766.774

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék)

Dokumentumgyűjtemény/1917-1922

Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 585 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom valóra váltotta a dolgozók évszázados reményeit, véget vetett az ember ember által való kizsákmányolásának, mindennemű társadalmi és nemzeti elnyomásnak, megvalósította a szocializmus, a béke, az egyenlőség és a népek közötti barátság magasztos eszméit. Az októberi forradalom fordulópontot jelentett a nemzetközi munkásmozgalom történetében, fokozta a munkásosztály harckészségét és szervezettségét, erősítette a dolgozók nemzetközi szolidaritását.
Október napjai, ahogyan John Reed találóan mondotta, megrengették az egész világot. Nem véletlen tehát, hogy a fiatal szovjetköztársasággal szemben felsorakoztak a földesurak és a tőkések, a cári tábornokok és az imperialista hatalmak kormányai. Ám kudarccal végződtek a világreakciónak mindazok a kísérletei, amelyekkel visszafelé akarták forgatni a történelem kerekét, mert "A régi világgal, a nemzeti elnyomás, a nemzeti viszálykodás vagy a nemzeti elkülönülés világával a munkások szembeállítják az új... Tovább

Tartalom

Előszó7
A magyar hadifoglyok helyzete az 1917 februári forradalom után, és az oroszországi dolgozók forradalmi harcával való szolidaritásuk erősödése (1917 április-október)
Lenin "A proletariátus feladatai a jelenlegi forradalomban" című tézisei (1917. április 4-5)59
Kun Béla levele az OSZDMP tomszki bizottságának (1917. április 12)61
Ligeti Károly beszéde az ivanovo-voznyeszenszki május 1-i gyűlésen (1917. április 18)62
Kun Béla cikke a februári forradalomról a "Novaja Zsizny" című tomszki lapban (1917. április 22.)64
A hadifoglyok képviselőjének beszéde Jaroszlavl város munkásküldöttei szovjetjének ülésén (1917. április 22.)65
A "Vperjod" című lap közleménye a dél-uráli gyárakban dolgozó hadifoglyoknak május 1. megünneplésében való részvételéről (1917. április 22-26)66
A "Proletarij" című lap tudósítása a hadifoglyok május 1-i moszkvai tüntetéséről (1917. április 27.)67
A Michelson-féle szudzsenszki bányákban dolgozó hadifoglyok bizottságának levele a munkás- és katonaküldöttek szovjetjének a szocializmusért harcoló orosz proletariátus iránti szolidaritásról (1917. június 2.)68
A. Kollontaj cikke a "Pravdá"-ban a bolsevik pártnak az Oroszországban levő hadifoglyokkal kapcsolatos politikájáról (1917. június 3.)69
A "Znamja Revoljucii" tudósítása a szibériai hadifogolygyűlésekről, amelyek a Németországban és Ausztria-Magyarországon levő orosz hadifoglyok helyzetének javítását követeltél (1917. június 4.)72
Tudósítás a Csuszov-gyári munkások 1918. június 18-i, az ideiglenes kormány népellenes politikája ellen tiltakozó tüntetéséről, amelyen hadifoglyok is részt vettek (1917. június 29.)74
Ligeti Károly levele Bresztovszky Edének Magyarországra arról, hogy milyen hatást gyakorolnak az oroszországi forradalmi események a magyar hadifoglyokra (1917. augusztus 29.)75
Melcher volt hadifogoly alezredes jelentése Kun Béla és más internacionalisták forradalmi tevékenységéről (1917. szeptember 20.)76
A magyar internacionalisták részvétela a szovjethatalom győzelméért és megszilárdításáért vívott harcban. A magyar hadifoglyok politikai aktivitásának fejlődése. A magyar kommunista csoportmegalakulása az OK8B)P központi bizottsága mellett (1917 október-1918 április)
A Petrográdi Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetje mellett működő Forradalmi Katonai Bizottság felhívása Oroszország polgáraihoz a szocialista forradalom győzelméről (1917. október 25.)81
A II. összoroszországi szovjetkongresszus dekrétuma a békéről (1917. október 26.)81
A szovjet kormány rádiógramja Ausztria-Magyarország kormányának a fegyverszünetről (1917. november 18.)84
A Kremencsugi Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetjének határozata a hadifoglyok körében végzendő politikai munkáról (1917. november 25.)85
Ligeti Károly levele a "Népszava" szerkesztőségéhez az októberi forradalomnak a hadifoglyokra gyakorolt hatásáról (1917. december 5.)86
Az omszki magyar hadifoglyok üdvözlik és testvéri szolidaritásukról biztosítják a szovjet kormányt (1917. december 8.)86
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság, a Petrográdi Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetje és más forradalmi szervezetek felhívása a világ dolgozóihoz, hogy harcoljanak a békéért és a népek önrendelkezési jogáért (1917. december 8.)88
Az "Armija i flot rabocsej i kresztyanszkij Rosszii" című lap felszólítja a frontkatonákat, hogy vigyék ki a frontra a békedekrétum idegen nyelven kinyomtatott példányait és terjesszék azokat az ellenfél csapatai körében (1917. december 13.)90
A "Nemzetközi Szocialista" című lap tudósítása a hadifoglyok december 3-án (16-án) Moszkvában lezajlott nagygyűléséről (1917. december 14.)90
A "Nemzetközi Szocialista" című lap szerkesztőségi felhívása a magyar dolgozókhoz, hogy szervezkedjenek és induljanak harcba a békéért és Magyarország szocialista átalakításáért (1917. december 4.)94
Az "Izvesztyija VCIK" cikke az Oroszországban levő hadifoglyok helyzetéről, s feladataikról a világ dolgozóinak összefogásáért vívott harcban (1917. december 15.)95
A moszkvai katonai körzet helyettes parancsnokának nyilatkozata arról, hogy a hadifoglyoknak jogot ad a szakmai és politikai szervezkedésre (1917. december 15.)98
A "Nemzetközi Szocialista" című lap közleménye arról, hogy Petrográdon 1917. december 16-án (29-én) megalakult a hadifoglyok szervezete (1917. december 19.)99
Részlet az Omszki Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetje elnökségének üléséről készült jegyzőkönyvből a magyar szociáldemokraták ideiglenes pártbizottságának megalakításáról (1917. december 31.)102
Glósz Pálnak, a volt I. honvéd gyalogezred önkéntes tizedesének nyilatkozata arról, hogy megszakítja kapcsolatait az omszki táborban levő tisztekkel és belép a Szociáldemokrata Pártba (Legkorábban 1917. december 31.)102
Ligeti Károly "Foglyok" (Plennije) című cikke a "Revoljucionnaja Miszl" című lapban (1918. január 9.)103
A "Revoljucionnaja Miszl" című lap közleménye az omszki magyar hadifoglyok 1918. január 8-i (21-i) gyűléséről és arról a határozatukról, hogy megvédik a szovjethatalmat (1918. január 16.)104
A szimbirszki hadifoglyok képviselőinek tanácskozása elhatározza az internacionalista-szocialisták szövetségének megalakítását (1918. január 26.)106
Részlet a Barnauli Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetje Végrehajtó Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyvből; a hadifoglyok megszervezéséről (1918. január 27.)107
A "Forradalom" szerkesztősége üdvözli az Omszki Munkás-, Katona- és Parasztküldöttek Szovjetjét (1918. január 28.)107
A "Der Völkerfrieden" tudósítása a tveri osztrák-magyar és német hadifoglyok 1918. január 1-én (14-én) az imperialista háború ellen rendezett tömeggyűléséről (1918. január 30.)108
Tudósítás a cseljabinszki internacionalista hadifoglyok szociáldemokrata szervezetének 1918. január 28-án (február 10-én) történt megalakulásáról (1918. január 31.)110
A Magyar Szociáldemokrata Munkáspárt omszki szervezetének közgyűlése az Omszki Munkás- és Katonaküldöttek Tanácsa magyar tagjainak megválasztása tárgyában. Jegyzőkönyv (1918. február 17.)111
A "Nemzetközi Szocialista" című lap közleménye arról, hogy 1917. február 17-én Petrográdon megalakult a hadifoglyok forradalmi központja és más helyeken is internacionalista szervezetek keletkeznek (1918. február 19.)112
Reiner Károly cikke a "Znamja Revoljucii" című lapban a tomszki hadifoglyok forradalmi mozgalmáról s a német és osztrák-magyar imperialista követelések elleni tiltakozásukról (1918. február 19.)113
A "Pravda" tudósítása a petrográdi hadifoglyok gyűléséről, amelyen a fegyverszünetnek Németország részéről történt megsértése miatt tiltakoztak (1918. február 21.)116
Az Acsinszki Munkásküldöttek Szovjetjének távirata az OSZFSZK Népbiztosai Tanácsának arról, hogy Acsinszkban létrehozták az osztrák, német és magyar katonaküldöttek szovjetjét (1918. február 24.)117
Kivonat a moszkvai és Moszkva területe munkás-, katona- és paraszküldöttek szovjetje elnökségének hadifoglyok agitációs osztagainak megszervezéséről szóló határozatából (1918. február 26.)118
A. Bonde grófnak, a dán nagykövetség megbizottjának jelentése a petrográdi dán misszióhoz az omszki táborban levő forradalmi beállítottságú hadifoglyokról (Legkésőbb 1918. február )118
A tveri internacionalista hadifogoly-bizottság jelentése tevékenységéről (1918. március 7.)120
Czégely Istvánnak, az izsevszki hadifogoly-szervezet elnökének levele a "Nemzetközi Szocialista" című lap szerkesztőségéhez csoportjukról és a kapcsolatok kiépítéséről (1918. március 9.)121
A moszkvai katonai körzet hadifogoly-bizottságának közleménye a magyar hadifoglyok gyűléséről (1918. március 13. előtt)122
A zlatouszti magyar hadifoglyok levélben segítséget kérnek a moszkvai hadifogoly-bizottságtól szervezetük megalakításához (1918. március 17.)123
Camitz ezredesnek, a dán misszió hadifogolyügyi megbízottjának jelentése a pétervári dán követségnek az omszki táborban levő magyar hadifoglyok forradalmi mozgalmáról (1918. március 20.)124
A "Szoldat, Rabocsij i Kresztyanyin" című lap közleménye arról, hogy Szamarában 1918. március 19-én megjelent az "Ébredés" című magyar nyelvű lap (1918. március 21.)127
A magyar kommunista csoport levele az OK(b)P Központi Bizottságához a csoport megalakulásáról (1918. március 25.)128
Hochfelder Lipótnak, a Novocserkasszki Munkás- és Kozákküldöttek Szovjetje mellett működő hadifogoly-iroda tagjának levele a moszkvai hadifogoly-bizottsághoz a helybeli internacionalisták forradalmmi tevékenységéről (1918. március 28.)129
A "Zabajkalaszkij Rabocsij" című lap tudósítása a március 25-én Csitában és március 26-án Pescsankában tartott hadifogolygyűlésről (1918. március 29.)130
Az "Izvesztyija VCIK" közleménye a moszkvai szociáldemokrata internacionalista hadifogoly-bizottság munkájáról (1918. március 30.)132
A tveri hadifogoly-bizottság beszámolója a kormányzósági hadifogoly-kongresszusról, amely tiltakozott a német és osztrák-magyar kormánynak az orosz hadifoglyokkal szemben tanúsított embertelen bánásmód ellen (1918. március 31 után)133
A kommunista emigránsok orenburgi nemzetközi bizottságának levele Leninhez a bizottság megalakulásáról és tevékenységéről (1918. április 1.)135
A magyar kommunista csoport "Szociális Forradalom" című lapja első számának szerkesztőségi cikke a csoport céljairól (1918. április 3.)136
Az OK(b)P magyar csoportjának levele munkaprogramjáról az OK(b)P Központi Bizottságához (1918. április 4.)137
A moszkvai katonai körzet szociáldemokrata-internacionalista hadifogoly-bizottságának ajánlása Moszkva város Rogosszkja akerületének katonai bizottságához, több elvtársnak a Vörös Hadseregbe való fölvételét illetőleg (1918. április 6.)141
A "Világszabadság" című lap közleménye helyi nemzetközi hadiifogoly-csoportok és szervezetek keletkezéséről (1918. április 7.)141
A "Znamja Revoljucii" című lap közleménye a kazanyi hadifogoly-szervezet bizottságának munkájáról (1918. április 7.)142
Az országos hadifogoly-kongresszus szervező bizottságának távirata az OK(b)P szimbirszki kormányzósági bizottságához a kongresszusi küldöttek megválasztásának rendjéről (1918. április 8.)145
Az uráli Nemzetközi Szociáldemokrata Hadifoglyok Egyesületének megbízólevele a moszkvai kongresszusra delegált 10 küldött részére (1918. április 8.)146
A tocki hadifogoly-bizottság mandátuma a moszkvai kongresszusra megválasztott két küldött részére (1918. április 9.)147
A "Vlaszty truda" című lap közleménye arról, hogy az I. omszki nemzetközi proletárosztag internacionalistáinak megadták az orosz állampolgárságot (1918. április 10.)147
A tveri hadifogoly-bizottság megbízólevele Kun Bélának a moszkvai országos hadifogoly-kongresszusra (1918. április 12.)148
A tveri hadifogoly-bizottság megbízólevele Szamuely Tibornak a moszkvai országos hadifogoly-kongresszusra (1918. április 12.)148
A Turkesztán határterületi Népbiztosok Tanácsának igazolása egy hadifogolycsoport részére arról, hogy joguk van szabadon letelepedni Turkesztán határterületen (1918. április 13.)148
A "Krasznojarszkij Rabocsij" című lap tudósítása az osztrák, magyar és lengyel hadifoglyok 1918. március 19-i verhnyeugyinszki gyűléséről (1918. április 13.)149
A Muromi Munkás-, Katona- és Paraszküldöttek Szovjetjének mandátuma a moszkvai hadifogoly-kongresszus 10 küldötte részére (1918. április 13.)150
A "Pravda" tudósítása a moszkvai országos hadifogoly-kongresszus küldötteinek gyűléséről (1918. április 16.)151
Az oroszországi forradalmi hadifogoly-bizottság felhívása a hazatérő hadifogoly munkásokhoz és parasztokhoz (1918. április 18.)154
Az osztrák-magyar kormány Hadügyminisztériumának memoranduma Szovjet-Oroszországnak, amelyben követeli, hogy vessenek gátat a hadifoglyok forradalmi mozgalmának (1918. április 19)156
Az országos hadifogoly-koongresszus levele a Munkás- és Parasztküldöttek Szovjetjei Központi Végrehajtó Bizottságának arról, hogy a kongresszus megválasztotta a külföldi dolgozók nemzetközi szocialista szervezetének Országos Központi Végrehajtó Bizottságát (1918. április 19.)158
A "Petrogradszkaja Pravda" közleménye a moszkvai országos hadifogoly-kongresszus munkájáról (1918. április 23.)159
A "Znamja Revoljucii" című lap közleménye a Szretyenszkben levő hadifoglyok 1918. március 31-i nagygyűléséről (1918. április 24.)160
Tudósítás az uráli Nemzetközi Szociáldemokrata Hadifoglyok Egyesülete 1918. április 7-8-án Jekatyerinburgban tartott első területi értekezletéről (1918. április 25.)161
Jelentés a külföldi munkások és parasztok nemzetközi szocialista szervezete központi végrehajtó bizottságának 1918. április 18. és 25. közötti tevékenységéről (1918. április 26.)164
A "Szociális Forradalom" cikke leleplezi az Oroszországban levő hadifoglyok forradalmi mozgalmának jellegével kapcsolatos burzsoá propagandát (1918. április 27.)166
Tudósítás a "Vlaszty Truda" című lapban a szibériai internacionalista hadifoglyok irkutszki kongresszusának munkájáról (1918. április 28.)168
A "Welt-Revolution" című lap közleménye a rosztov-na-donui és a tomszki hadifogoly-szervezet megalakulásáról és tevékenységéről (1918. április 29.)170
Rabinovits József cikke a "Forradalom"-ban a moszkvai országos hadifogoly-kongresszus munkájáról (1918. május 1.)174
A "Szociális Forradalom" felhívása május 1. alkalmából (1918. május 1.)177
Az osztrák-magyar Hadügyminisztérium körlevele az Oroszországban élő hadifoglyok forradalmi mozgalmáról és a bolsevizmus elleni harc módszereiről (1918. május 7.)179
Részlet az orosz fogságból hazatért Schweitzer István főhadnagy vallomásából az Oroszországban levő magyar hadifoglyok forradalmi tevékenységéről 81918. május 9.)184
J. Bograd cikke a szibériai hadifoglyoknak az orosz forradalmat támogató megmozdulásairól (1918. május 11.)185
A "Világszabadság" közleménye a penzai hadifoglyoknak a május 1-i ünnepen való részvételéről (1918. május 12.)187
Ember Lajos "Miért nevezzük magunkat kommunistáknak?" című cikke a "Világforradalom"-ban (1918. május 15.)188
A külföldi munkások nemzetközi szervezeteinek szibériai kongresszusán elfogadott pártprogram (1918. május 15.)190
A berezovkai internacionalista hadifogoly-bizottság levele a "Szociális Forradalom"-nak a hadifoglyok forradalmi mozgalmáról (1918. május 15.)193
Az OK(b)P Asztrahany kormányzósági bizottsága mellett szervezett magyar csoport alakuló gyűlésének jegyzőkönyve (1918. május 18.)195
A "Welt-Revolution" című lap közleménye a Nyizsnyij Novgorod-i hadifogoly-szervezet megalakulásáról és tevékenységéről (1918. május 23.)197
Az "Izvesztyija VCIK" közleménye az 1918. május 24-én Moszkvában lezajlott magyar hadifogolygyűlésekről (1918. május 25.)198
A "Pravda" közleménye a moszkvai internacionalista hadifoglyok színházi előadásáról (1918. május 29.)199
Részlet Groó Gyula őrnagynak az osztrák-magyar vezérkarhoz benyújtott jelentéséből, amelyben beszámol a Tomszk melletti táborokban levő hadifoglyok politikai mozgalmáról (1918. június 4.)199
A magyar kommunisták szerepe a hadifoglyok forradalmi nevelésében és mozgósításukban a szovjethatalom védelmére a külföldi intervenciósok és a belső ellenforradalmárok támadásának kezdetén (1918 május-október)
Megbízólevél Veres Sándor és Clemens Dimter részére külföldi önkénteseknek a Vörös Hadseregbe való toborzására és agitációs munkára (1918. június 7.)203
Közlemény az uráli Nemzetközi Szociáldemokrata Hadifoglyok Egyesületének második területi értekezletéről (1918. június 9.)203
Az OK(b)P magyar csoportja engedélyt kér az OSZFSZK Hadügyi és Tengerészetügyi Népbiztosságától nemzetközi osztag szervezésére (1918. június 10.)206
A Külügyi Népbiztosság jegyzéke az antantországok Moszkvában akkreditált képviselőihez a csehszlovák lázadás ügyében (1918. június 12.)207
Az OK(b)P Külföldi Csoportjai Föderációjának felhívása a külföldi dolgozókhoz: keljenek a szovjetköztársaság védelmére (1918. június 16.)208
Részlet Némethy Lajos magyar kommunista leveléből az OK(b)P magyar csoportjához, a hazatérő hadifoglyok körében végzett agitációs munkáról (1918. június 24.)210
A "Voronyezsszkij Krasznij Lisztok" című lap közleménye arról, hogy az OK(b)P kazanyi kormányzósági bizottsága mellett megalakult a német és magyar kommunisták szekciója (1918. július 5.)212
Kun Béla és Pór Ernő felszólalása a külföldi kommunisták képviseletében Ukrajna Kommunista Pártjának I. kongresszusán (1918. július 5.)212
A külföldi munkások és vöröskatonák szibériai kommunista szervezetének felhívása az orosz munkásokhoz, amely leleplezi az internacionalistákkal kapcsolatos ellenforradalmi koholmányokat (1918. április 15. és július 10. között)213
Kun Béla cikke a "Pravdá"-ban: "Az osztrák-magyar militarizmus bestialitása" (1918. július 13.)215
Az Osztrák-Magyar Hadügyminisztérium válasza Vinzenz Malik osztrák alsóházi képviselőnek az Oroszországban élő hadifoglyok helyzetével kapcsolatban föltett kérdéseire (1918. július 13.)217
A moszkvai katonai körzet biztosának parancsa, amelyben utasítja Moszkva valamennyi katonai biztosát, hogy működjenek együtt azokkal a személyekkel, akik Kun Béla aláírásával ellátott megbízólevelet mutatnak fel (1918. július 25.)222
Szamuely Tibor "A mi háborúnk" című cikke a "Szociális Forradalom"-ban (1918. július 27.)222
Részlet Leninnek az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottsága, a Moszkvai Szovjet, a moszkvai üzemi bizottságok és szakszervezetek együttes ülésén elmondott beszédéből (1918. július 29.)224
Az OSZFSZK Legfelsőbb Katonatanácsának közlekedési osztályvezetője értesíti a Központi Hadifogoly- és Menekültügyi Kollégiumot a hadifogoly munkászászlóaljak megalakulásáról (1918. augusztus 10.)225
Karikás Frigyes és Szabó Sándor levele az OK(b)P magyar csoportjának a fronton folyó agitációs munkáról (1918. augusztus 21.)226
A Központi Hadifogoly- és Menekültügyi Kollégium tájékoztató irodájának közleménye arról, hogy az osztrák-magyar foglyok nem kívánnak hazatérni (1918. augusztus 29.)227
Az OK(b)P magyar csoportjának jelentése az OK(b)P Központi Bizottságához az 1918. augusztus folyamán végzett munkáról (1918. szeptember 4.)228
A keleti front főhadiszállása politikai osztályának átirata az OK(b)P Központi Bizottságához a magyar hadifoglyok körében folyó agitációról és forradalmi irodalom terjesztéséről (1918. szeptember 6.)230
Jegyzőkönyvi feljegyzések a kokandi internacionalista hadifoglyok helyi pártszervezetének bizottsági üléseiről és taggyűléseiről (1918. augusztus 25-szeptember 15.)230
Internacionalista agitátorok naplója Tambov kormányzóságban végzett munkájukról (1918. augusztus 25-szeptember 29.)233
A Külföldi Munkások és Parasztok Nemzetközi Forradalmi Szocialista Szervezete központi végrehajtó bizottságának jelentése 1918. április 19. és szeptember 30. között végzett munkájáról (1918. szeptember 30. után)238
A "Szocialista Forradalom" közli a troicki magyar internacionalisták nyilatkozatát a Lenin élete ellen elkövetett ellenforradalmi merénylettel kapcsolatban 81918. október 5. előtt)243
A "Szociális Forradalom" közleménye az OK(b)P Külföldi Csoportjai Föderációjának üléséről (1918. október 9.)244
Megbízólevél Jakabffy Lajos és Harkay Imre vöröskatonák részére, hogy utazzanak agitációs munkára az észak-kaukázusi front vezérkarához (1918. október 17.)244
A 3. asztrahanyi nemzetközi zászlóalj üdvözlő távirata az OK(b)P Külföldi Csoportjai Föderációjának az októberi forradalom évfordulója alkalmából (1918. október 23.)245
A magyar internacionalisták politikai szervezetei s azok forradalmi tevékenysége 1918 novemberétől 1919 márciusáig
A Külföldi Csoportok Központi Föderációjának levele egy volt hadifoglyokból álló csoporthoz, amelyben támogatásáról biztosítja vörös fegyveres osztag alakításával kapcsolatos kezdeményezésüket (1918. november 2.)249
A Magyarországról származó kommunisták (volt hadifoglyok) 1918. november 4-i moszkvai értekezletének határozatai a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakításáról, az internacionalista vöröskatonákról és a további oroszországi propagandamunkáról 81918. november 4.)250
Az OK(b)P szaratovi magyar csoportjának felhívása a hadifoglyokhoz hazatérésük alkalmából (1918. november 9. után)252
A "Pravda" közleménye a voronyezsi hadifoglyok tüntetéséről az oroszországi és a németországi forradalom mellett (1918. november 12.)253
A Turkesztáni Köztársaság Központi Végrehajtó Bizottságának rendelete arról, hogy a volt hadifoglyokkal kapcsolatos összes ügyek intézését át kell adni a külföldi munkások és parasztok pártszervezeteinek (1918. november 12.)254
A "Szociális Forradalom" cikke forradalmi harcra buzdítja a hazainduló hadifoglyokat (1918. november 13.)254
Az asztrahanyi hadifogolytábor közgyűlésének jegyzőkönyve a külföldi katonatanács megalakításáról (1918. november 14.)257
A "Voronyezsszkij Krasznij Lisztok" közleménye a szaratovi osztrák és magyar hadifoglyok 1918. november 11-i tüntetéséről (1918. november 15.)258
A Szovjet-Oroszországban tartózkodó volt osztrák-magyar alattvalók szovjetjének levele a Központi Hadifogoly- és Menekültügyi Kollégiumnak arról, hogy a szovjet átvette az osztrák-magyar alattvalók képviseletét (1918. november 23.)258
A "Privolzsszkaja Pravda" című lap közleménye arról, hogy 1918. november 19-én Szamarában megalakult az osztrák-magyar munkás- és katonaküldöttek szovjetje (1918. november 25.)260
Felhívás az Ukrajnában élő német és osztrák-magyar katonákhoz (1918. november)260
Jelentés az OK(b)P Külföldi Csoportjai Caricini Föderációjának 1918-ban végzett tevékenységéről (1918. december 2.)263
Az Asztrahanyban lévő magyar vöröskatonák közgyűlése követeli, hogy aktívan harcolhassanak a nemzetközi ellenforradalom ellen és kommunista sejtet szervezhessenek (1918. december 17.)267
Jelentés az OK(b)P magyar csoportjának 1918 novemberi tevékenységéről 81918. december)267
Jelentés az OK(b)P Külföldi Csoportjai Föderációjának 1918-ban végzett tevékenységéről (Részlet) (1918 december)270
A Turkesztáni Köztársaság kormányának távirata a volt hadifoglyok andizsani bizottságának arról, hogy a Malleson angol tábornokkal folytatott tárgyalásokról szóló híresztelések minden alapot nélkülöznek (1918. január 30.)274
A "III. Internacionálé" nevű szimbirszki hadifogolyszervezet jelentése 1918-ban végzett tevékenységéről (1919 január)274
A "Szociális Forradalom" cikke a kommunista sejtek alakításáról a Vörös Hadsereg nemzetközi alakulatainál (1919. február 5.)278
Az orenburgi kommunista internacionalisták szervezete az ellenforradalom elleni harcra szólítja fel a volt hadifoglyokat (1919. február 15.)279
Részlet Leninnek az OK(b)P VIII. kongresszusán mondott beszámolójából az OK(b)P Külföldi Csoportjai Föderációján ak tevékenységéről (1919. március 18.)281
Közlemény a Turkesztáni Külföldi Munkás-Paraszt Kommunista Párt II. kongresszusáról (1919. március 25.)282
A magyar internacionalisták forradalmi aktivitásának fokozódása a magyar tanácsköztársaság időszakában (1919 március-augusztus)
A Kommunisták Magyarországi Pártja Külföldi Irodájának felhívása az Oroszországban tartózkodó magyarokhoz a szocialista forradalom magyarországi győzelme alkalmából (1919. március 22.)285
Az asztrahányi külföldi kommunista szervezet üdvözlő távirata Leninnek a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása alkalmából (1919. március 29.)288
A "Kommuna" című lap közleménye a magyarországi forradalom alkalmából tartott szamarai hadifogolygyűlésről (1919. március 30.)288
A Szimbirszkből hazatérő magyar internacionalisták barátságukról és szolidaritásukról biztosítják orosz elvtársaikat (1919. április 1.)289
Kimutatás az 1919. április 1-én Turkesztán területén tartózkodó volt hadifoglyok létszámáról (1919. április 1.)290
Az OK(b)P penzai kormányzósági bizottsága mellett működő nemzetközi csoport levele a kormányzósági pártbizottságnak, amelyben anyagi segítséget kér a hadifoglyok körében folyó agitációs munka fokozásához (1919. április 2.)291
Részlet Leninnek a Munkás- és Vöröskatona-küldöttek Moszkvai Szovjetjének rendkívüli plenáris ülésén a szovjetköztársaság külső és belső helyzetéről mondott előadói beszédéből (1919. május 8.)291
A Turkesztáni Köztársaság Forradalmi Katonatanácsának rendelete a hadifoglyok munkakötelezettségéről (1919. május 8.)293
A Turkesztáni Külföldi Munkás-Paraszt Kommunista Párt határterületi bizottságának 1919. május 4-i határozata a külföldi munkás- és katonatanács megalakításáról (1919. május 11.)295
A Turkesztáni Szovjetköztársaság Külföldi Munkás-Paraszt Kommunista Pártjának szervezeti szabályzata (1919. május 21.)297
A "Vörös Újság" közleménye arról, hogy Szamuely Tibor tárgyalások céljából Szovjet-Oroszországba érkezett (1919. május 24.)300
Részlet Ukrajna Kommunista (bolsevik) Pártja magyar csoportja alakuló gyűlésének jegyzőkönyvéből (1919. május 31.)301
A Magyarországi Szocialista-Kommunista Munkáspárt és a Magyar Szövetséges Tanácsköztársaság oroszországi képviselete felhívja az internacionalistákat, hogy tömörítsék erőiket Tanács-Magyarország fegyveres megsegítésére (1919. június 12-13 után)302
A kijevi külföldi internacionalisták üdvözlik a Magyar Tanácsköztársaság tanácskongresszusát (1919. június 21.)304
A "Vörös Újság" közleménye a kijevi osztrák-magyar munkás- és katonatanács tevékenységéről (1919. június 28.)305
A "Vörös Csillag" vezércikke felhívja a Szovjet-Oroszországban harcoló internacionalistákat, hogy küzdjenek a Tanács-Magyarországgal való összeköttetés megteremtéséért (1919. július 9.)307
Az oroszországi osztrák-magyar munkás- és katonaküldöttek szovjetjének elnöksége levélben kéri a Közlekedésügyi Népbiztosságot, hogy segítse a Vörös Hadsereg kötelékébe lépett hadifoglyokat (1919. július 28.)309
Az OSZFSZK Belügyi Népbiztosságának levele az osztrák-magyar munkás- és katonaküldöttek szovjetjéhez a hadifoglyoknak nyugatra történő szervezett átirányításáról (1919. augusztus 2.)310
A magyar internacionalisták tevékenysége a Magyar Tanácsköztársaság leverése után s az orosz Vörös Hadsereg döntő győzelmeinek időszakában (1919. augusztus-1920. március)
Az OK(b)P Központi Bizottsága magyar csoportjának határozata Magyarország Forradalmi Bizottságának megalakításáról (1919. augusztus 6.)315
A Központi Hadifogoly- és Menekültügyi Kollégium rendelete arról, hogy Szarapulban össze kell gyűjteni a hadifoglyokat és felhasználni a betakarítási munkában (Nem később, mint 1919. augusztus 8.)316
A kijevi "Vörös Újság" cikke a Magyar Tanácsköztársaság bukásáról és a további feladatokról (1919. augusztus 9.)317
A moszkvai "Vörös Újság" közleménye arról, hogy a magyar Vörös Hadsereg visszavonuló alakulatai visszatérnek Szovjet-Oroszországba (1919. szeptember 6.)318
Az osztrák-magyar munkás- és katonaküldöttek szovjetjének felhívása a hadifoglyokhoz, hogy minden erővel védelmezzék a proletárforradalom vívmányait (1919. szeptember 22. előtt)319
A Turkesztáni Köztársaság külföldi kommunista szervezete kéri az OK(b)P Külföldi Csoportjainak Föderációját, tisztázza az Oroszországban működő külföldi szervezetek feladatait (1919. szeptember 29.)321
A "Világszabadság" közleménye a Turkesztáni Külföldi Munkás-Paraszt Kommunista Párt III. értekezletéről (1919. október 2.)322
Beszámoló a külföldi kommunisták turkesztáni szervezetének tevékenységéről és a Vörös Hadsereg nemzetközi alakulatainak szervezésével foglalkozó katonai bizottság tervezetéről. Részlet az OK(b)P Külföldi Csoportjai Föderációjának ülésén készült jegyzőkönyvből (1919. október 22.)325
Részlet az OK(b)P cseljabinszki kormányzósági bizottsága mellett létrejött külföldi kommunista sejt alakuló gyűlésén készült jegyzőkönyvből (1919. november 3.)328
Részlet az OK(b)P magyar csoportjának a magyarországi tanácshatalom bukásával foglalkozó ülésén készült jegyzőkönyvből (1919. november 11.)330
Részlet az OK(b)P magyar csoportjának üléséről készült jegyzőkönyvből a magyar hadifoglyoknak a fűtőanyag-termelésben való részvételéről (1919. november 17.)331
Kivonat az OK(b)P Tyumeny kormányzósági bizottsága mellett működő külföldi szekció gyűléséről készült jegyzőkönyvből (1919. november 29.)332
Részlet az OK(b)P Perm kormányzósági bizottsága mellett működő külföldi csoport gyűlésérúl készült jegyzőkönyvből (1919. december 12.)333
Az OK(b)P omszki kormányzósági bizottsága mellett működő nemzetközi szekció ideiglenes bizottságának beszámolója az OK(b)P szibériai területi irodájához Omszk város felszabadítása óta végzett munkájáról (1919. december 14 után)334
Az OK(b)P magyar csoportjának jelentése 1919-ben kifejtett tevékenységéről (1919. december 31 után)335
Az V. hadsereg politikai osztályának működő külföldi szekció vezetőjének, Jaroslav Haseknak beszámolója a szekció 1919 augusztus és november között végzett munkájáról (1919 december)341
Kimutatás a taskenti közlekedési és mechanikai műhelyekben dolgozó internacionalista munkások számáról (1920. január 5.)343
Az OK(b)P magyar csoportjának határozata az internacionalista alakulaok szervezésével kapcsolatos munkáról (1920. január 22.)344
Jegyzőkönyv arról a közös tanácskozásról, amelyen az OK(b)P szibériai külföldi szervezeteinek felelős funkcionáriusai és a nemzetközi Vörös Hadsereg katonai szervező bizottsága a hadifoglyok helyzetéről tárgyaltak (1920. január 27.)344
Az OK(b)P Omszk területi bizottsága mellett működő magyar csoport levele az OK(b)P központi magyar csoportjának a Kolcsak-uralom alól felszabadított szibériában kifejlett tevékenységéről (1920. január 31.)346
Az OK(b)P központi magyar csoportjának körlevele tanácskozásra hívja össze a helyi szervezeteket Moszkvába 1920. március 21-23-ra, a mozgalom új feladatainak megvitatására (1920. február 6.)348
A Cseremhovói Forradalmi Bizottság felhívja a város és a járás lakóit, hogy folytassák a munkát és a normális életet (1920. február 14.)349
A Cseremhovói Forradalmi Bizottság bejelenti, hogy a szovjet pénz bevezetésével leszállítják az élelmiszerek és az iparcikkek árát (1920. február 16.)351
A "Tanács Magyarország" felhívása a Kolcsak-uralom alól felszabadult hadifoglyokhoz (1920. február 22.)351
Az OK(b)P Jekatyerinburg kormányzósági bizottsága mellett működő külföldi szekció beszámolója a szervezet munkájáról (1920. február 23 után)352
A nemzetközi Vörös Hadsereg szervezésével foglalkozó bizottság magyar és egyéb nyelvű irodalmat kérő levele az OK(b)P KÜlföldi Csoportok Föderációjához (Legkésőbb 1920. február 25.)355
Az OK(b)P Irkutszk kormányzósági bizottsága magyar csoportjának levele Omszkba a kölcsönös kapcsolatok és tájékoztatás növelésének szükségességéről (1920. február 28.)356
Az OK(b)P Irkutszk kormányzósági bizottsága küldöttségének jelentése a cseremhovói külföldi munkások gyűléséről (Részlet) (1920. március 3.)357
Az OK(b)P Ufa városi bizottsága mellett működő külföldi kommunista szekció levele az OK(b)P központi magyar csoportjának a kulákbandák elleni harcról (1920. március 7.)358
A "Forradalom" cikke felszólítja a külföldi dolgozókat, hogy vegyenek részt a gazdasági romlás elleni harcban (1920. március 13.)359
Az OK(b)P Szibéria területi bizottsága mellett működő külföldi szekció beszámolója az internacionalisták körében végzett munkáról (1920. március 21. után)360
Részlet az OK(b)P keretében működő magyar agitprop szekciók I. országos értekezletének jegyzőkönyvéből (1920. március 22-23.)363
A Szovjet-Oroszország magyar kommunista szervezetek a polgárháború befejezésének időszakában. A hazatérő hadifoglyok körében végzett politikai munka (1920. április-1922.)
Az OK(b)P Szaratov kormányzósági bizottsága mellett működő magyar csoport alakuló gyűlésének jegyzőkönyve (1920. április 7.)375
Az OK(b)P Orenburg kormányzósági bizottságának nemzeti kisebbségi osztályán működő magyar szekció vezetőjének jelentése 1920. április 1. és 15. között végzett munkájáról (1920. április 16.)376
A turkesztáni front forradalmi haditanácsának parancsa a Vörös Hadsereg katonai alakulataiból létrehozandó munkaosztagokról és az internacionalisták részvételéről ezekben az osztagokban (1920. április 19.)379
Részlet az orenburgi magyar internacionalisták közgyűlésének jegyzőkönyvéből: a szovjethatalomhoz való viszonyról, a Leninnek küldött üdvözletről és a május 1-i kommunista szombaton való részvételről (1920. április 27.)381
Az OK(b)P Cseljabinszk kormányzósági pártbizottságának keretében működő magyar csoport gyűlésének jegyzőkönyve a május 1-i kommunista szombaton való részvételről (1920. április 28.)382
A "Krasznoje Znamja" című lap közleménye, az OK(b)P novo-nyikolajevszki magyar csoportjának mezőgazdasági mintakommuna alakítását kimondó határozatáról (Részlet) (1920. április 29.)383
A magyar kommunisták felhívása Oroszországban élő honfitársaikhoz, hogy aktívan vegyenek részt a május 1-i országos kommunista szombaton 81920. május 1. előtt)384
A május elsejét szervező turkesztáni bizottság felhívása a magyar internacionalistákhoz, hogy vegyenek részt a május 1-i kommunista szombaton (1920. május 1.)385
Az OK(b)P Tomszk kormányzósági bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztály jelentése az 1919. december 17-től 1920 májusig végzett munkájáról (1920. május 9.)387
Kiss, horthysta titkosrendőr jelentése az Oroszországból hazatért magyar hadifoglyok forradalmi tevékenységéről (1920. május 15.)390
A "Forradalom" közleménye a "munka hetéről" és a kommunista internacionalisták részvételéről (1920. május 15.)392
Jelentés az OK(b)P Orenburg városi bizottsága magyar szekciójának 1920. május 1. és 15. közötti tevékenységéről (1920. május 16.)392
A tyumenyi kommunista hadifogoly-szervezet jelentése az 1919. augusztustól 1920 május közepéig kifejtett tevékenységéről (1920. május 17. után)395
A "Pravda" közleménye a szmolenszki internacionalisták gyűléséről, amelyen támogatásukról biztosították a fehérlengyelek ellen harcoló szovjethatalmat (1920. május 20.)401
Részlet az OK(b)P Jenyiszej kormányzósági bizottsága keretében működő magyar és német szekció gyűlésének jegyzőkönyvéből a hadifoglyok körében végzett agitációs munka megjavításáról (1920. május 20.)401
Az Ok(b)P szimbirszki külföldi kommunista sejtjének jelentése a hadifoglyoknak a népgazdaság helyreállításában való részvételéről (1920. május 25.)402
Jegyzőkönyv a Cseremhovo körzet szénbányáiban dolgozó hadifoglyok OK(b)P sejtjének alakuló gyűléséről (1920. június 3.)403
A kolcsuginói magyar kommunista bányászok határozata a kommunista szombatokon való részvételről (1920. június 13.)404
Az OK(b)P tomszki magyar agitációs és propagandaosztályának gyűlése határozatilag mozgósítja tagjait a lengyel pánok Szovjet-Oroszország ellen intézett támadásakor. (Részlet a gyűlés jegyzőkönyvéből. - 1920. június 14.)404
Az OK(b)P Altaj kormányzósági bizottsága mellett működő magyar csoport beszámolója a fehérgárdista uralom időszakában és 1920 első hónapjaiban végzett tevékenységéről (1920. június 15.)405
Az OK(b)P Turkesztán határterületi bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztályok I. értekezletének jegyzőkönyve (1920. június 20.)408
A kulgcsuginói hadifogoly bányászok gyűlése határozatilag kimondja, hogy készek védelmezni Szovjet-Oroszországot a lengyel pánok támadásával szemben (1920. június 26.)414
Az OK(b)P Cseljabinszk kormányzósági bizottsága mellett működő magyar szekció taggyűlésének jegyzőkönyve az internacionalistáknak a hátországi munkára való mozgósításáról (1920. június 30.)415
Az irbiti német-magyar csoport átirata az OK(b)P Urál területi bizottságának magyar szekciójához arról, hogy a hadifoglyoktól összegyűjtött pénzt a sajtó megszervezésére fordítják (1920. július 9.)416
A "Pravda" közleménye a Távol-Keleten élő magyar internacionalisták tiltakozásáról amiatt, hogy a magyar reakció támogatja a pánok Lengyelországának Szovjet-Oroszország ellen indított támadását (1920. július 10.)416
Az OK(b)P Petrográd kormányzósági bizottsága mellett működő magyar osztály felhívása a magyar dolgozókhoz a III. Kommunista Internacionálé második kongresszusának megnyitása alkalmából (1920. július 19.)417
Az OK(b)P Szamara kormányzósági bizottsága mellett működő magyar szekció jelentése a nemzeti kisebbségek osztályának, a szekció 1920 júniusi munkjáról (1920. június)419
Az OK(b)P Petrográd kormányzósági bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaszekció taggyűlésének jegyzőkönyve (1920. augusztus 6.)420
A petrográdi munkások üdvözlik Kun Bélát Szovjet-Oroszországba érkezése alkalmából (1920. augusztus 12.)421
A krasznojarszki pártiskola külföldi kommunista hallgatóinak névsora, akik a krasznojarszki elektromos vízkiemelő állomáson kommunista szombaton vettek részt (Legkésőbb 1920. augusztus 17.)422
A Szamarkandban élő internacionalisták gyűlése üdvözli Kun Bélát Szovjet-Oroszországba érkezése alkalmából (1920. augusztus 19.)423
Jelentés az OK(b)P Krasznojarszk határterületi bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztály 1920. január és augusztus közötti tevékenységéről (1920. szeptember 1.)423
Az OK(b)P Tula kormányzósági bizottsága mellett működő magyar szekció beszámolója 1920. április-augusztusi tevékenységéről (1920. szeptember 10.)425
Az OK(b)P Szemipalatyinszk területi bizottsága mellett működő magyar szekció jelentése 1920. januárjától szeptember 10-ig kifejtett tevékenységéről (1920. szeptember 10.)427
Az OK(b)P Isim városi bizottsága magyar csoportjának jelentése 1919. december 31. és 1920. szeptember 10. között kifejtett tevékenységéről (1920. szeptember 10.)429
Az OK(b)P Petrográd kormányzósági bizottsága mellett működő magyar szekció beszámolója tevékenységéről a magyar kommunisták moszkvai értekezletére (1920. szeptember 18.)431
Az OK(b)P szamarkandi bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztály beszámolója 1918. július 25. és 1920. szeptember 20. között kifejtett tevékenységéről (Legkorábban 1920. szeptember 20.)433
Az OK(b)P mellett működő magyar agitációs és propagandaszekciók II. országos értekezletének határozatai (1920. szeptember 26-29.)439
A magyar agitációs és propagandaosztályok Turkesztán határterületi irodájának beszámolója az 1918-tól 1920 szeptemberéig végzett pártmunkáról (1920. szeptember 30.)450
A "Krasznij Bojec" című lap tudósítása a VI. hadsereg magyar internacionalistái körében folyó politikai nevelőmunkáról (1920. október 8)452
Az OK(b)P Petrográd kormányzósági bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztály közleménye arról, hogy Kronstadtban a hadifoglyok önkéntes vasárnapi munkán vettek részt (1920. október 11.)453
Az OK(b)P Tomszk kormányzósági bizottsága magyar agitációs és propagandaosztályai II. kormányzósági értekezletének jegyzőkönyve az internacionalisták körében folyó agitációs-propaganda munkáról (1920. október 24-27)454
Az OK(b)P Perm kormányzósági bizottsága mellett működő magyar osztály irodájának ülése az internacionalistákból alakítandó mezőgazdasági kommuna szervezéséről (Részlet a jegyzőkönyvből) (1920. október 27.)467
Az orenburgi magyar internacionalisták felszólítják a magyar hadifoglyokat, hogy gyűjtsenek a Vörös Hadsereg és a front javára (1920. november 2.)468
Az OK(b)P Petrográd városi bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztály felhívása a magyar proletariátushoz a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 3. évfordulója alkalmából (Legkésőbb 1920. november 7.)469
A Turkesztán Kommunista Párt Központi Bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztályok III. értekezletének felhívása a Turkesztánban levő magyar hadifoglyokhoz küszöbönálló hazatérésük alkalmából (1920. december 4.)471
Az OK(b)P Szaratov kormányzósági bizottsága mellett működő magyar osztály jelentése 1920 október-novemberi tevékenységéről (1920. december 7.)474
Az OK(b)P Kazany kormányzósági bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztályok területi irodájának jelentése 1920. november 20. és december 20. közötti munkájáról (1920. december 20.)476
A magyar kommunisták Központi Irodájának határozata arról, hogy a központban és vidéken bizottságokat kell felállítani az internacionalista vöröskatonák leszerelésének lebonyolítására (1920. december 28.)478
A 3. amuri lövészhadosztály különleges osztagában működő pártsejt levele az OK(b)P Zabajkal területi irodája mellett működő magyar osztálynak a sejt 1920 szeptember-decemberi tevékenységéről (1920. december 29. előtt)481
Kun Béla cikke a moszkvai "Vörös Újság"-ban a katonáknak a munka frontjára való átirányításáról és a magyar pártszervezetek ezzel kapcsolatos feladatairól (1920. december 31.)482
Az OK(b)P Pribajkáli (Bajkál menti) kormányzósági bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaszekció jelentése 1920-ban végzett munkájáról (1920. január 1. után)485
Az OK(b)P Zabajkáli (Bajkálon túli) területi bizottsága mellett működő magyar szekció jelentése 1920. november 11. és 1921. január 10. közötti tevékenységéről (1921. január 11.)486
Az OK(b)P mellett működő magyar agitációs és propagandaosztályok Központi Irodájának jelentése az 1920 folyamán végzett munkáról. (Részlet9 (1921. január 18.)489
Tézisek a Szovjet-Oroszországban élő magyar kommunisták legközelebbi feladatairól. Elfogadta az OK(b)P magyar agitációs és propagandaosztályainak II. szibériai értekezlete (1921. január 15-19.)494
Az OK(b)P KB mellett működő magyar agitációs és propagandaosztályok Központi Irodájának ülésén készült jegyzőkönyv a Moszkvai Iroda politikai munkájáról (1921. február 6.)498
Jegyzőkönyv a IV. hadsereg különleges osztagának 3. századában működő magyar kommunista sejt gyűléséről a Vörös Hadseregből történő leszerelés tárgyában (1921. február 15.)500
Az OK(b)P tyumenyi bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztály jelentése a magyar agitációs és propagandaosztályok Központi Irodájáhnoz az internacionalistáknak az ellenforradalom elleni harcban való részvételéről (1921. február 15.)503
Az OK(b)P Orenburg kormányzósági bizottsága mellett működő magyar osztály jelentése 1920. október 15. és 1921. február 28. közötti kifejtett tevékenységéről (1921. március 10.)504
A magyar agitációs és propagandaszekciók szibériai területi irodájának levele a Szibériai Forradalmi Bizottsághoz Ligeti Károly omszki emlékművének felőállításával kapcsolatban (1921. március 20.)506
A verhnyeugyinszki magyar osztály beszámolója az OK(b)P szibériai irodája magyar osztályának, az 1921 márciusi tevékenységéről. (Részlet) (1921. március 27.)508
Az OK(b)P magyar agitációs és propagandaosztálya mellett működő Szaratov kormányzósági pártiskola vizsgabizottságának jegyzőkönyve (1921. április 20.)511
Az OK(b)P KB mellett működő magyar agitációs és propagandaosztályok Központi Irodájának beszámolója 1920 október és 1921 április között kifejtett tevékenységéről (1921. május 11.)515
A magyar osztályok Omszk területi irodájának levele az OK(b)P KB mellett működő Központi Irodának a krasznojarszki internacionalista vöröskatonák körében a magyarországi fehérterror áldozatai javára rendezett gyűjtésről (1921. május 30.)518
A Turkesztán KP mellett működő magyar agitációs és propagandaszekciók Központi Irodájának levele a magyar agitációs és propagandaszekciók Központi Irodájához a Turkesztánban létesített magyar mezőgazdasági szovhoz-kommuna tevékenységéről (1921. június 16.)519
A novonyikolajevszki magyar pártiskola V. tanfolyama hallgatóinak foglalkozásáról és tevékenységéről készült napló (1921. április 11-június 17.)523
A Sztavropolból hazatérő hadifoglyok nagygyűlésének határozata és kiáltványa (1921. június 22.)540
Az OK(b)P bijszki bizottsága mellett működő magyar agitációs és propagandaosztály levele megbízottjának, Ottó Albertnek a közoktatás területén végzett munkájáról (1921. július 2.)541
Az OK(b)P novorosszijszki magyar agitáció és propagandaszekciójának jelentése, amelyben beszámol a magyar osztályok Központi Irodájának a hazatérő hadifoglyok körében végzett agitációs munkáról (1921. július 12.)542
Az omszki "Vörös Újság" felszólítja olvasóit, vegyenek részt a magyar internacionalistáknak az októberi forradalomban és a polgárháborúvan való részvételére vonatkozó dokumentumok összegyűjtésében (1921. július 15.)544
Vörös oklevél Erős Miklósnak, a munka hősének (1921. július 18.)545
Jegyzőkönyv a Kommunisták Magyarországi Pártja Központi Bizottságának és az OK(b)P KB magyar osztályok Központi Irodájának együttes üléséről az otthoni illegális munkára vonatkozó intézkedések tárgyában (1921. július 29.)546
Részlet az OK(b)P Központi Bizottsága nemzeti kisebbségi alosztályához benyújtott jelentésből a magyar szekció 1921 február-július folyamán végzett munkájáról (1921. július 31. után)549
A "Vörös Újság" cikke arról, hogy hogyan koncolták fel 1919. augusztus 1-én Krasznojarszkban a magyar kommunistákat (1921. augusztus 1.)550
A magyar agitációs és propagandaosztályoknak az OK(b)P KB mellett működő Központi Irodája körlevélben szólítja fel a helyi magyar osztályokat, hogy vegyenek részt az éhezők megsegítéséért Szovjet-Oroszország területén folyó kampányban (1921. augusztus 4.)553
Jegyzőkönyv az OK(b)P KB mellett működő magyar agitációs és propagandaosztályok Központi Irodájának üléséről (1921. augusztus 23.)554
A "Vörös Újság" felhívása olvasóihoz a lap megszűnése alkalmából (1921. augusztus 16.)558
Habarovszk dolgozói ünnepélyesen búcsúztatják a Szovjet-Oroszországból távozó magyar internacionalistákat. Jelentés (1921. augusztus 30. után)560
Részlet a Tulában működő külföldi szekciók beszámolójából, az internacionalistáknak a belső ellenforradalom elleni harcban és a népgazdaság fellenedítésében való részvételéről (1921. október 10.)561
Egy rendőrügynök jelentése arról, hogy Magyarországra érkezett a kommunista Pogonyi Antal, volt hadifogoly (Részlet) (1922. június 8.)562
Részlet a Népgazdasági Főtanács Fűtőanyag Főigazgatóságának parancsából, Münnich Ferencnek az olajszindikátus felelős munkatársává való kinevezéséről (1922. december 1.)563
Kriegler Andor volt hadifogoly tiszt vallomása Zubek Mihálynak az oroszországi forradalmi mozgalomban való részvételéről (1922. december 1.)564
Zubek Mihály "Kong az óra" című verse565
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék)

A védőborító kissé sérült. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.380 Ft
690 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék)

A védőborító enyhén kopottas.

Állapot:
1.380 Ft
960 ,-Ft 30
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék) A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban I. (töredék)

A borító enyhén foltos, a lapélek elszíneződtek. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.380 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba