A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Heptameron

Navarrai Margit királynő hetvenkét pajzán története a XVI. század közepéről

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Grafikus
Lektor

Kiadó: Magyar Helikon Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Nyl kötés
Oldalszám: 414 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes illusztrációkkal. Sorszámozott kiadás.

Fülszöveg

A nagy esőzés veszteglésre kényszerít egy francia nemes urakból és úri hölgyekből álló társaságot egy dél-franciaországi apátságban. Hogy unalmukat elűzzék, elhatározzák: amíg el nem készül a megáradt folyón átvezető híd, igaz történetekkel mulattatják majd önmagukat s egymást. - A tíz napra tervezett pihenő napi tíz történetében megelevenedik a színes francia reneszánsz, I. Ferenc király uralkodásának mozgalmas kora. Erőszakos és kegyetlen hercegek, jámbor és bölcs fejedelmek, sima szavú udvaroncok, csalafinta udvarhölgyek, felszarvazott férjek és kikapós menyecskék, kéjre és pénzre sóvárgó csuhás barátok, furfangos kereskedők, ármányos ügyvédek, együgyű parasztok mulatságos vagy drámai alakját kelti életre Margit királyasszony tolla. S ami különös pikantériával fűszerezi a történeteket: a szereplők többnyire valóságos személyek, a királyi család és közvetlen környezete. - Mese és valóság, szelídség és kegyetlenség, bosszú és megbocsátás, vidám érzékiség és komor önsanyargatás,... Tovább

Tartalom

Elöljáró beszéd5
Hogyan szedték rá az asszonyok a férfiakat, a férfiak meg az asszonyokat
Saint-Agnan alençoni számtartó felesége szeretőjéül fogadja a séez-i püspököt és a kormányzó fiát, madj ez utóbbit megöleti urával, ki egy szellemidéző mesterkedéseihez folyamodik, maiért megbűnhődik15
Egy amboise-i öszvérgazda felesége inkább a halált választja, mintsem hogy béresének adja magát22
A nápolyi királyasszony, Alfonz király hitvese, egy nemesembernek aadja magát, hogy bosszút álljon urán, aki elcsábította ennek a nemesembernek a feleségét25
Egy nemesember vakmerő és sikertelen vállalkozása egy flandriai hercegnő ellen30
Hogyan szabadult meg a couloni révésznő két franciskánus barát markából35
Hogyan bújtatta el az alençoni herceg öreg inasának felesége a szeretőjét fél szemű ura elől40
Egy párizsi kereskedő ember úgy védi meg egy leány jó hírét, hogy nekimegy az anyjának42
Bornet, abban a hiedelemben, hogy a szobalányával fekszik le, a feleségével hált, s az asszony tudta nélkül felszarvazta önmagát45
Egy dauphinéi nemesember meghal bánatában, mielőtt vigasztalást nyerne szíve hölgyétől, ki gazdagabb s előkelőbb volt nála50
Amador szerelme Florida iránt, ki apácának megy, minek utána szerelmese megöli magát55
Arról, mi kinek-kinek eszébe jut
Elöljáró beszéd82
Roncex asszony kalanadja a thouars-i franciskánus barátokkal83
Lorenzo de' Medici bosszút áll a firenzei hercegen, aki csúfot akart tenni a testvérhúgán85
Egy gályakapitány beleszeret egy hölgybe, aki a tőle kapott gyémántot visszaküldi a feleségének92
Bonnivet úr, félrevezetve barátját, egy talján nemesembert, aki elcsalja tőle a szeretőjét, akit ezzel szerfölött boldoggá tesz103
Egy előkelő családból származó leány, akit elhanyagol a férje, I. Ferenc Király udvarának egyik egyszerű nemesembere, bosszúból szeretőt fogad109
Egy milánói nemes hölgy, ámbár elhatározta, hogy hű marad ura emlékéhez, enged egy francia nemesembernek, aki három esztendeig ostromolta szerelmével121
Első Ferenc Király nagylelkűen viselkedik Wilhelm gróffal, aki életére tört126
Egy hölgy hosszú próbának vet alá egy nemesifjú diákot, aki szerelmes belé130
Paolina apácának megy, mivel kedvese, ki nem veheti feleségül, belépett az obszervánsok rendjébe135
Egy szerelmes férfiú, kit sokáig az orránál fogva vezettek, kedvesét a lovásza karjában találja, és kigyógyul szerelméből145
Olyan hölgyekről, kik szerelmükben egyes-egyedül a tisztességre törekedtek, s a szerzetesek álnokságáról és hitványságáról
Elöljáró beszéd149
Rolandine, kit anyja nem enged férjhez menni, eljegyzi magát egy nemesi származású fattyúval, akihez mindaddig hű marad, míg halála hírét nem veszi, s hozzá nem megy rokonához, egy nemesemberhez150
A Saint-Martin-des-Champs-i perjel hasztalan ostromolja Marie Heroët nővért165
Egy franciskánus barát, akiben a kelleténél jobban bízott egy perigord-i nemesember, a halálát okozza ennek, a feleségének meg a gyermekének175
A kasztíliai királyasszony szerelme Elisorral, aki, megunva a hosszú várakozást, remeteségre adja a fejét182
Egy ifjú herceg szerelme egy párizsi ügyvéd feleségével191
Avannes úr egy okos hölgy tanácsai által megmenekül ama veszedelemtől, amelybe egy pamplonai hölgy szerelméért került196
Egy hercegnő szobainasának a felesége sikerrel megszabadul a férjénél vendégeskedő másik szolga zaklatásaitól208
Bernard du Ha gascogne-i kereskedő ember ravaszul rászedi a mavarrai királyasszony jegyzőjét, aki őt akarta rászedni209
Miként menekedett a bajból a carrelles-i plébános, akit megleptek egy paraszt ember ifjú feleségével212
Egy nemesifjú förtelmes szerelme anyjával és leányával215
A hölgyek erényes türelméről és hosszú várakozásáról, s a férfiaknak a nőkkel szemben tanúsított óvatosságáról
Elöljáró beszéd221
Hogy latorságáért megbüntessenek egy franciskánus barátot, aki felgerjedt egy nemesember feleségére, fölperzselték a kolostorát, s ott benn égett a többi barátokkal együtt, kik hasonló bűnben találtattak222
Bernage, VIII. Károly király követe, megbékít egy nemesembert a feleségével226
Egy álszent plébánosról, aki a húgával bujálkodott231
Két franciskánus barát halálra rémül, azt hivén, hogy vendéglátó gazdájuk, egy hentesmester (aki elhatározta, hogy leszúrja a malacait), őket akarja megölni235
Egy pamplonai hölgy, ki azt hitte, hogy veszedelem nélkül szerethet egy franciskánust, az ura segedelmével megszabadul a veszedelemtől239
A grenoble-i Főbíró megmérgezi a feleségét, bosszúból, hogy az összeszűrte a levet az egyik inasával245
Loué úrasszony úgy édesgeti magához a férjét, hogy szalmatüzet gyújt alá, amikor rajtakapja a szobalányával250
Egy tours-i polgárasszony jóságával eszére téríti a férjét, aki összeállt az egyik béres asszonyával254
Miként szabadította meg a grignaulx-i földesúr a házát a hamis kísértetektől256
Jossebelin gróf megöli húga férjét, a húgát meg egy elhagyatott várkasélyba záratja258
Az erényes asszonyokról, akik tisztességüket nagyobb becsben tartották, a testi gyönyörűségüknél; más nőkről, akik ellenkezőképpen cselekedtek, s ismét mások együgyűségéről
Elöljáró beszéd265
Miképpen bűnhődött egy franciskánus ama különös penitenciáért, amelyet egy úri kisasszonyra akart kiszabni266
Egy ifjú herceg, nem tudván elnyerni egy ifjú tours-i hajadon kegyét, nagy becsületben tartja, és tisztességesen kiházasítja270
Egy Jambicque nevezetű úri hölgy titokban szerelmeskedik, a szeretője felismeri, ő pedig bosszút áll rajta278
A sedani földesúr egy malac helyett kettőt ad egy franciskánus barátnak, hogy megjutalmazza igaz beszédéért283
Egy tours-i szőnyegszövő mester különös módon "vesszőzi" a szobalányát, utána meg a feleségét286
De Valé barátot hasba rúgják, s ő egy ájtatos asszonyság lányán bosszulja meg magát291
Egy peche-i nemesember elhatározza, hogy bosszúból felszarvazza a barátját, aki azzal gyanúsította, hogy megcsalja a feleségével294
Miképpen bűnhődik két perigord-i franciskánus, miután egyikük elfoglalja az újdonsült férj helyét a nászéjszakán298
Egy külországbeli grófné, Károly Király szeretője, megosztja kegyeit három más nemesemberrel, akik ezért bosszút akarnak állni rajta301
Giovanni Pietro cremonai nemesúr meghal abban a pillanatban, amidőn szíve hölgye a várva várt örömben részesíti306
Mi fajta hamisságokkal szedték rá a férfiak a nőket, a nők a férfiakat vagy a nők a nőket, kapzsiságból, bosszúvágyból vagy hitványságból
Elöljáró beszéd310
Az urbinói herceg fölakasztat egy hölgyet, aki támogatta fiának és a farse-i plébános húgának szerelmét311
Egy alençoni patikárius segédje bolonddá teszi a tireliére-i uraságot és Antoine Bacheré ügyvédet214
Neufchâtel úrasszony kalandba bocsátkozik Cheriotz úrral, holott Belhoste herceg úr akart udvarolni neki317
Thogas úr hitvese az árnyjátékból eszébe veszi, hogy férjeura csalja a szobalányával322
Egy zaragózai kereskedő ember özvegye huncut csellel elad egy lovat meg egy macskát, hogy urának végső akaratát teljesítse326
Egy padovai vén franciskánus egy ifjú rendtársához adja feleségül egy jámbor asszony leányát, hogy a hozományát megkaparintsa328
Egy angolországi lord úgy tesz tanúságot a szeretett hölgyhöz való hűségéről, hogy magán hordja drága kövekkel ékesített fél kesztyűjét333
Egy nemesurat bolonddá tesz hajdani szíve hölgye, miközben tolvajt kiált reá336
Az előbbi hölgy azt tanácsolja szobalányának, hogy részesítse kegyeiben urát, aki - hogy a felesége rajtaüt - szánja-bánja bűnét, és minden kívánságát teljesíti339
Egy párizsi ember, feleségét halottnak hivén, újból megházasodik, de tizenöt esztendő múlva visszafogadja első feleségét, aki ez idő alatt férjhez ment XII. Lajos Király egyik kántorához344
Azokról, akik kötelességükkel vagy szándékukkal ellenkező módon cselekedtek
Elöljáró beszéd349
Egy házas ember hajlandó megbékélni a feleségével, aki tizenöt esztendeig együtt élt egy autunbeli kanonokkal350
Egy asszonyszemély más nő rovására mesél el egy történetet, amely vele esett meg, és menthetetlenül megszeplősíti a maga tisztességét355
Egy házas nemesember vonakodik részt venni a Királynak rendezett mulatságban, és becsülete nagyon nő tulajdon felesége szemében357
Egy valenciai nemesember elkeseredésében beáll szerzetesnek, és hidegen hallgatja a szeretett hölgy rimánkodását360
Egy vénasszony tévedése a lyoni Szent János-székesegyház síremlékénél364
Egy cselédasszony, azt hivén, hogy egy protonótáriust kapott rajta a kedvesével, csúnyán becsméreli az ifjú házas Vendôme herceg urat meg a hercegasszonyt367
Egy házas embert és a feleségét, kik Robertval társai voltak, kitesznek egy lakatlan szigetre369
Egy apui patikárius felesége, férje tudtán kívül, rajta próbálja ki a szert, mit az egyik barátnőjének adott, akit a férje elhanyagolt371
Charles-nak, a király lovászmesterének felesége rostálás közben meglepi a férjét, fején a cslédlány kötényével374
A vergyi várúrnő története377
A legnagyobb és legigazibb bolondságokról, melyek kinek-kinek eszébe jutnak
Elöljáró beszéd394
Miként tér életre egy amboise-i szíjgyártó mester haldokló felesége, látván, hogy ura a szobalányát cicerészi395
Halottvirrasztás közben egy barát csúfot tesz egy apácán, aki megvallja vétkét az alençoni hercegasszonynak397
Jegyzetek401

Navarrai Margit

Navarrai Margit műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Navarrai Margit könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron

A borító gerince, élei és sarkai sérültek. A lapélek kissé elszíneződtek.

Védőborító nélküli példány. Ez a könyv a 448. számú példány.

Állapot: Közepes
1.900 Ft
760 ,-Ft 60
11 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron

A védőborító sérült, kissé elszíneződött, kopott, a lapélek enyhén foltosak.

Ez a 462. számú példány.

Állapot:
1.900 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!