Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete

Fülszöveg

A magyar irodalom sok évszázados fejlődése során a líra vezető műfajjá vált és egészen a legújabb korig kiemelkedő szerepet töltött be a verses epika is. A renaissance-novella a verses elbeszélés formájában jelentkezett, s a XIX. században, mikor Európaszerte már a regény az uralkodó műfaj, nálunk jó ideig még a verses epika áll az előtérben. A XVIII. század vége óta megszakítatlan folytonosságban következnek nagy klasszikus költőink, és előfutáraikként már a régi századokban is ott áll Balassi Bálint és Zrínyi Miklós. A magyar költészet e virágzásának történeti, társadalmi feltételeit többnyire kimutatta már az irodalomtörténeti kutatás, a belső irodalmi hagyomány, a sajátosan irodalmi előfeltételek rajzával azonban még jórészt adós maradt. De mindaddig adósnak is kell maradnia, amíg a régi századok rendkívül gazdag költői termését teljes egészében fel nem tártuk, közre nem adtuk. Balassi és Zrínyi, de ugyanígy a XIX. század nagy költői is egy hihetetlenül gazdag több évszázados... Tovább

Tartalom

Előszó5
Történeti énekek a XVI. század végéről
Homonnay István: Psalmus 18.
Szabaditom nekem az Isten17
Homonnay István: Vitezi eneke es könyörgese
Hoszszad kialt lelkem, örök eletemnek Istene, magos menyben20
Rákóczy Zsigmond:
Regtöl fogván támaszkodtam Uramra21
Vitezi enek
Az vitezek kardjainak23
Hegyi Pál: Magyar országnac panaszsza
Panaszszát Ur Isten mi szegény hazánknac25
Végy fegyvert kezedben Ur Isten most melletünc27
Egri Miklós: Az Magyar orszaghi ecclesianak keserues panaszsza
Nagy keservessen Fölseges Isten Seregöknek Vra28
Báthori Boldizsár:
...Fűlweidet haitsad hozzam30
Igön szep historia
Szüksegh ezt megh irnom es megh gondolnom31
Lakatos Péter:
Paradiczomnak kegies szep haileka43
Historia
Emleközem mostan mi történt dolgáról48
Szőlősi István: Rövid historia
Helikonnak miként olly szép ékességén57
Az Magyarok hadairol értettem58
Cantio optima
Siralmas panassat Magiar orszagnak77
Cantio
Pusztasagh, kár vallas egéz Magiar orszagban79
Gyarmati Imre: Cantio pulchra
Giazban öltözék szegeny Magiar orszagh80
Debreczeni:
Dorgalasodnak sulsaga82
Sárközi Máté:
Segitsegül az nagy Istent ki hija83
Sárközi Máté: Cantio de militibus
Sok szep hadak maid indulnak85
[Török császárok krónikája]
...Azert Sigmond Czaszar nagy eröuel indula86
Homonnay Bálint: Cantio optima
Holdnak, az szep napnak, az szep czillagnak102
Gyulai Márton: Epinicia
Nagy gyözedelemröl, Nagy Györ veteleröl, Mostan en emlekezem104
Ádám János:
Az igaz, iambor es teokelletes baratsagrok valo énec
Soc szép dolgoc vadnac nekünc meg iruán111
Az ket mvsac, Minerva és Pallas egymassal veteködnec
Vagyoc nagy örömben hogy en tisztességes fö nemzetböl származtam121
In obtrectatorem
Az Vr Isten mindent nagy iól teremtet126
Cantio
Oh mely eoruendetes s-gjonyörűseges wolt az szentseges edgiessegh126
Magyari István:
Első: Ebervs Pale
Christus Kiraly ember s-Isten133
Masodic Herman Miklósé
Mikor halalnak oraya135
Harmadic Lobwasserus Ambruse
O Iesus Christus Istennec szent fiya136
Ide adhatny Flaminivs imatsagatis
Vegy ki már Wram engem ez fogsagbul137
[Nádasdy Ferenc emlékezete]
Vitezeknec mert czillaga138
Wathay Ferenc:
[Előszó]141
Elsö enek következik
Fenies ditzösegben lakozo Szenth Isten143
[II.]
Eeelll induluan nekin mondam145
[III.] Szekes Feiervar vezeserül valo historia
Szegeny Magiarorzagh mar ha alhatz Labra146
Negiedik enek
Vegh és kezdettnekűll leuö Isten Christus162
Eötödik
Fordecz mar Istenem szenth szömeydeth ream165
Hatodik
Uram ha köniörűlz raytam167
Hetedik enek
Oh keserues Lölkeöm myerth ig' Sirankozoll169
[VIII.]
Verben be borult Sziuem, myerth haborgatz171
Kilentzedik
Asianak földe, ell untalak neszny, Europabull szömlelny173
[X.] Szinan es Ibrahim basa ideieben let tatar rablasrvl valo hishtoria
Forgo szelnell forgobb az Embery elett175
XI. enek
Feöld hog' tűrhed nem Reesz, s Tengeör nem köniörűlz, szeghin Gallias Rabokon189
XII. enek
Lassuk nyomorultak mit mond Jesusirack190
[XIII.] Histhoria de popvlo Ivdaico in tertio Machabeorvm scripta
Halaadás az feöb Istenheöz eggik193
XIIII enek
Chalard Ezerhatzaz s ueled mas ketth szamzas, oh atkozott Eztendeö210
XV: enek
Ohh the en Bolond Elmem, myre ekkepen Faratz211
XVI: enek
Aldott filemile yll nag' Enekelue, hog' hog' iutall mast ide213
XVII enek
Aldott Vensegh uigag' ne bankodgial214
XVIII: enek
Oh thy keserues Eözuegiek Aruak de mit sirankoztok216
XIX enek
Zeles ez feöld hatan Vitezek kik uattok218
XX. enek
Magaztallak szent Vrr, ky uag' Menniegben220
XXI. enek
Soha En mar nem tudom, mitth keöllessek miuelnöm221
XXII. enek
Hozad Seregek Vra kialtok: merth nagi Bura224
XXIII enek
Eörűllietek az Wrban Hyuek az kik uattok225
XXIIII enek
Aldott Magiar nemzeth keues maradekia228
XXV enek
Isten aldotta Ohh szep Kikeleth235
XXVI.
Eg' kyetlenben, minap iartomban238
XXVII enek
Banath s- Niomorgasra Vetteteth sok Buura, Ahh szerentsetlen Feiem240
[XXVII.]
Giötrelme Lölkömnek, Siralma szömömnek, ime wyob erkezek241
Ecsedi Báthory István:
Segelly uram zentlelkedell245
Noue faat kezit barkanak246
Boldog az ki akarsz lennj életedben249
Debreceni S. János:
Cantio optima
Iay szep hazamnak ékes palotaia253
Militaris congratulatio
Az szep szabadsagra, Magyarsag javara, Töreködö jo Urunk256
Lukács pap éneke
Igy sir a' fejér hattyú Neánder vize parttyán260
Bornemisza Váczi Menyhárt:
[Historiás ének Bocskay Istvánról]
...Jgen hamar ezrül tanackozanak269
Vagjok az mennei istennek szolgaloia299
Uralkodo szent Ur Isten301
Petki János:
Igaz Felseg egyerül Ur egy hatalmas Isten307
Iaczik az szerenche most szegenj feiemmel309
Az Virtusnak és Volvptasnak egy massal valo vetekedesek
Ifiusag viragyat ti kik viselitek310
Detsi István:
Alia et optima
Szent seregeknek Vra Istene es erös kiralia331
Cantio optima
Fölsegös Istennek aldot szent serege335
Cantio prima funebris et optima
Iai mely mulandó már ez árnyek világ338
1601-1613
[Cantio pulchra M F K.]
Probara vetöt feiem343
...Most en adattam oczmani nemzetnek344
Lőrinc: Cantio alia az Erdely veszedelmeröl
Le függesztettem feyemet345
Te uagi ennekem en Istenem348
Czak nieluünkel pattogattiuk349
Daróczi Király Imre: Cantio optima et pulcra
Ez uilagnak utolso uege fele349
Illésházy István: Ferendum et sperandum
Forog a' szerencse mit bizunk ö benne semmiben nem állando354
Illésházy István: Az Erdelinek siralmas eneke
Oh keserves szivel ki most vezni tertel, vallion -s- nem busulhacze356
Sárosi Márton:
Szolgalatomat ajanlom359
[Ecsedi Báthory István halálára]
Tekentetes es igazan360
... Márton
Mostoha aniatul pogani daikasaghra iutotal, Magiar orszagh361
Nagy Péter: Cantio
Engem az szerentse mast probára vetet362
Az idvezűlt fölseges Boczkai Estvannak, Magyar es Erdely orszag fejedelmenek szomoru halalarol
Mely alomban merűlt, oszloptul üressűlt365
Az felseges Boczkai Estvannak meg halasarol
Batorsag lelkemben felette nagy vagyon369
Cantio optima
En, Katai Mihali, uelagnak nagi pelda371
Epitaphium Michaelis Katay
En Katai Mihály világnak nagy példa373
Tsak igaz a' korsot addig viszik vizre373
Az fejedelemnek meg etetöjeröl es annak bűnteteseröl valo enek
Ha kerdi Isten, Katai, te töled374
Filiczki János: Paraphrasis Ungarica
David királynac másfél szaz soltárit377
Alia cantio
Budosuan en elmem, imme, mire iutek378
Földvári Ambrus: Historia de victoria Gedeonis
Az szent Bibliabol egy szep dolgot hallyatok380
Becsencsi Imre: Solutis verbis Psalmi 100.
Egi szep iduössegös tanusagot adok389
Pasquillus:
Ki sok országoknak fejedelme valal392
Mikes György:
Gondolkodasimat es sok banatimat396
Historia Bathorj Gabore [Conspiratio Kendiana]
Sok czudak keözul haliatok egy czudat398
Cantio de Transylvania
Kerek kek eg alat buidosso nemszetseg428
Alia historia de iisdem disturbis
Io magiar nemzet, nézd ueszedelmedet432
Historia az Erdeli orszagnak niomorvsagarol
Erdely orszagnak halliatok panaszat440
Budai Péter:
Bizodalmam Ur Isten czak te benned451
Keserü kinomban es iaigatasimban el fogiot remensegem453
Tolnai István: Aristotelis Stagiritae precepta moralia pro Alexandro magno
Az te tanátsod egieb nálladnál senki ne tuggia454
[Báthori Gábor halotti bucsuztatója]
Tunderhoz hasonlo partolkodo orszagh455
XVII. század eleji kéziratok keltezetlen énekei
Segetségül hilak teged io Istenem463
Inkab istenes hogj szerelmes ének
Giamoltalan már az én életem465
Az baratsagnak tökelletes voltat ez kis enekböl vehetik eszekben az baratsag szeretö emberek
Oh melj szep dolog volt, Isten, az baratsagh466
Praecatio piorum pro pluuia
Tekints reank, vristen, nagi kegielmessegödböl467
Induli föl lelköm Istenödnek ö diczeretire470
Adonyi Péter:
Az en keserues eletöm471
Cantio optima
Czillagos egnek, szelös földnek, tengörnök Istenet473
Tóth Demeter: Cantio optima
Banatos szivem tekincz az egre Istenhöz foliamvan475
Möli czalard ez vilagh, ki mer neki hinni479
Latván e' világnak csalárd vóltát hinni480
Bakos János:
Izrael igaszgatoia483
... István
Szeles tenger habia eggik az masikat485
Nagi sziuem szakaduan487
Uj enek
El erkezet az siralom aradasa488
Vton iarok eneke
Remensegunk kj uagi nekunk, vezerleo Istenunk, vtunkban czellagunk490
Jegyzetek
Bevezetés495
Történeti énekek a XVI. század végéről (1-21. sz.)498
Ádám János (22-25. sz.)531
Magyari István (26-30.)535
Wathay Ferenc (31-58.)538
Ecsedi Báthory István (59-61. sz.)574
Debreceni S. János (62-64. sz.)581
Bornemisza Váczi Menyhárt (65-67. sz.)588
Petki János (68-70. sz.)596
Detsi István (71-73. sz.)604
1601-1613 (74-103. sz.)606
XVII. század eleji kéziratok keltezetlen énekei (104-117. sz.)643
Jegyzékek, mutatók
Források jegyzéke651
Dallamok jegyzéke654
Nótajelzések mutatója655
Képek jegyzéke657
Rövidítések jegyzéke658
Az énekek kezdősorainak mutatója660
Névmutató663
Tartalomjegyzék673
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem