858.116

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 380 oldal
Sorozatcím: Iskolai könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Fülszöveg

A világirodalom ritka alkotásai közé tartoznak azok a művek, melyek évszázadok múltán sem vesztenek időszerűségükből, népszerűségükből, s mind a gyermek, mind a kamasz és felnőtt olvasók felejthetetlen élményei közé tatoznak. ezek közül talán a legizgalmasabb, legfantasztikusabb Cervantes közel négyszáz éves lovagregénye, a Don Quijote. La Macha bús képű bajnokáról és hűséges szolgájáról, Sanchoról mindenki ismer egy-két kacagtató, vagy szívet szorongató történetet: A földönjáró kicsi köpcös s a nem evilágban élő magas sovány azóta is a komikus irodalom kedvenc figurája.

Tartalom

Béjár hercegének7
Bevezető9
Első rész
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja17
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról23
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét29
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból?36
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik43
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a papa és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában (összefoglalva)48
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról49
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény55
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik 63
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott69
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között?73
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijotének s a többieknek?75
Marcela történetének vége s egyéb események75
Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események75
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral77
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet a várkastélynak képzelt?84
A bátor Don Quijote s jó fegyverbarátja számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt84
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotével, és egyéb elmondásra méltó kalandok83
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményről98
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja103
A nevezetes kalandról, melyben Mambrin sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek109
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni114
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Siera Morenában; ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja124
A Sierra Morenában történt kaland folytatása124
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchal lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését124
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában124
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben124
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt124
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből 124
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról 124
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményről124
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban?124
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés124
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása124
Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösboros-tömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége124
Újabb rendkívüli események a vendéglőban124
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok124
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról124
A rabszolga elbeszéli élete folyását124
A rabszolga történetének folytatása124
Mi történt a fogadóban, és más említésre méltó események124
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek131
A fogadóban történt hallatlan események folytatása141
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrin sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt150
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról158
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események166
A kanonok folytatja értekezését a lovagerényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról166
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről166
Ama tudományos vitatkozásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget167
Második rész
Ajánlás181
Előszó183
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről187
Ama parázs verekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más mulattató eseményekről 198
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote Sancho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott198
Sancho kielégítő választ ad Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események198
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről198
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete198
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény200
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea del Tobosónak látogatására odajárt207
Majd meglátjuk, miről szól210
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más éppoly nevetséges, mint valóságos események 214
A bátor Don Quijote különös kalandjáról "A halál udvara" kocsijával vagy szekerével223
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg224
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt231
Az erdő lovagjával történt kaland folytatása232
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója243
Mi történt don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal?245
Arról szól, hogyan ragadta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával245
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában vagy házában, és egyéb különös dolgok245
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben245
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása, és a szegény Basilio esete245
Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események245
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte245
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez259
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő, meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait260
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben270
Elmondja, ki volt Pedró mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna270
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa270
A bűvös sajkával történt híres kalandról270
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel273
Amelyben számos fontos dologról történik említés278
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események278
Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó278
Elmondja, hogyan derül ki, miként lehetne a varázs alól feloldandi a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja278
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól és más bámulatra méltó események278
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valamint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt278
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása278
Azt beszéli el, amit Duena dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról278
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét278
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el278
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége280
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának290
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban290
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia290
Annak folytatása, hogyan viselje magát Sancho Panza290
Mi történt Don Quijote és Dona Rodriguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események290
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával290
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének 290
Sanchso Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény290
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Bodrigueznek is hívnak290
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának290
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről290
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítjuk290
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodriguez komorna leányának védelmében290
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával290
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik290
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani290
Mi történt Don Quijotéval Barcelonában290
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság302
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul303
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép moriscói leány rendkívüli kalandja 305
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak307
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események312
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa vagy meghall, akinek felolvassák317
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja tölteni, és más jó és mulattató eseményekről322
Don Quijote sertéskalandja327
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során332
A hatvankilencedik után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez 338
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztukban 345
Don Quijote és Sancho hazatéréséről351
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak356
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról361

Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Cervantes Saavedra műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Miguel de Cervantes Saavedra könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha

Könyvtári könyv volt. A borító kissé kopottas, rajta jelölés látható, több lap foltos.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
1.230 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba