820.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nemzet története I-X.

A királyság megalapításáig/Mo. története az Árpádok korában/Az Anjou-ház és örökösei/A Hunyadiak és a Jagellók kora/Mo. három részre oszlásának története/Mo. története II. Mátyástól III. Ferdiánd haláláig/Mo. története I. Lipót és I. József korában/Mo. története III. Károlytól a bécsi congressusig/A nemzeti államalkotás kora/A modern Magyarország

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 6.963 oldal
Sorozatcím: A magyar nemzet története
Kötetszám: 1-10
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek gerince és első kötéstáblája dúsan aranyozott, illusztrált. A könyvek színes és fekete-fehér reprodukciókkal, ábrákkal, oklevélhasonmásokkal gazdagon illusztráltak. A részletek és a kiadási évek a fülszövegben találhatók.

Előszó

A történetírás czélja: feltámasztani a multat halottaiból, épülésünkre, okulásunkra.
Ezért a történet ismerete életbe vágó, fontos dolog, mert jól mondja egyik jeles irónk, hogy: "a történelem... Tovább

Fülszöveg

Az I. kötet kiadási éve: 1895; a II. kötet kiadási éve: 1896; a III. kötet kiadási éve: 1895; a IV. kötet kiadási éve: 1896.; az V. kötet kiadási éve: 1897.; a VI. kötet kiadási éve: 1898.; a VII. kötet kiadási éve: 1898.; a VIII. kötet kiadási éve: 1898.; a IX. kötet kiadási éve: 1897.; a X. kötet kiadási éve: 1898.

Az I. kötet 32 táblát, melyből 7 kétlapos, 4 térképet, melyből 3 kétlapos és 8 kihajtható mellékletet tartalmaz.
A II. kötet 36 táblát, melyből 2 kétlapos, 1 térképet és 6 mellékletet tartalmaz.
A III. kötet 34 táblát, melyből 12 kétlapos, 7 mellékletet és 1 kétlapos térképet tartalmaz.
A IV. kötet 30 táblát, melyből 5 kétlapos, 13 mellékletet és 1 kétlapos térképet tartalmaz.
Az V. kötet 36 táblát, melyből 9 kétlapos, 4 mellékletet és 1 kétlapos térképet tartalmaz.
A VI. kötet 35 táblát, melyből 12 kétlapos, 1 mellékletet és 1 kétlapos térképet tartalmaz.
A VII. kötet 37 táblát, melyből 16 kétlapos, 4 mellékletet és 1 kétlapos térképet tartalmaz.
A VIII.... Tovább

Tartalom

I. KÖTET (1895)
Bevezetés. Irta Vaszary Kolos
Magyarország története a honfoglalásig
Előszó
Magyarország területe a római hódítás előtt. Irta Frőhlich Róbert
A legelső földrajzi tudósítások
Strabo és az első század többi írói
Magyarország legrégibb ismert lakói
Pannonia és Dacia. Irta Kuzsinszky Bálint
A római foglalás
A második és harmadik század
A tartományok kormányzása
Hadi viszonyok
A városok
Nemzetiségi és vallási viszonyok
Az emlékek
A negyedik század
Magyarország története a népvándorlás korában. Irta Nagy Géza
A barbarok terjeszkedése. Sarmaták, germánok
A germán népvándorlás kezdete
A hunn uralom
A germán uralom
Az avarok
A vezérek kora és a királyság megalapítása. Irta Marczali Henrik
Előszó. A magyar föld szerepe nyugat és kelet közt a honfoglalás előtt és a magyar állam alapítása3
A magyarok őstörténete a honfoglalásig
A magyarok eredete és ősi hazája7
Lebedia. A kozár birodalom15
Etelköz22
A magyarok eredete és vándorlásai a hazai hagyományok szerint29
A magyarok a honfoglalás korában35
A honfoglalás
Európa a magyarok bevándorlása korában67
Pannonia a magyarok bejövetelekor82
A honfoglalás97
Egykorú vélemények a magyarokról121
A magyar nemzet helyzete és megszállása127
A kalandozások kora
Első kalandozások nyugat felé137
A sanct-galleni táborozás153
A merseburgi csata159
Az ágostai ütközet167
Kalandozások a görög birodalomban189
A nemzet átalakulása a vezérek korában197
A fejedelemség átalakulása
Géza fejedelemsége209
A térités kezdete219
István mint fejedelem233
Szent-István királysága
István törvényei249
Az ország állapota és népessége263
Az ország kormányzása269
Belső háborúk. A kereszténység terjesztése274
István külső háborúi291
Az örökösödés kérdése és István halála301
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
Dacia térképe Ptolemaeus szerint. Az Athos-hegyi kéziratok párisi kiadása nyomán
Kelta fegyverek (A hatvani, pilini és kisgyarmati kardok; a pilini és perkátai lándzsacsúcsok; tőr, kardkötő, paizsfogantyú és csákány a pilini leletből; zabla, orsó, gombok s két nagyobb és egy kisebb agyagurna a hatvani leletből) Rajzolta Dörre Tivadar
Kelta ékszerek a Magyar Nemzeti Múzeumban (Üveg- és borostyán-gyöngyök a hatvani és regöli leletekből; arany-karperecz az acsádi kincsből; a magyar-bényei karperecz; a pátkai fibula; daciai ezüst-fibula és torques; a gyertyámosi ezüst karspirális; ezüst gyűrű, karpereczek és fibulák ismeretlen lelőhelyekről; bronz-torques és karperecz Gerenyásról, bronz övrészlet Bölcskéről)
Pannonia és Dacia térképe. Tervezte Kuzsinszky Bálint, Rajzolta Homolka József
Augustus mint hadvezér. Márványszobor Rómában, a vatikáni múzeumban. A Rómától 7 r. mérföldre fekvő Livia-féle villában találták 1863-ban
Traianus császár. Dombormű Traianus oszlopán, Rómában
A római sereg átvonulása a Duna hajóhídján. Dombormű Traianus oszlopáns
Dák követek kegyelmet kérnek Traianustól. Részlet a római Traianus-oszlopról. A térdreborultak között ott van maga Decebalus. Mind a hármat rajzolta Cserna Károly
Traianus oszlopa Rómában
A kikerítői római út. Rajzolta Cserna Károly
A Peutinger-féle tábla. 1. Pannonia északi részének és Noricumnak térképe. (V. szelvény) 2. Pannonia déli részének s Dalmatiának térképe (VI. szelvény)
3. A két Moesia s Dacia nyugati részének térképe (VII. szelvény)
Dacia keleti részének és Thraciának térképe (VIII. szelvény)
Traianus katonai elbocsátó-levele P. Insteius részére; a szöveg olvasásával és fordításával
Az aquincumi amphiteatrum látképe. Rajzolta Cserna Károly
A sarmizegethusai amphiteatrum. Rajzolta Cserna Károly
Sarmizegethusa (Várhely) helyén talált római mozaik képek: Priamos kéri Achillestől Hektor holttestét - Paris ítélete
A demsusi torony Hunyadmegyében (A felső építmény román jellegű s a XII-XIII. századból való) Rajzolta Cserna Károly
Attila. Turóczi krónikájának 1488-iki augsburgi kiadásából
Attila lakomája. Than Mór falfestménye a székes-fővárosi vigadóban
Attila Róma falai előtt Rafael falfestménye a Vatikánban
Justinianus császár és udvara. A ravennai mozaik után. Rajzolta Ágota Imre
Frank fejedelem 850 körül. A metzi székesegyház misekönyvéből
A magyarok vándorlásának térképe. Tervezte Marczali Henrik. Rajzolta Homolka József14
A nagy orosz pusztaság. Guiaud rajza után20
A magyarok Kiew előtt. Vágó Pál eredeti képe után, mely József főherczeg ő csász. és kir. fensége birtokában van28
Béla király névtelen jegyzője krónikájának első lapja; a szöveg olvasásával és fordításával. A codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban31
Ősmagyar régiségek a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1. (Ezüst süveglemez, fülbevaló, karperecz és ezüst sodronyból font nyakperecz a galgóczi, ezüsttel kirakott zabla és karika alaku kengyelvas a tinódi leletből; griffes szíjvég, levél és inda idomú öv- vagy kantárdíszítmények a bene-pusztai leletből; rózsával díszített boglárok, kengyelvas és kés a pilini leletből; csákány a keszthelyi népvándoláskori leletből)50
2. (Ezüst süveglemez a szolyvai leletből, zablák és nyílcsúcs a neszmélyi leletből; csákány a deméndi, nyílcsúcs a nyílvessző egy részével a pilini és csörgő a gerendási leletből; öv-csüngők, boglárok a nagykürüi leletből, hajgyűrűk az alpári, nemesócsai és oroszházi leletből; rovátkos bronzgyűrű és fülbevaló a letenyei leletből; csatt a verebi leletből) Mindkettőt rajzolta Dörre Tivadar50
Áldozat Hadúrnak. Részlet Feszty Árpádnak a magyarok bejövetelét ábrázoló körképből60
Kelet-római (byzanczi) császár, koronázási díszruhában, a kelet-római turániak módjára csizmában. X. századi miniature a velenczei Szent-Márk könyvtárban78
A szlávok hódolása Árpád előtt. (Munkácsy Mihály »Honfoglalás« czimü tört. festményének utolsó vázlata után aquarellben festette Nógrády Antal118
A sanct-galleni codex egy lapja, a szöveg olvasásával és fordításával. A codex eredetije a sanct-galleni benczés kolostor könyvtárában154
Lehel kürtje. Rajzolta Dörre Tivadar182
A régi bástyafal Konstantinápolyban. Ch. de Billy rajza után194
Esztergom. Rajzolta Dörre Tivadar234
A pannonhalmi apátság alapító oklevele. A Horvát István-féle rézmetszet kisebbített mása; a szöveg olvasásával és fordításával. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában236
Szent-István legendája Hartviktól, (a Magyar Nemzeti Múzeum codexének 10. lapja) a szöveg olvasásával és fordításával243
Szent-István kora. Lotz Károly falfestménye a Magyar Tudományos Akadémia palotájában249
Szent-István decretumának első lapja a szöveg olvasásával és fordításával. A codex eredetije az admonti benczés kolostor könyvtárában262
Szent-István. Turóczi krónikájának brünni kiadásából267
Szent-István hadjáratai Keán ellen (A bécsi képes krónika 41. lapja) A szöveg olvasatával és fordításával276
Szent-István palástja (Gizella királyné és udvarhölgyei hímzése) Magyarázó lappal289
Szent-István ereklyetartó mellszobra. Eredetije a zágrábi székesegyházban301
A szövegképek lajstroma
II. KÖTET (1896)
Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301)
Előszó. Szent-István hagyatéka. A történelem ítélete a szent király műve felett. A független királyság veszedelme. Árpád véreinek küldetése3
Küzdelem a nemzeti függetlenségért
Péter és Aba Sámuel7
A pogány lázadás29
Trónviszályok59
Salamon és a herczegek. Az ország kiterjesztése75
Salamon bukása. I. Géza király90
Belső állapotok108
Szent-László és Könyves-Kálmán kora
László királysága121
László törvényhozása136
Horvátország meghódítása157
Kálmán és Álmos. Keresztes hadjárat185
Horvátország és Dalmáczia meghódítása. Orosz hadjárat199
Világi törvényhozás214
Egyházi törvényhozás228
Kálmán családi viszonyai. Álmossal való küzdelmei.Halála243
A görög befolyás kora
II. István uralkodása. A görög háborúk kezdete253
II. Béla uralkodása. Borics267
lI. Géza uralkodása. A nemzeti krónika. Freisingi Ottó273
Borics újabb fellépése. Osztrák háború. II. keresztes hadjárat278
Orosz és görög háborúk. Géza házassága283
Küzdelem a trónért. Mánuel diadala294
III. Béla uralkodása. Családi összeköttetései. Az ország pénzügye és a király gazdasága311
Halics elfoglalása. III. keresztes hadjárat327
A rendi alkotmány kezdetei
Imre király és Endre herczeg. Terjeszkedés a Balkán felé339
Belső állapotok. Birtokviszonyok. Rabszolgák347
Az egyház365
II. Endre adományozásai. Gertrud és Bánkbán. Keresztes hadjárat373
Pénzügyi helyzet. Az aranybulla388
Szabadságlevelek az egyház és a szászok részére490
Béla mint ifjabb király. Az aranybulla végrehajtása és megujitása. Interdictum. Beregi egyezség419
Endre utolsó évei. Halála436
A tatárjárás kora
IV. Béla király és az urak443
Nagy-Magyarország és a tatárok453
A kúnok befogadása462
A tatár és a magyar nemzet465
A tatárjárás480
Az ország helyreállitása. Velenczei és osztrák háborúk504
Osztrák és cseh háborúk. Belső intézkedések517
Belső háborúk530
Az Árpádház kihalása
Az utolsó Árpádok547
Az ország területe és népessége. Külső viszonyok584
Alkotmány. Törvényhozás. Gyűlések. A kúnok599
Az egyház. Irodalom. Épitészet615
Az urak és nemesek. A megye638
A városok. Az ország többi lakosai. Végszó655
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
A magyar korona. A Magyar Tudományos Akadémiának 1880-ban eszközölt hivatalos fölvétele után
A koronázási jelvények. Rajzolta Cserna Károly28
A pécsi székesegyház belseje. Zelesny K. udv. fényképész felvétele után41
I. Endre király koronázása. Székely Bertalan falfestménye a pécsi székesegyházban48
A tihanyi altemplom I. Endre síremlékéve. Rajzolta Dörre Tivadar66
Részlet a cserhalmi ütközetből (A gelencsei róm. kath. templom falfestménye a XV. század elejéről) Az eredetiről Másolta Huszka József. A kép a magyarok felvonulását és a csata kezdetét ábrázolja80
Szent-László párbaja a kún vitézzel. (A derzsi unitárius templom falfestménye) Az eredetiről másolta Huszka József. A kép a fennmaradt felirat szerint Ungi István fia Pál mester rendeletére készült 1419-ben80
Szent-László megszabadítja az elrablott magyar leányt. A Túróczi-krónika 1488-iki augsburgi kiadásának czimképe82
Szent-László. Túróczi krónikájának augsburgi kiadásából.121
Szent-István jobbjának ereklyetartója. Ez ereklyetartóban, melyet a magyar püspöki kar 1861-ben készíttetett, őrzik a szent jobbot a budavári királyi palota Szent-Zsigmond kápolnájában132
A Gutkeled-biblia egy lapja. A codex eredetije az admonti apátság kincstárában. A hasonmás Mózes ötödik könyve, a Deuteronomium kezdőlapját ábrázolja. A szöveg olvasásával148
László király Horvátország meghódítása végett átkel a Dunán. Székely Bertalan falfesménye a pécsi székesegyházban164
Zára. A város távlati képe, a székesegyház homlokzata, a római kapu, a Torre del Bovo d'Antone és részlet az Adriáról. Rajzolta Székely Árpád206
Byzanczi és románkori egyházi régiségek a Magyar Nemzeti Múzeumban (XI. századi feszület rézből, háromszárnyú szentkép - triptychon - aranyozott bronzból, ereklyetartó szekrény, zománczos lemezek és mellkereszt a XI-XIII. századból) Rajzolt Mühlbeck Károly229
A veszprémvölgyi apáczák alapító levele az 1109-ik évből. Eredetije a m. kir. országos levéltárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos242
Románkori egyházi régiségek a Magyar Nemzeti Múzeumban (Két víztartó - aquamanile - a X-XI. századból, egyik női fejet ábrázol, a másik centaurust, hátán furulyázó gyermekkel; bronz gyertyatartó alja a XII-XIII. századból; füstölő; syrént ábrázoló gyertyatartó és csengettyű) Rajzolta Mühlbeck Károly306
Szent-László ereklyetartó mellszobra. A XV. század elejéről származó ötvösmű, aranyozott ezüstből, a győri székesegyházban. Morelli F. G. fametszete334
III. Béla és hitvese sírjában talált királyi jelvények (A király és királyné négy kereszttel ékesített kormánypálczája, sarkantyúi, ezüst kösöntyűje, egy nagyobb és egy kisebb gyűrű, egy négyes karaj alakú ékszer és egy román stílusú feszület) Találtattak 1848-ban, a budavári Nagy-Boldogasszony-templom alapjának ásásakor, s jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban őriztetnek. Rajzolta Ipoly Sándor336
Imre király arany-pecsétje. Egyetlen fennmaradt példánya a bécsi udvari levéltárban. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának galvanoplasztikai hasonmásáról rajzolta Cserna Károly344
A pozsonyi évkönyvek a Pray-codexben (A Magyar Nemzeti Múzeumban). A hasonmás a királyok névsorának első lapját mutatja be. E névsort 1210-ben írták a széplaki kolostorban, Pozsony mellett. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos362
A halotti beszéd és könyörgés. A legrégibb magyar nyelvemléket a Pray-codex neve alatt ismert deáki misekönyv tartota meg számunkra, mely a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őriztetik. A szöveg átírásával, egykorú és mai kiejtés szerint való olvasásával370
Gertrud királyné zsoltáros könyve a friauli társaskáptalan kincstárában, A szöveg olvasásával376
II. Endre arany-bullája. A Kállay család levéltárában, a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött eredeti példányról rajzolta Cserna Károly396
IV.Béla. Turóczi krónikájának augsburgi kiadásából444
Magyar fegyverek az Árpád-korból (Fönt csatabárd és két kard a XII-XIII. századból; a kardok alatt a Gödöllő és Kerepes között talált románkori aranyozott zabla. Az előtérben XIII. századi lovagkard, VIII-X. századi csákány, XIII-XIV. századi csatabárd, sarkantyúk és kard a XI., XII. és XIII. századból. Valamennyi a Magyar Nemzeti Múzeumban) Rajzolta Ipoly Sándor472
A tatárok betörése. Czimkép Rogerius Carmen Miserabiléjéhe. Turóczi krónikájának augsburgi kiadásából.480
IV. Béla király leányainak nyugvóhelye Spalatoban. Természet után rajzolta Spányi Béla500
1267. IV. Béla és fiai Magyarország nemeseinek szabadságát megerősítik. Eredetije az országos levéltárban. A szöveget átírta és fordította. Dr. Dézsi Lajos527
Szent-Margit zárdába lép. Székely Bertalan falfestménye a pécsi székesegyházban552
Szent-Margit legendája. A Ráskai Lea margitszigeti apácza által 1510-ben másolt codex első lapja. A codex eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. A szöveg olvasásával.553
Szent-Margit. Némethy Lajos birtokában levő XV. századi színezett fametszetről556
Körösszeg. Természet után rajzolta Kimnach László572
Habsburg Rudolf Magyarországot fiának Albertnek adományozza. Az 1290 augusztus 31-ikén kelt oklevél eredetije a bécsi udvari levéltárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos576
Anjou Károly, Martell Károly és neje Klementina síremléke Nápolyban. Fénykép után583
A budavári helyőrségi templom, III. Endre állítólagos temetkezési helye. Természet után rajzolta Dörre Tivadar584
A magyar királyság a XIII. században. (Térkép) Laukó Albert tervezete után rajzolta Homolka József585
Habsburg Rudolf. A speieri székesegyházban levő sírbolt fedeléről készített XVI. századi hasonmás az úgynevezett ambrasi gyűjteményben, a bécsi udvari műtörténeti múzeumban588
Morvamező. Fischer L. H. rajza után593
Kún-László és Habsburg Rudolf találkozása a movamezei csatatéren. Than Mór festménye a Magyar Nemzeti Múzeumban594
A Névtelen Jegyző krónikájának 21. lapja. A codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos633
Kézai krónikájának első lapja. A XV. századi codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos634
III. Endre kettős pecsétje. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának galvanoplasztikai hasonmásáról rajzolta Cserna Károly656
Szövegképek lajstroma
Kézirat- és okirathasonmások olvasása
Szent-László I. törvénykönyve143
1076 körűl. Szvinimir horvát király adománylevele a spalatoi Szent-Benedek-kolostor részére Pustica földje felöl163
Zsinati végzések a Pray-codexből 239
A Harvik-legenda utolsó sorai241
1116-1131. Fila veszprémi kanonok végrendelete II. István korából263
A deáki misekönyv naptára. Augusztus hava371
Mise a királyért a deáki misekönyvben372
IV. Béla kiváltságlevele a pilisi apátság részére449
Az egresi apát megerősíti Miklós ispán végrendeletét477
Rogerius Carmen MIserabiléjének első kiadása. Kezdősorok495
A Planctus destructionis Hungariae kezdősorai503
1268. Béla királyfi, IV. Béla ifjabb a Gostovich földje felett folyt perben ítéletet mond. Kezdősorok527
Mutatvány a váradi egyházmegye bihari főesperességének legrégibb (1332-iki) pápai tizedlajstromából623
1283. ápril 15. Idősb Csák Máté nádor végrendelete647
III. KÖTET (1895)
Az Anjou ház és örökösei (1301-1439)
Az Anjouk kora. Irta: Pór Antal
Előszó. A magyar nemzet politikai érettsége. A magyar Anjouk kora, mint ennek bizonysága. A külömbség a korszak és az Árpád-ház utolsó évtizedei között. Magyarország fénykora3
Az interregnum és Károly Róbert küzdelmei az oligarchákkal
Károly Róbert első párthivei. Venczel királysága7
Bajor Ottó és Károly Róbert26
A szentszék és Magyarország. Károly Róbert megválasztása33
Trencsényi Csák Máté és Frá Gentile. A rozgonyi ütközet46
Csák Máté és a Habsburgok57
Kopasz nándor lázadása. Záh Feliczián merénylete66
Károly Róbert külpolitikája
Zára és Velencze. Horvát-dalmát zavarok87
Összeköttetés Szerbiával. Havasföldi hadjárat99
Nyugati politika106
Károly családi viszonyai. Az utolsó évek119
Az ország belállapota Károly uralkodása alatt135
A nápolyi hadjáratok kora
Lajos király uralkodása első évei151
Endre meggyilkoltatása. Zára veszedelme167
Az első nápolyi hadjárat179
Tárgyalások a szentszékkel. Második nápolyi hadjárat206
A nápolyi ügy befejezése224
Magyarország fénykora
Litvai hadjáratok, Szerb ügyek
Dalmáczia visszahódítása242
Bosnya ügyek. Magyar hadak a szentszék szolgálatában257
A török föllépése és az aldunai fejedelemségek267
Habsburgok és Luxemburgok283
Nagy Lajos Lengyelország királya293
A harmadik háború Velencze ellen. A turini béke309
Nápolyi ügyek. Johanna végzete329
Lajos halála. Uralkodásának jellemzése341
Mária és Erzsébet királynők350
A nőuralom következményei361
Kis-Károly. A catastrophák368
Az Anjou-ház örökösei. Irta: Schönherr Gyula
Előszó. Zsigmond uralkodásának jelentősége. A szövetséges politika kezdetei. Magyarország és a német birodalom. A XV. század elejének uralkodó eszméi. A nemzet államfentartó ereje387
Zsigmond küzdelmei a magyar koronáért
Zsigmond trónra lépte393
Bosznia és a délvidéki forradalom405
Az első török háboruk418
A nápolyi párt ujjá éledése434
Nápolyi László fellépése452
A forradalom után467
Magyarország és a német birodalom
Zsigmond római királysága487
A velenczei háború. Hervoja bukása504
A konstanczi zsinat és Magyarország513
Magyarország a király távollétében. Zsigmond hazaérkezése527
Az első huszita háboruk536
Zsigmond olasz politikája. A császári koronázás546
Védelmi harczok a törökök és husziták ellen
A törökök terjeszkedése. Az aldunai háboruk559
A husziták betörései570
Készületek a védelmi harczra580
Zsigmond császár utolsó évei593
Albert uralkodása610
Eredmények625
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
Ottó király kettős pecsétje. A nagyszebeni városi levéltár eredeti példányáról27
Szüz-Mária Károly Róbertet Magyarország királyává koronázza. A rozgonyi diadal emlékére készült falfestmény a szepesváraljai székesegyházban46
Visegrád. Természet után rajzolta Székely Árpád79
Zách Feliczián rátámad Róbert Károly magyar királyra. Orlay Soma olajfestménye a Magyar Nemzeti Múzeumban81
A nápolyi Szent-Januárius-templom főkapuja. Készült 1260-80. évek között, Mária, V. István leánya, II. Károly nápolyi király neje idejében. A jobboldali torony-dísz alatt látható a magyar czimer. Fénykép után121
A Szent-György-vitézek rendjének szabályai 1326 ápril 24-éről. Az oklevél eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában. A szöveget átirta és fordította Dr. Dézsi Lajos138
Károly király második kettős pecsétje A Magyar Nemz. Múzeum levéltárának galvanoplasztikai lenyomata után rajzolta Mühlbeck Károly142
Nagy-Lajos király. Matejko János képe. A Perles Mór bécsi könyvkiadónál megjelent »Polens Könige und Herrscher« czimü díszmunka reproductiója után152
A bécsi képes krónika czimlapja. A fejkép Nagy-Lajos királyt ábrázolja mennyezetes trónon. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos166
Endre nápolyi király síremléke a nápolyi Szent-Januárius templomban. Fénykép után172
Zára ostroma. Tintoretto festménye Velenczében, a doge palotájában. A Zanotto »Il palazzo ducale« czimű munkájában közölt metszet után másolta Cserna Károly176
Nagy-Lajos kora. Lotz Károly falfestménye a Magyar Tudományos Akadémia palotájában228
Az aacheni székesegyház. G. Barban fametszete után252
Nagy-lajos második kettős pecsétje. Az országos levéltár eredeti példányáról rajzolta Cserna Károly262
Nagy Lajos diadala a törökök felett és a mária-celli templom alapítása. XV. századi dombormű a mária-celli templom főkapuján. Fénykép után274
IV. Rudolf osztrák herczeg. Az ambrasi gűyjtemény I. Miksa császár megrendelésére készített családfáján, a bécsi udvari műtörténeti múzeumban. Primisser Alajos után284
IV. Károly, neje Valois Blanka és fia Venczel. A karlsteini vár Mária-kápolnájának egykorú falfestményei. Fénykép után290
III. Albert osztrák herczeg. (Az aláírásban hibásan: II. Albert) I. Miksa császár családfáján, a bécsi udvari műtörténeti múzeumban. Primisser Alajos után302
Contarini András visszatérése Velenczébe a chioggiai diadal után. Paolo Veronese festménye Velenczében a doge palotájában. A Zanotti-féle kiadás rézmetszete után másolta Cserna Károly327
Magyar és Lengyelország térképe 1382-ben. Márki Sándor tervezete nyomán rajzolta Homolka József341
Hasonmás a gyulafehérvári Batthyányi-könyvtár missalejának czimerlapjáról. A misekönyvet Steft Henrik csukárdi plébános írta és festette 1377-ben. A szöveg olvasásával345
Szent-György szobra Prágában. Kolozsvári Márton és György magyar ötvösművészek munkája. Fénykép után rajzolta Mühlbeck Károly347
Ragusa. Rajzolta Székely Árpád358
Mária kriálynő kettős pecsétje. A bécsi állami levéltár eredeti példányáról rajzolta. Fahrnbauer J. G.360
Valois Lajos kikosaraztatása és Zsigmond esküvője. Froissart krónikájának Merész-Károly burgundi herczeg számára készült példányából, mely a boroszlói városi könyvtárban őriztetik370
Hedvig lengyel királyné. Matejko János képe. A Perles Mór bécsi könyvkiadónál megjelent »Polens Könige und Herscher« czimű díszmunka reproductiója után376
Zsigmond segítséget kér a török ellen a franczia királytól. Froissart krónikájának boroszlói codexéből427
Siklós vára. Természet után rajzolta Cserna Károly451
IV. Albert és neje Johanna. I. Miksa császár családfáján, a bécsi udvari műtörténeti múzeumban. Primissiv Alajos után469
Hervoja spalatoi herczeg. Miniature a konstantinápolyi Eski-Serai könyvtárában őrzött glagol misekönyve lapján475
Magyar király tornaképe. Miniature az aranygyapjas-rend XV. századi albumában, a párisi arsenál könyvtárában503
Ozorai Pipó. Andrea Del Castagno falfestménye Flórenczben. Engéne Müntz után508
A franczia király czímer-adománya Garai Miklós részére. Zsigmond megerősítő oklevelének miniatureje után másolta Passuth Ödön524
Zsigmond korabeli czimerek. I. Hothvafői Tamás czimere. 2. Barrwy Simon czimere. 3. Paczali Peres András czimere. 4. Bárczay László czimere524
Borbála királyné mint Venus. A konstantinápolyi Eski-Serail könyvtárából a Magyar Tud. Akadémia Birtokába került. A kép felett versek olvashatók533
Flórencz középkori képe. XV. századi metszet a berlini kir. múzeumban554
Zsigmond római császár koronázása. Dombormű a római Szent-Péter-templom középső nagy bronzkapuján; Antonio Filarete flórenczi művész munkája 1447-ből. Fénykép után556
A galambóczi vár romjai. Természet után rajzolta Székely Árpád567
Zsigmond adománylevele Rozgonyi Czeczilia részére. Az 1430 márczius 9-ikén kelt oklevél eredetije hártyán, a szöveg alatt pecsét nyomaival, az országos levéltárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos568
Zsigmond császár mint nap. A »Liber de septem signis« czimű kéziratból. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának fényképmásolata után581
Zsigmond császár és király. Dürer Albert eredeti festménye a nürnbergi germán múzeumban. Fénykép után másolta Cserna Károly609
Viridarium imperatorum et regum Romanorum. Albert király codexe a bécsi udvari könyvtárban. A hasonmás a codex czimlapját ábrázolja. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos613
Szövegképek lajstroma
A szövegben közölt oklevél-hasonmások
1302. március 1. Venczel király Csák Máténak adományozza Trencsént13
1327. október 24. I. Károly király Dancsnak, Zólyom vármegye főispánjának, aranyos czímerjelvényt adományoz139
1437. november 26. Zsigmond császár meghagyja Pozsony városának, hogy Borbála császárné ingóságait vegye őrizete alá609
1409. október 18. Zsigmond adománylevele Hunyad váráról Serbán fia Vojk, a Hunyadiak őse részére
IV. KÖTET (1896)
A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526)
Előszó. A renaissance hatása a szellemi és politikai életre. Az újkor politikai eszméi. A democraticus irány diadala Mátyás királllyá választásában. Mátyás viszonya Európa fejedelmeihez. E kor történeti forrásai3
I. Ulászló uralkodása. 1440-1444
I. Ulászló megválasztása9
A nemzet megoszlása I. Ulászló és V. László között18
A törökországi hadjárat. Újabb hadi készületek31
A szegedi béke44
A várnai csata52
Hunyadi János és V. László
Ideiglenes kormány63
Hunyadi János kormányzó82
Az 1448-iki török háború. Békealkudozások95
A királyi kegyúri jog105
V. László kiszabaditása112
László uralkodásának első évei128
Készületek a török ellen. Hunyadi utolsó hadjárata140
Hunyadi László kivégeztetése. V. László halála159
Hunyadi Mátyás király
Mátyás királylyá választása169
Küzdelmek a pártütőkkel és a császárral. Háborúk a török ellen186
A csehországi vállalat223
Összeesküvés. Kázmér lengyel herczeg trónkövetelése242
A sziléziai hadjárat. Mátyás házassága252
Mátyás osztrák hadjáratai264
Mátyás hadserege és diplomatiája277
Corvin János286
Mátyás utolsó országgyülései. Halála301
Mátyás jellemrajza319
II. Ulászló és II. Lajos. 1490-1526
Második Ulászló megválasztása333
A korona hatalmának süllyedése350
Magyarország és a cambrayi liga385
A pórlázadás. Werbőczi hármas könyve. II. Ulászló halála399
II. Lajos trónralépte413
Nádor-Fejérvár eleste428
A protestantismus elterjedése Magyarországon443
A rákosi és hatvani országgyűlések458
Werbőczi bukása472
A hadjárat. A mohácsi ütközet491
Műveltségi állapotok. 1440-1526
A humanismus Magyarországban a Hunyadiak alatt519
A humanismus Magyarországban a Jagellók alatt552
A magyar nyelv és irodalom. 1440-1526.562
A képzőművészetek Magyarországban Mátyás uralkodása alatt575
A főpapok, városok és világi urak műalkotásai590
Az ötvösség Magyarországban633
Képek jegyzéke
Mátyás király. XVI. századi festmény a bécsi udvari műtörténelmi múzeum ún. anbrasi arczképgyűjteményében
Krakó középkori képe. Schedel Hartmann Világkrónikája nürnbergi, 1493-iki kiadásának fametszete14
A várnai csata. Malejko János olajfestménye57
De octo partibus Orationis. A szónoklattannak V. László számára készült kéziratkönyve a bécsi udvari könyvárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos76
Hunyadi János bővített czímere. Az 1453 február 1-én kelt czimeres levél eredetije az országos levéltárban. Az eredetiről másolta Cserna Károly121
V. László és nagybátyja Cillei Ulrik. Székely Bertalan olajfestménye123
Hunyadi János síremléke a gyulafejérvári székesegyházban. Az eredetiről rajzolta Cserna Károly158
Hunyadi László búcsúja. Benczur Gyula festménye163
V. Lászlónak a Hunyadiak ellen 1457 márczius 21-én kiadott ítéletlevele. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos164
V. László követei leánynézőben VII. Károly franczia király udvaránál. Brozik Vencel festménye165
Mátyás arczképe és királylyá választásáról szóló fejezet Túróczi krónikájának augsburgi kiadásában (Szövegének olvasását l. a kötet végén)178
Mátyás király arczképe. Állítólag egykorú miniature a londoni British-Museum Hoartius Flaccus verseit, Juvenalis és Persius satiráit tartalmazó Corvin-codexében186
Mátyás király 1462. február 10-iki oklevele. Eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos196
Mátyás király 1472 márczius 25-iki levele a szász herczeghez. Eredetije a drezdai állami levéltárban. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos249
Beatrix királyné ifjúkori mellszobra Dreyfuss Gusztáv gyűjteményében. A Magyar Nemzeti Múzeumban meglévő gipszöntvény után263
Mátyás király 1478 október 28-iki levele IV. Sixtus pápához. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos269
Mátyás domborművű mellképe a bécsi udvari műtörténeti múzeumban. A jaspis alapon fehér márványba vésett dombormű a királyt prémes öltönyben, széles nyaklánczczal, fején cserkoszorúval ábrázolja288
Beatrix domborművű mellképe. Az előbbi dombormű párja. A királyné kivágott fűzős derékba van öltözve, fejéről leomló hátravetett fátyollal. Az eredetiről eszközölt fényképfelvétel után289
Sforza Blanka Mária. Ambrogio de Predis festménye egy berlini magángyűjteményben. A porosz királyi műgyűjtemények évkönyveinek reproductioja után290
Magyarország Mátyás halálakor, 1490-ben. Tervezte Dr. Csinki Dezső, rajzolta Kogulowicz Manó301
Mátyás király legyőzi a tornában Holubárt a cseh lovagot. Wagner Sándor festménye a fővárosi vigadó dísztermében322
Corvin János és az Ulászló-párti főuratk 1490 augusztus 18-iki szövetséglevelének záradáka. Az oklevél eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos346
Az 1491-iki pozsonyi béke okiratának záradéka. Az 1491 november 7-én kelt oklevél eredetije a bécsi állami levéltárban. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos352
Erdődi Bakócz Tamás misekönyvének egyik lapja. A codex eredetije a zágrábi főkáptalan kincsestárában364
Róma középkori képe. Schedel világkrónikájának fametszete397
Az Lándor-Fejérvár bevétele a törökök által. 1522-iki nürnbergi színezett fametszet, Resch Farkas fametsző műve. A bécsi Albertina metszetgyűjteményének eredeti példánya után430
Nándor-Fejérvár bevétele a törökök által. 1522-iki nürnbergi színezett fametszet, Resch Farkas fametsző műve. A bécsi Albertina metszetgyűjteményének eredeti példánya után430
Thurzó György. XVI. századi vízfestmény a Fugger-család aranykönyvében. Az eredetiről másolta Túry Gyula475
Fugger Antal, az előbbi vízfestmény párja ugyanott. Az eredetiről másota Túry Gyula
II. Lajos levele Szlavóni rendeihez a mohácsi táborból, 1526. augusztus 25-éről. Eredetije a herczeg Batthyány család körmendi levéltárában. A szöveg olvasásával504
A mohácsi csatatér. Rajzolta Cserna Károly506
Mohácson talált főpapi csat föveg. Az eredetiről rajzolta Cserna Károly508
Naldi Naldii Epistola de Laudibus Augustae Bibliothecae. A thorni gymnasium könyvtárában őrzött Corvin-codex czímlapja. Szövegét átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos534
Victiroini Commentum super Rhetoricis Ciceronis. Az Emich Gusztáv birtokában levő, Vitéz János által javított Corvin-codex czímlapja. A szöveg olvasásával536
Mátyás király breviáriuma. A vatikáni könyvtár Urb. 112. jelzetű Corvin-codexének 346. lapja. A szöveg olvasásával539
Oannis Damasceni Sententiae. A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárában őrzött Corvin-codex czímlapja A szöveg olvasásával540
Mátyás király misekönyvének Canon előtti képe. A codex eredetije a jezsuiták bécsi rendházában541
Quinti Curtii Historia De Gestis Alexandri Magni. A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárában őrzött Corvin-codex eredeti bőrkötésének hátsó táblája542
A budai krónika utolsó lapja545
Buda leírása Schedel Hartmann világkrónikájának nürnbergi 1493-iki kiadásában580
Mátyás király szobra. Részletkép a Bautzenben, az rotenburgi vár tornyán lévő emlékről. Az eredetiről eszközölt fényképfelvétel után581
Mátyás király trónkárpitja. Galgóczon a gróf Erdődy család birtokában. Az eredetiről másolta Dörre Tivadar588
II. Ulászló és gyermekei a Gersei Petheő család czimeres levelén. Az eredetiről másolta Cserna Károly589
Vajda-Hunyad vára a lovagteremmel. Rajzolta Cserna Károly621
A szövegképek lajstroma
A szövegben közölt kézirat- és oklevélhasonmások
Töredék I. Ulászló okleveléből23
Az 1444-iki decretum kezdősorai37
A Mátyás királylyá választásáról szóló fejezet az augsburgi Túróczi-krónikából178
Mátyás 1458 február 12-én kelt első rendelete185
Szabács megvétele261
A farkashidi oklevél záradéka347
Az 1505-iki rákosi végzés kezdősorai379
Werbőczi előszava a Hármas könyv első kiadásához409
Nándor-Fejérvár bevétele a török által430
Vitéz János Livius-codexének czímlapja523
Hess András ajánlólevele az 1473-iki budai krónikában546
Töredék Szabács viadalából567
Szent-János evangéliiuma a huszita biblia-fordításból568
Buda leírása Schedel világkrónikájában580
V. KÖTET (1897)
Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608)
Előszó3
A két király kora. 1526-1540.
Az ország a mohácsi csata után. Előkészültek a királyválasztásra9
Kettős királyválasztás. A két király politikája27
A két király küzdelmei. A polgárháboru44
A török beavatkozás. Az 1529-iki hadjárat61
A két király békekisérletei. Az 1532-iki hadjárat80
A nemzet egységes törekvései. Gritti árulása és bukása95
Fegyveres béketárgyalások. A váradi béke110
János király nősülése és halála125
Nemzeti élet a kettéosztás korában
Területi viszonyok147
A két ország kormányzata156
A nemzet és társadalmi szervezete169
Vallásos élet. Közműveltség189
Az ország három részre oszlása. 1541-1547.
A küzdelem Buda birtokáért209
A török hódítás terjeszkedése224
Az ország első felosztása245
A Habsburgok uralmainak megszilárdulása261
A török uralom és szervezete275
Az ország végleges felosztása. 1548-1568.
Erdély megszerzése295
A barát halála306
Az 1552-iki hadjárat317
Erdély végleges különválása330
A vallásügy342
Ferdinánd halála. Miksa király354
A szigeti hadjárat363
Az ország végleges felosztása380
A hosszu béke kora. 1569-1592.
Az új Magyarország397
János Zsigmond és Báthory István409
A török viszonyok. Rudolf király422
Rudolf és a szultán. Végbeli élet434
A király és a nemzet elidegenedése449
Erdély és a Báthoryak. A vallásügy462
Anyagi és szellemi élet472
A hosszu háboru és Bocskay kora. 1593-1608.
A török hadüzenet. Az erdélyi szövetség491
A hadsereg. A hosszu háboru. 1594-96504
A hosszu háboru. 1597-1604520
Erdély és Mihály vajda538
Rémuralom Erdélyben552
Rémuralom Magyarországban565
Bocskay István felkelése582
A fölkelés diadala594
Kiegyezési tárgyalások606
A bécsi és zsitvasori béke618
Testvérharcz a királyi családban. II. Mátyás király628
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
Izabella királyné az országtól búcsút vesz. Wagner Sándor festménye a Magyar Tudományos Akadémia birtokában
A mohácsi ütközet. Dselálzáde egykorú török történetíró krónikájának miniatureje10
II. Lajos tetemeinek feltalálása. Székely Bertalan festménye28
I. Ferdinánd. A király imakönyvének miniatureje35
Mária királyné, II. Lajos özvegye. Sichen egykorú metszete. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról44
Újságlap I. Ferdinánd 1527-iki bejöveteléről. A bécsi udvari könyvtár eredeti példányáról51
II. Szulejmán szultán. Custos Domokos egykorú metszete. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának eredeti példányáról76
A nagyváradi békekötés záradéka. Az 1538 február 25-ikén kelt okirat eredetije a bécsi állami levéltárban. Szövegét átírta és fordította Horváth Sándor124
János király halála. Than Mór festménye Batthyány Elemér gróf birtokában140
Buda vára János király halálakor. Siebmacher Jánosnak a Meldeman féle 1541-iki távlati kép után 1580 körül készült rézkarcza. A Lanfranconi-gyűjteménynek Budapest székes-főváros tulajdonában lévő eredeti példányáról kisebbítve180
Buda és Pest ostroma 1542-ben. Enea Vico rézmetszete. Bubics Zsigmond gyűjteményének eredeti példányáról kisebbítve233
Ünnepély I. Ferdinánd udvaránál Bécsben. Ismeretlen művész 1560-ban készült rézmetszete. A Hirih féle »Kulturgeschichtliches Bilderbuch« reproductioja után262
Magyar főúr a XVI. században. Thököly Sebestyén czímeres levelének miniaturejéről. Az 1572 október 7-ikén kelt oklevél eredetije az országos levéltárban265
Párviadal magyar hadnagy és török béke között. XVI. századi rézmetszet. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról282
Izabella királyné. Kranach Lukács egykorú fetménye a hg. Czartoryski-múzeumban, Krakkóban. Fénykép után299
György barát Izabella királynét lemondásra kényszeríti. Than Mór festménye Batthyány Elemér gróf birtokában305
György barátnak erdély átadásakor Ferdinándhoz intézett levele. Az 1552 július 16-án kelt levél eredetije a bécsi állami levéltárban. Szövegét átírta és fordította Horváth Sándor306
Magyar vitéz a XVI. század derekán. Az 1577-iki nürnbergi Trachtenbuch fametszete. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányából317
Az egri nők az ostromlott vár falán. Székely Bertalan festménye a Magyar Nemzeti Múzeum képtárában326
Nádasdy Tamás levele nejéhez. Az 1544 augusztus 22-ikén kelt irat eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában330
Izabella Királyné síremléke a gyulafejérvári székesegyházban. Az eredetiről rajzolta Cserna Károly338
Az 1567-iki tordai országgyűlés kimondja a vallásszabadságot. Kriesch Aladár festménye, a szerző birtokában352
I. Ferdinánd. Custos Domokos metszete. Az országos képtár eredeti példányáról357
Zrínyi Miklós. Jenichen Boldizsár egykorú metszete. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról372
Zrínyi Miklós végrendeletének utolsó lapja. Az 1566 április 23-ikán kelt irat eredetije az országos levéltárban. Szövegét átírta és fordította Horváth Sándor374
Zrínyi Miklós kirohanása. Székely Bertalan festménye377
Szigetvár mai képe (A várfalak maradványai és a Zrínyi-emlék) Rajzolta Cserna Károly378
Magyar főúri viselet a XVI. század második felében. Jost Ámánnak Miksa 1570-iki nünbergi bevonulását ábrázoló vízfestményéről400
János Zsigmond síremléke a gyulafejérvári székesegyházban. Az eredetiről rajzolta Cserna Károly412
Mintalap Brutus János Mihály magyar történelmének Báthory István által tervezett első kiadásához. Egyetlen példánya a lengyelországi pápai nuncius 1585. évi irományai között, a vatikáni levéltárban421
I. Miksa király. Egykorú metszet ismeretlen szerzőtől. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról430
Báthory István lengyel király. Kőber Márton egykorú festménye a krakkai misszionáriusok kolostorában462
Báthory István síremléke a krakkai székesegyházban. Az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportja részére készített gipszmásolatról rajzolta Mühlbeck Károly468
XVI. éls XVII. századi asztaldíszek főúri családainak kincstárából. Az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjában kiállított eredetiekről rajzolta Dörre Tivadar476
Heltai Gáspár krónikájának czimlapja. A kolozsvári, 1575-iki kiadásnak a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában meglévő példányáról487
Hasszán budai pasa elűzetése Esztergom falai alól 1595. augusztus 4-ikén. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról514
I. Rudolf király. Egykorú metszet ismeretlen szerzőtől. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról565
Bocskay István koronája. A bécsi udvari kincstárban604
A bécsi béke okiratának utolsó lapja. Az 1606 június 23-ikán kelt oklevél eredetije a bécsi állami levéltárban622
Magyarország a bécsi béke korában (1606) Egykorú hivatalos adatok alapján tervezte Dr. Acsády Ignácz625
II. Mátyás koronázása. Egykorú színezett fametszet az országos képtárban. Szövegét átírta és fordította Horváth Sándor641
Szövegképek lajstroma
A szövegben közölt kézirat és oklevél-hasonmások
Zsigmond lengyel király részvétirata13
A Zápolyai-párt országgyűlési meghívójának záradéka23
A Ferdinánd-párt országgyűlési meghívója26
Maylád és társai szövetséglevele137
Báthory István hitlevele417
A bécsi béke okiratának utolsó lapja622
Mátyás főherczeg levele Illésházyhoz633
VI. KÖTET (1898)
Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig
Előszó3
II. Mátyás uralkodása
II. Mátyás. Khlesl. Illésházy nádorsága9
Az 1609-iki országgyűlés18
Vallási és politikai küzdelmek II. Mátyás országaiban50
Báthory Gábor uralkodása69
Bethlen Gábor uralkodásának kezdete124
Bethlen Gábor kora
Pázmány Péter167
Az 1618-iki és 1619-iki országgyűlések188
Bethlen Gábor első támadása224
A besztercebányai országgyűléstől a haimburgi békealkudozásig270
Az 1621-iki hadviselés. A nikolsburgi béke305
Bethlen második támadása340
A gyarmati béke. Az 1625-iki országgyűlés366
Bethlen Gábor utolsó évei388
Bethlen Gábor jellemrajza410
Bethlen halálától I. Lipót trónraléptéig
Versengés Bethlen Gábor örökségéért425
Országgyűlések. 1630-1642.450
Török-magyar viszonyok463
I. Rákóczy György támadása476
Országgyűlések 1646-1655.500
I. Rákóczy György instructiói fia részére510
Társadalmi és műveltségi állapotok. Irta: Dr. Dézsi Lajos
Vallás és oktatásügy535
Társadalom. Ipar. Kereskedelem.549
A magyar nyelv és irodalom556
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
Pázmány Péter és kora. Lotz Károly falfestménye a M. T. Akadémia palotájában (Czímkép)
II. Mátyás koronázási díszben. Kilián Lukács 1610-iki rézmetszete. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányáról10
Illésházi István nádor. Egykorú olajfestmény az Esterházy herczegek fraknói várában12
Kolozsvár a XVII. század elején. Houfnagel metszete Van der Rye Egyed festménye után. A Lanfranconi-féle gyűjteménynek az országos képtárban levő példányáról71
Csatajelenet a XVII. század elejéről. Szentgyörgyi Bakách Sándor czimeres levelének miniatureje után. Az 1622. augusztus 15-ikén kelt okirat eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában100
Weisz Mihály halála. XVII. századi olajfestmény után, mely Brassóban magánkézben őriztetik, rajzolta Cserna Károly105
II. Mátyás és neje Anna. Isselburg Péter rézmetszete Weyer Gábor rajza után. Eredeti példányról110
Magyar lovas vitéz 1613-ból. (Cserneki Borsó Benedek képe) Egykorú albumból származó vízfestmény. Ernst Lajos gyűjteményében122
Bethlen Gábor lovas képe. Egykorú metszet után. A Lanfranconi-féle gyűjteménynek az országos képtárban őrzött példányáról125
Pázmány Péter bíbornok. Egykorú festmény a Magyar Történelmi Képcsarnokban178
II. Ferdinánd. Rubens Péter Pál olajfestménye után. Eredetije a bécsi udvari műtörténelmi múzeumban197
II. Mátyás és neje a ravatalon. Egykorú színezett fametszet után. Ő felsége hitbizományi könyvtára példányáról214
Bethlen Gábor levele Pázmányhoz. Az 1617. deczember 17-ikén kelt levél eredetije az esztergomi primási levéltárban. A szöveg olvasásával224
Bethlen Gábor. Kilián Lukács rézmetszete után. Eredeti példányról256
II. Ferdinánd fogadja a népek hódolatát. König János 1624-iki festménye az augsburgi városháza fejedelmi termében. Az eredetiről másolta Túry Gyula259
Frigyes cseh király fiának keresztelje. egykorú rézmetszet után. A gróf Apponyi Sándor gyűjteményében őrzött egyetlen példányról263
Bethlen Gábor királyi zászlaja 1620-ból. Egykorú metszet után. A Lanfranconi-féle gyűjteménynek az országos képtárban őrzött példányáról281
A nikolsburgi béke okiratának záradéka. Az okirat eredetije a bécsi állami levéltárban. A szöveg olvasásával és fordításával338
Eleonóra császárné. Az országos képtár arczképgyűjteményének példányáról340
II. Ferdinánd. Van Sompel Péter rézmetszete Soulman Péter rajza után341
IV. Murád szultán. Egykorú festménye Kuefstein grófok grillensteini várában. Az eredetiről másolta Reich József357
Gróf Esterházy Miklós nádor. Egykorú olajfestmény az Esterházy herczegek fraknói várában370
III. Ferdinánd koronázása. Egykorú metszet után. Khevenhiller Ferencz Kristóf »Annales Ferdinandei« (Lipcse, 1721-22.) cz. munkájából374
Báró Schmidt János Rufolf, császári követ. Weiedemann Illés rézmetszete Joachim festménye után. Eredeti példányról395
Kuefstein gróf követsége a budai pasánál. Egykorú festmény a grófi család kuefsteini várában. Az eredetiről rajzolta Reich József399
Kuefstein gróf tisztelgése IV. Murád szultánnál 1628 deczember 3-ikán. Egykorú festmény ugyanott. Másolta Reich József400
Brandenburgi Katalin. A porosz királyi ház tulajdonát képező egykorú festmény másolata gróf Bethlen András tulajdonában426
Bethlen Gábor és kora. Lotz Károly falfestménye a M. T. Akadémia palotájában410
I. Rákóczi György. Van Fliet 1631-iki metszete Rembrandt festménye után. A Lanfranconi-féle gyűjteménynek az országos képtárban őrzött példányáról434
Gróf Esterházy Pál fiatal korában. Egykorú festmény az Esterházy herczegek fraknói várában437
Gróf Rákóczy Pál temetési pajzsa. a szepes-váraljai templomban451
I. Rákóczy György. XVII. századi festmény a magyar történeti képcsarnokban488
Táborozó magyar katonák a XVII. század közepén. Részlet a kölni városházábak Rugendas rajza után készült gobelinjéről. Az eredeti után rajzolta Cserna Károly492
Magyarország a linczi béke korában. 1645/48. Egykorú hivatalos adatok alapján tervezte Dr. Acsády Ignácz499
Mária, III. Ferdinánd neje. Sondlman P. metszete után. Az országos képtár arczképgyűjteményének példányáról500
III. Ferdinánd. Ugyanannak metszete után501
Zrínyi Miklós, a költő. Butlatz Gellért rézmetszete Thomas János festménye után. A gróf Apponyi Sándor gyűjteményében lévő egyetlen példányról510
II. Rákóczi György kardja. II. Miklós orosz czár ajándéka a Magyar Nemzeti Múzeum számára. A kard pengéjén Georg(ius) Rákotzi. II. 1643. felirat látható526
A szövegképek lajstroma
A szövegben közölt kézirat és oklevél-hasonmások olvasása
A kassai szerződés 1608. decz. 4-én kelt megerősítő oklevele73
Részlet Pázmány Physicájából169
Wallenstein levele Thurzó Szaniszló nádorhoz361
A szőnyi béke oklevele398
I. Rákóczy György atyai utasításának első lapja513
VII. KÖTET (1898)
Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711)
Előszó3
Erdély romlásának évei
I. Lipót király és udvara9
II. Rákóczy György és Lengyelország felosztása21
II. Rákóczy György romlása40
Erdély romlása. Barcsay fejedelemsége56
Küzdelem Erdély s a részek birtokáért74
Rákóczy György halála. Várad eleste92
Barcsay és Kemény János. Apafy Mihály trónra jutása105
A vasvári békekötés kora
A vallási sérelmek125
A német zsoldosok pusztításai. Az 1662-iki országgyűlés142
Az udvar és a magyarság. Zrinyi és Montecuccoli153
Zrinyi-Újvár. Az 1663-iki hadjárat165
Az 1664-iki hadjárat182
A szentgotthárdi csata. A vasvári béke196
A nagy összeesküvés kora
Az ország a vasvári béke után. Zrinyi Miklós halála211
A nemzeti mozgalom Wesselényi Ferencz haláláig226
Zrinyi Péter és Nádasdy Ferencz. Az árulás240
Zrinyi Péter és a török szövetség. A fölkelés250
Elfogatások és üldözések. A megtorlás265
A kivégzések és hatásuk a közvéleményre277
Az idegen uralom és Thököly Imre kora
Lipót király és udvara. Az új adó rendszer. A vallásüldözés293
A bujdosók. Az 1672-iki támadás. A gubernium306
A vérbiróságok. A polgárháború rombolásai323
A bujdosók és a külföld. Thököly Imre337
Az 1681-iki országgyűlés348
Thököly győzelmei. A felsőmagyarországi fejedelemség358
Erdély a török uralom utolsó évtizedeiben372
Magyarország a török uralom utolsó éveiben387
A felszabadító háború kora
A bécsi hadjárat405
A háború folytatása421
Thököly bukása. Erdély vajudásai435
Buda visszafoglalása446
Az idegen uralom. Az 1678-iki országgyűlés458
Mohács. Erdély. Munkács. Keleti hódítások472
Thököly Erdélyben. A törökök sikerei485
A háború befejezése496
A kurucz világ és II. Rákóczi Ferenc kora
A Kollonics-féle kormányrendszer509
Az adó terhe. Az erdélyi kormányzat522
A tömegek forrongása. II. Rákóczi Ferenc533
A felkelés terjedése és diadalai548
Béketárgyalások. I. Lipót halála. I. József király562
A mozgalom vezetői és hadszervezete583
A mozgalom és a külföld. A nemzet kivánságai601
A békekisérletek meghiúsulása613
Az 1707-iki hadjárat. Az ónodi gyűlés625
A trencséni vereség és következményei640
A rohamos hanyatlás649
Rákóczi és az orosz szövetség656
József király halála. A szatmári béke668
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
II. Rákóczi Ferencz mint imperator. Egykorú festmény gróf Erdődy Károlyné született Kalowrai Júlia grófnő ónodi kastélyában. Az eredetiről másolta Cserna Károly (Czímkép)
X. Károly Gusztáv svéd király találkozása II. Rákóczy Györgygyel. Egykorú rézmetszet Dahlberg E. I. svéd táborkari főnök felvétele után. Szilágyi Sándor gyűjteményének példányáról41
A svéd király és Rákóczy seregeinek átkelése a Visztulán. Egykorú rézmetszet Dahlbergh E. I. svéd táborkari főnök felvétele után.41
Török martalóczok visszaverése egy vár falai alól. XVII. századi festmény az egri érseki lyceum birtokában70
A szendrői magyar tábor 1664-ben. Merian Gáspár metszete Szicha György egykorú rajza után. A Lanfranconi-gyűjteménynek az országos képtárban lévő példányáról183
A szentgotthárdi ütközet. Egykorú rézmetszet után. A kép jobb szegletében: S. L. Fecit - Ernst Lajos gyűjteményének példányáról198
Wesselényi és Zrínyi Péter szövetséglevele. Eredetije ugyanott. (Szövegének olvasását l. a kötet végén)234
Széchy Mária Nádasdynak adott hitlevele. Eredetije ugyanott236
Zrínyi Péter. Hoffmann János egykorú rézmetszete után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról241
Wesselényi Ferenczné Széchy Mária. Egykorú festmény az Esterházy herczegek fraknói várkastélyában. Az eredetiről másolta Mühlbeck Károly269
Thököly Imre búcsúja haldokló atyjától és menekülése. Székely Bertalan eredeti festménye a Magyar Nemzeti Múzeum képtárában271
Zrínyi és Frangepán a siralomházban. Madarász Viktor eredeti festménye ugyanott282
Az »Austriaca Austeritas« czímlapja. A Ráth györgy gyűjteményében levő egyetlen példányról289
Az 1672. május 25-iki adóatens. Eredetije az országos levéltárban300
Eleonóra Magdolna. Killián Bertalan 1676-iki metszete Mayr József Ulrik festménye után. Babics Zsigmond püspök gyűjteményének példányáról356
Thököly Imre. Egykorú festmény Bath marquis kastélyában358
Teleki Mihály. Egykorú festmény gróf Teleki Sándor országgyűlési képviselő birtokában379
I. Lipót. Egykorú metszet után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról405
Az 1683-iki harcztér. Egykorú rézmetszet után. Gróf Apponyi Sándor gyűjteményének példányáról421
A párkányi ütközet 1683 október 9-ikén. Herbel Károly festménye után Lipót lotharingiai herczeg számára készült lamalgrangei gobellin Ő Felsége bécsi várlakában425
Érsekújvár ostroma 1685-ben. Wichmann J. egykorú metszete után. Alján: J. Wichman fecit Hamburgi - Babics Zsigmond püspök gyűjteményének példányáról434
Thököly Imre elfogatása. Egykorú újságlap. Az országos képtár gyűjteményének példányáról437
Apafy Miháyl 1683-iki festmény az Esterházy herczegek fraknói várkastélyában442
Károly lotharingiai herczeg. Kilián Bertalan egykorú metszete ifj. Merian Máté festménye után. Babics püspök gyűjteményének példányáról446
Buda ostroma. Egykorú metszet után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról450
Budavár bevétele 1686-ban. Benczur Gyula színvázlata a Budapest székes főváros számára készült festményhez. Eredetije Benczur Gyuláné tulajdonában453
Buda visszafoglalása. Egykorú franczia metszet után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról453
I. Lipót 1686-ban (Emléklap Buda visszafoglalására) Blooteling A. egykorú metszete után. Eredeti példányáról458
I. Lipót mint triumphator (Emléklap I. József koronázására) Ifj. Bautars Fülöp egykorú metszete De Hooghe Romain rajza után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról472
Zrínyi Ilona. Egykorú festmény Bath marquis longleati kastélyában474
Magyarország felszabadítása a török igája alól (Emléklap az 1688-iki győzelmek alkalmából) Egykorú franczia rézmetszet alapján477
A zentai csata. Eisenhul Ferencz eredeti festménye Zenta város tulajdonában500
Eugen savoyai herczeg. Egykorú metszet után. Babics Zsigmond gyűjteményének példányáról502
II. Rákóczi Ferencz elfogatása a nagy-sárosi várkastélyban. Benczur Gyula olajfestménye Károly román király birtokában542
II. Rákóczi Ferencz. Mányoki Ádám eredeti festménye Albert szász király taschenburgi kastélyában551
Csatajelenet a kurucz világból. Rugendas György Fülöp egykorú metszete után. A Lanfranconi-gyűjteménynek az országos képtárban levő példányáról569
Mulató kuruczok és labanczok a száznapos fegyverszünet alatt, 1706-ban. Egykorú festmény Thaly Kálmán birtokában621
Az ónodi országgyűlés. Dudits Andor eredeti festménye a művész tulajdonában635
Az ónodi vár romjai és Rákóczi-ereklyék. Erdődy grófné ónodi kastélyában. Rajzolta Cserna Károly637
Az ónodi gyűlés törvényczikkeinek záradéka. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának eredeti példányáról640
A szatmári békekötés okiratának záradéka. Eredetije a bécsi állami levéltárban677
Magyarország a szatmári béke korában, 1711-ben. Egykorú hivatalos adatok alapján tervezte dr. Acsády Ignácz683
A szövegképek lajstroma
Kézirat- és oklevél hasonmások
Wesselényi Péter és Zrínyi Péter szövetségtétele234
Széchy Mária hitlevele236
Kemény János levele a tatár fogságból47
A zrínyi-újvári tábor192
Meghívólevél I. Rákóczy Ferencz és Zrínyi Ilona esküvőjére229
Zrínyi, Frangepán és Nádasdy kivégzése283
Abele jelentése I. Lipóthoz a kivégzésekről284
Thököly Imre levele Apafyhoz341
A Pálffynak adott meghatalmazási irat záradéka664
A szatmári békekötés okiratának záradéka677
VIII. KÖTET (1898)
III. Károlytől a bécsi congressusig (1711-1815)
Előszó3
I. Károly király uralkodása
Az alapvetés9
Az első országgyűlés18
A berendezés32
A királyi hatalom55
Magyarország kormánya és közigazgatása67
Az ország belső állapota83
Az egyházi viszonyok110
A török háborúk és az emigratio149
A pragmatica sanctio190
Mária Terézia uralkodása
A női örökösödés megvédése235
Külügyi viszonyok359
Alkotmányos viszonyok369
Gazdasági viszonyok315
Egyházi, iskolai és műveltségi viszonyok326
József császár uralkodása
A császár377
Reformok az egyház terén387
Az alkotmány és a közigazgatás reformja402
A Hóra-világ Erdélyben415
A társadalmi reform422
A török háború. József császár katastrophája444
II. Lipót uralkodása
A magyar szabadság467
Az 1790/91-iki országgyűlés488
Az erdélyi országgyűlés. Az unio kérdése535
A franczia forradalom és a reactio kora
A forradalmi eszmék és Magyarország. Martinovics és társai547
Magyarország részvétele a franczia háborúban565
A reactio megerősödése591
Képek jegyzéke - önálló mellékletek
Mária Terézia. Meylens Márton egykorú festménye a herczeg Esterházyak eszterházi kastélyában
III. Károly koronázása. Egykorú metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról30
III. Károly. Müller Gusztáv Adolf metszete 1730-ból Van Schuppen Jakab udvari festő festménye után. Ő Felsége hitbizományi képtárának példányáról54
Részletek a bécsi udvari kanczelláriából. 1. A palota díszterme 2. Bronzváza a díszteremben 3. Gobelin a díszteremben, Mária Teréziát ábrázolja magyarjaitól könnyezve 4. A palota homlokzata. Rajzolta Révész Imre69
Károlyi Sándor. Egykorú festmény gróf Károlyi Mihály tulajdonában89
A péterváradi ütközet. Huchtenburg egykori rajza és metszete után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról156
Rodostó látképe Rákóczy palotájával. Beszédes Kálmán vázlata után rajzolta Cserna Károly. A vázlat eredetije a Magyar Történelmi Társulat tulajdonában166
A Pragmatica Sanctio okiratának első és utolsó oldala. Az okirat eredeti példánya a bécsi titkos levéltárban198
Az 1722/23-ik évi törvények első és utolsó lapja. Az országos levéltár eredeti példányáról217
Királyi meghívó az 1741-iki koronázó országgyűlésre. Eredetije az országos levéltárban236
Mária Terézia a királydombon Pozsonyban, 1741 június 25-iklén. Meylens és Hamilton egykorú festménye a magyar történelmi képcsanokban238
A »Vitam et sanguinem« allegoriája. Schilner F. L. egykorú metszete után. Babics Zsigmond püspök gyűjteményének példányáról241
Gróf Pálffy János nádor. Egykorú festmény idősb gróf Pálffy János pozsonyi palotájában247
I. Ferencz római császár. Meylens M. egykorú festménye a herczeg Esterházyak eszterházi kastélyában248
Magyar katonák a hétéves háború idejéből. Rollmann Frigyes egykorú vízfestménye Ernst Lajos gyűjteményében256
Magyarország hódolata Mária Terézia előtt. Herz János Dávit metszete után. Az országos képtár példányáról269
Magyar testőr Mária Terézia korából. Egykorú festmény Ernst Lajos gyűjteményében288
József és Lipót főherczegek. Battoni egykorú festménye a magyar történeti képcsarnokban290
Fiume visszacsatolása a magyar szent koronához. Dudits Andor eredeti festménye309
Mária Terézia levele Albert herczeghez a bánság visszacsatolása alkamából. Eredetije az országos levéltárban313
XIII. Kelemen pápa brevéje az apostoli királyi czím adományozásáról. Eredetije a bécsi állami levéltárban348
Mária Terézia Levele gróf Esterházy Ferenczhez. Eredetije az országos levéltárban362
Mária Terézia életének utolsó évtizedében. Egykorú metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról369
József trónörökös mint hadvezér. Rugendas János Lőrincz metszete után. 377
II. József. Haid I. G. metszete Battoni egykorú festménye után. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányáról387
Gróf Széchenyi Ferencz. Ender József festménye a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának dísztermében413
II. Józsefnek az alkotmányt visszaadó rendelete. Eredetije az országos levéltárban463
A szent korona hazahozatala 1790-ben. Egykorú rézmetszet részlete. Az országos képtár példányáról468
II. Lipót. Clerck G. P. F. metszete Krenzinger P. egykorú festménye után. Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányáról488
II. Lipót koronázási esküje. Mark A. egykorú színezett rézmetszete után. Dr. Schönherr Gyula birtokában levő példányról518
Az 1790. évi törvényeknek a X. t.-czikket tartalmazó levele. Az okirat eredetije az országos levéltárban523
I. Ferencz koronázási díszben. Egykorú metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról551
I. Ferencz koronázási esküje. Mansfeld Sebestény egykorú metszete Schütz rajza után552
Jelenet a franczia háborúból. Egykorú vízfestmény Ernst Lajos gyűjteményében567
I. Napoleon. Isabey metszete után. A bécsi Artaria és társa műkereskedő-czég példányáról571
Buda és Pest a XIX. század elején. Egykorú színezett metszet után. Az országos képtár gyűjteményének példányáról576
I. Napoleon kiáltványa a magyar nemzethez. Eredeti példány után583
József nádor. Egykorú festmény Budapest székes-főváros tulajdonában592
A bécsi congressus 1815-ben (A párisi egyezségben résztvett 8 nagyhatalom meghatalmazottjainak ülése) Egykorú metszet Isabey I. festménye után. A bécsi Artaria és társa műkereskedő-czég példányáról597
A magyar szellemi élet vezéralakjai a század elején. Than Mór falfestménye a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházában600
A szövegképek lajstroma
A szövegben közölt kézirat és oklevél-hasonmások
Pero és társainak bűnhődése179
A Pragmatica Sanctio okiratának első és utolsó oldala198
Mária Terézia levele gróf Esterházy Ferenczhez362
IX. KÖTET (1897)
A nemzeti államalkotás kora 1815-1847
Előszó3
A rendi alkotmány kitatarozása
A reactio9
A közgazdasági élet39
A vármegyék70
A vis inertiae91
Az 1825/27-iki országgyűlés. Alkudozás a király és a nemzet közt119
Az 1825/27-iki országgyűlés. Az alkotmány körülsánczolása150
A nemzeti állam eszméje
A "Hitel"185
Az 1830-iki országgyűlés202
A kolera230
Széchenyi és Wesselényi240
Erdély helyzete és Wesselényi perei250
Az 1832/36-iki országgyűlés
Az országgyűlés általános képe271
Akadályok a munka megkezdésénél290
A vallási sérelmek304
Az úrbér318
Meddő viták. A lánczhid348
A trónváltozás365
Productiv munka390
A szabadelvű irány hódítása
Kisérletek a szabadelvű irány elfojtására409
A nemzetiségi kérdés442
Az 1839/40-iki országgyűlés. Pártalakulás elvi alapon458
A törvényhozás belső ügyei s a szólásszabadság473
A sérelmek és reformok488
Széchenyi és Kossuth509
A pánszláv és illir mozgalmak521
A társadalom a cselekvés terén539
Az új állam alapjai
Az 1843/44-iki országgyűlés. A királyi előadások567
Az 1843/44-iki országgyűlés. Reform minden irányban591
A védegylet607
Az administratori rendszer623
A centralisták638
Az 1845-iki horvát tartománygyűlés650
A nemzet és a kormány versenye a haladás terén660
Erdélyi országgyűlések681
A pártok előkészülete a döntő mérkőzésre693
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
Gróf Széchenyi István. Amerling Frigyes festménye a Magyar Tudományos Akadémiában
I. Ferencz. Egger Vilmos festménye, a magyar történeti képcsarnokban10
Buda 1802-iki látképe. Alt J. A. kőnyomata Raussmann egykorú rajza után. Schams Ferencz »Vollständige beschreibung der königl. freyen Stadt Ofen in Ungarn« (Buda, 1822) czímű munkájából82
Pozsony a század derekán. Lang W. aczélmetszete. Alt Rudolf rajza uttán. Kohl »Die Donau« (Trieszt, 1854) czímű munkájából119
A Magyar Tudományos Akadémia alapítása. Holló Barnabás bronz domborműve az Akadémia palotájának oldalában140
Wesselényi Miklós báró levele Földváry Gáborhoz az Akadémia megalapításáról. Eredetije a Magyar Tud. Akadémia birtokában140
József nádor. Mahlknecht rézmetszete Ender János rajza után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról144
V. Ferdinánd a pozsonyi királydombon. Weber Henrik egykorú festménye a magyar történelmi képcsarnokban216
A Magyar Tudományos Akadémia jelképe. Ender Jánosnak 1834-ben gróf Széchenyi István megrendelésére készült festménye a Magyar Tud. Akadémiában229
Teleki József gróf. Barabás Miklós 1836-iki olajfestménye a Magyar Tudományos Akadémiában230
Báró Wesselényi Miklós. Barabás Miklós 1838-iki olajfestménye a Magyar Tudományos Akadémiában243
Jelenetek az 1838-iki árvízből. 1. a régi színháztér (mai Gizellatér) képe 2. István főherczeg a mentő csolnakon Pestre indul. Trentsensky József kőnyomata. Az országos képtár példányairól266
I. Ferencz negyvenéves uralkodásának jubilaeuma. A magyar országos rendek tisztelgése 1832. márczius 5-én. Egykorú kőnyomat Wolf F. rajza után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról272
Kölcsey arczképe, szülőháza és szatmári emlékszobra (Az arczkép eredetije Szatmár-megye nagykárolyi székházának üléstermében) Rajzolta Cserna Károly275
A országgyűlési ifjúság búcsúja Kölcsey Ferencztől. Az 1835 február 7-ikén kelt irat eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában277
Az Országgyűlési Tudósítások 20. száma (Kossuth Lajos kézirata) (Eredetije a magyar Nemzeti Múzeum levéltárában)292
József nádor levele Metternich herczeghez a nyelvkérdés ügyében. Az 1836 márczius 23-ikán kelt sajátkezű fogalmazvány az országos levéltárban389
A nemzeti színház megnyitó előadásának szinlapja. Idősb Szinnyei József gyűjteményének eredeti példányáról402
V. Ferdinánd. Ivánkovics Máriának a magyar történelmi képcsarnokban őrzött festménye után409
Gróf Széchenyi 1835-iki emlékiratának utolsó lapja. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában őrzött sajátkezű másodpéldányáról415
Gróf Széchenyi naplóbejegyzése Deák vezéri szerepe felöl. A kézirat eredetije a Magyar Tudományos Akadémia birtokában465
Gróf Dessewffy Aurél. Leykum A. kőnyomata Eybl 1842-ik rajza után. Az országos képtár arczképgyűjteményének példányáról466
A lánczhid alapkövének letétele 1842. augusztus 24-ikén. Barabás Miklós egykorú festménye a magyar történelmi képcsarnokban502
A nemzeti színház. Rauch János kőnyomata Sandmann T. rajza után. Az országos képtár arczképgyűjteményének 1979. számú eredeti példányáról505
A »Pesti Hírlap« első száma. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának példányáról509
Kossuth Lajos Leykum A. kőnyomata Eybl 1843-iki rajza után. Az országos képtár arczképgyűjteményének példányáról520
Deák Ferencz. Leykum A. kőnyomata Eybl 1842-iki rajza után. Az országos képtár arczképgyűjteményének 1979. számú eredeti példányáról539
Báró Eötvös József és Tefort Ágoston. Leykum A. kőnyomata Barabás Miklós 1844-iki rajza után. Szalay Imre gyűjteményének példányáról547
Deák Ferencz beterjeszti a bűntetőtörvény javaslatát. Feszty Árpád falfestménye a budapesti törvénykezési palotában. Az eredetiről másolta Goró Lajos582
József nádor és családja. Perlaszka D. kőnyomata Steinrücker L. rajza után. Az országos képtár arczképgyűjteményének példányáról587
Bajza József királyhimnusa. A kézirat eredetije a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában598
A Magyar Nemzeti Múzeum a század derekán. Fuchslhaller aczélmetszete Hocuffler J. rajza után Hawuffler »Buda-Pest« (Pest, 1854.) czímű munkájából660
A Tiszaszabályozás kezdeményezőinek szövetséglevele. Az 1846 április 11-ikén kelt irat eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában670
A Lánczhíd. Kolb F. M. rézmetszete. Rohbock Lajos rajza után. Hunfalvy János Magyarország és Erdély képekben (Darmstadt, 1856) czímű munkájából673
József nádor apotheosisa. Félszázados nádori jubileuma alkalmából készült olajfestmény a magyar történeti képcsarnokban694
József nádor sírja a budai királyi sírbolban. Rajzolta Dörre Tivadar695
V. Ferdinánd leirata István főherczeg királyi helytartói kinevezése felől. Az 1847 január 5-ikén kelt okirat eredetije az országos levéltárban696
Szövegképek lajstroma
X. kötet (1898)
A modern Magyarország (1848-1896)
Az 1848/49-ik évi szabadságharcz története. Irta: Márki Sándor
Előszó3
A demokrata királyság megalapítása
Az utolsó rendi országgyűlés9
A márcziusi napok26
Pest. Pozsony. Bécs39
Az új alkotmány54
Az első felelős ministerium69
Délszláv mozgalmak69
Unio Erdélylyel96
Az első magyar parlament szeptemberig105
A szeptemberi napok123
Az önvédelem harcza
A forradalom és a rectio143
A polgárháború kitörése Erdélyben158
A trónváltozás169
Két dictátor177
A téli hadjárat a főváros megszállásáig186
Görgei és Dembinszky200
Bem és Csányi Erdélyben223
A szent tavasz241
A békepárt257
A függetlenségi harcz
A függetlenség kimondása269
Köztársasági áramlatok288
A nemzetiségek306
Az oroszok beavatkozása316
Háború az oroszok és osztrákok ellen332
A Tiszavidék s Erdély elvesztése349
A fegyverletétel359
A kivégzések386
I. Ferenc József és kora. Irta: Beksics Gusztáv
Előszó397
Az önkényuralom évei
Az új Ausztria403
A reactio elhelyezkedése420
A földtehermentesités és gazdasági hatása444
A nemzet önvédelme451
A társadalom és az irodalom harcza488
A Bach-korszak külpolitikája és a rendszer bukása534
A provisorium és a kiegyezés előzményei
Új rendszer és régi politikusok564
Értekezletek a herczegprimásnál Esztergomban és Gyula-Fejérvárott564
Schmerling569
Az első kiegyezési kisérlet574
Az 1861-iki országgyűlés és az államcsiny576
A provisorium594
A forradalmi irány utolsó kisérlete és a provisorium külpolitikája606
A kiegyezés előzményei, a politikai és társadalmi viszonyok622
Az utolsó harmincz év
Deák Ferencz649
A kiegyezés s a második felelős ministerium653
A kormány első tevékenysége és a pártviszonyok alakulása665
A kormány és Deák-párt sikerei és Andrássy külügyministersége675
Lónyay ministerelnöksége s a pártok bomlása691
A Deák-párt és a balközép egyesülése707
Pártviszonyok a fusio után717
Bosznia megszállása és a parlamenti consolidatio734
A véderő-vita és Tisza bukása747
Az egyházpolitikai harcz és előzményei800
Harmincz év eredményei808
Az új évezred kezdete830
Utószó a magyar nemzet történetéhez. Irta: Jókai Mór839
Képek jegyzéke - Önálló mellékletek
I. Ferencz József magyar királylyá koronáztatása. Székely Bertalannak Erzsébet királyné számára készített eredeti vízfestménye a bécsi várlakban (Czímkép)
Ferencz József főherczeg. Kropp J. metszete Kriehuber 1845-iki festménye után13
Nemzeti dal (A szabadsajtó első terméke, alul Petőfi Sándor sajátkezű soraival)36
Az új korszak vezéralakjai. Than Mór vázlata a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházában levő falfestményéhez42
Az első magyar ministerium. Székely Bertalan kőrajza után69
Az 1848-iki országgyűlés megnyitása. Bettenkoffer Károly egykorú kőnyomata Borsos József rajza után107
A pesti vigadó (Az 1848-iki országgyűlés képviseőházának helye) Rauch János kőnyomata Sandmann T. rajza után123
Görgei tábornoki kinevezése155
V. Ferdinánd trónlemondási kiáltványa172
Kossuth 1848. deczember 22-iki kiáltványa178
Az isaszegi ütközet. Heger Arthur eredeti festménye245
Görgeinek az isaszegi csatából kelt kiáltványa246
Kossuth Lajos. Barabás Miklós 1849-iki rézmetszete után281
A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata283
Kiáltvány Budavár bevételéről301
Kossuth lemondása a kormányzóságról373
Gróf Széchenyi István. Bálint B. metszete Györgyi A. 1860-iki festménye alapján454
Erzsébet királyné levele Deák Ferenczhez482
Buda és Pest az ötvenes években. Oeder Lajos aczélmetszete Alt Rudolf festménye után488
Gróf Széchenyi István emléktárgyai. Rajzolta Cserna Károly546
Deák Ferencz levele Tarányi Józsefhez Ő Felségével való első találkozásáról. A levél első négy oldala569
Az 1861-iki országgyűlés vezérei és főbb szónokai (Palóczy László, Deák Ferencz, Ghyczy Kálmán, báró Eötvös József, gróf Teleki László, Somsich Pál, gróf Andrássy Gyula, Szalay László, Kazinczy Gábor, gróf Dessewffy Emil, Tisza Kálmán, Bartal György, Nyáry Pál, Jókai Mór, Lónyay Menyhért, Ürményi Miksa, báró Podmaniczky Frigyes, Révész Imre) Rohn A. Egykori kőrajza után576
Deák Ferencz húsvéti czikke a Pesti Naplóban605
Az 1865-iki országgyűlés megnyitása. Kalzler V. 1866-iki kőrajza után636
Deák Ferencz. Székely Bertalan olajfestménye a Magyar Történeti Képcsarnokban649
I. Ferencz József 1867-ben. Rabending Emil bécsi fényképész felvétele után653
Erzsébet királyné 1867-ben. Rabending Emil felvétele után
Gróf Andrássy Gyula. 1867-iki fénykép után metszette Unger Vilmos656
Az 1867-iki kiegyezési törvényczikkek első és utolsó lapja. Az 1867: III. és VII-XII. t.-czikkek szentesítését tartalmazó okirat eredetije az országos levéltárban662
Az 1867-iki magyar ministerium. Mandello és Leiner kőnyomata Barabás Miklós 1867-iki rajza után665
A királyi család Gödöllőn. Reifenstein és Rösch kőnyomata Katzler V. 1871-iki rajza után679
A Deák-korszak szónokai és államférfiai. Eredeti fényképek után691
Tisza Kálmán. Horovitz Lipót festménye a szabadelvű pártkörben717
Erzsébet királyné Deák Ferencz ravatalánál. Zichy Mihály festménye a Magyar Történeti Képcsarnokban728
Szónokok és államférfiak a Tisza-korszak alatt. Eredeti fényképek után744
Rudolf trónörökkös. Benczur Gyula olajfestménye a Magyar Tudományos Akadémiában755
Kossuth Lajos. Unger Vilmos 1881-iki rézmetszete757
Gróf Szapáry Gyula. Eredeti fényképfelvétel után761
Szilágyi Dezső. Eredeti fényképfelvétel után775
Wekere Sándor. Eredeti fényképfelvétel után791
Az egyházpolitikai vita szónokai. Eredeti fényképek után794
Báró Bánffy Dezső. Eredeti fényképfelvétel után804
A magyar királyi ministerium 1867-tól 1896-ig806
I. Ferencz József király 1896-ban. Koller Károly utódainak az ezredéves országos kiállításon eszközölt eredeti fényképfelvétele után827
Az új országház. Eredeti fényképfelvétel után828
Az 1896. évi ezredéves kiállítás történelmi főcsoportja (A keretben báró Dániel Ernő, Lukács Béla és Darányi Ignácz arczképeivel) Rajzolta Goró Lajos
Az 1896: VII. törvényczikk a honalapítás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról830
A szövegképek lajstroma
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X. A magyar nemzet története I-X.

Öt kötet gerince javított, belülről megerősített példányok. Néhány kötet lapélei és néhány lapja kissé foltos. Az V. kötet előzéklapján ex-libris címke található, borítójának belső oldala kissé sérült. Két kötet könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
250.000 ,-Ft
1250 pont kapható
Kosárba