A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új módon vagyunk egyház

A II. Vatikáni zsinat egyházszemlélete

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Márton Áron Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 404 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-9011-38-x

Fülszöveg

A II. Vatikáni zsinat Egyházunk életében igen nagy jelentőségű esemény. Dokumentumaiból az örök megújulásra késztető Szentlélek szól hozzánk. Most ez visszatérést jelent az Ősegyház által megélt Kommunió-egyházhoz. A Szentháromságos Egy-Isten megszentelt szeretetközössége az emberrel; ez az Egyház. A Zsinat eredményeként a katolikus Egyház öntisztítóan hántja le magáról a történelmi korok rárakódott hordalékait, melyek torzították az Ősegyház által megélt szeretetközösséget a Szentháromsággal.
A zsinati döntések meghozatala sem volt könnyű feladat. A Szentlélek küzdött az emberi megszokottsággal, kialakult történelmi szokásokkal és megrögződött gyakorlattal. Végül Ő lett az erősebb!
Ez a küzdelem a magyar Egyházban most zajlik. Sajátosan nehéz, örökölt körülmények között, a társadalmi súlyos gondok minden hátrányával nehezítve. A szerző, Mihályi Gilbert premontrei atya könyve széles körben, átfogóan ütközteti a felfogásokat, ismertet és sürgetve késztet a megújuló egyházi látásmód... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ (Arató László) 5
BEVEZETÉS 9
HOGY A LUMEN GENTIUM ÁTRAGYOGJON AZ EGYHÁZ ARCÁN (Mihályi Gilbert) 11
MILYEN EGYHÁZAT AKARUNK?
Egyházmodellünk - AII. Vatikáni zsinat egyházszemlélete 15
IGÉNY HITELESEBB EGYHÁZ UTÁN 17
A kereső bírálói - A keresés helyeslői, védelmezői
KRITIKA A MEGÚJULÁS SZOLGÁLATÁBAN 21
A kritika szerepe a mindennapokban - Kritika Egyházunk zsinati reformjáért
II. JÁNOS PÁL FELHÍVÁSA AZ EGYHÁZ HIBÁI ÉS
MULASZTÁSAI MEGVALLÁSÁRA ÉS MEGBÁNÁSÁRA 25
Nem térhetünk vissza a történelemben formálódott egyházmodellekhez
AZ EGYHÁZTAN KIALAKULÁSA
A bibliai egyházkép - és eltorzulása 29
AZ EGYHÁZTAN KIALAKULÁSA HOSSZÚ IDŐT VETT IGÉNYBE 31
A bibliai egyházképek az Isten és az ember élet- s szeretetkommúniójára és egyben a Krisztus-követők testvéri közösségére utalnak - A Szentírás egyházképe demokratikus elemeket tartalmaz - Az első egyházközösség demokratikus eljárást gyakorolt - Az Ősegyházban kialakul a hierarchia, Jézus szolgálatra küldi apostolait - A karizmák, a Szentlélek adományainak jelenléte - A bibliai egyházkép eltorzulása
A REFORMÁCIÓ ÉS A TRIENTI ZSINAT EGYHÁZTANA 45
A HITÚJÍTÁS KIHÍVÁSA 47
Reformtörekvések az egyházi élet megújításáért - Visszaélés az üdvösséget ígérő búcsúcédulákkal - Luther Márton egyháztani újításai
A TRIENTI ZSINAT VÉDEKEZŐ ÉS KIÁTKOZÓ MAGATARTÁSA 50
Az egyoldalú és elégtelen egyháztan - Az ellenreformáció feszültsége máig sem oldódott fel - A kölcsönös megbocsátás és a fennmaradt görcsök feloldása keresztény kötelesség
AZ EGYHÁZTANI MEGÚJULÁS KEZDETEI, MEGTORPANÁS AZ L VATIKÁNI ZSINATON 59
A MEGÚJULÓ EGYHÁZSZEMLÉLET ÚTÉPÍTŐI 61
AZ L VATIKÁNI ZSINAT AZ ELVILÁGIASODÁS KORÁBAN 63
Az I. Vatikáni zsinat a pápa egyházi jogállását tette hittétellé - A zsinati atyák megoszlottak a csalatkozhatatlanság kérdésében - Az I. Vatikáni zsinat munkájának kritikai kiértékelése - Simor János hercegprímás ellenzéki magatartása - Az egyháztan megújulása elmaradt
A II. VATIKÁNI ZSINAT (1962-1965)
Általános tudnivalók 73
AZ AGGIORNAMENTO - AZ „ÚJ PÜNKÖSD" ZSINATA 75
Nem mentési akció, hanem teljes hitéleti és szervezeti megújulás - Megőrzés és fejlesztés - A Szentlélek „beinjekciózta" az Egyházat - A Lélek ott és akkor fúj, ahol és amikor akar - Az aggiornamento a II. Vatikánum akarata, nem aktivisták ideája
A H. VATIKÁNI ZSINAT RÖVID TÖRTÉNETE 82
AII. Vatikáni zsinat teljesítménye - AII. Vatikáni zsinat jelentősége, jellegzetességei - Miért nem ítélte el a II. Vatikáni zsinat az ateista kommunizmust?
AZ EGYHÁZRÓL SZÓLÓ DOGMATIKAI KONSTITÚCIÓ TÖRTÉNETE 97
A VATIKÁNI ZSINAT MUNKATERVEZETÉNEK SORSA 99
Az Egyházról szóló dogmatikai konstitúció (Lumen Gentium) kialakulása
A E. VATIKÁNI ZSINAT MEGÚJULT EGYHÁZSZEMLÉLETE
A KOMMUNIÓ-EGYHÁZTAN 105
AZ EGYHÁZ LÉNYEGÉBEN MÉLYEBB VALÓSÁG,
MINT AMIT LÁTHATUNK ÉS MEGTAPASZTALHATUNK 107
Az Isten népének, a Kommúnió-egyháznak a fogalma mélyebb, egészebb, hitelesebb bibliai önismeret - Mit jelent Isten népe? - Az Isten és az ember szövetségét, közösségét - Isten szövetségi népe a Szentháromságos Szeretet-kommúnió erejében létezik - A Kommúnió-egyház Isten népe Szentháromságos Szeretközösségének földi megtestesülése - II. János Pál pápa: a Kommúnió-egyháztan a központi irányító eszme - Miért nem Krisztus Misztikus Teste lett a II. Vatikáni zsinat megújult egyházszemlélete?
ISTEN SZÖVETSÉGI NÉPE
1. Szeretetközösség a Szentháromságos Egy-Istennel 117
AZ EGYHÁZ A KINYILATKOZTATÁSBAN KERESTE, SZEMLÉLTE ÖNMAGÁT 119
A bibliai egyházképek világosan jelzik az Egyház benső valóságát, az Isten és az ember élet- és szeretetközösségét - Az Isten népe a Szentháromságos Egy-Isten szeretet-misztériuma - Isten szövetségi népe: „Én vagyok a ti Istenetek, ti vagytok az én népem" - Az Isten és az ember szeretet-közössége a szövetségkötésben
ISTEN SZÖVETSÉGI NÉPE
2. A földön zarándokló Krisztus-közösség az Istennel és egymással való kommunióba gyűjtés szolgálatában 129
AZ EGYHÁZ ISTEN NÉPE TÖRTÉNELMI ÉS EMBERI MEGJELENÉSE 131
Isten népe a Szentháromsággal való szeretetközösség és a földi Egyház elválaszthatatlan egysége - Isten népe szentsége, azaz jele és közvetítője Isten üdvözítő szeretetének - Az Egyház Isten szövetségi népe Krisztusban, gyülekezete azoknak, akik hisznek és megkeresztelkednek - Isten népe közösség Krisztussal és Krisztusban egymással - Isten népe testvériség, nem piramis módra tagolt osztálytársadalom - Ha Isten népe közösség, akkor közösség módjára éljen és működjön - Engedelmesség, alattvalók, közösség - Isten népe ott van, ahol élő, eleven az Istennel megélt kommúnió
ISTEN SZÖVETSÉGI NÉPE A KOMMÚNIÓBAN JÖN LÉTRE S CSAK BENNE LÉTEZIK 163
ISTEN NÉPE ÉS A KOMMÚNIÓ EGY ÉS UGYANAZ, NEM KÉT KÜLÖNBÖZŐ VALÓSÁG 165
A VILÁGI HÍVŐK ISTEN NÉPÉNEK TELJES JOGÚ TAGJAI 169
HOSSZÚ ÉVSZÁZADOKON ÁT AZ EGYHÁZ KLÉRUS-LAIKUS OSZTÁLYTÁRSADALOMRA TAGOZÓDOTT 171
Az elkülönülés okai - A klerikalizmus hatása: a világi hívők a klerikusok alattvalói - A II. Vatikáni zsinat visszaállította a világi hívőknek az Egyházban azt a helyét és hivatását, ami megillette őket kezdettől fogva - Mi megkereszteltek mindnyájan vagyunk az Egyház - Isten népe a megkereszteltek alapvetően egyenjogú közössége Jézus Krisztusban - Az életszentség közös hivatása az Isten népének - Isten népe „papi nép", - azaz minden tagja részesedik Jézus Krisztus papi, prófétai és királyi hivatásában - Egy az Egyház, egy a missziója, és ebben a küldetésben az egész Isten népe felelős együttműködéssel vesz részt - A szolgálatok különfélék, de egymást kiegészítők, és nem bontják meg Isten népe alapvető egységét
AZ APOSTOLKODÁS - „MENJETEK SZŐLŐMBE DOLGOZNI" 189
A TÁRSADALOM MEGÚJÍTÁSA KRISZTUSBAN - A HÍVŐK APOSTOLKODÁSA A VILÁGBAN 191
Az apostolkodás kiterjed az Egyháznak mind benső életére, mind a világban való missziójára - A világi hívek apostolkodásának fő tevékenységi területe a világ - Magyar tapasztalat - a Licenciátus - A világiak apostolkodása nem Actio Catholica - A világi hívők felkészülése az apostolkodásra - A felkészülés néhány alapvető követelménye
A PAPSÁG FELKÉSZÜLÉSE A LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATRA 211
A PAPSÁGRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS ALAPVETŐ SZEMPONTJAI 213
A pap és a hívek viszonya - A „közös mű"-ben munkatársak - A plébánia - Az összehívottak és összegyűltek közössége Krisztus Jézusban - A Plébánia - Nem intézmény, hanem a Krisztus-követők szeretet- közössége - A plébános - A Jézus-közösség építője - A megújuló közösségi lelkipásztorkodás - A plébánia a zsinati megújulás központja - A papnélküli, szentmisenélküli vasárnap - A plébániavezetés modelljei
HIERARCHIA - AZ EGYHÁZVEZETÉS SZOLGÁLATA 245
HIERARCHIA - AZ EGYHÁZVEZETÉS SZOLGÁLATA 247
A „hierarchia" szó értelme és eredete - Az egyházvezetés szolgálatának kialakulása az Ősegyházban - Az egyházi tisztségviselők az apostoli kor után - Egyházi szolgálatok a EL Vatikáni zsinaton - Az egyházi szolgálatban kiemelkedő helyet foglal el a püspök - Az egyházi szolgálatban a püspök munkatársa a presbiter - A papság szentlelkes dimenziója - A diakonátus - Az egyházvezetés hierarchikus, az egész Egyház pedig karizmatikus és közösségi jellegű
KOLLEGIALITÁS - A MEGÚJULT EGYHÁZ VEZETÉS 277
A KOLLEGIALITÁS TÁRSAS, EGYÜTTES ÉS TESTÜLETI VEZETÉST JELÖL 279
A kollegiális egyházvezetés történelmi eltorzulása - Az elvilágiasodásban semmi helye sincs a kollegialitásnak - Egyházfejedelem vagy lelkipásztor - Hogyan maradhatott meg az egyházvezetés nem egyszer botrányos elkorcsosulása hosszú századokon át? - A kollegialitás a II. Vatikáni zsinaton - A megújuló egyházvezetés együttes szolgálat - II. János Pál - Az Egyház nem hatalmi, hanem szolgálati közösség - Megyéspüspökök a megújuló egyházvezetésről - A kollegialitás és a hierarchikusan tagolt egyházi tisztségviselők egyházvezetése - A kollegialitás elvének nem szabad csak papíron maradnia
A KOMMÚNIÓ MEGÉLÉSÉNEK KOLLEGIÁLIS STRUKTÚRÁI
A közösségi egyházvezetés 299
KOLLEGIALITÁS - A MEGÚJULÓ EGYHÁZVEZETÉS 301
A kollegiális struktúrák a Kommúnió-egyház szolgálatában
AZ APOSTOLI KOLLÉGIUM 304
Kollegialitás a pápa és a püspökök között - Hogyan egyeztethető össze a Primátus a kollegialitással? - A pápaválasztás nem a püspöki kollégiumot illetné meg? - Mi a katolikus magatartás, amikor a pápai tévedhetetlenséget a rendes tanítóhivatal megnyilatkozásaira is igyekeznek kiterjeszteni? - Miért nem vehet részt a püspök kiválasztásában Isten népe? - A püspök ideális zsinati képe és a valóság
AZ EGYETEMES ZSINAT 314
A kollegiális tanácsadás a Kommúnió-egyház életében való cselekvő részvétel
A PÜSPÖKI SZINÓDUS 321
AZ EGYHÁZMEGYEI ZSINAT 324
Az egyházmegyei Papi Szenátus - Az egyházmegyei Lelkipásztori Tanács - A Plébániai Lelkipásztori Tanács a plébánia közösségi lelkiéletének szolgálatában - A II. Vatikáni zsinat a közös szolgálat dialógusáért - A Plébániai Lelkipásztori Tanács - Az üdvösség ismeretére tanítod népét - A Plébániai Gazdasági Tanács
AZ EGYHÁZ MISSZIÓJA A VILÁGBAN 349
AZ EGYHÁZ ÉLETTERE A VILÁG, A TÁRSADALOM 351
Mi ez a Világ, amelyben az Egyház küldetését szolgálja - A Világ helyzete a XX. század végén - A magyar valóság - A magyar egyház állapota
A TÁRSADALOMMAL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ FELTÉTELE A KOMMÚNIÓ BELSŐ MEGÉLÉSE 359
Az Egyház küldetése: üdvösségközvetítés - Az Egyház az emberi előrehaladás szolgálatában - Az Egyház híveiben van jelen és szolgál a társadalomban - A világi hívők keresztény szolgálata a közéletben
A MEGÚJULÓ EGYHÁZ FEJLŐDÉSÉNEK GONDJAI 373
AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSA NINCS NEHÉZSÉGEK NÉLKÜL 375
Egyetemes- és a helyi Egyház centralizmus-szubszidiaritása- Az inkultúráció a helyi egyházak jogos sajátossága - A karizmák nélkülözhetetlenek az Egyházban - Az egyházjog szerepe a Kommunió-egyházban - Az ökumenizmus lehetőségei, távlatai - A nők helyzete az Egyházban - Evangelizálás - „Keresztény Európa" - Isten szövetségi népe földi zarándok közösség, úton a keresztény remény eszkatológikus beteljesedése felé
BEFEJEZÉS 393
Mit ér a Krisztus-hívők hite, vallásossága?
FÜGGELÉK 398
TARTALOMJEGYZÉK 399

Mihályi Gilbert

Mihályi Gilbert műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Mihályi Gilbert könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Új módon vagyunk egyház Új módon vagyunk egyház

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.240 Ft
860 ,-Ft 30
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Új módon vagyunk egyház
Állapot:
1.240 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba