774.993

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nemzet története I-X.

I.: Magyarország a királyság megalapításáig/II.: Magyarország története az Árpádok korában/III.: Az Anjou ház és örökösei/IV.: A Hunyadiak és a Jagellók kora/V.: Magyarország három részre oszlásának története/VI.: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig/VII.: Magyarország története I. Lipót és I. József korában/VIII.: Magyarország története III. Károlytól a Bécsi Kongresszusig/IX.: A nemzeti államalkotás kora/X.: A modern Magyarország

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 6.343 oldal
Sorozatcím: A magyar nemzet története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek gerince dúsan aranyozott. Az első kötéstáblákon aranyozott, színezett illusztrációk találhatók. A kötetek színes és fekete-fehér reprodukciókkal, ábrákkal, oklevélhasonmásokkal gazdagon illusztráltak. Az egyes kötetek szerzői és kiadási éve a tartalomjegyzékben találhatók. A kötetek az Athenaeum könyvnyomdájában készültek.

Előszó

A történetírás czélja: feltámasztani a multat halottaiból, épülésünkre, okulásunkra.
Ezért a történet ismerete életbe vágó, fontos dolog, mert jól mondja egyik jeles irónk, hogy: "a történelem... Tovább

Fülszöveg

Magyarország ezeréves fennállásának emlékére rendezett ünnepélyek kiegészítése czéljából az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Emich Gusztáv vezérigazgató kezdeményezésére elhatározta Magyarország ezeréves fennállása történetének kiadását, melynek szerkesztését Szilágyi Sándor és az egyes részek megírását Acsády Ignácz, Angyal Dávid, Ballagi Géza, Beksics Gusztáv, Dézsi Lajos, Fraknói Vilmos, Fröhlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, Marczali Henrik, Márki Sándor, Nagy Géza, Pór Antal, Schönherr Gyula vállalták el, s a bevezetést Vaszary Kolos, az utószót pedig Jókai Mór készítették.
A munka Budapest székes fővárosban az Athenaeum Könyvnyomdájában megkezdetett 1894. évi november hó 4-én, befejeztetett 1898. évi november hó 4-én .

Tartalom

I. KÖTET
Fröhlich Róbert - Kuzsinszky Bálint - Nagy Géza - Marczali Henrik: Magyarorszság a királyság megalapításáig - 1895
Bevezetés. Irta Vaszary Kolos
Magyarország története a honfoglalásig
Előszó
A kőkor
A fémek használata
Eleinte a réz versenyez a kővel
A bronzkor
A kelták bevándorlása
A La-Téne izlés
A római uralom
Küzdelmei a barbár népekkel
A hunnok
A népvándorlás többi népei
Magyarország területe a római hódítás előtt. Irta Frőhlich Róbert
A legelső földrajzi tudósítások
Görög kereskedők értesülései az Al-Dunáról
Hekataios
Hesiodos
Pindaros
Aischylos
Rhodosi Apollonius
A Duna bifurcatiója
Herodotos
A Duna és mellékfolyói
A népek
Thukydides
III. Fülöp dunai hadjárata
Nagy Sándor
Skylax Periplusa
Strabo és az első század többi írói
Augustus emlékiratai
Belőlök meritette adatait Strabo
A folyók, hegyek és népek leírása
Velleius Paterculus, ki szintén Augusztusszal egykorú író
Későbben írtak Dio Cassius és Appianus
Agrippa Chorographiája
Kiegészítette Plinius
Ismeretei Pannonia folyóiról, hegységeiről, néptörzseiről
Tacitus adatai Germanijában
Felső-Magyarország népviszonyairól
Ptolemaeus adatai
Cl. Ptolemaeus műve, a Geographia, astronomiai alapon nyugszik
Hazánkra vonatkozó térképei
A Duna és mellékfolyói
A hegységek
Felső- és Alsó-Pannonia, Dacia határai
A néptörzsek, melyek hazánk területét lakták
Az útvonalak
Magyarország legrégibb ismert lakói
Az Al-Duna vidékén lakó géták
Augustus idejében a dákokkal egyesülve már államot alkotnak
Eredetük
Műveltségük
Vallási fogalmaik
Dromichaites, a birodalom megalapítója
Lysimachos thrák király hadjárata
A kelták háromféle elnevezése
Legrégibb hazájuk
Vándorlásaik
Elözönlik Italiát
Ugyanekkor más törzsek a Balkán-félszigetig nyomulnak
Az iapodok és skodiskok megtelepedése
Változások a többi néptörzsek elhelyezkedésében
Az aravicusok
Pannonia és Dacia. Irta Kuzsinszky Bálint
A római foglalás
Octavianus hadjárata a fellázadt iapodok ellen
Siscia meghódítása
Illyricum
Tiberius küldetése Pannoniába
Illyricum császári provincia
A dalmaták újabb lázadása Kr. e. 9-ben
Pannonia kiterjedése
Maroboduus
A nagy pannon-dalmata felkelés Kr. u. 6-ban
Augustus Germanicust küldi Tiberius mellé
A pannonok meghódolása
A dalmaták folytatják az ellentállást
Leigázásuk
Illyrcium ketté osztatik
A pannoniai csapatok száma Augustus halálakor
Maroboduus bukása
Catualda
Claudius intézkedései a határvidékek biztosítása érdekében
Carnuntum legióállomás lesz
Domitianus svév-sarmata háborúja
A dák hatalom Boerebistes idejében
Costiso
M. Crassus hadjárata
Decebalus
Domitianus dák háborúja
Traianus dák háborúinak oka
A római sereg két vonalon nyomul Daciába
Decebalus követsége
A tapaei ütközet
Decebalus kegyelemért könyörög
A béke föltételei
A dunai hid
Decebalus megszegi a békét
A hadüzenet
Decebalus kétségbeesett védekezése
Öngyilkossága
Dacia császári tartomány
Traianus oszlopa és foruma
Pannonia ketté osztása
A második és harmadik század
Hadrianus állítólag leszedeti Traianus dunai hídját
Tartózkodása Daciában és Pannoniában
A római jog kiterjesztése
L. Aelius, Pannonia helytartója
Antonius Pius; Marcus Aurelius
A markomann háborúk kitörése
A Garam melléki ütközet
A barbárok meghódolása
A tervezett Sarmatia, Marcomannia tartományok
Újabb lázadás; Marcus halála
Commodus békeföltételei
A pannoniai sereg Septimius Severust kiáltja ki császárrá
Caracalla, Alexander Severus; Maximinus Thrax erélyes föllépése
III. Gordianus, Philippus
A gótok betörése
Decius megmenti Daciát
Gallienus
Dacia elvesztése
Claudius megveri a gótokat
Aurelianus
Dacia Ripensis
Probus, Carus
Diocletianus legyőzi Carinust
A tartományok kormányzása
A helytartó
Pannonia kettéosztása
A katonai és polgári hatalom szétválasztása
Pannonia további feldarabolása Diocletinus idejében
Alsó- és Felső-Dacia
Marcus három részre osztja Daciát
A tartománygyűlések
A provinciák berendezése
A városok fontossága
A census
A pannoniai civitasok
Az adók kezelése
A vám
A pénzügyigazgatóságok
A koronauradalmak
A bányák
A daciai aranybányászat
A pénzverőhelyek
Hadi viszonyok
A legiók
A segédcsapatok
Változásaik
Dacia legióinak segédcsapatai
A határvédelem
A legió-állomások Pannoniában
A táborok maradványai
A segédcsapatok állomásai
Tabula Petuingeriana
Az Interarium Antonini Augusti
Az útrendszer Pannoniában
A IV. század hadszervezete
A balparti erőditmények
A hajóhad
A bácskai ú. n. római sánczok
Dacia védelmi rendszere
Az erdélyi és délmagyarországi sánczok
Az egyes várövek
A segédcsapatok elhelyezése
Az alsó-ilosvai tábor
Az őrtornyok
Az utak
Dacia keleti határa
A segédcsapatok összeállítása
A katonai elbocsátó okmányok
A városok
Fontosságuk
Gyarmatok letelepítése
Régi szabású coloniák
Claudius alapitásai
Siscia és Sirmium
Traianus és Hadrianus coloniái
Municipiumok Pannoniában
Legió-állomások városi szervezete
Canabák
Apulum
A canabák és a polgári telep közötti viszony
A ius Italicum
A városok alkotmánya
A decuriók testülete
A hatóságok; II- és IV-virek; aedilisek, quaestorok
A papi méltóságok
Az augustalisok
A különböző collegiumok
Római városok maradványai
Az utczák
Az épitkezés és jellemzése
Az épületek pusztulása
A római épitkezés egyöntetüsége
A mulatóhelyek
Az amphitheatrumok
A vizvezeték
A fürdők
Egyéb középületek
Az aquincumi vásárpiacz
A lakóházak
A belső kiállitás
Nemzetiségi és vallási viszonyok
A bennszülöttek és rómaiak közötti viszony
Az italiai elem
A pannoniai néptörzsek
Az araviscusok
Temetkezésük
Viseletük
A dák elem
A jövevények
Dacia nem rómaiasodhatott el teljesen
Augustus felkarolja a hanyatló római vallást
Barbár istenségek
A görög-római istenek
A keleti vallások
Nyomai Daciában
Jupiter Dolichenus
A carnuntumi Dolichenum
A Mithras-cultus
Elterjedése
A felmaradt mithraeumok
Az aquincumi Mithras-templom
A cultus eltörlése
Az emlékek
Belföldi és importált gyártmányok
A kőemlékek
Az agyagipar termékei
A bronztárgyak
Az ötvösművek
Csont és üvegtárgyak
Az egyedi kanna és tál
Az alexandriai ötvösség művei
A temetkezés fajai
A siremlékek
Temetők
Különféle sírok
Sarcophagok
A sirfeliratok szerkezete
A gazdagabb sirleletek
A negyedik század
A birodalom felosztása
Diocletianus és Galerius harczai a barbárok ellen harczol
A két császár leköszön
A carnuntumi összejövetel
Calerius Pannoniában az erdőket irtja, a vizeket lecsapolja
Constantinus győzelme Maxentius felett
A cibalaei ütközet
Constantinus megveri a sarmatákat
Licinius bukása
Barbárok megtelepítése Pannoniában
Constantinus utódai
Vetranio
II. Constantinus legyőzi Mursánál Magnentiust
Julianus
Constantius harczai a quádok és sarmaták ellen
I. Valentinianus
A quádook betörése
II. Valentinianus
Valens veresége
A gótok elözönlik a dunai tartományokat
A kereszténység fellépése Pannoniában
Sirmium, a legrégibb egyházközség
A többi püspökségek
Az arianismus
A sirmiumi zsinatok
Az őskeresztény emlékek
A sirfeliratok
Egyéb tárgyak
A pécsi sirkamra
Magyarország története a népvándorlás korában. Irta Nagy Géza
A barbarok terjeszkedése. Sarmaták, germánok
A rómaiak magyarországi uralmának jellemzése
A magyarországi barbárság, germánok s turániak, egymásra gyakorolt hatásuk
A sarmaták nemzetisége, a szittyákkal való rokonságuk; jellemük; életmódjuk; szokásaik
A dák hatalom és a sarmaták; a jazygok beköltözése az Alföldre
Markomannok és quádok védekezése a jazygok ellen s ezeké a quádok ellen
A mátravidéki törzsek, osok, cotinok
Rómaiak és barbárok, Marcus Aurelius hadjáratának következmények
A germán népvándorlás kezdete
A keleti germánok mozgalmai
Germánok letelepedése Magyarország északkeleti részeiben; asztignok, dakringok, vandalok
A gótok; szokásaik; politikai szervezetük
Megtelepedésük a Pontus mellékén
Dacia elleni hadjárataik, Dacia bukása
A vandalok kiüzetése s Pannoniába való költözése
A gót hatalom; greutunok és tervingek
Hermanarich birodalma
A kereszténység terjedése a gótok közt
II. Constantinus hadjárata
Zizais
A limigant sarmaták kipusztítása
Valentinianus hadjárata
A barbárok terjeszkedése Pannoniában
A római emlékek megszünése s a népvándorláskori leletek kezdete
A bregetiói barbár bálványképek
Barbárok Mogentiana vidékén; a fenéki és keszthelyi leletek
Népvándorláskori emlékek Pannoniában s az Alföldön, a germán-sarmata tárgyak typikus sorozatának tartalma, újabb formák hiánya a hunn uralom alatt
A hunn uralom
Hunnok és hiungnuk közti kapcsolat
A hunnok föltűnése Európában, nemzetiségük, török és ugor nyomok
Külsejük, életmódjuk, viseletük, támadási rendszerük, fegyverzetük
Szervezkedésük a Volga mentén
Átkelésük a Volgán
Az alánok meghódítása
Hermanarich bukása
Athanarich és a nyugati gótok, római területre való menekülésük
Valens elleni lázadásuk
Magyarországban elásott kincseik s a krasznai, petrosszai, szilágyi-somlyói kincsleletek
A hunnok a rómaiakkal szövetségben
Rugha uralma a Aétiusszal való szövetsége
A burgundok elleni hadjárat
Oktár és Rugha halála
A margumi béke
Attila és Blida uralma
Attila jellemzése
A hunn birodalom kiterjedése
Attila udvara
Blida halála
A hadisten kardja
Attila és a kelet-római birodalom
A galliai hadjárat, a catalaunumi ütközet
Az italiai hadjárat, Aquileja lerombolása, Róma megszabadulása
Attila halála
A germánok lázadása, a hunn uralom megszünése Magyarországban
Aldunai és denepermelléki hunnok, Hunnivár
A hunn uralom jelentősége Magyarországban
Hunn emlékek hiánya, az u. n. Attila-kincs
A germán uralom
Magyarország a hunnok kiveretése után
A hunnok örökösei
Gótok és svédek harczai, a skirek megsemmisitése, a gótok kivándorlása Pannoniából
Nagy-Theodorik uralma
A herulok költözködése
A longobárdok megtelepedése
Szövetségük az avarokkal a gepidák ellen
A gepidák megsemmisitése
A longobárdok kivándorlása Italiába
A germán uralom jellemzése
Az avarok
Az avarok föltűnése Európában
Valódi nevük s az ogor néppel való kapcsolatuk; az avar nép alkatrészei, az uralkodó osztály töröksége
Menekülésük a turkok elől
Szövetségük Justinianusszal
A keleteurópai hunn törzsek meghódítása
Magyarország elfoglalása
Baján
Az avarok és a byzanciak közti hadjáratok
Baján halála
A longobárdok viszonya az avarokhoz
Heraklios perzsa hadjárata, avarok és perzsák szövetsége Konstantinápoly elfoglalására
A horvátok és szerbek letelepedése a Balkánon; a szlávok terjeszkedése
Belviszályok az avarok közt; bolgárok bevándorlása Magyarországon
Az avar hatalom hanyatlása
Nagy-Károly hadjáratai
Az avar hringek
Lázadás az avarok közt; a khágán meggyilkolása
A khágánok székhelyének feldulatása
A frankok birtokába került zsákmány
Nagy-Károly aacheni kürtje és kardja
Az avarok kipusztítása
Pannonia beolvasztása a frank birodalomba
Szlávok és bajorok terjeszkedése
A tiszai bolgárság
A magyarok beköltözésének kezdete
A vezérek kora és a királyság megalapítása. Irta Marczali Henrik
Előszó. A magyar föld szerepe nyugat és kelet közt a honfoglalás előtt és a magyar állam alapítása3
A magyarok őstörténete a honfoglalásig
A magyarok eredete és ősi hazája7
Ellentét a délnyugati és az északkeleti népek közt
Viszony a kúnokhoz
Jordanes, hunugorok
Moageras
Ugor nyelvrokonság
Nyelv és nemzet
Példák
Faji typus
Átalakulás
Scythia, az ős haza
Török és perzsa befolyás
Lebedia. A kozár birodalom15
A kozár hatalom
Hatása a magyarra
Turk és szabartoaszfaloi név
Keleti testvérek
Lebedia
Kozár alkotmány
A bolgárok
A kabarok
Etelköz22
A besenyők
Etelköz leirása
A magyarok első megjelenése nyugati Európában
Arab tudósítások
A kievi hadjárat
Byzancz és a pusztai népek
A dunai bolgárok
Görög szövetség, bolgár hadjárat
Bolgár-besenyő támadás
A magyarok eredete és vándorlásai a hazai hagyományok szerint29
Kézai Simon krónikája
Budai képes krónikák
Turóczi
Miről nincs tudomásunk?
A névtelen jegyző
A szittyák leirása
Út Susdal és Kijev felé
Mit nem tud Anonymus?
Julianus útleirása
Pascatir
A baskirok
A magyarok a honfoglalás korában35
Török elnevezés
Turk-ugor törzsek összeolvadása
Konstantinos Porphyrogennetos a kabarokról
A magyar nyelv; bősége, jellemzése
Törzsi és családi beosztás
Életmód; fegyverzet
A hét törzs; a vajdák; a fővezér
Álmos
A vérszerződés
Árpád a krónikák szerint
Lebedias vajda
Árpád választása
Fejedelmi hatalom
Árpád jellemzése
A magyar név eredete
A Gyula és a Kharkász
A község
Leo taktikája
A magyar hadviselés jellemzése
Előkelők
A nép jellemzése
Élelmezésük a háborúban
Számuk
Ősi vallásuk
Az ősök tisztelete
A vallás harczias szelleme
Énekesek
Erkölcsök
A honfoglalás
Európa a magyarok bevándorlása korában67
Nagy-Károly birodalmának bomlása
Új királyságok
Ököljog
Az egyház
Az arabok, a szlávok, a normannok
Őrgrófságok
A német királyság
A keleti császárság
Kereskedése, gazdasága
Politikai elvei
Pannonia a magyarok bejövetelekor82
A krónikák szerint
Az avarok
A frank őrgrófságok és a morvák
Szvatopluk
Kereszténység
Methodios
Horvátok; pannoniai szlávok
Privina; Mosaburg
Keleti Magyarország
Bolgárok
A kereszténység csekély hatása
A háborúk jelleme
A honfoglalás97
Kézai krónikája szerint
Követség Szvatoplukhoz
Moróth
Népmondák
Az Anonymus elbeszélése
Kiev, kúnok; Halics és Ladomér
Szalán, Mén-Marót, Gelou, Glad
Nyitra, Veszprém
A honfoglalás módja
Arnulf és Szvatopluk
A magyarok beavatkozása
Szvatopluk halála
A honfoglalás éve
Árpád történeti szerepe
A morva birodalom megdöntése, bajor püspökök levele
A morvák beolvasztása
Határok
Egykorú vélemények a magyarokról121
Arnulf meghivása
A clusák
Regino; forrásai
Levél Dado verduni püspökhöz
Mese a magyarok eredetéről
Az unger, ungarus név
A többi elnevezése
A magyar nemzet helyzete és megszállása127
Összehasonlítás a hunnal és avarral
Elszigeteltségük
A megszállás Konstantinos, a képes krónika és Anonymus szerint
Pusztaszer
A kalandozások kora
Első kalandozások nyugat felé137
Olasz viszonyok
Berengár
Brenta melletti ütközet
Velencze
Német viszonyok
Betörés Bajorországba és Karinthiába
Harcz a szászok ellen
A törzsek viszonya
Árpád halála
Fiai
Bajor támadás és vereség
A magyar pusztítás
Ágostai diadal
A határok
A magyar befolyás terjedése
Olasz hadjárat
Pávia bevétele
Betörés Burgundiába
Szász háború
Werlaon ostroma
Szerződés Henrikkel
A sanct-galleni táborozás153
Sanct-Gallen kolostora
Készületek a magyarok ellen
A magyarok a monostorban
Heribald
A lakoma
Viboráda
A portyázó csapatok Elszászban és Belgiumban
A merseburgi csata159
Első hadjárat Konsantinápoly ellen
Henrik készületei
Az adó megtagadása a daleminczok elpártolása
Az ütközet
A magyar hadviselés ernyedése
Árpád nemzetségének genealogiája
Betörés Francziaországba és Itáliába
Monte Casino
Szászországi vereség
A magyar befolyás csökkenése
A nemzeti átalakulás kezdete
Az ágostai ütközet167
Kalandozás Spanyolország felé
Taksony Itáliában
A welsi csata
Bajor Henrik. Győzelmei
Ottó Itáliában
A német herczegek és a király
Magyar hadjárat Lotharingiába és Belgiumba
Lobbes
Cambray ostroma
Ottó győzelme
A magyarok betörése
Ágosta ostroma
Udlarik püspök
A Lechfeld
A német és a magyar sereg
A magyar támadás
Annak visszaverése
Az üldözés
A magyar vezérek sorsa
A hazai krónikák
A hét magyar regéje
Összefüggése a magyar énekesek rendjével
Az ágostai csata következései
Bajor Henrik halála
Kalandozások a görög birodalomban189
A görögök megsarczolása
Magyar vezérek Konstantinápolyban
Bulcs és Gyula
Turkia püspöke
Magyar portyázások és megszállások
Sobamagyarok
Szvjatoszláv Bolgárországban
Tzimiskes császár
A görög birodalom megerősödése
Botond mondája
A népies hagyomány győzelme a tudákosságon
A nemzet átalakulása a vezérek korában197
A nemzet helyzetének változása
A vándorlás bomlasztó hatása
Idegen elemek csatlakozása
A patriarchalis kormány hanyatlása
Katonai erények
Új aristocratia emelkedése
A magyarok és az alávetett népek viszonya
Felhasználásuk a háborúban
A veszteségek hatása
Az ősi vallás bomlása
Keresztények, izmaelita bolgárok, zsidók
Térítési kisérletek a kalandozások idején
Görög térités
Szláv befolyás
Az ősi vallás a kalandos élettel él-hal
A fejedelemség átalakulása
Géza fejedelemsége209
Árpád utódai
Oligarchicus kormány-forma
Géza és Sarolt
Női uralom a népvándorlás korában
Géza jelleme
Követség Ottóhoz
Bajor viszonyok
Az őrgrófság
István és Gizella házassága
A Nibelung ének
A fejedelem és a község
A hadsereg
A limes és a megtelepedés
A vitézek
Küzdelem a nemzetségek ellen
A fejedelem és a főbírák
A község megszünése
A térités kezdete219
A kereszténység előhaladása 1000 körül
Géza eljárása
Wolfgang
Piligrim passuai püspök
Tervei
Levele a pápához
Hitvallása
Vetélkedése a salzburgi érsekséggel
Adalbert
Querfurti Brunó
Szent-Romuald
A hit mint politikai eszköz
Géza történeti szerepe
István nevelése
Clunyi irány
Nyugati és keleti egyház viszonya
István mint fejedelem233
Trónralépése
A pogányok. Kupa, Somogy
Keresztény sereg
Idegen lovagok
A veszprémi csata
Pannonhalma
Pécsvárad
A fejedelem berendezi az egyházat
Papok behivása
Érsekségek és püspökségek
Esztergom és Kalocsa
II. Szilveszter és III. Ottó
A legenda elbeszélése a római követségről
A szent korona
Szent-István királysága
István törvényei249
A vallásos szempont
Az előszó
Az egyház kiváltsága és annak oltalma
Tized, templomépítés, vasárnap
Templomba járás
Boszorkányok, megrontók, jövendőmondók
Magánvagyon és örökösödés
Királyi birtok
Király és egyház szövetsége
Büntető törvények
Emberölés; nőgyilkosságok
A kard kirántása
Fegyveres támadás
Esküszegés, gyújtogatás, leányrablás
Női tolvajok
Rágalmazás
Özvegyek és árvák védelme
Rabszolgaság
A kereszténység törekvése
Szabadon bocsátás
Jogtalan felszabadítás és annak büntetése
Szabadoknak szolgaságba taszítása
Elégtelen jogvédelem
Szolganők cselbe ejtése
Házasság szolganővel
Sikkasztás. Fölebbezés. Jövevények
Az ország állapota és népessége263
Idegen törvények hatása
Királyi tanács
A két párt
A király
A seniorok és comesek
Ispánok, birtokosok
A miles; a polgár; a rabszolga
Az ország kormányzása269
A törvények hézagossága
Az udvar
A királyi várak
A falu
Nomád életmód fennmaradása
Az életmód
A nemzet megosztása
Belső háborúk. A kereszténység terjesztése274
Gyula
Az Anonymus szerint
A képes krónika szerint
Besenyők, fekete magyarok
Ohtum az Anonymus szerint
Szent-Gellért legendája szerint
Csanád
Történeti alap
Thonuzoba
A térítés módja
Gellért gyermekkora, klastromi élete, zarándoklása
Mint csanádi püspök
Iskolák
Magyar születésű papok
Összeköttetés nyugattal
Zarándoklás Magyarországon át
Viszony a görög egyházhoz
Egynyelvüség
A jövevények
István oktatása a jövevényekről
István alapitványai külföldön
Püspökségek javadalmazása
Gizella királyné
A fejérvári bazilika
A magyar nép és az egyház
A pogányság megmaradása
István külső háborúi291
Viszony Németországban
Chrobry Boleszló
Bolgárok és görögök háborúja
Magyarország részvétele
Velencze
II. Konrád
Magyar-német háború
István győzelme
Az örökösödés kérdése és István halála301
Imre
Legendája
A királyi herczegek
Vazul
Urseolo Péter
Gyilkossági kisérlet István ellen
Vazul büntetése, fiainak menekvése
István halála és temetése
Szentsége
Történeti szerepe
Képek jegyzéke
II. KÖTET
Marczali Henrik: Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301) 1896
Előszó. Szent-István hagyatéka. A történelem ítélete a szent király műve felett. A független királyság veszedelme. Árpád véreinek küldetése3
Küzdelem a nemzeti függetlenségért
Péter és Aba Sámuel7
A pogány lázadás29
Trónviszályok59
Salamon és a herczegek. Az ország kiterjesztése75
Salamon bukása. I. Géza király90
Belső állapotok108
Szent-László és Könyves-Kálmán kora
László királysága121
László törvényhozása136
Horvátország meghódítása157
Kálmán és Álmos. Keresztes hadjárat185
Horvátország és Dalmáczia meghódítása199
Világi törvényhozás214
Egyházi törvényhozás228
Kálmán családi viszonyai243
A görög befolyás kora
II. István uralkodása. A görög háborúk kezdete253
II. Béla uralkodása. Borics267
Borics ujabb fellépése. Osztrák háboru. II. keresztes hadjárat278
Orosz és görög háboruk283
Küzdelem a trónért. Mánuel diadala294
III. Béla uralkodása. Családi összeköttetései. Az ország pénzügye és a király gazdagsága311
Halics elfoglalása. III. keresztes hadjárat327
A rendi alkotmány kezdetei
Imre király és Endre herczeg. Terjeszkedés a Balkán felé339
Belső állapotok. Birtokviszonyok. Rabszolgák347
Az egyház365
II. Endre adományozásai. Gertrud és Bánkbán. Keresztes hadjárat373
Pénzügyi helyzet. Az aranybulla388
Szabadságlevelek az egyház és a szászok részére490
Béla mint ifjabb király. Az aranybulla végrehajtása és megujitása419
Endre utolsó évei. Halála436
A tatárjárás kora
IV. Béla király és az urak443
Nagy-Magyarország és a tatárok453
A kúnok befogadása462
A tatár és a magyar nemzet465
A tatárjárás480
Az ország helyreállitása. Velenczei és osztrák háborúk504
Osztrák és cseh háborúk. Belső intézkedések517
Belső háborúk530
Az Árpádház kihalása
Az utolsó Árpádok547
Az ország területe és népessége. Külső viszonyok584
Alkotmány. Törvényhozás. Gyűlések599
Az egyház. Irodalom. Épitészet615
Az urak és nemesek. A megye638
A városok. Az ország többi lakosai. Végszó655
Képek jegyzéke
III. KÖTET
Pór Antal - Schönherr Gyula: Az Anjou ház és örökösei 1301-1439) 1895
Előszó. A magyar nemzet politikai érettsége. A magyar Anjouk kora, mint ennek bizonysága. A külömbség a korszak és az Árpád-ház utolsó évtizedei között. Magyarország fénykora3
Az interregnum és Károly Róbert küzdelmei az oligarchákkal
Károly Róbert első párthivei. Venczel királysága7
Bajor Ottó és Károly Róbert26
A szentszék és Magyarország. Károly Róbert megválasztása33
Trencsényi Csák Máté és Frá Gentile46
Csák Máté és a Habsburgok57
Kopasz nándor lázadása. Zách Feliczián merénylete66
Károly Róbert külpolitikája
Zára és Velencze. Horvát-dalmát zavarok87
Összeköttetés Szerbiával. Havasföldi hadjárat99
Nyugati politika106
Károly családi viszonyai119
Az ország belállapota Károly uralkodása alatt135
A nápolyi hadjáratok kora
Lajos király uralkodása első évei151
Endre meggyilkoltatása. Zára veszedelme167
Az első nápolyi hadjárat179
Tárgyalások a szentszékkel. Második nápolyi hadjárat206
A nápolyi ügy befejezése224
Magyarország fénykora
Litvai hadjáratok. Szerb ügyek231
Dalmáczia visszahódítása242
Bosnya ügyek. Magyar hadak a szentszék szolgálatában257
A török föllépése és az aldunai fejedelemségek267
Habsburgok és Luxemburgok283
Nagy Lajos Lengyelország királya293
Az Anjoukor vége
A harmadik háború Velencze ellen. A turini béke309
Nápolyi ügyek. Johanna végzete329
Lajos halála. Uralkodásának jellemzése341
Mária és Erzsébet királynők350
A nőuralom következményei361
Kis-Károly. A catastrophák368
Az Anjou-ház örökösei. Irta: Schönherr Gyula
Előszó. Zsigmond uralkodásának jelentősége. A szövetséges politika kezdetei. Magyarország és a német birodalom. A XV. század elejének uralkodó eszméi. A nemzet államfentartó ereje387
Zsigmond küzdelmei a magyar koronáért
Zsigmond trónra lépte393
Bosznia és a délvidéki forradalom405
Az első török háboruk418
A nápolyi párt ujjá éledése434
Nápolyi László fellépése452
A forradalom után467
Magyarország és a német birodalom
Zsigmond római királysága487
A velenczei háború. Hervoja bukása504
A konstanczi zsinat és Magyarország513
Magyarország a király távollétében527
Az első huszita háboruk536
Zsigmond olasz politikája546
Védelmi harczok a törökök és husziták ellen
A törökök terjeszkedése. Az aldunai háboruk559
A husziták betörései570
Készületek a védelmi harczra580
Zsigmond császár utolsó évei593
Albert uralkodása610
Eredmények625
Képek jegyzéke
IV. KÖTET
Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526) 1896
Előszó. A renaissance hatása a szellemi és politikai életre. Az újkor politikai eszméi. A democraticus irány diadala Mátyás királllyá választásában. Mátyás viszonya Európa fejedelmeihez. E kor történeti forrásai3
I. Ulászló uralkodása. 1440-1444
I. Ulászló megválasztása9
A nemzet megoszlása I. Ulászló és V. László között18
A törökországi hadjárat. Újabb hadi készületek31
A szegedi béke44
A várnai csata52
Hunyadi János és V. László
Ideiglenes kormány63
Hunyadi János kormányzó82
Az 1448-iki török háború. Békealkudozások95
A királyi kegyúri jog105
V. László kiszabaditása112
László uralkodásának első évei128
Készületek a török ellen. Hunyadi utolsó hadjárata140
Hunyadi László kivégeztetése. V. László halála159
Hunyadi Mátyás király
Mátyás királylyá választása169
Küzdelmek a pártütőkkel és a császárral. Háborúk a török ellen186
A csehországi vállalat223
Összeesküvés. Kázmér lengyel herczeg trónkövetelése242
A sziléziai hadjárat. Mátyás házassága252
Mátyás osztrák hadjáratai264
Mátyás hadserege és diplomatiája277
Corvin János286
Mátyás utolsó országgyülései. Halála301
Mátyás jellemrajza319
II. Ulászló és II. Lajos. 1490-1526
Második Ulászló megválasztása333
A korona hatalmának süllyedése350
Magyarország és a cambrayi liga385
A pórlázadás. Werbőczi hármas könyve. II. Ulászló halála399
II. Lajos trónralépte413
Nádor-Fejérvár eleste428
A protestantismus elterjedése Magyarországon443
A rákosi és hatvani országgyűlések458
Werbőczi bukása472
A hadjárat. A mohácsi ütközet491
Műveltségi állapotok. 1440-1526
A humanismus Magyarországban a Hunyadiak alatt519
A humanismus Magyarországban a Jagellók alatt552
A magyar nyelv és irodalom. 1440-1526.562
A képzőművészetek Magyarországban Mátyás uralkodása alatt575
A főpapok, városok és világi urak műalkotásai590
Az ötvösség Magyarországban633
Képek jegyzéke
V. KÖTET
Acsády Ignácz: Magyarország három részre oszlásának története 1526-1608. 1897
Előszó3
A két király kora. 1526-1540.
Az ország a mohácsi csata után. Előkészültek a királyválasztásra9
Kettős királyválasztás. A két király politikája27
A két király küzdelmei. A polgárháboru44
A török beavatkozás. Az 1529-iki hadjárat61
A két király békekisérletei. Az 1532-iki hadjárat80
A nemzet egységes törekvései. Gritti árulása és bukása95
Fegyveres béketárgyalások. A váradi béke110
János király nősülése és halála125
Nemzeti élet a kettéosztás korában
Területi viszonyok147
A két ország kormányzata156
A nemzet és társadalmi szervezete169
Vallásos élet. Közműveltség189
Az ország három részre oszlása. 1541-1547.
A küzdelem Buda birtokáért209
A török hódítás terjeszkedése224
Az ország első felosztása245
A Habsburgok uralmainak megszilárdulása261
A török uralom és szervezete275
Az ország végleges felosztása. 1548-1568.
Erdély megszerzése295
A barát halála306
Az 1552-iki hadjárat317
Erdély végleges különválása330
A vallásügy342
Ferdinánd halála. Miksa király354
A szigeti hadjárat363
Az ország végleges felosztása380
A hosszu béke kora. 1569-1592.
Az új Magyarország397
János Zsigmond és Báthory István409
A török viszonyok. Rudolf király422
Rudolf és a szultán. Végbeli élet434
A király és a nemzet elidegenedése449
Erdély és a Báthoryak. A vallásügy462
Anyagi és szellemi élet472
A hosszu háboru és Bocskay kora. 1593-1608.
A török hadüzenet. Az erdélyi szövetség491
A hadsereg. A hosszu háboru. 1594-96504
A hosszu háboru. 1597-1604520
Erdély és Mihály vajda538
Rémuralom Erdélyben552
Rémuralom Magyarországban565
Bocskay István felkelése582
A fölkelés diadala594
Kiegyezési tárgyalások606
A bécsi és zsitvasori béke618
Testvérharcz a királyi családban. II. Mátyás király628
Képek jegyzéke
VI. KÖTET
Angyal Dávid: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig 1898
Előszó3
II. Mátyás uralkodása
II. Mátyás. Khlesl. Illésházy nádorsága9
Az 1609-iki országgyűlés18
Vallási és politikai küzdelmek II. Mátyás országaiban50
Báthory Gábor uralkodása69
Bethlen Gábor uralkodásának kezdete124
Bethlen Gábor kora
Pázmány Péter167
Az 1618-iki és 1619-iki országgyűlések188
Bethlen Gábor első támadása224
A besztercebányai országgyűléstől a haimburgi békealkudozásig270
Az 1621-iki hadviselés. A nikolsburgi béke305
Bethlen második támadása340
A gyarmati béke. Az 1625-iki országgyűlés366
Bethlen Gábor utolsó évei388
Bethlen Gábor jellemrajza410
Bethlen halálától I. Lipót trónraléptéig
Versengés Bethlen Gábor örökségéért425
Országgyűlések. 1630-1642.450
Török-magyar viszonyok463
I. Rákóczy György támadása476
Országgyűlések 1646-1655.500
I. Rákóczy György instructiói fia részére510
Társadalmi és műveltségi állapotok. Irta: Dr. Dézsi Lajos
Vallás és oktatásügy535
Társadalom. Ipar. Kereskedelem.549
A magyar nyelv és irodalom556
Képek jegyzéke
VII. KÖTET
Acsády Ignácz: Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657-1711) 1898
Előszó3
Erdély romlásának évei
I. Lipót király és udvara9
II. Rákóczy György és Lengyelország felosztása21
II. Rákóczy György romlása40
Erdély romlása. Barcsay fejedelemsége56
Küzdelem Erdély s a részek birtokáért74
Rákóczy György halála. Várad eleste92
Barcsay és Kemény János. Apafy Mihály trónra jutása105
A vasvári békekötés kora
A vallási sérelmek125
A német zsoldosok pusztításai. Az 1662-iki országgyűlés142
Az udvar és a magyarság. Zrinyi és Montecuccoli153
Zrinyi-Újvár. Az 1663-iki hadjárat165
Az 1664-iki hadjárat182
A szentgotthárdi csata. A vasvári béke196
A nagy összeesküvés kora
Az ország a vasvári béke után. Zrinyi Miklós halála211
A nemzeti mozgalom Wesselényi Ferencz haláláig226
Zrinyi Péter és Nádasdy Ferencz. Az árulás240
Zrinyi Péter és a török szövetség. A fölkelés250
Elfogatások és üldözések. A megtorlás265
A kivégzések és hatásuk a közvéleményre277
Az idegen uralom és Thököly Imre kora
Lipót király és udvara. Az új adó rendszer. A vallásüldözés293
A bujdosók. Az 1672-iki támadás. A gubernium306
A vérbiróságok. A polgárháború rombolásai323
A bujdosók és a külföld. Thököly Imre337
Az 1681-iki országgyűlés348
Thököly győzelmei. A felsőmagyarországi fejedelemség358
Erdély a török uralom utolsó évtizedeiben372
Magyarország a török uralom utolsó éveiben387
A felszabadító háború kora
A bécsi hadjárat405
A háború folytatása421
Thököly bukása. Erdély vajudásai435
Buda visszafoglalása446
Az idegen uralom. Az 1678-iki országgyűlés458
Mohács. Erdély. Munkács. Keleti hódítások472
Thököly Erdélyben. A törökök sikerei485
A háború befejezése496
A kurucz világ és II. Rákóczi Ferenc kora
A Kollonics-féle kormányrendszer509
Az adó terhe. Az erdélyi kormányzat522
A tömegek forrongása. II. Rákóczi Ferenc533
A felkelés terjedése és diadalai548
Béketárgyalások. I. Lipót halála. I. József király562
A mozgalom vezetői és hadszervezete583
A mozgalom és a külföld. A nemzet kivánságai601
A békekisérletek meghiúsulása613
Az 1707-iki hadjárat. Az ónodi gyűlés625
A trencséni vereség és következményei640
A rohamos hanyatlás649
Rákóczi és az orosz szövetség656
József király halála. A szatmári béke668
Képek jegyzéke
VIII. KÖTET
Marczali Henrik: Magyarország története III. Károlytól a bécsi kongresszusig (1711-1815) 1898
Előszó3
I. Károly király uralkodása
Az alapvetés9
Az első országgyűlés18
A berendezés32
A királyi hatalom55
Magyarország kormánya és közigazgatása67
Az ország belső állapota83
Az egyházi viszonyok110
A török háborúk és az emigratio149
A pragmatica sanctio190
Mária Terézia uralkodása
A női örökösödés megvédése235
Külügyi viszonyok359
Alkotmányos viszonyok369
Gazdasági viszonyok315
Egyházi, iskolai és műveltségi viszonyok326
József császár uralkodása
A császár377
Reformok az egyház terén387
Az alkotmány és a közigazgatás reformja402
A Hóra-világ Erdélyben415
A társadalmi reform422
A török háború. József császár katastrophája444
II. Lipót uralkodása
A magyar szabadság467
Az 1790/91-iki országgyűlés488
Az erdélyi országgyűlés. Az unio kérdése535
A franczia forradalom és a reactio kora
A forradalmi eszmék és Magyarország. Martinovics és társai547
Magyarország részvétele a franczia háborúban565
A reactio megerősödése591
Képek jegyzéke
IX. KÖTET
Ballagi Géza: A nemzeti államalkotás kora (1815-1847) 1897
Előszó3
A rendi alkotmány kitatarozása
A reactio9
A közgazdasági élet39
A vármegyék70
A vis inertiae91
Az 1825/27-iki országgyűlés. Alkudozás a király és a nemzet közt119
Az 1825/27-iki országgyűlés. Az alkotmány körülsánczolása150
A nemzeti állam eszméje
A "Hitel"185
Az 1830-iki országgyűlés202
A kolera230
Széchenyi és Wesselényi240
Erdély helyzete és Wesselényi perei250
Az 1832/36-iki országgyűlés
Az országgyűlés általános képe271
Akadályok a munka megkezdésénél290
A vallási sérelmek304
Az úrbér318
Meddő viták. A lánczhid348
A trónváltozás365
Productiv munka390
A szabadelvű irány hódítása
Kisérletek a szabadelvű irány elfojtására409
A nemzetiségi kérdés442
Az 1839/40-iki országgyűlés. Pártalakulás elvi alapon458
A törvényhozás belső ügyei s a szólásszabadság473
A sérelmek és reformok488
Széchenyi és Kossuth509
A pánszláv és illir mozgalmak521
A társadalom a cselekvés terén539
Az új állam alapjai
Az 1843/44-iki országgyűlés. A királyi előadások567
Az 1843/44-iki országgyűlés. Reform minden irányban591
A védegylet607
Az administratori rendszer623
A centralisták638
Az 1845-iki horvát tartománygyűlés650
A nemzet és a kormány versenye a haladás terén660
Erdélyi országgyűlések681
A pártok előkészülete a döntő mérkőzésre693
Képek jegyzéke
X. KÖTET
Márki Sándor - Beksics Gusztáv: A modern Magyarország (1848-1896) 1898
Előszó3
A demokrata királyság megalapítása
Az utolsó rendi országgyűlés9
A márcziusi napok26
Pest. Pozsony. Bécs39
Az új alkotmány54
Az első felelős ministerium69
Délszláv mozgalmak78
Unio Erdélylyel96
Az első magyar parlament szeptemberig105
A szeptemberi napok123
Az önvédelem harcza
A forradalom s a reactio 143
A polgárháború kitörése Erdélyben158
A trónváltozás169
Két dictátor177
A téli hadjárat a főváros megszállásáig186
Görgei és Dembinszky200
Bem és Csányi Erdélyben223
A szent tavasz241
A békepárt257
A függetlenségi harcz
A függetlenség kimondása269
Köztársasági áramlatok288
A nemzetiségek306
Az oroszok beavatkozása316
Háború az oroszok és osztrákok ellen332
A Tiszavidék s Erdély elvesztése349
A fegyverletétel359
A kivégzések386
I. Ferenc József és kora. Irta: Beksics Gusztáv
Előszó397
Az önkényuralom évei
Az új Ausztria403
A reactio elhelyezkedése420
A földtehermentesités és gazdasági hatása444
A nemzet önvédelme451
A társadalom és az irodalom harcza488
Bach és rendszerének kibontakozása503
A Bach-korszak külpolitikája és a rendszer bukása534
A provisorium és a kiegyezés előzményei
Új rendszer és régi politikusok564
Értekezletek a herczegprimásnál Esztergomban és Gyula-Fejérvárott564
Schmerling569
Az első kiegyezési kisérlet574
Az 1861-iki országgyűlés és az államcsiny576
A provisorium594
A forradalmi irány utolsó kisérlete és a provisorium külpolitikája606
A kiegyezés előzményei, a politikai és társadalmi viszonyok622
Az utolsó harmincz év
Deák Ferencz649
A kiegyezés s a második felelős ministerium653
A kormány első tevékenysége és a pártviszonyok alakulása665
A kormány és Deák-párt sikerei és Andrássy külügyministersége675
Lónyay ministerelnöksége s a pártok bomlása691
A Deák-párt és a balközép egyesülése707
Pártviszonyok a fusio után717
Bosznia megszállása és a parlamenti consolidatio734
A véderő-vita és Tisza bukása747
Az egyházpolitikai harcz és előzményei800
Harmincz év eredményei808
Az új évezred kezdete830
Utószó a magyar nemzet történetéhez. Irta: Jókai Mór839
Képek jegyzéke
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem