A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1983/1-6. I-III.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 117. évfolyam 1-6. szám

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

100 éve hunyt el Marx Károly
Jennitz János: Marx és az angol, belga munkásmozgalom (1877-1883)1196
Pach Zsigmond Pál: Magyar Marx-évfordulók1189
Vadász Sándor: Marx mint történetíró1225
Tanulmányok
Ágh Attila: "Középkori elmaradottság" és "modern alulfejlettség"3
Baksay Zoltán: A munkanélküliség esetére szóló kötelező biztosítás és a munkanélküliség kérdése az ellenforradalmi Magyarországon741
Eperjessy Géza: Zsidó iparűzők a reformkori szabad királyi városokban711
Hegyi Klára: A török birodalom magyarországi jövedelemforrásai346
Knapp Éva: Remete Szent Pál csodái511
Kumorovitz L. Bernát: I. Lajos királyunk 1375. évi havasalföldi hadjárata (és "török") háborúja919
Láng Imre: Az Egyesült Államok "új semlegessége" az 1930-as években48
Michaud Claude: Felvilágosodás, szabadkőművesség és politika a 18. század végén. Fekete János gróf levelezése558
Mickunk Nina: A spanyol nép szabadságharca a napóleoni megszállás ellen1246
Senga Toru: Morávia bukása és a honfoglaló magyarok307
Sípos Péter: Peyer Károly a magyar munkásmozgalomban 1944-ig1280
Trócsányi Zoltán: Kísérletek teljes katonai uralom létrehozására Erdélyben (1732-1739)983
Közlemények
Babanászisz Szteriosz: Az 1821-es görög forradalom és a kapitalizmus fejlődése Görögországban804
Blazovich László: A mezővárosi fejlődés néhány sajátossága a középkori Hódmezővásárhelyen és környékén349
Bollmann Györgyi. A "felvilágosult konzervatív" - Pjotr Valujev822
Czövek István: Az Osztrák-Magyar-Monarchia problémái az orosz liberalizmus szemszögéből109
Garas Klára: A Szépművészeti Múzeum 1906-1981626
Gyáni Gábor: A budapesti házicseléd-munkapiac működési mechanizmusai (1890-1941)404
Gyimesi Sándor: Európa és a harmadik világ találkozása a 16-18. században384
Hóvári János: Az erdélyi kanthner és a balkáni kantár1015
Krausz Tamás: Az első orosz forradalom és az oroszországi szociáldemokrácia "második" szakadása840
Lázár György: Szlovák iskolaügy Magyarországon1359
Miskolczy Ambrus: Társadalom, nemzetiség és ellenzékiség kérdései az erdélyi magyar reformmozgalomban (1830-1843)1061
Ötvös Péter: Illésházy István az emigrációban609
Péter Katalin: Bethlen Gábor magyar királysága, az országegyesítés és a Porta1028
Tihanyi János: Magyar-német idegenforgalom a két világháború között124
Tilkovszky Loránt: Erdély nemzetiségei és a weimari Németország diplomáciája1097
Varga F. János: Az Angliai Magyar Tanács története (1944-45)152
Varga László: A csepeli gyáróriás kialakulásának története1322
Elmélet és módszertan
Györffy György: Gyulafehérvár kezdetei, neve és káptalanjának registruma1103
Stier Miklós: Uralkodó elit, kormányzati hatalom - kormányzó réteg a Horthy-korszakban434
Dokumentumok
Hajdu Tibor - Litván György: Egy elmaradt államfői találkozó dokumentumai - iratok Károlyi Mihály és Renner osztrák kancellár 1919. március 23-ára tervezett találkozójához218
M. Kondor Viktória: Egy ismeretlen levél Károlyi Mihályhoz209
Figyelő
Tihanyi János: Az osztrák ellenállási mozgalom múzeuma1376
Vörös Antal: Művelődés a XVIII. száazdi Magyarországon639
Beszámoló
A nemesség a polgári korszakban 1780-1860 (r.-1.)1395
A nemzetközi munkásmozgalom-történet kutatóinak XVII. linzi konferenciája (1981. szept. 9-11.) (Jemnitz János)1386
A Pannón-térség a 19. század első felében (Erdődy Gábor)1393
Beszámoló Marx Károly halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésről (Pritz Pál)1380
Központi városok és vidékük az iparosodás korában (Stier Miklós)1398
800 éves a magyar hivatali írásbeliség (Borsodi Csaba)450
Beszámoló a Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság XVII. ülésszakáról (Tóth István György)1405
Vita
Károlyi Mihályné: Megyjegyzések Hajdu Tibor: "Károlyi Mihály: Politikai életrajz" című könyvéhez176
Kristó Gyula: A magyar törzsszövetségről dilettáns módon1135
Mérei Gyula: Észrevételek Tolnai György "Válasz"-ára446
Tolnai György: válasz Mérei Gyula megjegyzéseinek néhány főbb kérdésére444
Történeti irodalom
A Hadtörténeti Közlemények 1954-1978. évfolyamainak mutatója (Ism.: Szakály Sándor)485
A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában (1944-1958) (Ism.: Szigeti Péter)1165
Anderle Ádám: Vihar a Sierrában. Indián függetlenségi küzdelmek a XVI-XVIII. században (Ism.: Pándi Lajos)672
Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története (Ism.: Szász Zoltán)1417
Bruhat Jean: A Kommün tagja. Eugéne Varlin élete (Ism.: Jemnitz János)1415
Csizmadia Andor: Jogi emlékek és hagyományok (Ism.: Trócsányi Zsolt)1149
Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció (Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben 1848-1914) (Ism.: Trócsányi Zsolt)471
Fischer Ferenc: A chilei hadsereg és a német katonai befolyás (Ism.: Kotogány Ilona)885
Galántai József: Az első világháború (Ism.: Józsa Antal)237
Hajdú Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyarországon (Ism.: Trócsányi Zsolt)1154
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében (Ism.: Lagzi István)1419
Jakabffy Imre: A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája 1967-1977. (Ism.: Fodor István)1144
Jogtörténeti tanulmányok IV. (Ism.: Draskóczy István)232
Kállay István: A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-1848. (Ism.: Máthé Gábor)466
Kápolnai István: Agrárstatisztikai források és helytörténeti kutatás (Ism.: Bellér Béla)479
Kirschner Béla: A KMP stratégiai irányvonalának alakulása (1919-1921) (Ism.: Pritz Pál)242
Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a fegyverszünet (1944-1945) (Ism.: Föglein Gizella)480
Kovács Ágnes: Iratok a nyírségi salétromtermelés történetéhez a Rákóczi-szabadságharc idején (Ism.: Bánkúti Imre)1153
Kovács Endre: Korszakváltás. Tények és tanúk (Ism.: Szarka László)245
Molnár István: Ifjúmunkás mozgalom Magyarországon 1945-1950. (Ism.: Izsák Éva)1428
Nagy László: Az öntudatra ébredés kezdetei: antikolonialista erők Angliában az 1920-as években (Ism.: Kotogány Ilona)885
Németh József: A műszaki értelmiség a felszabadulás után (1945-1948) (Ism.: 1426
Pintér István: A szociáldemokrata párt története 1933-1934 (Ism.: Szakács Kálmán)1423
Póka-Pivny Aladár-Zachar József: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse: Kováts Mihály ezredes élete, 1724-1779 (Ism.: Urbán Aladár)406
Pölöskei Ferenc - Ránki György (szerk.): Polgári államrendszerek Magyarországon 1848-1945 (Ism.: Tilkovszky Loránt)1420
Régi Magyar Levelestár (XVI-XVII. század) (Ism.: Nagy László)464
Ruszoly József: Választási bíráskodás Magyarországon (Ism.: Degré Alajos)475
Sebestyén Sándor: A Bartha Miklós Társaság (Ism.: Vargyai Gyula)887
Stizler Kathrin: Szolidaritás vagy zsoldosság? A külföldi szabadcsapatok a magyar szabadságharcban 1848-49. (Ism.: Erdődy Gábor)1115
Somlyai Magda: Történelemformáló hétköznapok Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében (Ism.: M. Kondor Viktória)251
Széchenyi István: Közjóra való törekvések (Szemelvények. Összeállította, a bevezető tanulmányt írta Benkő Samu) (Ism.: Trócsányi Zsolt)468
Szomszéd Imre: Egy város újjászületése. Balassagyarmat 1914-1962 (Ism.: Föglein Gizella)258
Zselici dolgozatok I-V. (Ism.: T. Mérey Klára)898
Folyóiratszemle
Afanszjev, Ju. N.: Az "Annales" iskola eszmei alapjainak fejlődése501
Ageron Ch. R.: Haled emir petíciója Wilson elnökhöz (1919. május)707
Alekszejcsenko G. A.: A falugyűlések döntései, mint az oroszországi falusi földközösség múlt századvégi történetének forrásai (Tverj kormányzóság adatai alapján)702
Ammon Harry: A Monroe-elv: belpolitika vagy hazafias döntés?912
Anderson F. W.: Miért bizonyultak a new-englandiek rossz katonának? Szerzősési elvek és a katonai vezetés a 7 éves háború előtt495
Avreh A. Ja.: A progresszizmus és a "valódi" burzsoázia pártja létrehozásának problémája902
Bennett R.: Az "Ultra" és néhány hadvezéri döntés271
Boriszov A. Ju.: A szovjet diplomácia a szövetségesek konferenciáján a Nagy Honvédő Háború éveiben273
Botezan Liviu: Avram Iancu, a nép fegyverkezési jogának képviselője 1848 tavaszán499
Bowman Shearer Davis: A polgárháború előtti Dél ültetvényesei és a 48-as forradalmak előtti poroszországi junkerek az összehasonlítás tükrében1174
Butler Anne M.: Katonai rövidlátás: a frontier és a prostitúció1178
Calvert Karin: Gyermekábrázolások amerikai családi portrékon 1670-18101168
Canis Konrad: Kontinuitás és diszkontinuitás a junker-burzsoá osztálykompromisszumban 1890-1897500
Cohen Charles L.: A "szabadság vagy halál" beszéd: megjegyzések a vallási és forradalmi retorikáról498
Cohen Jack: Marxizmus a reformizmus ellen, az általános sztrájk idején1444
Curtis James C.: Old Hickory árnyékában: Martin Van Buren politikai pályája698
Danyilov A. I.: A kontinuitás problémája a NSZK történetírásában910
Dellagi M.: Ali bej trónralépése 1882 októberében703
Dellagi M.: Burgiba tevékenysége Sfaxban, 1943. október 22-29. Ahogyan a francia hatóságok látták272
Du Boff - Richard B.: Üzleti követelmnyek és a távíró fejlődése az Egyesült Államokban, 1844-1860701
Eliot A. M.: A spanyol népfront906
Foot M. R. D.: Volt bármi haszna a SOE-nek?270
Goldfield David R.: A városi Dél: egy regionális keret1173
Green James: Az amerikai munkásmozgalom és az amerikai baloldal története1432
Green Nancy L.: Vázlat a párizsi zsidó munkásmozgalomhoz a 20. század elején1436
Grunt A. Ja.: Az 1917 februárja és októbere közötti oroszországi forradalmi helyzet néhány problémájáról262
Gundersen Joan R. - Campel Gwen Victor: A férjes asszonyok jogi helyzete a 18. századi New Yorkban és Virginiában1170
Harrison Cynthia E.: A feminista mozgalom és a Kennedy-adminisztráció911
Hobsbawm Eric: A népfront negyvenedik évfordulója1443
Kahan Vilem: A Kommunista Internacionálé, 1919-1943. A vezető testületek személyi összetétele1442
Kahn Dávid: A kódmegfejtés az I. és II. világháborúban1440
Kaplan Temma: A felkeléstől a tömegsztrájkig: a munkás osztályöntudat és munkás közösségi tudat Andalúziában a 19. században1431
Kinser Samuel: Annalista paradigma? Fernand Braudel geohistorikus strukturalizmusa503
Klein Rachel N.: Rendcsinálás South Carolina belvidékén697
Kolchin Peter: A szolgaság védelmében. Az amerikai rabszolgaság és az oroszországi jobbágyság apológiája 1760-1860 között1171
Kossok Manfred: A felvilágosult abszolutizmus Spanyolországban493
Kozsurin V. Sz. - Pogogyin Sz. A.: A Szovjetunió városi lakosságának fejlődése 1939-1979 között1171
Langkau Götz: Rosa Luxenburg levelei az International Instituut voor Sociali Geschiedenisben1435
Lewin R.: A rejtjelfejtők háborúja504
Loewenthal M. M.: Roosevelt és a közelgő háború; az USA útkeresése 1937-42265
Lossowski Piotr: Litvánia semlegessége az 1939. évi lengyel-német háborúban1445
Löw Richard: Hogy hullott szét a "kis Internacionálé"?706
Lyon Judson M.: Szabálytalan imperializmus: az Amerikai Egyesült Államok szerepe Libériában 1897-1912704
Montgomery David: Milyen szabályok szerint. A munkások és a termelés újjászervezése az Egyesült államokban (1900-1920)901
Nowak-Kielbikowa Maria: Lengyelország a brit politikában az 1930-as években264
Opalinski Edward: Nagy-Lengyelország uralkodó elitje III. Zsigmond alatt (1587-1632) Az elit meghatározása489
Pessen Edward: Mennyire különbözött egymástól a polgárháború előtti Észak és Dél?1176
Piotrovszkij B. B. - Tyiskov V. A.: A szovjet történészek kutatási eredményei a tizedik ötéves tervben1446
Podogornova A. I.: A könyvkiadás reformja a Szovjet-Oroszországban 1921-23-ban263
Porter Kathy: Március 8. A nemzetközi nőnap904
Ratzlaff Róbert K. - Shick James B.: A korai amerikai köztársaság (1789-1848) a mai amerikai történelemkönyvekben697
Rediker Marcus: "Halál király" zászlaja alatt: az angol-amerikai kalózok társadalmi helyzete 1716-1726492
Rohrs Richard C.: Pártpolitika és az Andrew Jackson elnök elleni merénylet700
Ronda P. James: A hit generációi: keresztény indiánok a Martha's Vineyard szigeteken490
Rose Günter: Modernizációs elméletek és polgári társadalomtudományok275
Rudolph Richard L.: A társadalmi struktúra és az osztrák gazdasági növekedés kezdete1180
Salmon P.: Brit tervek a Németország elleni gazdasági hadviselésre 1937-39-ben: a svéd acél problémája907
Seltzer Rick: Az amerikai imperializmus eredetére vonatkozó empirikus bizonyítékok elemzése: 1871-1900900
Stadler Friedrich: Vizuális jelrendszerek261
Sykes Thomas R.: A forradalmi szindikalizmus az olasz munkásmozgalomban: az agrársztrájkok Párma tartományában 1907-1908-ban1437
Tarnovszkij K. N.: Kisipari szervezetek Oroszországban az első világháború éveiben905
Taylor P. M.: "Ha háború lesz". A totális hadviselés ötödik fegyvernemének előkészítése 1935-39267
Young Alfred F.: George Robert Twelves Hewes (1742-1840): Egy bostoni cipész és az amerikai függetlenségi háború emlékezete496
Krónika
A magyar Történelmi Társulat hírei1182
A Magyar Történelmi Társulat hírei (Rozsnyói Ágnes)1448
A XVI. Nemzetközi Történészkongresszus tematikája (Stuttgart, 1985. aug.)1452
Krónika278
Szekfű Gyula emlékülés Székesfehérváron (Pók Attila)1451
Vörös Antal (Vörös Károly)1453
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem