857.191

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Don Quijote

Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha

Szerző
Fordító
Grafikus

Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 876 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Fülszöveg

"don Quijote", a "Búsképű lovag" mulatságos története nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke is. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovagregényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a XVI. századvég, a XVII. századelő spanyol társadalmáról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetségesség az élet alkonyához közeledő feudális lovagvilágot: Bíron szavaival: "gúnykacajba fullasztja a spanyol lovagságot". Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi valósággal, saját képzelete teremtette álomvilágban él, elavult módszerekkel próbál kűzdeni a hibák ellen, ezért erényei hóborttá, bolondériává torzulnak, egyedül marad, különccé válik, legjobb szándékú tettei is komikumba fulladnak. De nem különb a sorsa a lovag fegyverhordozójának, Sancho Panzának sem, akit - minden hűsége, nyítszívűsége mellett is . Kapzsisága, hiszékenysége komikussá tesz.

Tartalom

Bevezető9
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja21
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról25
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét30
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból?35
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik40
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában44
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról50
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény54
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik61
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Pnaza folytatott65
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között?70
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek?76
Marcela történetének vége s egyéb események81
Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események89
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral97
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt?103
A bátor Don Quijote s jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt109
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok116
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről124
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja130
A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek141
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni150
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Sierra Morenában; ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja159
A Sierra Morenában történt kaland folytatása168
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését175
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában188
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben195
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt208
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből219
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról229
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről238
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban?246
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés252
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása267
Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösborostömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége282
Újabb rendkívüli események a vendéglőben289
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok296
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról304
A rabszolga elbeszéli élete folyását307
A rabszolga történetének folytatása313
A rabszolga történetének folytatása323
Mi történt még a fogadóban, és más, említésre méltó esemény337
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek343
A fogadóban történt hallatlan események folytatása351
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt358
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról364
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események371
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról379
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről385
Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quijote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről391
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek?396
Ama tusaskodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget400
Előszó az olvasóhoz415
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről?419
Ama parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más, mulattató eseményekről428
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote, Snacho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott432
Sancho kielégítő választ ád Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események438
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről442
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete447
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény452
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea de Tobosónak látogatására odajárt458
Majd meglátjuk, miről szól464
Azt mondja el, hogy iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos események468
A bátor Don Quijote különös kalandjáról A Halál udvara kocsijával vagy szekerével75
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg480
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt486
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása491
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója500
Mi történt Don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal?502
Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával509
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában vagy házában, és egyéb különös dolgok517
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben525
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilio esete531
Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események538
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte543
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani549
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez558
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait563
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben571
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna578
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa583
A bűvös sajkával történt híres kalandról587
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel592
Amelyben számos fontos dologról történik említés596
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események603
Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó614
Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja620
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól, és más bámulatra méltó események626
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valmint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt632
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása637
Azt beszéli el, amit Duena Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról639
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét644
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el646
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége650
Milyen tanácsokat adott Don Quijote a fegyverhordozójának, mielőtt Sancho átvette a sziget kormányzóságát, és más figyelemre méltó dolgok659
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának663
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban668
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza és hogyan kezdett el kormányozni676
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia682
Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza a kormányzóságban686
Mi történt Don Quijote és Dona Rodríguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események693
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával700
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a Duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének 709
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény716
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Rodrígueznek is hívnak723
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának729
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről734
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítják740
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodríguez komorna leányának védelmében746
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával750
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik754
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani763
Mi történt Don Quijotéval Barcelonába utaztában770
Mi történt Don Quijotéval, amior bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság780
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul783
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép morisco leány rendkívüli kalandja793
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak800
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események804
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák808
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja töltetni, és más, jó és mulattató eseményekről812
Don Quijote sertéskalandja816
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során820
A hatvankilencedik fejezet után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez824
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztokban830
Don Quijote és Sancho hazatéréséről835
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak839
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról843
Jegyzetek849

Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Cervantes Saavedra műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Miguel de Cervantes Saavedra könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem