A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben - Magyarország VII.

Előbb néhai Rudolf trónörökös főherczeg ő császári és királyi fensége kezdeményezéséből és közreműködésével, most gróf Lónyayné, Stefánia belga királyi herczegnő, szász-koburg herczegnő védnöksége alatt

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a kötetből:

Délkeleti Magyarország
Erdély és a szomszédos hegyvidékek

Délkeleti Magyarország természeti alakúlata szerint magas hegyektől övezett medencze, mert terűletének egész... Tovább

Tartalom

Ballagi Aladár - Lóczy Lajos - Márki Sándor: Délkeleti Magyarország. Erdély és a szomszédos hegyvidékek 3
Téglás Gábor: Őskori, római és népvándorláskori emlékek 19
Pasteiner Gyula: Építészeti emlékek a magyar királyság megalakulása óta 37
Károlyi Árpád: Erdély szerepe Magyarország történetében 99
Szádeczky Lajos: A régi Erdély alkotmányos szervezete 108
A Bihar-hegységtől a radnai havasokig:
Kincs Gyula: Szilágymegye 115
György Aladár: A Bihar-hegység 137
Kolozsvár. Többek közreműködésével 148
Kolozsmegye. Többek közreműködésével. (Gyarmathy Zsináné: Kalotaszeg népe és A kalotaszegi varrottasok) 172
Bedőházi János: A Mezőség 187
Téglás István: Torda-Aranyosmegye 193
Kádár József: Szolnok-Dobokamegye, Kádár Józseftől 218
Molnár Antal: Szamos-Újvár és az örmények 234
Csernátony Gyula: Besztercze-Naszódmegye 242
A Székelyföld:
Kozma Ferencz: A székelyek, Kozma Ferencztől;
Benedek Elek: Népköltészet, Benedek Elek 261
Bedőházi János: Maros-Tordamegye 285
Hankó Vilmos: Csíkmegye 307
Benedek Elek: Udvarhelymegye 329
Jancsó Benedek: Háromszékmegye 343
A Bodza-szorostól a délmagyarországi hegyvidékig:
Jekel Frigyes: Brassómegye 367
Ifj. Hermann Antal: A hétfalusi csángók 384
Váró Ferencu: Fogarasmegye 390
Moldován Gergely: A románok 409
Schullerus Adolf: Szebenmegye 433
Teutsch Traugot: A szászok 451
Pildner Ferencz: Nagy-Küküllőmegye 469
Bedőházi János: Kis-Küküllőmegye 488
Lukács Béla: Alsó-Fehérmegye 500
Lukács Béla: Az erdélyi aranybányászat 524
Téglás Gábor: Hunyadmegye 544
József főherczeg Ő cs. és kir. Fensége: A czigányok 568
Dél-Magyarország hegyvidéke:
Jancsó Benedek: Arad- és Temes megyék hegyes részei s Krassó-Szörénymegye 579
RAJZOK.
Dörre Tivadar: Kezdő-kép: A Királyhágó és a Körös völgye 3
Dörre Tivadar: Sebes vára, háttérben a Vlegyásza 4
Dörre Tivadar: A Bihar-hegység Belényes felől 5
Dörre Tivadar: Abrudbánya vidéke és mögötte a Vulkán 6
Dörre Tivadar: Az Aradi Hegyalja Gyorok felől 7
Dörre Tivadar: Az Erdélyi Érczhegység Déva felől 8
Dörre Tivadar: A Szárkó Karánsebes felől 9
Dörre Tivadar: A Retyezát hegyláncza Boldogfalva felől 10
Dörre Tivadar: A Fogarasi havasok Kercz felől 11
Dörre Tivadar: A Királykő a rozsnyó-zernesti útról 12
Dörre Tivadar: A Bucsecs Rozsnyó felől 13
Dörre Tivadar: Az Olt forrásvidéke Csík-Szent-Domokos felől 14
Dörre Tivadar: Kilátás a Magura Kalulujról a Kelemen-havas felé 15
Dörre Tivadar: A Czibles a Hollómezei tetőről 16
Dörre Tivadar: Az Aranyos völgye Gyéres felől, háttérben a toroczkói hegyek 17
Dörre Tivadar: Mezőségi tájkép (a mező-záhi tó és környéke) 18
Záró-kép: Dörre Tivadar: A Hargita Madéfalva felől 18
Kezdő-kép:Dörre Tivadar: A tordosi telep helyszínrajza és ott leli tárgyak Torma Zsófia gyűjteményéből 19
Cserna Károly: Bronzkori tárgyak az Erdélyi Múzeumban 21
Cserna Károly: Skytha régiségek a nagyenyedi Bethlen-kollégium múzeumában 23
Cserna Károly: Dák ezüst ékszerek a Magyar Nemzeti Múzeumban 25
Háry Gyula: A sarmizegethusai (várhelyi) amphitheatrum 29
Dörre Tivadar: Római szobrászati tárgyak a dévai múzeumban 31
Cserna Károly: A szilágy-somlyói kincs a Magyar Nemzeti Múzeumban 33
Cserna Károly: Gepida arany ékszerek az apahidai leletből az Erdélyi Múzeumban 35
Záró-kép: Cserna Károly: Gepida ezüst kancsók az apahidai leletből az Erdélyi
Múzeumban 36
Kezdő-kép: Cserna Károly: Részletek a gyulafehérvári templomról 37
Cserna Károly: A gyulafehérvári székesegyház alaprajza, déli kapuja és éjszaki hajójának
záradéka 41
Háry Gyula: A kis-disznódi templom kapuja 45
Cserna Károly: A harinai templom és alaprajza 47
Cserna Károly: A somlyó-újlaki református templom és karzatai 49
Háry Gyula: A kerczi cisterci apátsági templom fő homlokzata 51
Háry Gyula: Vajda-Hunyad vár 57
Háry Gyula: Vajda-Hunyad vár lovagterme 59
Kimnach László: Vajda-Hunyad vár egyik lépcsőjének ajtaja 61
Háry Gyula: Törcsvár 63
Cserna Károly: Küküllővidéki templom-erődök: 1. Alsó-Bajomban, 2. Muzsnán, 3. Szász-Kézden 67
Háry Gyula: Szász-Hermány község templom-kastélya 69
Háry Gyula: Berethalom község templom-kastélya 71
Háry Gyula: Segesvár erődítményének óratornya 73
Háry Gyula: A brassói ágostai evangelikus templom 77
Háry Gyula: A szász-sebesi ágostai evangelikus templom 79
Cserna Károly: A kolozsvári Szent Mihály-templom és alaprajza, Cserna Károlytól 81
Cserna Károly: A kolozsvári Szent Mihály-templom főkapuja és sekrestyéjének renaissance
ajtaja 83
Dörre Tivadar: Görög-katholikus templom Berzenczén, Szolnok-Dobokamegyében 85
Melka Vincze: A vajda-hunyadi görög-katholikus templom belseje 87
Háry Gyula: A felső-szombatfalvi görög-keleti kolostor-templom 89
Cserna Károly: A beszterczei ágostai evangelikus templom és a főtér árucsarnokai 91
Cserna Károly: A szent-benedeki udvarház 93
Háry Gyula: III. Károly kapujának belső fele Gyula-Fehérvárott 95
Cserna Károly: A gernyeszegi kastély 97
Záró-kép: Háry Gyula: Pillérfő a földvári templomból 98
Cserna Károly: Kezdő-kép: Történeti nevezetességű tárgyak 99
Az előtérben fönt Bocskay István buzogánya (a Brukenthal-múzeumból), ezen felöl túl a kolozsvári református egyház zománczos arany kelyhe (I. Rákóczy György adománya);
e mellett födeles kupa, Hann Sebestyén XVII. századi ötvösműve (a brassói ágostai
evangelikus templomban); ezek mögött II. Apafi Mihály buzogánya, mellette ereklyetartó (a nagydisznódi evangelikus egyház tulajdona). Balra Bethlen Gábor zászlaja a herczeg
Esterházyak fraknói kincstárából); ez alatt Bethlen Gábor kardja (a stockholmi királyi múzeumban), előtte kivűlröl II. Rákóczy György kardja (a Magyar Nemzeti Múzeumban); mellette török vezéri jelvény, s alúl Báthory Zsigmond-féle ágyú (a konstantinápolyi császári múzeumban).
Háry Gyula: Az erdélyi gubernium (főkormányszék) egykori épülete Kolozsvárott 111
Cserna Károly: Záró-kép 114
Kezdő-kép: Cserna Károly: A czikói szoros 115
Cserna Károly: Szilágysági népviselet Deésházán 121
Cserna Károly: Az ákosi templom 125
Cserna Károly: Szilágy-Somlyó 127
Cserna Károly: Zilah 129
Háry Gyula: Wesselényi Miklós szobra 131
Cserna Károly: A zsibói kastély 133
Cserna Károly: A Sebes-Körös völgye Vár-Sonkolyos és Rév között 139
Dörre Tivadar: Bihar-Füred nyaralótelep 141
Paur Géza: Részlet a József főherczeg-barlangból 143
Paur Géza: A vaskoh-szohodoli barlang 145
Dörre Tivadar: Kolozsvár 147
Háry Gyula: Kolozsvár főtere a Bánffy-házzal és a Szent Mihály-templommal 149
Háry Gyula: Mátyás király szobra 151
Háry Gyula: Mátyás király szülőháza Kolozsvárt 153
Dörre Tivadar: Az ó-vári templom és a kolostor régi refektoriuma Kolozsvárt 155
Dörre Tivadar: Az egykori Híd-kapu Kolozsvárt 156
Háry Gyula: A farkas-útezai református templom és kollégium 157
Háry Gyula: A Bethlen-bástya Kolozsvárt 159
Dörre Tivadar: A Ferencz József egyetem központi épülete és az egyetem orvoskari épületeinek csoportja Kolozsvárt 161
Dörre Tivadar: Gróf Mikó Imre emlékszobra a Múzeum-kertben Kolozsvárt 163
Dörre Tivadar: A redout-épűlet az Unió-útczában Kolozsvárt 165
Háry Gyula: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület épülete. - A kolozsvári
Nemzeti színház 167
Dörre Tivadar: A Wesselényi-útcza Kolozsvárt 169
Dörre Tivadar: A Kis-Szamos völgye és a gyalui havasok a kolozsvári Fellegvárból
nézve 171
Dörre Tivadar: A rekiczeli vízesés a Vlegyásza alatt 175
Roskovics Ignácz: Kalotaszegi népviselet 177
Richter Aurél: Kalotaszegi varrottasok 179
Háry Gyula: A magyar-fenesi kastély kívülről és az udvar felől 183
Cserna Károly: A bonczidai kastély, Cserna Károlytól 185
Dörre Tivadar: A kolozsi sósfürdő és környéke a Mezőségen 189
Dörre Tivadar: A Jára völgye és a Dobrin- vagy Andrássy-havas. - A gróf Andrássy-féle
vadászkastély 195
Háry Gyula: Torda 197
Háry Gyula: A református templom, a római katholikus templom és az egykori fejedelmi
ház Ó-Tordán 199
Háry Gyula: A tordai híd 201
Dörre Tivadar: Aranymosók az Aranyos völgyében 205
Dörre Tivadar: A Runk és Lunka-Lárga közti szoros 207
Háry Gyula: Toroczkó és a Székely-kő 209
Roskovics Ignácz: Toroczkói népviselet 211
Háry Gyula: A tordai hasadék 213
Cserna Károly: Deés főtere és a Törvényház 223
Cserna Károly: Az ó-vári torony Deésen 225
Cserna Károly: A deési református templom 227
Cserna Károly: Szamos-Újvár: Az országos fegyintézet; Martinuzzi háza; a főtér az örménykatholikus templommal 229
Cserna Károly: A kerlési kastély a Cserhalom tetején 231
Túry Gyula: Örmény férfi 239
Túry Gyula: Örmény leány 241
Cserna Károly: Besztercze 249
Cserna Károly: XVI. századbeli ház Beszterczén a Beutler-útczában 251
Cserna Károly: Besztercze-vidéki szászok: Jádi leány és legény 253
Cserna Károly: Naszód 255
Háry Gyula: Ó-Radna 257
Cserna Károly: A radnai havasok a Popine Rotundáról nézve 259
Cserna Károly: Záró-kép: Kincstári ezüstbányák a radnai havasokban 260
Kezdő-kép: Nagy Lázár: Székely kapu 261
Szinte Gábor: Székely mátkapár, Szinte Gábortól 267
Nagy Lázár: Székely ház 269
Gyárfás Jenő: Szövő anyóka székely szövőszéknél 275
Gyárfás Jenő: Asztagrakás egy székelyföldi gazdaságban 277
Gyárfás Jenő: Tánczba menő fiatal székely leány és legény 283
Háry Gyula: Maros-Vásárhely 285
Háry Gyula: Maros-Vásárhely: A vár és a református templom 291
Háry Gyula: Maros-Vásárhely: A református kollégium. - A Teleki-könyvtár nagy
terme 293
Háry Gyula: Maros-Vásárhely főtere 295
Cserna Károly: A vécsi vár 299
Cserna Károly: A Maros felső völgyéből: Részlet a Maros felső folyása mentéről. - A Maros völgye Palota-Ilvánál. - A Göde-Mesterháza melletti sziklafal, melyen az ezredévi emléktábla van 301
Cserna Károly: A görgény-szentimrei kastély 303
Melka Vincze: Jelenet Rudolf trónörökös görgényi medvevadászatából 305
Cserna Károly: Borvizes székelyek 309
Cserna Károly: Tusnád fürdő 311
Háry Gyula: A Szent-Anna-tó 313
Dörre Tivadar: Csík-Szereda és a Somlyó-hegy 315
Dörre Tivadar: A gyímesi szoros 317
Háry Gyula: A karakó völgyi áthidalás 319
Cserna Károly: A Gyilkos-tó 321
Cserna Károly: Borszék fürdő 323
Cserna Károly: A hollókői völgy és a Csalhó, a Visszhangtetőről nézve 325
Cserna Károly: A Kis-Besztercze völgye 327
Gyárfás Jenő: Székely arató munkások hazatérése 333
Dörre Tivadar: A parajdi sóhegyek 335
Háry Gyula: Székely-Udvarhely 337
Háry Gyula: A homoródi fürdő és a homoród-almási barlang 341
Nagy Lázár: Sepsi-Szent-György 349
Gyárfás Jenő: Nagy vásár Sepsi-Szent-Györgyön 351
Nagy Lázár: A torjai Büdös-barlang 353
Nagy Lázár: Bálványos vár romjai és a Büdös fürdő 355
Nagy Lázár: Kézdi-Vásárhely piacza 357
Nagy Lázár: Az ojtozi szoros II. Rákóczy György várával 359
Nagy Lázár: Kovásznai fűrészmalmok 361
Nagy Lázár: Az előpataki fürdő 363
Záró-kép: Nagy Lázár: lka vára 366
Kezdő-kép: Dörre Tivadar: A tömösi szoros 367
Háry Gyula: Brassó város és a Czenk hegy 373
Háry Gyula: A Katalin-torony Brassóban 375
Háry Gyula: Honterus szobra Brassóban 377
Háry Gyula: A városháza Brassóban 379
Háry Gyula: A Szent Bertalan-templom cs szentélye Brassóban 381
Háry Gyula: Rozsnyó vára 383
Gyárfás Jenő: Hozományösszeírás egy csángó családnál 387
Gyárfás Jenő: Halottlátogató csángók 389
Háry Gyula: A fogarasi havasok Felek felől 391
Goró Lajos: A Podragu-tó 393
Goró Lajos: A Nagy-Királykő 395
Dörre Tivadar: A Propasta-hasadék 399
Vágó Pál: Bivalyfogat 401
Dörre Tivadar: Fogaras és vára 403
Háry Gyula: Falképek a felső-szombatfalvi görög-keleti kolostor-templomban 405
Dörre Tivadar: Román havasi faház Topánfalván és körösvölgyi házak 413
Pataky László: Facsúsztató román a szászsebesi havasokon 415
Pataky László: Hátszeg-vidéki románok 417
Pataky László: Templomból jövő szelistyei nők és férfiak 419
Pataky László: Bucsumi románok 421
Melka Vincze: Havasi isztina belseje 423
Pataky László: Abroncsos móczok 425
Pataky László: Kaluser-táncz 427
Pataky László: Vásárra menő mokányok 429
Goró Lajos: A vöröstoronyi szoros 435
Spányi Béla: Nagy-Szeben 437
Háry Gyula: A Brukenthal-múzeum Nagy-Szebenben 439
Háry Gyula: A nagyszebeni városháza 441
Háry Gyula: Az evangelikus főtemplom Nagy-Szebenben 443
Háry Gyula: Nagy-Szeben: Teutsch szobra az evangelikus templom előtt 445
Háry Gyula: Régi bástyatorony Nagy-Szebenben 449
Miess Frigyes: Templomból jövő brassóvidéki szászok 457
Dörre Tivadar: Szász házak, Dörre Tivadartól 459
Miess Frigyes: Küküllő-vidéki szász férfi 461
Roskovics Ignácz: Szász-kézdi mátkapár 463
Miess Frigyes: Keresztelő egy ágostai evangelikus szász templomban 465
Háry Gyula: Segesvár 473
Háry Gyula: Segesvár főtere 475
Háry Gyula: A Petőfi-szobor Segesvárt 477
Háry Gyula: Segesvár: A vár 479
Paur Géza: A fehéregyházi sík 481
Háry Gyula: Kőhalom 483
Cserna Károly: Apaffy György síremléke Almakeréken 485
Háry Gyula: Medgyes 487
Paur Géza: Erzsébetváros: Az Apaffy-kastély és udvara, s a főtéri templom 493
Cserna Károly: A bonyhai kastélyok és a bethlen-szent-mildósi kastély 495
Cserna Károly: A küküllővári kastély 497
Pataky László: Beczei magyarok 503
Háry Gyula: Maros-Újvár 505
Háry Gyula: Nagy-Enyed : A Bethlen-kollégium, a vár és a református templom 507
Háry Gyula: Gyula-Fehérvár: A vár 509
Háry Gyula: Gyula-Fehérvár: A Károly-kapu, a püspöki palota kapuja és a Batthyány-csillagda 511
Háry Gyula: A gyulafehérvári székesegyház 513
Cserna Károly: Izabella királyné, Hunyadi János és László koporsói a gyulafehérvári székesegyházban 515
Cserna Károly: Balázsfalva: A görög-katholikus érsek palotája és a főtér 517
Háry Gyula: A Detonata 519
Dörre Tivadar: Abrudbánya piacza 521
Dörre Tivadar: A Csetatye Verespatak mellett 525
Dörre Tivadar: Aranyzűzdák Verespatakon 531
Dörre Tivadar: Verespatak és vidéke. - A Szent-Kereszt tárna bejárata 535
Pataky László: Nagy-Ág és a Ferencz-altárna 539
Pataky László: Boicza 541
Goró Lajos: A Zenoga-tó a Retyezáton 545
Melka Vincze: Vadásztársaság a Zenoga-tónál 547
Melka Vincze: Retyezáti zergevadász 549
Háry Gyula: Déva 553
Cserna Károly: Szászváros: A Kún-kollegium és az evangelikus várkert 557
Háry Gyula: Vajda-Hunyad vára délnyugatról 559
Háry Gyula: Az őralja-boldogfalvi kastély 561
Háry Gyula: A demsusi templom 563
Goró Lajos: Kolczvár romjai 565
Dörre Tivadar: Petrozsény a Páring-hegységgel 567
Mária Dorothea főherczegnő Ő cs. és kir. Fensége: Czigány leány 569
Greguss János: Vándor czigányok 571
József főherczeg Ő cs. és kir. Fensége: Sátoros czigány és czigány asszony, alcsuthi gyűjteményében levő fényképek után 573
Greguss János: Faragó czigányok tanyája 575
Záró-kép: Greguss János: Faluvégi czigány kunyhók 578
Kezdő-kép: Háry Gyula: Solymos vára 579
Cserna Károly: A buziási fürdő 585
Cserna Károly: Az aninai gyártelep 589
Papp Sándor: Délmagyarországi bolgárok 593
Cserna Károly: A Zsitin völgye Anina és Oravicza között 595
Cserna Károly: Marillavölgy 597
Dörre Tivadar: A mehádiai Herkules-fürdő 599
Cserna Károly: A Cserna völgye Orsova közeiében 601
Záró-kép: Háry Gyula: A magyar határ Ada-Kaléhval szemben 604
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem