A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A novellaelemzés új módszerei

A szegedi novellaelemző konferencia anyaga (1970. ápr. 9-11.)

Fülszöveg

Az Akadémia Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának 1970-ben Szegeden rendezett konferenciáján a résztvevők - nyelvészek, irodalomtörténészek, esztéták, pszichológusok, szociológusok, zenetörténészek - négy magyar novellát elemeztek. Vizsgálták e novellák szókincsét, mondattani felépítését, metafora- és időstruktúráját, dramaturgiáját, feszültségrendszerét, világképét, pszichológiai mechanizmusait, irodalomtörténeti és eszmetörténeti helyét, stílusát stb. A nézetek különösen az alábbi kérdésekben különböztek: Mi a novella? Mi az elbeszélés? meghatározható-e egy novella jelentése a mondatszerkezet elemzése útján? Mi a különbség egy hagyományos és egy "modern" novella szintakszisa között? Hol rejtőzik az író véleménye, magatartása, szemlélete; a stílusban? a cselekménybonyolításban? a konklúzióban? vagy...?
A konferencia anyagát tartalmazó kötet úttörő jelentőségű, mert bemutatja a prózaelemzés legmodernebb módszereit, s egyben szép példája a világszerte kibontakozóban levő... Tovább

Tartalom

Pszichológia
Nagy Márta: A novellák elemzése az elfogadás-elutasítás dimenzióban5
Mérei Ferenc: Azonosítás és szerepcsere az Arabs Szürkében (Implikált pszichológiai mechanizmusok az irodalmi műben)11
Halász László: A feszültségkezelés útjai19
Eszmetörténet-irodalomtörténet33
Kelemen Péter: A szecesszió végső fázisa51
Fejér Ádám: Túl a szecesszión (Utolsó szivar az Arabs Szürkénél)65
Túl a naturalizmuson (Barbárok)73
Metafora-, idő- és motívumstruktúra
Szegedy-Maszák Mihály: Metaforikus szerkezet és Kosztolányi- és a Krúdy- novellában65
Bernáth Árpád: Szempontok elbeszélő művek időstruktúrájának leírásához73
Csuri Károly: A Kosztolányi - novella motívum - és emblémarendszeréről77
Poétika - kompozíció
Vitányi Iván: Novellaelemzések87
Szávay István. Szerkezeti kapcsolatok és a jelentés a Kosztolányi- és a Krúdy - novellában93
Voigt Vilmos: Szegmentumszekvencia - típusok a négy novellában és ezek ideológiai konzekvenciái105
Bécsy Tamás: A szereplők strukturális viszonya s a Közlés121
Návai Anikó: A novella cselekménye mint helyzetsor, mely a szereplők, helyzetek, (narrátor) viszonyai által jön létre137
Martinkó András: Az elbeszélés ritmusa az elbeszélő, a cselekmény, a tér és az idő vetületében145
Baránszky-Jób László: A négy novella általános esztétikai, axiológiai és műtipológiai elemzése159
Tamás Attila: Az ellentét szerepe a nagy novellában169
Kiss Endre: A cselekmény szintjén fellépő ellentétek szerepe a novellákban175
Kászonyi Ágota: A jövőbe - és a múltbautalások rendszere a Krúdy -novellában187
Szemiotika - szemantika
Karol Tomis: A novella jelentésstruktúrájáról195
Horányi Özséb: Megfigyelések a filmre fordítás elméletéhez211
Kelemen János: Prózai alkotások kommunikációelméleti (szemiotikai) elemzése, különös tekintettel Kosztolányi "Caligula" c. novellájára227
Terestyéni Tamás: Irodalmi alkotások szemantikai szövegelemzésének egy lehetséges módszere237
Stilisztika
Gáldi László. Adalékok az irodalmi jelzőhasználathoz249
Zsilka Tibor: Négy novella stilisztikai elemzése statisztikai módszerrel257
Pomogáts Béla: Mondatösszetétel és stílus273
Kiss Antal: A novellák stilisztikai szempontú mondattani elemzése285
Benkő László. Az egyszavas mondatok funkciója305
Seres József: Négy novella elemzése a kifejezés intenzitása szempontjából311
Szekér Endre: A négy novella elemzése stilisztikai szempontból323
Zárszó
Szabolcsi Miklós: Eredmények és feladatok331
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A novellaelemzés új módszerei A novellaelemzés új módszerei

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
2.980 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba