezet
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don
Quijotéval a betegségéről? 195
Második fejezet
Ama parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza folytatott
Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén
más mulattató eseményekről (összefoglalva) 207
Harmadik fejezet
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote Sancho
Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott (összefoglalva) 207
Negyedik fejezet
Sancho kielégítő választ ád Sansón Carrasco kétkedésére és
kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes
események (összefoglalva) 207
Ötödik fejezet
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről (összefoglalva) 207
Hatodik fejezet
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony
között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete (összefoglalva) 207
Hetedik fejezet
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több
rendkívüli esemény 210
Nyolcadik fejezet
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea del Tobosónak látogatására odajárt 218
Kilencedik fejezet
Majd meglátjuk, miről szól 222
Tizedik fejezet
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos
események 226
Tizenegyedik fejezet
A bátor Don Quijote különös kalandjáról „A Halál udvara"
kocsijával vagy szekerével (összefoglalva) 235
Tizenkettedik fejezet
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz
Tükrös lovag között esett meg 236
Tizenharmadik fejezet
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt (összefoglalva) 243
Tizennegyedik fejezet
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása 244
Tizenötödik fejezet
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója 255
Tizenhatodik fejezet
Mi történt Don Quijotéval s egy értelmes la mancha-i lovaggal? (összefoglalva) 258
Tizenhetedik fejezet
Arról szól, hogyan ragadta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt ,és
szerencsésen végződő kaland alkalmával (összefoglalva) 258
Tizennyolcadik fejezet
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában
vagy házában, és egyéb különös dolgok (összefoglalva) 258
Tizenkilencedik fejezet
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben (összefoglalva) 258
Huszadik fejezet
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása, és a szegény
Basilio esete (összefoglalva) 258
Huszonegyedik fejezet
Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események (összefoglalva) 258
HUSZONKETTEDIK FEJEZET
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban
történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don
Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte (összefoglalva) 258
HUSZONHARMADIK FEJEZET
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote
látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak
kell tartani 262
Huszonnegyedik fejezet
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint
amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez (összefoglalva) 273
Huszonötödik fejezet
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő meg a jós majom emlékezetre méltó
jóslatait 274
Huszonhatodik fejezet
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb
igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben (összefoglalva) 284
Huszonhetedik fejezet
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don
Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely
nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna
(összefoglalva) 284
Huszonnyolcadik fejezet
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -,
megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa (összefoglalva) 284
Huszonkilencedik fejezet
A bűvös sajkával történt híres kalandról (összefoglalva) 284
HARMINCADIK FEJEZET
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel 288
HARMINCEGYEDIK FEJEZET
Amelyben számos fontos dologról történik említés (összefoglalva) 294
HARMINCKETTEDIK FEJEZET
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események (összefoglalva) 294
Harmincharmadik fejezet
Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei
folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre
méltó (összefoglalva) 294
Harmincnegyedik fejezet
Elmondja, hogyan derül ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja (összefoglalva) 294
Harmincötödik fejezet
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól és más bámulatra méltó események (összefoglalva) 294
Harminchatodik fejezet
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt
rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valamint közli
Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához
írt (összefoglalva) 294
Harminchetedik fejezet
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása
(összefoglalva) 294
Harmincnyolcadik fejezet
Azt beszéli el, amit Duena Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról (összefoglalva) 294
Harminckilencedik fejezet
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét (összefoglalva) 294
Negyvenedik fejezet
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó
eseményeket mond el (összefoglalva) 294
Negyvenegyedik fejezet
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége 296
Negyvenkettedik fejezet
Milyen tanácsokat adott Don Quijote fegyverhordozójának,
mielőtt Sancho átvette a sziget kormányzóságát, és figyelemre méltó dolgok (összefoglalva) 307
Negyvenharmadik fejezet
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának
(összefoglalva) 307
Negyvennegyedik fejezet
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen
rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban
(összefoglalva) 307
Negyvenötödik fejezet
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza, és
hogyan kezdett el kormányozni (összefoglalva) 307
Negyvenhatodik fejezet
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia (összefoglalva) 307
Negyvenhetedik fejezet
Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza (összefoglalva) 307
Negyvennyolcadik fejezet
Mi történt Don Quijote és Dona Rodriguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre
méltó események (összefoglalva) 307
Negyvenkilencedik fejezet
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával (összefoglalva) 307
Ötvenedik fejezet
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták
meg a duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki
levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének
(összefoglalva) 307
Ötvenegyedik fejezet
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény (összefoglalva) 307
Ötvenkettedik fejezet
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben
szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Rodrigueznek is hívnak (összefoglalva) 307
Ötvenharmadik fejezet
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának (összefoglalva) 307
Ötvennegyedik fejezet
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről (összefoglalva) 307
Ötvenötödik fejezet
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítják (összefoglalva) 307
Ötvenhatodik fejezet
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don
Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodriguez
komorna leányának védelmében (összefoglalva) 307
Ötvenhetedik fejezet
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt
az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájávai (összefoglalva) 307
Ötvennyolcadik fejezet
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy
egymást érik (összefoglalva) 307
Ötvenkilencedik fejezet
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el,
amelyet bátran lehet kalandnak tartani (összefoglalva) 307
Hatvanadik fejezet
Mi történt Don Quijotéval Barcelonában (összefoglalva) 307
Hatvanegyedik fejezet
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és
egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság 320
Hatvankettedik fejezet
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek
nem maradhatnak elmondatlanul (összefoglalva) 323
Hatvanharmadik fejezet
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták
a gályákat, és a szép moriscói leány rendkívüli kalandja
(összefoglalva) 323
Hatvannegyedik fejezet
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott
nagyobb szomorúságot Don Quijoténak 325
Hatvanötödik fejezet
Ki volt á Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don
Gregorio, s egyéb események 330
Hatvanhatodik fejezet
Arról, szól, amit majd meglát, aki elolvassa vagy meghall,
akinek felolvassák 336
Hatvanhetedik fejezet
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma
évét mezőn fogja tölteni, és más jó és mulattató eseményekről 342
Hatvannyolcadik fejezet
Don Quijote sertéskalandja 348
Hatvankilencedik fejezet
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább
nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során 354
Hetvenedik fejezet
A hatvankilencedik után következik, s olyasmiről szól, ami
múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez 360
Hetvenegyedik fejezet
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval
hazafelé utaztokban 368
Hetvenkettedik fejezet
Don Quijote és Sancho hazatéréséről 374
Hetvenharmadik fejezet
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg
egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak 379
Hetvennegyedik fejezet
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról 384
Jegyzetek 393

Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Cervantes Saavedra műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Miguel de Cervantes Saavedra könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem