813.174

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 3.

1849-1905/Általános rész/Személyi rész I. A-GY

Fülszöveg

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 1972-ben indított bibliográfiai sorozata 3. kötetét adjuk közre, amely az 1849-1905 közötti korszak magyar irodalmával foglalkozó szakirodalmat tartalmazza 1970-ig bezárólag. Kézikönyvünk válogatott bibliográfia, mégis, a mintegy 36 ezer tételt magában foglaló anyag részletes áttekintést nyújt annak a korszaknak a szakirodalmáról, melyet a nemzeti polgárosult irodalom kibontakozásával, majd differenciálódásával jellemezhetünk. A kötet anyagának két nagy fejezete: az Általános rész és a Személyi rész (azaz Egyes szerzők). Az Általános rész azoknak a műveknek, tanulmányoknak, cikkeknek a bibliográfiai adatait közli, amelyeket általában korszakunk irodalmával kapcsolatban írtak. E szakirodalom tematikus rendszerezése nagy segítséget nyújt a kötet használóinak az 1849-1905 közötti irodalmi folyamat és irodalmi élet részletes tanulmányozásához, kiegészítve mindezt a korszak irodalmáról szóló segédkönyvek, összefoglaló munkák... Tovább

Tartalom

BEVEZETŐ 5
AZ ÁTNÉZETT KIADVÁNYOK JEGYZÉKE 11
1. PERIODIKUMOK 11
2. TANULMÁNYKÖTETEK, EMLÉKKÖNYVEK, ALBUMOK ÉS ANTOLÓGIÁK 15
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉKEK 25
1. PERIODIKUMOK, TANULMÁNYKÖTETEK ÉS SOROZATOK CÍMÉNEK
RÖVIDÍTÉSEI 25
2. CÍMLEÍRÁSI RÖVIDÍTÉSEK 35
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. SEGÉDKÖNYVEK, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK 41
Segédkönyvek 41
Bibliográfiák 41
Nemzeti bibliográfiák 41
Hírlapbibliográfiák 42
(Megyei hírlapbibliográfiák 42)
Irodalomtörténeti bibliográfiák és repertóriumok 42
Összefoglaló munkák 42
Kurrens bibliográfiák 42
Több szakterületet összefoglaló bibliográfiák 43
A rokon tudományok fontosabb bibliográfiái 43
(Filozófia 43 Klasszika- és modern filológia 43 Könyv- és könyvtártörténet 43
Művészettörténet 43 Néprajz 43 Neveléstörténet 43 Nyelvtudomány 44
Színháztörténet 44 Történelem 44 Zenetörténet 44)
Kézirattári katalógusok 44
Lexikonok. Életrajzgyűjtemények 44
(Irodalmi lexikonok 44 Életrajzi lexikonok és életrajzgyűjtemények 44 Álnév- és
anonimlexikonok 45 A rokon területek fontosabb lexikonai 45)
Szótárak 45
Összefoglaló irodalomtörténetek 45
Magyar nyelvű szintézisek 45
Idegen nyelvű szintézisek 48
A magyarországi nem magyar nyelvű irodalmak összefoglalásai 48
(Délszláv 48 Német 48 Román 48 Szlovák 48)
A korszak szintézisei 48
Antológiák. Albumok 50
Magyar nyelvű átfogó antológiák 50
Idegen nyelvű átfogó antológiák 51
(Angol 51 Bolgár 52 Francia 52 Lengyel 52 Német 52 Olasz 52 Orosz 52
Román 52 Szerb-horvát 52 Szlovák 52)
A korszak antológiái és alkalmi gyűjteményei (albumai) 52
2. AZ IRODALOM ELVI ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEI 55
Irodalom és társadalom 55
Általában 55
Összefoglaló munka 55
Tanulmányok, cikkek 55
Irodalom és nemzet, nemzeti jelleg; nemzetiségi kérdés 56
Összefoglaló munkák 56
Tanulmányok, cikkek 56
A "kozmopolitizmus" 59
A magyar zsidóság és az irodalom; az asszimiláció kérdése 60
Összefoglaló munkák 60
Tanulmányok, cikkek 61
Irányzatosság, eszmeiség és l'art pour l'art 62
Irodalom és világnézet 63
Általában: irodalom és tudomány 63
Irodalom és a természettudományok, természettudományos világkép 64
Irodalom és filozófia (idealisztikus és materialisztikus irányzatok tükröződése az irodalomban) 64
Összefoglaló munkák 64
Tanulmányok, cikkek 64
Optimizmus és pesszimizmus az irodalomban 66
Összefoglaló munkák 66
Tanulmányok, cikkek 66
Irodalom és erkölcs; a költői igazságszolgáltatás 66
Összefoglaló munkák 66
Tanulmányok, cikkek 66
Irodalom és vallás; a vallásos szépirodalom 67
Összefoglaló munkák 67
Tanulmányok, cikkek 68
Irodalomelméleti problémák 69
Általános irodalomesztétikai kérdések; magyar esztétikatörténet 69
Összefoglaló munkák 69
Tanulmányok, cikkek 70
A költői egyéniség, eredetiség, jellemtípusok, zsenielmélet, alkotáslélektan 72
Összefoglaló munkák 72
Tanulmányok, cikkek 72
A költészet tárgya; az eszményítés és az "ideál" "reál" kérdése 73
Történelmi hitelesség, korjellemzés, történelemszemlélet 74
Összefoglaló munka 74
Tanulmányok, cikkek 74
A jellemzés problémái 75
Tragikum 75
Összefoglaló munkák 75
Tanulmányok, cikkek 76
Komikum 77
Összefoglaló munka 77
Tanulmányok, cikkek 77
Humor, irónia, szatíra 78
Összefoglaló munkák 78
Tanulmányok, cikkek 78
Egyéb esztétikai jelenségek 79
3. AZ IRODALMI MÜFAJOK, KIFEJEZŐESZKÖZÖK ELMÉLETE ÉS TÖRTÉNETE 80
Poétikai és retorikai művek 80
Műfajelmélet és műfajtörténet 81
Líra 81
Összefoglaló munkák (Lírai műfajok és típusok) 81
Tanulmányok, cikkek 81
Epika 84
Általában 84
Eposz 84
Összefoglaló munkák 84
Tanulmányok, cikkek 84
Verses regény 85
Ballada, románc 85
Összefoglaló munkák, antológiák 85
Tanulmányok, cikkek 85
Regény 86
Összefoglaló munkák 86
Tanulmányok, cikkek 87
Történelmi regény 89
Novella 89
Összefoglaló munkák 89
Tanulmányok, cikkek 90
Tárca, karcolat, rajz 91
Összefoglaló munkák 91
Tanulmányok, cikkek 91
Mese, rege, legenda 92
Összefoglaló munkák 92
Tanulmányok, cikkek 92
Anekdota 92
Összefoglaló munkák 92
Tanulmányok, cikkek 92
Dráma 93
Általában 93
Bibliográfia 93
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 93
Tanulmányok, cikkek 94
Tragédia 98
Vígjáték 99
Összefoglaló munkák 99
Tanulmányok, cikkek 99
Középfajú dráma 100
Történelmi dráma (Történetiség a drámában) 100
Összefoglaló munkák 100
Tanulmányok, cikkek 100
Népszínmű, operett 101
Összefoglaló munkák 101
Tanulmányok, cikkek 101
Egyéb műfajok 102
Esszé 102
Szónoklat 103
Memoár, életrajz, útleírás 103
Összefoglaló munkák 103
Tanulmányok, cikkek 103
Ifjúsági irodalom 103
Összefoglaló munkák 103
Tanulmányok, cikkek 103
Az irodalmi kifejezőeszközök elmélete és története 105
Irodalom és nyelv; irodalmi nyelv; ortológia és neológia harca 105
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 105
Tanulmányok, cikkek 105
Stilisztika 109
összefoglaló és gyűjteményes munkák 109
Tanulmányok, cikkek 110
Verstan 111
Rendszeres verstani áttekintések 111
Verstani alapfogalmak; magyar nemzeti ritmus 112
A verselés és verselmélet helyzete és története 113
Rím, asszonánc, refrén 114
A műfordítás 115
Összefoglaló munkák 115
Tanulmányok, cikkek 115
Az irodalomtudomány és az irodalmi kritika 116
Az irodalomtudomány fő kérdései 116
Az irodalomtörténetírás elvi és módszertani kérdései, helyzete 116
Összefoglaló munkák 116
Tanulmányok, cikkek 117
Filológiai-textológiai kérdések 119
Az irodalmi kritika 120
A kritika elvi és történeti problémai 120
Összefoglaló munkák, antológiák 120
Tanulmányok, cikkek 120
A drámabírálat sajátos kérdései 124
Összefoglaló munka, antológia 124
Tanulmányok, cikkek 124
4. AZ IRODALMI FOLYAMAT ÉS AZ IRODALMI ÉLET 126
Történeti források és feldolgozások 126
Történeti források (Iratgyűjtemények, emlékiratok, levelezés) 126
Bibliográfia 126
Források 126
Történeti feldolgozások 127
A korszak történeti szintézisei 127
Részlettanulmányok 127
(Társadalomtörténet, gazdaságtörténet 127 Politikatörténet (Pártok, nemzeti és
nemzetiségi törekvések, munkás- és parasztmozgalmak) 127 Eszme-, tudomány- és
neveléstörténet 128)
A korszak irodalmáról általában 129
Elvi áttekintések; a korszakhatárok kérdései 129
Írói levelezésgyűjtemények és emlékiratok 130
Az 1849-1867 közötti korszak irodalmáról 131
Összefoglaló munkák 131
Tanulmányok, cikkek 131
Források 131
Feldolgozások 133
Az 1867-1905 közötti korszak irodalmáról 134
Összefoglaló munkák 134
Tanulmányok, cikkek 134
Források 134
Feldolgozások 137
A korszak irodalmának sajátos magyar áramlatai, mozgalmai 138
A népiesség 138
Összefoglaló munkák 138
Tanulmányok, cikkek 138
Az Arany-Gyulai-kör és az ellenzék harca; városiasság és vidékiesség; kozmopolitizmus 141
Összefoglaló munkák 141
Tanulmányok, cikkek 141
Irodalmi és stílusirányok 143
Általában 143
A klasszicizmus 144
Összefoglaló munka, antológia 144
Tanulmányok, cikkek 144
A romantika (újromantika; kései szentimentalizmus; biedermeier; osszianizmus) 144
Összefoglaló munkák, antológia 144
Tanulmányok, cikkek 144
A realizmus 146
A naturalizmus 147
Összefoglaló munkák, antológia 147
Tanulmányok, cikkek 147
A szimbolizmus, a dekadencia (Szimbólumok, allegóriák a költészetben) 149
Összefoglaló munkák, antológia 149
Tanulmányok, cikkek 149
A szecesszió, az impresszionizmus 150
Irodalmi témák és tárgyak 151
Társadalmi típusok (osztályok, etnikai csoportok, foglalkozások) irodalmi ábrázolása 151
Történelmi események az irodalomban 152
Egyes személyek az irodalomban 152
Vándortémák az irodalomban 154
Egyéb témák az irodalomban 155
Tájak, települések irodalmi ábrázolása 155
(Általában 155 Alföld 155 Borsod, Heves, Zemplén megye 156 Budapest; Pest
megye 156 Dunántúl; Balaton 156 Erdély 156 Felvidék 156)
Regionális irodalmi törekvések, helyi irodalmi élet 156
Általában; a magyar irodalom topográfiája 156
A fővárosi és a vidéki irodalmi központok; centralizáció decentralizáció 156
Budapest 156
Bibliográfia 156
Irodalom 156
A vidéki irodalmi központokról általában 157
Alföld 157
Debrecen 157
Bibliográfia 157
Irodalom 157
Szeged 157
Bibliográfiák 157
Irodalom 157
Egyéb alföldi városok 158
Borsod, Zemplén, Heves és Nógrád megye 158
Bibliográfia 158
Irodalom 158
Dunántúl 158
Bibliográfiák 158
Irodalom 158
Erdély - erdélyiség 159
Erdélyi városok 159
Felvidék 159
5. AZ IRODALMI ÉLET ÉS KERETEI 161
Az irodalmi élet egyes kérdései 161
Az írói szabadság kérdése 161
A cenzúra szerepe 161
A sajtó szabadságáról 162
Az író társadalmi helyzete 163
Általában 163
Írói életformák 164
Írónők 166
Összefoglaló munkák 166
Tanulmányok, cikkek 166
Írói eredetiség, plágium 167
Írói álnév 168
Az író gazdasági helyzete 168
Az író anyagi helyzete 168
Szerzői jog 170
Törvényszöveg-kiadások 170
Összefoglaló munkák 170
Tanulmányok, cikkek 170
Írói segélyegyletek 171
Mecénások, intézményes irodalompártolás 174
Az író és az olvasóközönség 174
Általában 174
Népoktató irodalom, ponyvairodalom 177
Irodalom és műveltség. Olvasási kultúra. Könyvgyűjtés 179
A Magyar Tudományos Akadémia 180
Források 180
Korabeli működése 180
Kiadói tevékenysége 185
Címjegyzékek 185
Tanulmányok, cikkek 185
Irodalom 185
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 185
Tanulmányok, cikkek 186
Irodalmi társaságok 186
Általában 186
Kisfaludy Társaság 187
Források 187
Korabeli működése 188
irodalom 192
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 192
Tanulmányok, cikkek 192
Petőfi Társaság 193
Források 193
Korabeli működése 193
Irodalom 194
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 194
Tanulmányok, cikkek 194
Egyéb fővárosi társulatok 194
(Auróra-kör 194 Budapesti Philologiai Társaság 194 Irodalomtörténeti Társaság 194
Írók és Művészek Társasága 194 Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete 195
Műbarátok Köre 195 Országos Irodalmi Szövetség 195 Otthon-kör 195 Vörösmarty
Önképző Kör (Budai Önképző Egylet) 195)
Vallási jellegű irodalmi társulatok 195
(Általában 195 Egri Irodalmi Egyesület 195 [Erdélyi] Irodalmi Társulat 195
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 195 Katholikus Irodalmi Társaság 196 Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság 196 Szent István Társulat 197)
Vidéki társulatok 197
(Általában 197 Arany Emlék-Egyesület (Nagyszalonta) 198 Arany János Társaság
(Temesvár) 198 Bessenyei Kör (Nyíregyháza) 198 Csokonai Kör (Debrecen) 198
Debreceni Irodalmi és Művészeti Kör 198 Dugonics Kör (Szeged) 198 Dugonics
Társaság (Szeged) 198 Erdélyi Irodalmi Társaság 199 Erdélyi Múzeum Egyesület 199
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 200 Katona József Kör (Kecskemét)
201 Kazinczy Kör (Kassa) 201 Kemény Zsigmond Társaság (Marosvásárhely) 201
Kölcsey Egyesület (Arad) 201 Kölcsey Egyesület (Nagykároly) 201 Sárospataki
Irodalmi Kör 201 Soproni Frankenburg Irodalmi Kör (Soproni Irodalmi és Művészeti
Kör) 201 Széchenyi Kör (Eperjes) 202 Szigligeti Társaság (Nagyvárad) 202 Toldy
Kör (Kolozsvár) 202 Toldy Kör (Pozsony) 202 Tóth Kálmán Kör (Zombor) 202
Vörösmarty Kör (Székesfehérvár) 202)
Iskolai önképzőkörök 203
Pályázatok. Irodalmi jutalmak 203
Általában 204
Akadémiai pályázatok és jutalmak 204
Általában 204
Pályadíjak kitűzése és jelentések 204
Viták, cikkek a pályázatokról 204
(Athenaeum Rt. pályázata 205 Bánffy Dezső-féle vígjátékpályázat 205 Bézsán-
jutalom 205 Bródy Zsigmond publicisztikai díj 205 Bulyovszky Gyula-féle óda-
pályázat 205 Deák óda pályázat 206 Farkas-Raskó-féle pályázat 206 Gorove-
jutalom 206 Hertelendy Miksa-díj 206 Karátsonyi-féle drámai pályázat 206
Kazinczy-díj 207 Kóczán Ferenc-féle színműpályázat 208 Koronázási óda-pályázat
208 Lévay Henrik-féle jutalom 208 Nagyjutalom és mellékdíja, a Marczibányi-
jutalom 208 Nádasdy Tamás-féle epikai pályázat 209 Péczely József-féle pályázat 210
Semsey-alapítvány 211 Teleki József-féle drámai pályázat 211)
A Kisfaludy Társaság pályázatai 213
Általában 213
Pályadíjak kitűzése és jelentések 213
(Bornemisza Károly-féle millenniumi jutalom 214 Bulyovszky Gyuláné színművésznő
jutalma 214 Deák óda-pályázat 214 A Kisfaludy Társaság és a budapesti Nemzeti
Színház jutalma 215 Lukács Krisztina jutalom 215 Somogyi Dezső jutalom 216
Széher Árpád jutalom 216 ifj. Vigyázó Sándor jutalom 216 Wesselényi óda-pályázat
216)
A Petőfi Társaság pályázatai 217
Színházi pályázatok 217
Egyéb pályázatok 219
Könyv, könyvtörténet. Könyvtárak 220
Könyv, könyvtörténet 220
Bibliográfia 220
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 220
Tanulmányok, cikkek 220
Könyvkiállításokról 220
Nyomdászattörténet 221
Nyomdajegyzékek 221
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 221
Tanulmányok, cikkek 221
Könyvkiadás 222
Könyvjegyzék 222
Összefoglaló munkák 222
Tanulmányok, cikkek 222
Sorozatokról 225
(Alföldi Színműtár 225 Családi Könyvtár 225 Családi Regénytár 22 Egyetemes
Regénytár 220 Hölgyek Könyvtára 226 Jó könyvek a magyar nép számára 226
Klasszikus Regénytár 226 A magyar ember könyvtára 226 Magyar Klasszikusok 226
Magyar Könyvtár 226 Magyar mesemondó 226 A magyar nemzet klasszikus írói
227 Magyar Regénycsarnok 227 Magyar Regényírók 227 Magyar Remekírók 227
Műkedvelők Színpadja 227 Nemzeti Könyvtár 227 Nemzeti Múzeum 227 Olcsó
Könyvtár 227 Remekírók Képes Könyvtára 227 Szépirodalmi Könyvtár 228
Újabb Nemzeti Könyvtár 228)
Könyvkereskedelem 228
Összefoglaló munkák 228
Tanulmányok, cikkek 228
Nyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők története és könyvjegyzékeik 230
Bánát 230
Brassó 230
Budapest 230
(Általában 230 Abafi (Aigner) Lajos 230 Athenaeum 230 Bucsánszky Alajos 231
Egyetemi Nyomda 231 Emich Gusztáv 231 Franklin Társulat 231 Geibel Károly
231 Hartleben Konrád Adolf 232 Heckenast Gusztáv 232 Hoffmann Alfréd 232
Hornyánszky Viktor 232 Hungária Nyomda 232 Kertész József nyomdája 232
"Könyves Kálmán" Rt. 232 Lampel Róbert 233 Lloyd Nyomda 233 Löbl Nyomda
233 Méhner Vilmos 233 Minerva 233 Müller Gyula 233 Pallas Irodalmi és
Nyomdai Rt. 233 Pfeifer Ferdinánd 233 Ranschburg Zsigmond 233 Ráth Mór233
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 234 Singer és VVolfner Rt. 234 Wigand Ottó 234
Csíksomlyó 234
Debrecen 234
Esztergom 234
Gyoma 235
Győr 235
Kaposvár 235
Kassa 235
Kecskemét 235
Kolozsvár 235
Komárom 235
Marosvásárhely 235
Miskolc 235
Nagyszombat 236
Nagyvárad 236
Pápa 236
Pécs 236
Szarvas 236
Székesfehérvár 236
Szombathely 236
Temesvár 236
Vác 236
Vas megye 236
Könyvtárak 236
Általában 236
Adattárak, repertóriumok, címjegyzékek 236
Összefoglaló munkák 237
Tanulmányok, cikkek 237
Népkönyvtárak (községi, vidéki könyvtárak, kaszinók, olvasóegyletek könyvtárai) 238
Iskolai könyvtárak 240
Brassó 240
Budapest 240
(Általában 240 Egyetemi Könyvtár 240 Fővárosi Könyvtár 241 Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtára 241 Országos Széchényi Könyvtár 242
Könyvtár 244 Egyéb fővárosi könyvtárak 244)
Cegléd 244
Csurgó 244
Debrecen 244
Eger 245
Esztergom 245
Gyöngyös 245
Győr 245
Gyulafehérvár 245
Igló 245
Kaposvár 245
Kassa 245
Kecskemét 245
Késmárk 246
Kolozsvár 246
Komárom 246
Losonc 246
Marosvásárhely 246
Nagyenyed 246
Nagyszombat 246
Nagyvárad 246
Nyitra 246
Pannonhalma 247
Pápa 247
Pécs 247
Pozsony 247
Sárospatak 247
Sopron 247
Szatmár 247
Szeged 247
Székelyudvarhely 248
Szombathely 248
Zilah 248
Sajtó. Sajtótörténet 248
Bibliográfiák, repertóriumok 248
Regionális hírlapbibliográfiák 249
Irodalom 249
Általában 249
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 249
Tanulmányok, cikkek 250
Sajtó és irodalom 256
Sajtójog 257
Újságírók és helyzetük 258
Felekezeti sajtó 260
Katolikus 260
Protestáns 260
Zsidó 260
Regionális sajtótörténet 260
A külföldi magyar nyelvű sajtóról 262
Egyes periodikák 262
Magyar nyelvű periodikák 263
Akadémiai Értesítő 263
Alföld 263
Arany Trombita 263
Athenaeum (1873 1874) 263
Athenaeum (1892 1947) 263
Bécsi Híradó 263
Budapest 263
Budapesti Hírlap (1853 1860) 263
Budapesti Hírlap (1881 1938) 263
Budapesti Közlöny 264
Budapesti Napilap 264
Budapesti Napló 264
Budapesti Szemle (1857 1869) 264
Budapesti Szemle (1873 1944) 265
Budapesti Visszhang 266
Criticai Lapok 266
Családi Kör 266
Csatár 266
Csokonai Lapok 266
Delejtű 267
Délibáb 267
Divatcsarnok 267
Egyenlőség 267
Egyetemes Philologiai Közlöny 267
Élet 268
Élet és Irodalom 268
Életképek 268
Az Én Újságom 268
Erdély 268
Erdélyi Képes Újság 268
Erdélyi Múzeum 268
Értesítő 268
Ethnográfia 268
A Falu Könyve 268
Falusi Esték 269
Figyelmező 269
Figyelő (1871-1876) 269
Figyelő (1876-1889) 269
Figyelő 1905) 269
Fővárosi Lapok 269
Gombostű 269
Győri Közlöny 269
Havi Szemle 270
A Hét 270
Hetilap 271
Hírmondó 271
A Hon 271
Hölgyfutár 272
Idők Tanúja 272
Igazmondó 272
Irodalmi Értesítő 273
Irodalmi Lapok (1860) 273
Irodalmi Lapok (1878) 273
Irodalom 273
Irodalomtörténeti Közlemények 273
Jelenkor 273
Jövendő 273
Kalauz 273
Katholikus (Katolikus) Szemle 274
Kelet Népe 274
Képes Világ 274
Keresztény Magvető 274
Kisfaludy Társaság Évlapjai 274
Kolozsvári Közlöny 274
Korunk 274
Koszorú (1863 1865) 274
Koszorú (1879 1885) 275
Kritikai Lapok 275
Külföld 275
Magyar Alföld 275
Magyar Állam 275
Magyar Emléklapok 276
Magyar Évlapok 276
Magyar Géniusz 276
Magvar Hírlap (1849 1852) 276
Magyar Hírlap (1891 1938) 276
Magyar írók Füzetei 276
Magyar Könyvszemle 276
Magyar Kritika 277
Magyar Nép 277
Magyar Nép Könyve 277
Magyar Néplap 277
Magyar Népvilág 277
Magyar Nyelv 277
Magyar Nyelvészet 277
Magyar Nyelvőr 278
Magyar Polgár 279
Magyar Posta 279
Magyar Sajtó 279
Magyar Salon (Szalon) 280
Magyar Sion 280
Magyar Szemle 280
Magyar Szemle (1888/89 1906) 280
Magyar Szó 281
Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 281
Magyar Tudományos Értekező 281
Magvar Újság 281
Magyar Világ (1805 1867) 281
Magyar Világ (1902 1903) 281
Magyar Zsidó Szemle 281
Magyarország (1861 1862) 281
Magyarország (1878 1881) 281
Magyarország (1893 1944) 281
Magyarország és a Nagyvilág 281
Magyarság 282
Mulattató 282
Munkás-Heti-Krónika 282
Nagyvárad 282
Napkelet 282
Nefelejts 282
Nemzet 282
Nemzeti Hírlap 282
Nép barátja 282
A Nép Zászlója 283
Népbarát 283
Népszava 283
Néptanítók Lapja 283
Nővilág 283
Nyelvtudományi Közlemények 283
Ország 284
Az Ország Tükre 284
Ország-Világ (1870 1871) 284
Ország-Világ (1879/80 1938) 284
Otthon 284
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok 284
Pesti Hírlap (1867) 284
Pesti Hírlap (1878 1944) 285
Pesti Hírnök 285
Pesti Ívek 285
Pesti Napló 285
Pesti Röpívek 288
Petőfi Társaság Lapja 288
Philologiai Közlöny 288
Politikai Hetilap 288
Politikai Újdonságok
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 288
Protestáns Szemle 288
Reform 288
Remény 288
Röpke Ívek 288
Sárospataki Füzetek 288
Sürgöny 289
Szatmár 289
Századok 289
Szegedi Híradó 289
Szegedi Napló 289
Szépirodalmi Figyelő 290
Szépirodalmi Közlöny (1857 1859) 290
Szépirodalmi Közlöny (1870 1871) 290
Szépirodalmi Lapok 290
Szépművészeti Csarnok 291
Szózat 291
Tanodai Lapok 291
Typográfia 291
Új Fővárosi Lapok 291
Új Idők (1875 1877) 291
Új Idők (1894 1949) 291
Új Korszak 291
Új Magyar Múzeum 291
Új Magyar Sion 292
Új Magyar Szemle 292
Új Nemzedék (1862) 292
Új Nemzedék (1870-1872) 292
Új Nemzedék (1887) 292
Az Újság (Újság) 292
Vasárnapi Újság 292
Világosság 293
Virágcsokor 293
Élclapok 293
Általában 293
Bolond Istók 294
Bolond Miska 294
Borsszem Jankó 294
Fekete Leves 294
Handabanda 294
Kakas Márton Albuma 295
Kakas Márton 295
A Nagy Tükör 295
Paprika Jancsi 295
Peleskei Nótárius 295
Urambátyám 295
Üstökös 295
Naptárak 295
Idegen nyelvű periodikák 296
(Általában 296 Francia 297 Német 297 Örmény 298 Román 298 Szlovák 298
Ukrán (Ruszin) 298)
Színház. Színháztörténet 298
Segédkönyvek 298
Bibliográfiák 298
Színészeti lexikonok 298
Színészeti névtárak 298
Műsorjegyzékek 299
A magyar színháztörténet forrásai (Levelezés, színlapok, súgókönyvek és egyéb források) 299
Memoárok 300
Irodalom 301
A színészet általános és elméleti kérdései 301
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 301
Tanulmányok, cikkek 301
A színészet történeti kérdései 303
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 303
Tanulmányok, cikkek 304
A színházi élet nagy egyéniségei 309
Nemzeti Színház 313
Források 313
Korabeli működése 314
Irodalom 321
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 321
Tanulmányok, cikkek 321
A főváros színészete 323
Általában 323
Budai Népszínház 324
Budai Színkör 325
Gyapjú utcai német színház 326
István téri Színház 326
Király Színház 326
Magyar Színház 326
Népszínház 326
Thália Társaság 328
Várszínház 328
Vígszínház 328
Regionális színészettörténet 329
Általában 329
Összefoglaló munkák 329
Tanulmányok, cikkek 329
Egyes megyék, városok színészettörténete 330
(Arad 330 Balatonfüred 330 Békés megye 330 Békéscsaba 330 Cegléd 330
Csorna 331 Debrecen 331 Eger 332 Eperjes 332 Fiume 332 Győr 332
Kaposvár 332 Kassa 332 Kecskemét 332 Kolozsvár 332 Komárom 334
Makó 334 Marosvásárhely 335 Miskolc 335 Nagykanizsa 335 Nagyszeben 335
Nagyvárad 335 Nyíregyháza 335 Orosháza 336 Pápa 336 Pécs 336
Pozsony 336 Sopron 336 Sopron megye 336 Szabadka 336 Szatmár 337
Szeged 337 Székesfehérvár 337 Szenttornya 337 Szolnok megye 338
Szombathely 338 Tata 338 Temesvár 338 Zombor 338)
Színházi periodikákról 338
Általában 338
Egyes Periodikák 338
(Látcső 338 Magyar Színházi Lap 339 Színházi Látcső 339 Színészeti Közlöny
339)
Az irodalmi élettel kapcsolatos egyéb intézmények (Neveléstörténet, iskolák, egyetemek) 339
Neveléstörténet és iskolatörténet 339
Bibliográfiák 339
Irodalom 339
Összefoglaló munkák 339
Az irodalmi és esztétikai nevelés kérdései 340
Egyes iskolák, egyetemek, főiskolák története 340
(Budapest 341 Cegléd 341 Debrecen 341 Eger 341 Eperjes 341 Gyöngyös 341
Győr 341 Kassa 342 Késmárk 342 Kolozsvár 342 Magyaróvár 342
Marosvásárhely 342 Miskolc 342 Nagyenyed 342 Nagykőrös 342 Nagyvárad 342
Pápa 342 Pozsony 342 Sárospatak 343 Selmecbánya 343 Sepsiszentgyörgy
343 Sopron 343 Szarvas 343 Szeged 343 Székelyudvarhely 343 Székesfehérvár
343 Temesvár 343 Ungvár 343 Veszprém 344 Zilah 344)
Az irodalom és más művészetek kölcsönhatása 344
Irodalom és képzőművészet 344
Irodalom és zene 344
Összefoglaló munkák 344
Tanulmányok, cikkek 344
6. A MAGYAR IRODALOM ÉS A VILÁGIRODALOM KÖLCSÖNHATÁSAI 345
Kapcsolattörténet általában. A komparatisztika kérdései 345
Bibliográfiák 345
A magyar irodalom és a külföld 345
Összefoglaló munkák, tanulmánykötetek 345
Tanulmányok, cikkek 346
Az összehasonlító irodalomtörténetírás elvi és történeti kérdései 348
Antik irodalmi hatások 349
Bibliográfiák 349
Irodalom 349
Egyes klasszikus írók hatása a magyar irodalomra 349
(Aiszkhülosz 349 Arisztophanész 349 Homérosz 350 Horatius 350 Martialis
350 Ovidius 350 Platón 350 Plautus 350 Plutarkhosz 350 Szophoklész 351
Tacitus 351 Tibullus 351 Vergilius 351)
A magyar irodalom kapcsolata külföldi irodalmakkal 351
Amerikai magyar kapcsolatok 351
Bibliográfia 351
Irodalom 351
Egyes amerikai írók kapcsolatai és hatása 351
(Beecher-Stowe 331 Longfellow 352 Mark Twain 352 Poe 352)
Angol magyar kapcsolatok 352
Bibliográfiák 352
Irodalom 352
Egyes angol írók kapcsolatai és hatása 353
(Arnold 353 Bowring 353 Burns 353 Byron 353 Darwin 354 Dickens 354
Gibbon 354 Landor 354 Macpherson 354 Meredith 354 Mill 354 Milton 354
Osszián 355 Shaw 355 Scott 355 Shakesfieare 355 Shelley 358 Swinburne
358 Tennyson 358)
Bolgár magyar kapcsolatok 358
Bibliográfiák 358
Irodalom 358
Cseh magyar kapcsolatok 359
Bibliográfia 359
Irodalom 359
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 359
Tanulmányok, cikkek 359
Egyes cseh írók kapcsolatai és hatása 360
(Brábek 360 Jirásek 360 Mayerhoffer 360 Némcová 360 Vrchlicky 360)
Dán magyar kapcsolatok 361
Bibliográfia 361
Irodalom 361
Délszláv magyar kapcsolatok 361
Irodalom 361
Összefoglaló munkák 361
Tanulmányok, cikkek 361
Egyes délszláv írók kapcsolatai és hatása 362
(Bogdanov 362 Jovanovic-Zmaj 362 Karadzic 363 Mazuranic 363 Ostojic 363)
Észt magyar kapcsolatok 363
Bibliográfia 363
Irodalom 363
Kinn magyar kapcsolatok 363
Bibliográfia 363
Irodalom 363
Francia magyar kapcsolatok 364
Bibliográfiák 364
Irodalom 364
összefoglaló és gyűjteményes munkák 364
Tanulmányok, cikkek 365
Egyes francia írók kapcsolatai és hatása 367
(Balzac 367 Baudelaire 368 Béranger 368 Bemard 368 Cornelle 368 Dumas,
fils 368 Dumas, pere 368 Fourier 368 Gautier 368 Hugó 369 Lamartine 369
Lamennais 369 Maupassant 369 Mérimée 369 Mistral 369 Mohere 369
Montesquieu 369 Musset 370 Renan 370 Rolland 370 Rousseau 370 Sand
370 Sayous 370 Scribe 370 Stendhal 370 Sue 370 Taillandier 370 Verlaine
371 Verne 371 Villon 371 Zola 371)
Grúz magyar kapcsolatok 371
Héber magyar kapcsolatok 371
Holland magyar kapcsolatok 371
Horvát-magyar kapcsolatok 372
Ír magyar kapcsolatok 372
Lengyel magyar kapcsolatok 372
Bibliográfiák 372
Irodalom 372
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 372
Tanulmányok, cikkek 372
Egyes lengyel írók kapcsolatai és hatása 373
(Fredro 373 Jez 373 Konopnicka 374 Kraszewski 374 Mickiewicz 374 Prus
374 Sienkiewicz 374 Slowacki 375)
Német magyar kapcsolatok 375
Bibliográfiák 375
Irodalom 375
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 375
Tanulmányok, cikkek 375
Egyes német írók kapcsolatai és hatása 378
(Aurbacher 378 Büchner 378 Engels 378 Fontane 378 Goethe 378
Hauptmann 379 Hebbel 380 Hegel 380 Heine 380 Herder 380 Kant 380
Kotzebue 380 Klopstock 380 Lessing 380 Nietzsche 380 Rückert 380
Schack 380 Schiller 381 Schopenhauer 381 Weber381)
Norvég magyar kapcsolatok 381
Irodalom 381
Egyes norvég írók kapcsolatai és hatása 381
(Ibsen 381)
Olasz magyar kapcsolatok 382
Bibliográfiák 382
Irodalom 382
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 382
Tanulmányok, cikkek 382
Egyes olasz írók kapcsolatai és hatása 383
(Boccaccio 383 Dante 383 Goldoni384 Leopardi 384 Manzoni 384 Petrarca
384 Tasso 384)
Orosz magyar kapcsolatok 384
Bibliográfiák 384
Irodalom 384
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 384
Tanulmányok, cikkek 385
Egyes orosz írók kapcsolatai és hatása 387
(Csehov 387 Csernisevszkij 387 Dosztojevszkij 387 Garsin 387 Gogol 387
Gorkij 388 Herzen 388 Korolenko 388 Lermontov 388 Puskin 389
Szaltikov-Scsedrin 389 Tolsztoj 389 Turgenyev 390)
Osztrák magyar kapcsolatok 390
Irodalom 390
Összefoglaló munkák 390
Tanulmányok, cikkek 390
Egyes osztrák írók kapcsolatai és hatása 391
(Bauernfeld 391 Franki 391 Grillparzer 391 Lenau 391 Nestroy 391
Rosegger 392 Sealsfield 392)
Román magyar kapcsolatok 392
Bibliográfiák 392
Irodalom 392
Összefoglaló munkák 392
Tanulmányok, cikkek 392
Egyes román írók kapcsolatai és hatása 393
(Cosbuc 393 Densusianu 393 Eminescu 393 Goga 394 Maiorescu 394
Vulcan 394)
Spanyol magyar kapcsolatok 394
Irodalom 394
Egyes spanyol írók kapcsolatai és hatása 394
(Calderón 394 Cervantes 394 Vega 394)
Svájci-magyar kapcsolatok 394
Svéd-magyar kapcsolatok 394
Szerb-magyar kapcsolatok 395
Szlovák-magyar kapcsolatok 395
Bibliográfiák 395
Irodalom 395
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 395
Tanulmányok, cikkek 395
Egyes szlovák írók kapcsolatai és hatása 396
(Hviezdoslav 396 Sládkovic 396)
Török-magyar kapcsolatok
Ukrán-magyar kapcsolatok 397
Bibliográfia 397
Irodalom 397
II. EGYES SZERZŐK
Abafi (Aigner) Lajos 401
Ábel Jenő 401
Abonyi Árpád 401
Abonyi Lajos 404
Ábrányi Emil 407
Ifj. Ábrányi Kornél 409
Acsády Ignác 412
Ágai Adolf 413
Almási Balogh Tihamér 410
Ambrozovics Dezső 418
Ambrus Zoltán 418
Bibliográfiák 418
Szövegek 418
Kiadások 418
Kisebb szövegközlések 419
Levelezés 419
Irodalom 419
Összefoglaló munkák 419
Életrajzi források és feldolgozások 419
Nyilatkozatok, vallomások 420
Színházigazgatói működése 420
Irodalmi munkásságáról 420
Általános értékelések, portrék 420
Szépprózája 422
Publicisztikája, kritikusi működése 422
Egyes művekről 423
Arany János 425
Bibliográfiák 425
Szövegek 426
Kiadások 426
Kisebb szövegközlések 427
Levelezés 430
Kötetek 430
Levélközlések 431
Irodalom 436
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 436
Az Arany-kutatás története és problémái 438
Életrajzi források és feldolgozások 439
Életrajzi áttekintések 439
Nyilatkozatok, vallomások, önéletrajzi művek 440
Egyénisége, világnézete, társadalomszemlélete, politikai felfogása 441
Életének egyes szakaszai 443
Az Arany-család történetéről 443
Szülőföld, gyermekkor, diákévek, .segédtanítóság, vándorszínészkedés 443
Ifjúkor, pályakezdés 444
A forradalomban. A bukás után. Tisza Domokoséknál 446
Nagykőrösi évek 446
Pesti évek 449
(Akadémiai tevékenysége 449 Utolsó évei, betegsége, halála 450)
Kapcsolata kortársaival 451
Egyéb életrajzi források, adalékok, kortársi visszaemlékezések, anekdoták 453
Kéziratok, tárgyi dokumentumok. Arany-portrék 454
Irodalmi munkásságáról 456
Általános értékelések, portrék. Költészetéről általában 456
Polemikus cikkek. Arany és Petőfi 459
Költészetének egyes kérdéseiről 460
Lírája 461
Epikája 462
A balladákról általában 463
Egyes verseiről 464
Prózai munkássága, esztétikai nézetei 481
Szerkesztői munkássága 483
Műfordításai 483
Arany és a zene 485
Arany és a képzőművészet 485
Nyelve, stílusa, írói eszközei. Költői világképe 485
Kifejezései (szó- és szólásmagyarázatok) 488
Irodalmi kapcsolatai (eszmei, irodalmi hatások), irodalmi párhuzamok 492
Hatása, utóélete, kultusza 495
Arany és az irodalomtanítás 498
Kiadástörténet, szövegkritika. Az Arany-művek illusztrációi 499
Külföldi fogadtatása, műveinek fordításairól 500
Egyes művekről 501
Magyar nyelvű kiadások 501
Idegen nyelvű kiadások 513
Arany László 515
Asbóth János 519
Bajza Jenő 520
Baksay Sándor 520
Balázs Sándor 524
Balog István 526
Balogh Zoltán 526
Baráth Ferenc 527
Barna Izidor 527
Bársony István 528
Bartalus István 532
Bartha Miklós 533
Bartók Lajos 534
Bayer József 538
Békefi Antal 539
Beksics Gusztáv 540
Benedek Aladár 541
Benedek Elek 543
Beniczkyné Bajza Lenke 550
Beöthy László 553
Beöthy Zsolt 555
Bercsényi Béla 560
Berczik Árpád 561
Bérczy Károly 567
Berecz Károly 569
Bernát Gáspár 570
Bodnár Zsigmond 570
Brassai Sámuel 572
Bródy Sándor 576
Bibliográfiák 576
Szövegek 576
Kiadások 576
Kisebb szövegközlések 576
Levelezés 576
Irodalom 576
Összefoglaló munka 576
A Bródy-kutatás története és problémái 576
Életrajzi források és feldolgozások 577
Nyilatkozatok, vallomások 580
Irodalmi munkásságáról 581
Általános értékelések, portrék 581
Szépprózája 582
Drámái 582
Publicisztikája, szerkesztői tevékenysége 583
Nyelvi, írói eszközei, esztétikai nézetei 583
Hatása, utóélete, kultusza 583
Külföldi fogadtatása, műveinek fordításairól 583
Egyes művekről 584
Bulyovszky Gyula 593
Büttner Júlia 593
Büttner Lina 594
Czóbel Minka 594
Csengery Antal 596
Csepreghy Ferenc 598
Csiky Gergely 602
Bibliográfia 602
Szövegek 602
Kiadások 602
Kisebb szövegközlések 602
Levelezés 603
Irodalom 603
Összefoglaló munkák 603
Életrajzi források és feldolgozások 603
Nyilatkozatok, vallomások 604
Irodalmi munkásságáról 604
Általános értékelések, portrék. Munkásságáról általában 604
Drámái 606
Műfordításai 606
Hatása, utóélete 607
Egyes művekről 607
Dalmady Győző 616
Darmay Viktor 618
Degré Alajos 619
Dobsa Lajos 622
Dóczi Lajos 625
Dömötör János 630
Éjszaki Károly 631
Endrődi Sándor 631
Eötvös Károly 635
Falk Miksa 641
Fejes István 642
Ferenczi Zoltán 643
Ferenczy Ferenc 644
Ferenczy Teréz 646
Gaál Mózes 646
Gabányi Árpád 647
Gárdonyi Géza 650
Bibliográfiák 650
Szövegek 650
Kiadások 650
Kisebb szövegközlések 651
Levelezés 651
Irodalom 652
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 652
A Gárdonyi-kutatás története és problémák 653
Életrajzi források és feldolgozások 653
Nyilatkozatok, vallomások, önéletrajzi művek 656
Egyénisége, világnézete, politikai felfogása 657
A pedagógus 658
A nyelvjárásgyűjtő, a nyelvművelő 658
Az újságíró, a szerkesztő 659
Kéziratok, tárgyi dokumentumok 659
Irodalmi munkásságáról 660
Általános értékelések, portrék 660
Lírája 661
Prózája 661
Drámái 662
Nyelvi, írói eszközei 662
Utóélete, kultusza 662
Kiadástörténet 663
Külföldi fogadtatása 663
Egyes művekről 663
Gáspár Imre 672
Géczy István 673
Gerő Károly 675
Gozsdu Elek 677
Greguss Ágost 678
Győry Vilmos 682
Gyulai Pál 683
Bibliográfiák 683
Szövegek 683
Kiadások 683
Kisebb szövegközlések 684
Levelezés 684
Irodalom 686
Összefoglaló és gyűjteményes munkák 686
A Gyulai-kutatás története és problémái 686
Életrajzi források és feldolgozások 686
Nyilatkozatok, vallomások 688
Kapcsolata kortársaival 688
Kéziratok, tárgyi dokumentumok 689
Irodalmi munkásságáról 689
Általános értékelések, portrék 689
Költészete 691
Egyes verseiről 692
Prózája 693
A kritikus, az esztéta, az irodalomtörténész 694
Szerkesztői munkássága 696
Irodalmi kapcsolatai (eszmei, irodalmi hatások), irodalmi párhuzamok 696
Utóélete, kultusza 696
Külföldi fogadtatása, műveinek fordításairól 696
Egyes művekről 697
Névmutató 701
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 3.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
4.200 Ft
3.360 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 3. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 3.

A védőborító enyhén kopott.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba