A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig

Fülszöveg

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és a Faludi Ferenc Akadémia 2004. november 8. és 10. között Piliscsabán tudományos konferenciát szervezett Magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig címmel. Az Olvasó a piliscsabai konferencia előadásait veheti kezébe szerkesztett formában. Kiadványunk részét képezi annak a sorozatnak, amelyet PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhelye indított Rendtörténeti konferenciák címmel.
E kötet célja a jezsuita rend bemutatása az alapítástól kezdve egészen napjainkig, különös tekintettel a Jézus Társasága magyarországi tevékenységére. A Jézus Társasága a XVI.századtól kezdve a katolikus egyház egyik legjelentősebb szerzetesrendje, amely sokoldalú tevékenységével - a missziók, az oktatás, a vallásos élet, a kultúra (művészetek) területén, a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelemben - maradandót alkotott. Egyetlen szerzetesrend sincs, amely annyi... Tovább

Tartalom

Szilágyi csaba: Bevezetés9
Szent Ignác és követői, lelkiség, teológia
Nemesszeghy Ervin SJ: Loyolai Szent Ignác jelentősége a mai korban13
Nemes Ödön SJ: A Lelkigyakorlatok időszerűsége26
Gábor Csilla: Kora újkori jezsuita meditáció - tradíció, életgyakorlat irodalom35
Nemeshegyi Péter SJ: A jezsuita teológia sajátosságai a XVI. századtól a XXI. századig44
Szabó Ferenc SJ: H. de Lubac SJ és az "új teológia" körüli viták53
Faludi Ferenc emlékezete
Vörös Imre: Faludi Ferenc természetszemlélete65
Sárközy Péter: A "Kárpátok Dindimeója" Faludi Ferenc (1704-1779) a római Árkádia Akadémia költője71
Szörényi László: Faludi Ferenc, a könyvvizsgáló83
Czibula Katalin: Faludi és a magyar iskolai színjátszás hagyománya109
Vogel Zsuzsanna: Szentség és világiság Faludi Szent emberében119
Jezsuita missziók
Szilágyi Csaba: Szántó (Arator) István mint a Missio Transylvanica szervezője131
Tóth István György: Jezsuita misszionáriusok Moldvában (XVI-XVII. század)142
Molnár Antal: A jezsuita Missio Turcica150
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták163
Szilas László SJ: Jezsuiták plébániai munkában Magyarországon a XVI-XVIII. században190
Bartusz-Dobosi László: Magyar jezsuita missziósok az "Indiákon" a XVII-XVIII. században200
Tomka Miklós: A korai kínai jezsuita misszió (Matteo Ricci) és a körülötte kialakult "rítusvita"217
Vámos Péter: A magyar jezsuiták kínai missziója225
Jezsuiták az irodalom-, a tudománytörténet tükrében
Hargittay Emil: Egy kultusz kezdetéhez: Jeremias Drexel SJ Pázmányról 1636-ban243
Bogár Judit: Pázmány Péter Imádságos könyvének ökumenizmusa252
Maczák Ibolya: "A Pázmény előtti" mondat (Adalékok a Pázmány-prédikációk forráshasználatához)260
Käfer István: A jezsuiták szerepe a szlovák nemzettudat formálásában265
Hubert Ildikó: "Amíg ártatlan szerzetem el nem esék..." (Baróti Szabó Dávid)271
Perger Gyula: A szájhagyományozódás lehetőségei egy XVIII. századi jezsuita erkölcstanító példatár alapján285
Borián Elréd: A történetíró Kazy testvérek háttérbe szorításának politikai okai300
Teres Ágoston SJ: Magyar jezsuita csillagászok312
Művészettörténet és iskolai színjátszás
Galavics Géza: A magyarországi jezsuiták és a barokk művészet - az identitás jelei321
Szilárdfy Zoltán: A Jézus Társasága lelkiségi motívumai egy barokk úti oltárka tükrében345
Szelestei N. László: Adalékok a kőszegi jezsuiták történetéhez358
Székely Zoltán: Adalékok a győri jezsuita rendház XVII. századi építéstörténetéhez366
Jernyei Kiss János: Ikonográfia és liturgikus tér. Caspar Franz Sambach freskói és oltárképei a székesfehérvári jezsuita templomban375
Sas Péter: A Jézus Társasága emlékei az egykori kolozsvári jezsuita templomban391
Veress Ferenc: A kolozsvári jezsuita templom építése414
Kerny Terézia: Szent László és a magyar szentek tisztelete a jezsuitáknál (1550-1630)424
Kilián István: A nagyszombati jezsuita iskolaszínház szcenikája442
Medgyesy-Schmikli Norbert: Összefüggések a jezsuita és a ferences barokk drámák között a színlapok alapján458
Oktatás
Gárdonyi Máté: A jezsuiták hatása a papnevelés reformjára a trienti zsinat korában473
Bitskey István: A német nyelvterület jezsuita egyetemei és Magyarország a kora újkorban481
Véghseö Tamás: A jezsuiták és a pálos rend kapcsolata a XVII. században497
Mészáros Andor: A cseh- és morvaországi jezsuita akadémiák és kollégiumok szerepe a magyarországi egyetemjárásban504
Kovács Eszter: Az olmützi jezsuiták magyarországi kapcsolatai 1566 és 1773 között513
Horváth Sándor: Horvát diákok a nyugat-magyarországi jezsuita gimnáziumokban a XVII-XVIII. században520
Sávoly Mária: A hazai kötelező történelemoktatás és a történelemmetodika kezdetei az 1735-ös jezsuita Instructio alapján539
Kalmár János: Andreas Pau(e)r SJ, III./VI. Károly király-császár preceptora546
Pálvölgyi Ferenc: Hagyomány és megújulás harmóniája a jezsuita pedagógiában553
Forrai Tamás Gergely SJ: A Lelkigyakorlatok és az ignáci pedagógia kapcsolata563
Jezsuiták a társadalmi igazságosságért
Rovnyai János: Kinek a tanait követte Fridvaldszky János SJ (1730-1784) gazdasági írásaiban?573
Botos Máté: Egy modern jezsuita politikai gazdaságtan kialakulása: XIX. századi jezsuiták hatása az egyház szociális tanítására583
Kemény Gábor: Etika és közgazdaságtan Oswald von Nell-Breuning SJ Gazdaság és társadalom című munkájában597
Hámori Péter: Jezsuita társadalmi gondolkodók Magyarországon 1931 és 1944 között. Varga László és Csávossy Elemér páterek a magyarság életproblémáiról607
András Imre SJ: Kerkai Jenő és a KALOT622
Varia
Zombori István: Cornelius a Lapide (1567-1637) belga jezsuita Magyarországról633
Koltai András: Gaspard Wiltheim luxemburgi jezsuita magyarországi missziója 1635-1636-ban641
Kovács Bálint: Francia jezsuita örmény misszióban. Jacobus Villotte munkássága667
Henri de Montety: Pierre Chaillet SJ titkos küldetése Magyarországon 1939 és 1940 között677
Cseszka Éva: Jezsuita életút a diktatúrák árnyékában. Kerkai Jenő politikája683
Bikfalvi Géza: A magyar jezsuita tartományi központ története 1890 és 1950 között693
A kötet szerzői707
Személynévmutató711
Helynévmutató739
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem