859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Diadalmas Élet

Krisztus a XX. században

Szerző

Kiadó: Szerzői magánkiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 344 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet R.-t. nyomása, Budapest.

Előszó

Ennek a könyvnek előállása, megírása, célja és elolvasása is néhány magyarázó és útbaigazító megjegyzést kíván. Annál is inkább, mert ez a könyv a mai modern kereső magyar lélek útja mentén kelt... Tovább

Tartalom

Előszó3
A diadalmas élet7
Isten a világban
Teremtés vagy evolúció?11
A teremtés első napja
Biblia, hipothézis
A teremtés
Az ősnemzéstan kudarca
Az ember és az állat19
Az emberi lélek nyomai
Az ember két világa
Az emberiség egységes családfája
Sátán, vagy sátán?26
Sátán a világirodalomban, történelemben, lélekben
Vannak-e angyalok?
Mi a bűn?
Miért van bűn?
Kain és családja34
Az eredendő bűn titka
Az emberiség egysége
Az ember és a mindenség38
A modern tudomány útjai Isten felé
Az erkölcsi mindenség
Isten a történelemben
Családfa a paradicsomtól Betlehemig43
Krisztus a történelemben
Történelem, vagy komédia?46
Az erkölcsi törvény a történelemben
A népek hivatása
Halad-e előre a világ?
Melyik az igaz vallás?51
Az ősi istenhit nyomai
Deizmus és pantheizmus
Az áldozat evangéliuma56
Az életfogyasztó élet
Az istentelen vallásalapító58
Az önmegváltás útjai
Vallás, ahol az ember minden
Isten a szent sátorban
Ótestamentum is, vagy csak újtestamentum?63
A bibliai kritika munkája
Ábrahám és a zsidókérdés67
A hit hőse
A német nacionalizmus és az Ótestamentum
A választott nép70
A zsidók története
Jeruzsálem végső pusztulása
A zsidókérdés
A zsidókérdés megoldása
A lelki ősök. Mi van a prófétizmusban?78
A próféták elhivatása
A prófétai vallás öröksége
Transcendens és immanens istenfogalom a prófétáknál
A lepel és a fátyol az Ótestamentumban85
A szent sátor Istene
A főpap, mint Krisztus előképe
Isten a Golgotán
Hogyan ismerjük Jézust?88
Mi van az apokrifus evangéliumokban?
A négy evangélium keletkezése
A biblia és a szekták
Fogantaték Szent Lélektől95
Krisztus istenségének kifejezése
Jézus és krisztus96
Jézus az ember
A Messiás
Mi a keresztyénség?
A világtörténet hőse102
A hős történelmi szerepe
A diadalmas élet
Csodák és természeti törvények106
A csoda mint megismerés
A törvény és a csoda
Az anyag törvényei Jézus kezében
Jézus és családja111
Milyen volt Jézus családja?
Mária, az édesanya114
Az igazi Mária
Mikor kezdődik a Mária-kultusz?
Hogyan lett Mária istennővé?
A próféta119
Isten az Atya
Mi a prédikáció?122
A kezdetleges és teljes istentisztelet
A Főpap124
A megváltás a bűnt msutatja meg
Isten igazsága és szeretete a megváltásban
Az Úrvacsora129
A kegyelmi eszközök
A páska-bárány
Transsubstanciatio, consubstantitatio
Úrvacsora és mise
A Király136
Jézus és Pilátus
Jézus a hódító
A keresztség140
A keresztség vize
Gyermek-keresztség
Alámerítés vagy meghintés?
Atya, Fiú és Szent Lélek146
A szentháromság megtapasztalása
A kifejezhetetlen kifejezése
Isten az egyházban
Egyedül üdvözítő-e az egyház?150
A láthatatlan egyház
A látható és láthatatlan egyház
Péter, a halász155
Péter elhívása
Péter, "a kőszikla"
Pogány keresztyének és zsidó keresztyének szembenállása
Legendák Péter apostolról
Róma első püspökei
Pál, a ponyvakészítő164
Pál apostol megtérése
A római birodalom, a zsinagóga szerepe a keresztyén misszióban
A vasárnap az őskeresztyén világban
A törvényvallás és a kegyelem
Augustinus, az óriásfa172
A püspöki egyház Augustinus korában
Augustinus a predestináció hirdetője
A pápai palást szálai177
A római püspök történelmi útja
A zsidó főpap, a római császár mint a római püspök előképe
A pápaság, mint történelmi szükségszerűség
A szürkület törvénye182
Pogány és keresztyén elemek keveredése
Assisi Ferenc, a reformátor184
Egy új szerzetesrend születése
Assisi Ferenc romlott egyháza
Assisi Ferenc lelkisége
Assisi Ferenc bukása
Jó volt-e a középkor?192
A középkor fénye és árnya
Az inkvizíció lelki okai
A középkor nyomorúságai
Felelős-e a pápaság az inkvizícióért?
Renaissance és reformáció200
A humanizmus
Az új felfedezések a középkor végén
A reformáció az emberiség egyetemes megmozdulása volt
Luther és Kálvin206
Luther az elkezdő, Kálvin a bevégező
Kálvin teljes reformációja
Mi a keresztyénség igazi egysége
Egyetemes papság
Servet máglyája215
Egy négyszázéves vérvád története
Volt-e protestáns inkvizíció
Kit vádol Servet máglyája?
A pápa és a Szent Lélek219
Csalódhatik-e a pápa?
A vatikáni zsinat
A Szent Lélek bizonyságtétele
A Szent és a szentek227
A "szent" kétféle jelentése
A szentek vallásos tisztelete
Isten a református egyházban
Egyházalkotmány a presbiter vállain231
Ki választja a lelkipásztort?
Iskola és templom235
A népművelés a reformáció ajándéka
A tudomány, iskola az általános kegyelem tanából folyó következmény
Haeckel, a tudományos inkvizitor
Gazdagok és szegények241
Honnan jött a diakónus?
Jézus a vagyon mellett és ellen
Az evangélium belülről változtatja meg a világot
A hivatás, mint a reformáció ajándéka
A kálvinisták és a művészet247
A kálvinizmus és a művészetek
A művészet az anyaggal való kifejezés
A kálvinizmus és a művészetek szabadsága
Három világkorszak: Homeros, Dante, shakespeare
Egyház és haza257
Haza és vallás állítólagos ellentétei
Jézus hazafisága
Az evangéliumi hazaszeretet
Az örök reformáció263
A római egyház félreformációja
A jezsuiták kettős munkája
Az új reformáció hősei
Belmisszió és külmisszió
Isten az életemben
A predesztináció270
A predestináció, mint tapasztalás
Az egyetemes predestináció
Predestináció és fatalizmus
A predestináció és a szabadság
Predestináció és elvettetés
A felelősség mint szabadságunk tapasz talása
Krisztus és a házasság282
Ki védi a házasságot? A hazug házasságok
A feljegyzett és fel nem jegyzett válások
A családi hajlék, mint a szentség iskolája
A házasságra nevelés
A gyermek292
Mitől függ a születési statisztika?
Rosszhiszemű vádak az egyke-kérdésben
Veszteségek reverzálisban és kitérésben
A reverzális háború
A református egyház és a reverzális adó
Gyilkosok és öngyilkosok302
A bűncselekmények felekezeti statisztikája
Mitőkl függ az öngyilkosok száma?
Az evangéliumi lelki nagykorúság kísértései
Isten a félhomályban308
A teozófia
Mi a spiritizmus?
A spiritizmus kritikája
A spiritizmus és a biblia
Isten az örökkévalóságban316
Kérdéseink egy másik világra utalnak
A halál a teljesebb öntudat kapuja
Krisztus az örökélet igazi bizonyossága
A kárhozat az örökké élő lélek örök halála
Kant a sírontúli világról
Testünk feltámadása
Az adventisták
Ki az Antikrisztus?
A végső titok
Név- és tárgymutató333

Muraközy Gyula

Muraközy Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Muraközy Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Diadalmas Élet A Diadalmas Élet A Diadalmas Élet A Diadalmas Élet A Diadalmas Élet A Diadalmas Élet

A könyv kötése megtört, a borító belső oldalán ex-libris címke található. Az eredeti borítót a könyv elejére bekötötték.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba