A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1913. január-december/A Magyar Történeti Irodalom 1912-ben

A Magyar Történelmi Társulat közlönyve - XLVII. évfolyam 1-10. füzet/Melléklet a »Századok« 1913. évi folyamához

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 863 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatott az Athenaeum R.-Társulat Könyvnyomdájában Budapesten.

Előszó

Részlet a könyvből:
VILÁGBOLONDÍTÓ TOMKÓ JÁNOS.
Ki ne tanulta volna, hogy Justinián császár, a vandál és keleti gót nemzetek elpusztítója, Itália meghódítója, az örök szép Agia Szófia építője... Tovább

Tartalom

DR. ÁLDÁSY ANTAL:
Zsigmond király római császári koronázása 481, 563
DR. CSÁNKI DEZSŐ:
Gróf Teleki Géza 561
DR. DÉKÁNY ISTVÁN
A művelődéstörténelem problémájához 81, 161
DR. ECKHART FERENCZ:
Hiteles helyeink eredete és jelentősége 640
DR. ERDÉLYI LÁSZLÓ:
Az első adó elméletéhez 281
FEHÉR GÉZA:
Atelkuzu területe és neve 577, 670
DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ:
Elnöki megnyitóbeszéd 241
DR. FRAKNÓI VILMOS:
Az első Habsburg-király trónrajutása Magyarországban 247
DR. HÓMAN BÁLINT:
Adó vagy földbér? 189
KÁLLAY UBUL:
Új adatok keltezetlen oklevelek időpontjának meghatározásához 110
DR. KARÁCSONYI JÁNOS:
Világbolondító Tomkó János 1
DR. R. KISS ISTVÁN:
Az 1386-ik évi országgyűlések 721
DR. KUJÁNI GÁBOR:
A Brodaricsok 753
DR. LUKINICH IMRE:
Az erdélyi fejedelmi czím alakulásának története 94, 177
DR. MADZSAR IMRE:
Szent Gellért nagyobb legendájáról 502
DR. MISKOLCZY ISTVÁN:
Bajtay Antal szerepe Erdély közéletében 656, 736
MÜLLER FRIGYES:
A nagyobb Gellért-legenda forrásai és keletkezése 355, 419
DR. RELKOVIC NEDA:
A felsőmagyarországi hét alsó bányaváros legrégibb közgyűlési jegyzőkönyvei 518, 591
SZENTKLÁRAY JENŐ:
Dzsáfer temesvári pasa 12
DR. TAKÁCS SÁNDOR:
A kalauzok és kémek a török világban 265, 321, 400
DR. ZÁVODSZKY LEVENTE:
Székely Miklós jajczai bánsága 339
Kisebb közlemények.
Dr. Fest Sándor: Lithgow Magyarországon (1616-ban) 26
Kemény Lajos: A legrégibb nyilvános könyvtár Magyarországon 29
Lukinich Imre: I. Apaffi Mihály temetése 30
Történeti irodalom.
Auner Mihály: Az erdélyi szászok oklevelei a XV-ik század kezdetéig. Ism. Eckhart Ferencz 378
Barbul Jenő : Fejezetek a román irodalomtörténetből. Ism. Gagyi Jenő 37
Berzeviczy Albert: A tájképfestés a XVII-ik században. Ism. Dr. Dénes Lajos 47
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. V. köt. Ism. Dr. Lukinich Imre 686
Császár Elemér: Ányos Pál. Ism. Dr. Vértesy Jenő 139
Cserni Béla: Jelentés a Colonia Apulensis területén 1911/12-ben végzett ásatásokról. Ism. Téglás Gábor 620
Doumergue E.: La Hongrie Calviniste. Ism. Rácz Lajos 778
Emlékek, Egyháztörténelmi - a magyarországi hitújítás korából.
III-VI. köt. Ism. Dr. Dőry Ferencz 449
Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. Ism. Dr. Iványi Béla 54
Ernyei József: l. Szerémi alatt 447
Ferenczi Zoltán: A magyar irodalom története 1900-ig. Ism. Glatz Ernő 381
Fleischhauer-Genossenschaft, Dreihundert Jahre Wiener -. 1612- 1912. Ism. Gagyi Jenő 216
Fogel József: II. Ulászló udvartartása (1490-1516.). Ism. Szabó Dezső 613
Gagyi Sándor: Erdély vallásszabadsága a mohácsi vésztől Báthori Istvánig. Ism. Zsinka Ferencz 617
Gergely Sámuel: Teleki Mihály levelezése. VI. köt. Ism. Dr. Lukinich Imre 535
Gooss, Roderich: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen. (1526-1690.) Ism. Dr. Lukinich Imre 132
Görgei Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Ford. id. Görgei István. Ism. -y. -r 214
Hartmann, August: Historische Volkslieder und Zeitgedichte. II. Band. Ism. Leffler Béla 294
Horváth Sándor: l. Thallóczy alatt 375
Jickeli, Otto Fritz: Der Handel der Siebenbürger Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung. Ism. Kováts Ferencz 608
Karácson Imre: A Rákóczi-emigráczió török okmányai. 1717-1803. Ism. -ch -e 49
Kempelen Béla: Magyar nemes családok. II-VI. köt. Ism. Dr. Iványi Béla 696
Khevenhüller-Metsch, Fürst Josef: Alls der Zeit Maria Theresias. Bd. IV. (1742-1776.) Ism. -y 205
Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Ism. Dr. Dési Imre 34
Kont I.: Biblogapraphie frangaise de la Hongrie. (1521-1910.) Ism. Marczali Henrik % 452
Kovách Ernő, Galsai: Aradvár és Arad város ostroma 1848/49-ben. Ism. Knr 550
Loesche György: Kálvin hatása és a kálvinismus Európa keleti országaiban. Ford. S. Szabó József. Ism. Rácz Lajos 778
Lüttich, Rudolf: Ungarnzüge in Európa im 10. Jahrhundert. Ism. Dr. Domanovszky Sándor 142
Novotny, Václav: Ceské Déjiny. Dil I. cást l. Ism. Krajnyák Edvard 299
Ortvay Tivadar: Pozsony város története. IV. köt. I. rész. Ism. Dr. Dési Imre 45
Ortvay Tivadar: Habsburgi Mária és férje II. Lajos magyar király katholikus igazhívőségének kérdése. Ism. -ő 695
Petrov, A.: Materialy dija istoriji ugorskoj Rusji I III. Ism. Sz 39
Petrov, A.: Materialy dija ist riji ugorskoj Rusji IV-VI. Ism. Szkunzevits Kornél 212
Pintér Jenő: A magyar irodalom története Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferencz haláláig. Ism. Dr. Tordai Ányos 769
Sisic, Ferdo: Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. I. Ism. Karácsonyi János 290
Sörös Pongrácz: A tihanyi apátság története. (A pannonhalmi Szent Benedekrend története. XI. köt.) Ism. Karácsonyi János 203
Szabó József: l. Loesche alatt 778
Szabó László, Bártfai: A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi-család története. II. köt. Ism. Gárdonyi Albert 692
Szekfü Gyula: Serviensek és familiárisok. Ism. Hóman Bálint 540
Szende Pál: Magyar városok a középkor végén. Ism. Dr. Hóman Bálint 619
Szentpétery Imre: Oklevéltani naptár. Ism. Dr. Závodszky Levente 52
Szerémi és Ernyei József: A Majthényiek és a Felvidék. I. köt. Ism. Dr. Závodszky Levente 447
Takáts Sándor: Török-magyar bajviadalok. Ism. Dr. Lukinich Imre .. 292
Thallóczy Lajos-Horváth Sándor: Alsó-szlayóniai okmánytár (Magyarország melléktartományainak oklevéltára. III. köt. Ism. Szentpétery Imre 375
Tóth Zoltán: I. Mátyás hadügyi politikája. Ism. Borcsiczkv Béla 773
Veress Endre: Berzeviczy Márton (1538-1596.) Ism. Dr. Erdélyi Alajos 764
Vivante Angelo: L'irredentismo adriatico contributo alla discussione sui rapporti austro italiani. Ism. Dr. Urbanek Sándor 385
Wallentiny Dezső: Ferenczy István levelei. Ism. Vértesy Jenő 456
Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban. Ism. Pokoly József 545
Új könyvek 62, 147, 216, 305, 388, 457, 552, 621, 698, 782
Anisics Miksa Oszkár: Az apostoli királyság eszméje világtörténelmi megvilágításban 147
Balogh Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején 62
Banner János: Erdély leírása a XVII-ik századból 553
Barts Gyula: Marosvásárhelyi Borsos Tamás élete és történeti szereplése 554
Berzeviczy, Albert de: Beatrice d'Aragon, reine de Hongrie. I-II. 305
Bethlen Miklós gróf: Önéletleírása. Kiadta Károlyi János 306
Biró Venczel: Az erdélyi fejedelem jogköre 1571-1690 450
Borbély Ferencz: A keresztény Magvető I-XLVII. évfolyamának tárgymutatója és tartalomjegyzéke 558
Bredl István ; Női uralom és befolyás Magyarországon 148
Garlyle: A franczia forradalom története I-III. 216
Csáki Richárd: Honterus János német iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból 306
Csanády László: Telekessy István 457
Dumas: Napoleon élete 218
Endrődi Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842-1849 460
Ernyey József: Természettudományi mozgalmaink a XVII-XVIII-ik században 552
Farczády Elek: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre és működése az első erdélyi unió, 1437. előtt 62
Farkas Zoltán: Bajza József élete és művei 389
Finály Gábor: Magyarország a rómaiak alatt 63
Fritz Artur: Salamon Ferencz, mint műbíráló 622
Halmos Flóra: A magyar és székely nemesi társadalom Erdélyben a két Rákóczi György korában (1630-1660.) 388
Horváth István: Ammianus Marcellinus forrásai és hitelessége különös tekintettel a hunnokra. 307
Jegyzéke, A magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház levéltárának 460
Kassowitz Tivadar Bruno: Szellemi áramlatok a XVI-ik század derekán, különös tekintettel az ellenreformatióra 388
Kiss Albin: A középkor szelleme 389
Matskássy Antónia : Halmágyi István »Naplói«-nak magyar művelődéstörténeti vonatkozásai 64
Molnár Imre: A czenzura története Magyarországon 1600-ig 64
Nóvák József: A görög szabadságharcz és Ypsilanti Sándor (1820-1821) 388
Niklai Péter: A kereskedelmi választmány jelentésének tárgyalása az 1843/44. évi országgyűlésen és előzményei 782
Oklevelek tára, A közép- és újkori görög 699
Patek Ferencz: A magyarországi templarius rendtartomány felbomlása 217
Páter Walter: A renaissace 698
Perényi József: Jánosi Gusztáv veszprémi nagyprépost (1841-1911) 65
Persián Kálmán: Kővár krónikája 218
Podea János: Monografia comunei Sacadate 65
Pogány István : Marcus Aurelius 149
Rex Sándor: A magyar katholikus egyház anyagi és politikai helyzete 1526-tól 1547-ig 782
Sándor Imre: Czímerlevelek. II. füz. 65
Schulz Irén: Női viselet a kuruczkorban. 1670-1700. 305
Schustler Emilia: Magyar társadalmi és családi élet 1370-1600-ig 66
Sebestyén József: Báthory Erzsébet 622
A Sigray-alapítvány emlékünnepe 216
Szarka Gyula: A váczi domokos konvent története 148
Székely Jolán: Thököly Imre udvartartása 459
Szelényi Ödön: Eckehart mester élete és tanítása 460
Szirmai Erika: Pázmány Péter politikai pályája 66
Teschler Béla: Az okolicsnói szent-ferenczrendi templom és kolostor története 218
Tóth József: II. Rákóczi György lengyel vállalatának diplomatiai előzményei 389
Tóth Sándor: Sáros vármegye monographiája. II-III. köt. 459
Váradi Antal: Régi magyar szinészvilág 307
Vargha Zoltán: A Görzsönyi Vargha-család története 621
Vilner Ferencz: Az európai diplomácia állásfoglalása a kettős királysággal szemben 148
Závodszky Levente: Héderváry, István és a szigetközi ellenreformáczió 66
Zibrt Gsenyek: Bibliografie Ceské Histoic. V. 1-3 217
Folyóiratszemle 59, 149, 218, 308, 390, 461, 555, 623, 700, 783
Tárcza.
Angyal Dávid: Adalék Széchenyi István magyar történet-philosophiájához 465
Auner Mihály: Válasz Eckhart F. úr bírálatára 559
Balogh Alhin: Válasz egy bírálatra 225
Barabás Samu: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1912. évi működéséről 310
Erdélyi László: Az első adó elméletéhez 466
Feleky Károly: Eltűnt Kossuth-érmék 223
ga.: Eltűnt Kossuth-érmék 57
Gagyi Sándor: Felelet Zsinka Ferencz könyvismertetésére 803
Gooss Roderich: Megjegyzés 224
Heltai H. István: Az első királyi komisszárius a temesi bánságban 791
Hóman Bálint: Az első adó elméletéhez 396
Karácsonyi János: Kitől hallotta Kézai az erdélyi székelyekre vonatkozó híreket? 392
L.: Gúnyvers Lorántffy Zsuzsánnáról 56
Márki Sándor: Bónis és a szent korona 395
Marczali Henrik: A londoni nemzetközi congressusról 627
Pótlék a magyarországi latinság szótárához 67
Szabó László, Bártfai: Válaszul Szerémi közleményére 797
Szerémi: Kalászatok a Forgách-család történetéhez 703
Téglás Gábor: Újabb adalék a legio XIII. gemina et adiutrix prima daciai működésének történetéhez 152
Weber Arthur: Sagredo Zrínyi Miklós haláláról 221
Zoványi Jenő: Egy bírálat helyreigazítása 636
Ludányi Bay Ilona 471
Hampel József. Irta Nagy Géza 314
Kont Ignácz 155
Id. Szinnyei József. Irta Vértesy Jenő 557
Vámbéry Ármin 634
Jutalomtételei, A Magy. Tud. Akadémia történeti 473
Pályázathirdetés 226
Történetirodalmi szemle 59
Vegyes közlések 59, 156, 317, 397, 472, 635, 716, 805
Hivatalos értesítő 72, 158, 227, 319, 399, 476, 640, 717, 807
Melléklet: gróf Teleki Géza arczképe 561
Függelékül: A magyar történeti irodalom 1912-ben. Összeállította: Hellebrant Árpád 1-57
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem