1.027.587

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok

Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ez a kiadvány a 13129/1 raktári számú Négyjegyű függvénytáblázatok, Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című Tetszésdíjas tankönyv adatainak felhasználásával készült. A korábban is... Tovább

Előszó

Ez a kiadvány a 13129/1 raktári számú Négyjegyű függvénytáblázatok, Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című Tetszésdíjas tankönyv adatainak felhasználásával készült. A korábban is közkedvelt, közel 30 évig használt tankönyv felújítását a középiskolai tananyag megváltozása, az SI-mértékegységrendszer széles körű elterjedése tette szükségszerűvé, valamint az, hogy az eltelt évek technikai fejlődésének eredményei pontosabb adatokat szolgáltatnak a korábban mérteknél.
Az igényeknek megfelelően új területekkel egészítettük ki a matematikai, fizikai, kémiai részeket, valamint új fejezetek (informatika, csillagászat és földrajz) is kerültek a könyvbe.
Az új Négyjegyű függvénytáblázatokat kizárólag iskolai használatra szánjuk, ezért kérjük, hogy csak az iskolai elméleti számításokhoz, feladatmegoldásokhoz használják, hiszen ezek megkönnyítésére készült. Tudományos és ipari felhasználásra - minden szakmában - léteznek megfelelő adatokat szolgáltató, bevizsgált adattárak, amelyeket kiadványunk nem kíván helyettesíteni. Ez irányú felhasználásból származó hibákért a kiadó semmiféle felelősséget nem vállal. Vissza

Fülszöveg

A könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata.
Elektronikus formában elérhető az interneten, az Oktatási Minisztérium Sulinet webhelyén.
A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza.
Minden típusú érettségi vizsga követelményeinek megfelel.

Tartalom

Matematika5
Általános tudnivalók5
Néhány állandó5
Görög betűk5
Jelölések, kapcsolatok5
Jelek, rövidítések6
Gondolkodásunk eszközei7
Matematikai logika7
Halmazok8
Gráfok9
Aritmetika, számelmélet11
Számhalmazok11
Egész számok12
Racionális számok14
Valós számok14
Komplex számok16
Gyakorlati számítások18
Algebra20
Sorozatok, sorok20
Kamatszámítás21
Kombinatorika22
Egyenletek22
Egyenletrendszerek26
Valós függvénytan26
Fontosabb valós függvények26
Határérték31
Differenciálszámítás31
Integrálszámítás32
Valószínűség-számítás34
Események34
Gyakoriság34
Valószínűség35
Valószínűség-eloszlások36
Statisztika43
Adatok feldolgozása, ábrázolása43
Mintafüggvények, statisztikák45
A szóródás jellemzői46
Szimmetria és lapultság47
Korreláció, regresszió47
Idősorok49
Elemi geometria50
Térelemek50
Szögek50
Geometriai transzformációk52
Síkgeometria54
Vektorszámítás61
Trigonometria62
Térgeometria64
Analitikus geometria a síkban69
Koordináta-rendszerek69
Pont69
Egyenes70
Kör71
Parabola72
Ellipszis73
Hiperbola74
Táblázatok76
Útmutató76
Számok négyzete78
Számok négyzetgyöke80
Számok 10 alapú logaritmusa84
Szögek szinusza és koszinusza88
Nevezetes szögek szögfüggvényei90
Szögek tangense és kotangense90
Forgásszögek szögfüggvényei93
Prímszámok 4000-ig94
Összetett számok felbontása 1600-ig (a 2, 3, 5 prímosztók nélkül)95
A binomiális együtthatók (n=20-ig)96
Pitagorasz-féle számhármasok (c=100-ig)96
Faktoriálisok (n=100-ig)97
A standard normális eloszlás98
Informatika99
Mértékegységek99
Fontosabb betűszók és állománykiterjesztések99
Jelölések100
Vezérlési struktúrák100
Alapfeladatok101
Sorozatszámítás101
Rekurzív sorozat102
Összegezés102
Feltételes összegezés103
Eldöntés103
Kiválasztás104
Kiválogatás104
Számlálás105
Szétválogatás105
Metszet106
Egyesítés106
Összefuttatás107
Keresések107
Lineáris keresés107
Bináris (logaritmikus) keresés108
Maximumfeladatok109
Az első maximum kiválasztása109
Feltételes maximum keresése109
Maximumszámlálás110
Lokális maximum keresése111
Rendezések111
Beillesztéses rendezés112
Buborékos rendezés112
Cserélgetéses rendezés112
Minimumkiválasztásos rendezés112
Fizika113
Mechanika113
A mozgás kinematikai leírása113
Dinamika116
Munka, energia, teljesítmény120
Anyagi pont és merev test egyensúlya (sztatika)126
Rugalmas alakváltozások (deformációk)126
Rezgések128
Mechanikai hullámok129
Folyadékok és gázok mechanikája132
Hőtan135
Szilárd testek tágulása135
Folyadékok hőtágulása135
Gáztörvények136
Termodinamika139
Halmazállapot-változások142
A hőközlés módjai143
Elektrodinamika145
Időben állandó elektromos mező (elektrosztatika)145
Stacionárius (időben állandó) elektromos áram148
Időben állandó mágneses mező vákuumban (levegőben)151
Mozgó vezeték mágneses mezőben155
Az időben változó elektromos mező158
A vákuumbeli elektromágneses mező Maxwell-törvényei162
Fénytan164
Geometriai optika164
Fizikai optika168
A fotometria alapjai170
Atomfizika171
Az atomok mérete és tömege171
Atommodellek172
Kötött részecskék kvantummechanikai leírása173
Statisztikus fizika175
Termodinamikai valószínűség175
Maxwell-féle sebességeloszlás176
Magfizika, elemi részecskék177
Az atommag177
Radioaktivitás177
Maghasadás178
Magfúzió179
Radioaktív bomlási sorozatok179
Sugárzásvédelem181
A speciális relativitáselmélet alapjai182
Relativisztikus kinematika182
Relativisztikus dinamika182
Fizikai táblázatok183
A Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI)183
Prefixumok188
Fontosabb fizikai állandók189
A víz (vízgőz, jég) fontosabb adatai191
A levegő fontosabb adatai191
Tudósok és feltalálók, akikről fizikai mértékegységet neveztek el192
Gázok normálállapotú sűrűsége (0 celsiusfok, 10 5 Pa)193
Folyadékok sűrűsége 18 celsiusfokon194
Ömlesztett anyagok halomsűrűsége194
Szilárd és folyékony elemek sűrűsége 20 celsiusfokon195
Szerkezeti és szerves anyagok, ásványok, kőzetes sűrűsége szobahőmérsékleten196
Homogén tömegeloszlású vonalas alakzatok tömegközéppontja197
Homogén tömegeloszlású síkidomok tömegközéppontja197
Homogén tömegeloszlású testek és felületek tömegközéppontja198
Homogén tömegeloszlású testek különböző tengelyekre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatékai199
Súrlódási tényezők201
Gördülési súrlódási tényezők201
Műanyagok rugalmas adatai szobahőmérsékleten202
Szerkezeti anyagok rugalmas adatai202
Szilárd elemek rugalmas adatai203
Longitudinális hullám terjedési sebessége gázokban és gőzőkben 20 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson203
Longitudinális hullám terjedési sebessége folyadékokban 20 celsiufokon204
Longitudinális hullám terjedése szilárd anyagokban, 20 celsiusfokon204
Longitudinális hullám terjedési sebességének hőmérsékletfüggése vízben204
Longitudinális hullám terjedésének hőmérsékletfüggése levegőben205
Hangskálák hangjainak frekvenciái és hangközei205
Formatényezők (áramlási ellenállási tényezők)206
Néhány folyadék felületi feszültsége 20 celsiusfokon207
A víz felületi feszültsége levegőkörnyezetben a hőmérséklet függvényében207
Néhány folyadék Eötvös-állandója208
Néhány anyag dinamikus viszkozitása 20 celsiusfokon208
A levegő és a víz dinamikus viszkozitása a hőmérséklet függvényében208
Szilárd elemek hőtani adatai209
Szilárd anyagok hőtani adatai212
Műanyagok hőtani adatai213
Folyadékok hőtani adatai214
Gázok hőtani adatai216
Gyulladási hőmérsékletek, égéshők, fűtőértékek218
Lánghőmérsékletek219
Gázmolekulák és gázatomok termikus átlagsebessége és közepes szabad úthossza 20 celsiusfokon, normál légköri nyomáson (10 5 Pa)219
Telített vízgőz nyomása és sűrűsége, a víz sűrűsége és párolgáshője a hőmérséklet függvényében220
A víz forrásponti hőmérsékletének változása a nyomás függvényében221
Néhány anyag hőátadási együtthatója221
Néhány anyag átlagos emissziós tényezője222
Szilárd anyagok relatív dielektromos állandója222
Műanyagok relatív dielektromos állandója223
Folyadékok relatív dielektromos állandója223
Gázok relatív dielektromos állandója 0 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson223
Szigetelő anyagok átütési feszültsége224
Szigetelt vörösréz vezetékek megengedhető terhelése224
Szobahőmérsékleten vezető szilárd és folyékony elemek fajlagos ellenállása, az ellenállás hőmérsékletfüggése225
Szilárd, elektromosan vezető anyagok fajlagos ellenállása és az ellenállás hőfokfüggése227
Szigetelő anyagok fajlagos ellenállása 20 celsiusfokon227
Műanyagok fajlagos ellenállása228
Néhány anyag relatív permeabilitása228
Néhány elem mágneses Curie-pontja228
Keménymágneses anyagok229
Lágymágneses anyagok230
Elemek elektrokémiai egyenértéke, kémiailag egyenértékű tömege és oxidációsszám-változása231
Elemek platinával létesített termofeszültsége 100 celsiufok hőmérséklet-különbség esetén232
Volta-féle feszültségsor232
Termoelemek elektromotoros ereje 0 celsiufokos referenciahőmérsékletre vonatkoztatva233
Az elektromágneses színkép tartományai234
Különféle anyagok levegőre vonatkoztatott törésmutató-értéke három nevezetes hullámhosszon, határszöge és diszperziója 20 celsiufok hőmérsékleten és 10 5 Pa nyomáson235
A víz diszperziója 20 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson, levegőre vonatkoztatva236
A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatójának hőmérsékletfüggése236
Normálállapotú gázok abszolút törésmutatói237
Rerefenciának tekinthető Fraunhofervonalak hullámhossza levegőben, 15 celsiusfok hőmérsékleten és 10 5 Pa nyomáson237
A látható tartományban átlátszó és áttetsző anyagok áteresztési, visszaverési és elnyerési értékei238
A látható tartományban átlátszatlan anyagok visszaverési értékei238
Néhány fényforrás fényerőssége239
Az emberi szem spektrális érzékenysége239
Szabad atomok első ionizációs energiája240
Néhány atommag egy nukleonra jutó kötési energiája241
Néhány, a gyakorlatban használt vagy előforduló radioaktív izotóp felezési ideje, bomlásának neme és a sugárzás maximális energiája242
Szilárd elemek és a higany kilépési munkája, határhullámhossza és kristályszerkezete243
Diffúziós együtthatók és aktivációs energiák244
Félvezető anyagok tilos sávszélessége 0 K és 300 K hőmérsékleten, töltéshordozó mozgékonyságai és olvadáspontjai245
Elemek és vegyületek szupravezetési hőmérséklete246
Az anyagot összetartó kölcsönhatások jellemzői247
A standardmodell részecskéi247
A fermionok generációi247
Az erőhordozó bozonok tulajdonságai248
A hadronok felépítése és tulajdonságai248
A fizikai Nobel-díj kitüntetettjei249
Csillagászat251
A legfontosabb csillagászati állandók és mértékegységek251
A Nap, a Föld és a Hold legfontosabb adatai251
A naprendszer nagybolygóinak fizikai és pályaadatai253
Holdak a naprendszer nagybolygói körül255
A legnagyobb kisbolygók259
A legközelebbi csillagok259
A szabad szemmel látható legfényesebb csillagok260
A csillagképek neve és rövidítése262
A tejútrendszer fontosabb jellemzői263
A leggyakoribb kémiai elemek előfordulási aránya az univerzumban263
Földrajz264
A Föld néhány adata264
A Nap delelési szöge nevezetes szélességeken a napéjegyenlőségek (III. 21., IX. 23.) és a napfordulók (VI. 22., XII. 22.) idején264
A Nap delelési szögének kiszámítási módja az északi szoláris mérsékelt övezetben a napéjegyenlőségek (III. 21., XI. 23.) és a napfordulók (VI. 22., XII. 22.) idején264
Az egyes földrészek méretei265
A Föld 8000 méternél magasabb hegycsúcsai266
Az egyes óceánok méretei266
A világóceán 1000 méternél mélyebb pontjai266
A Föld legnagyobb szigetei267
A Föld legnagyobb félszigetei267
A Föld leghosszabb folyói267
A Föld legbővizűbb folyói268
Európa legnagyobb folyói268
A Föld legnagyobb tavai269
A Föld legmélyebb tavai269
A Föld legnagyobb sivatagjai269
Az egyes földrészek jéggel borított területei270
Az egyes földrészek néhány nevezetes gleccsere271
A Föld leghosszabb barlangjai271
A Föld legmélyebb barlangjai271
"Első" események a földtörténetben272
Kémia273
A kémiai gyakorlatban használatos fontosabb fizikai állandók pontos értéke273
Elemek273
Az elemek rendszáma, vegyjele, magyar neve különféle sorrendben273
Az elemek felfedezése277
Az elemek periódusos rendszere280
Az elemek fizikai tulajdonságai282
Fémkristályok rácsállandói285
Atomok286
Az elemek stabil nuklidjainak (izotópjainak) előfordulási aránya és pontos moláris tömege286
Néhány, a természetben előforduló nagyon hosszú felezési idejű radioaktív nuklid (izotóp) mért vagy becsült adatai289
Az atomok százalékos előfordulása a földkéregben290
Az atomok relatív gyakorisága a Világegyetemben291
Az emberi test összetétele291
Az atomok periódusos rendszere292
Az atomok elektronszerkezete és fizikai tulajdonságai294
Az atomsugarak változása a periódusos rendszerben298
Az atomsugarak változása a rendszám függvényében298
Az elektronegativitás változása a periódusos rendszerben299
Az elektronegativitás változása a rendszám függvényében299
Az első ionizációs energia változása a periódusos rendszerben300
Az első ionizációs energia változása a rendszám függvényében300
Az atomok részletes elektronszerkezete301
A kvantumszámok és az elektroneloszlás kapcsolata303
Az atomok lehetséges és jellemző oxidációs állapotai304
Az elektronok kötési energiája (eV-ban) a szabad atomok egyes alhéjain, pályáin305
Ionok307
Anionok ionsugara307
Kationok ionsugara308
A leggyakoribb összetett ionok jellemzői309
Néhány ionkristályos vegyület rácsenergiája310
Hidratált ionok képződéshője 25 celsiusfokon311
Molekulák312
A molekulageometria alapszerkezetei312
Egyszerű molekulák, illetve kovalens kötéseik jellemzői313
A kötési energiák nagyságrendje314
Keverékek, oldatok, elegyek314
A levegő összetétele314
Néhány gáz oldhatósága vízben (g/100 g víz) a hőmérséklet függvényében (10 5 Pa nyomáson)315
Az ammónia vizes oldatának sűrűsége és ammóniatartalma (20 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson)315
Etanol-víz elegy etanoltartalma és sűrűsége (20 celsiusfokon)315
Néhány folyadék molális fagyáspontcsökkentése és forráspont-emelkedése316
Szervetlen vegyületek oldhatósága vízben különböző hőmérsékleten317
A kénsav-, sósav-, salétromsav-, nátrium-hidroxid- és kálium-hidroxid-oldatok összetétele a sűrűség függvényében (15 celsiusfokon)326
Savoldatok sűrűsége az összetétel függvényében (20 celsiusfokon)328
Sóoldatok sűrűsége az összetétel függvényében (20 celsiusfokon)331
Néhány vegyület végtelen híg oldatra vonatkozó oldáshője332
Reakciók333
Néhány csapadék oldhatósági szorzata (25 celsiusfokon)333
A vízionszorzat értéke333
Szervetlen savak savállandói334
Bázisok bázisállandói336
Vizes közegben használatos sav-bázis indikátorok337
Fémes elemek standardpotenciáljai338
A fontosabb gázelektródok, valamint egyes nemfémes elemek standardpotenciáljai338
A fontosabb redoxielektródok standard redoxpotenciálja339
Gyakrabban használt redoxiindikátorok339
Szervetlen vegyületek340
Szervetlen vegyületek tulajdonságai340
Néhány vegyület bomlási hőmérséklete346
Szerves vegyületek347
Kisebb atomcsoportok és atomok között kialakuló kovalens kötések kötési energiája (kJ/mol)347
Szerves molekulákban gyakori atomkapcsolatokra jellemző átlagos kötéstávolságok és átlagos kötési energiák348
Az első húsz alkán tulajdonságai348
A normál alkánok olvadáspontjának változása a szénatomszámmal349
A normál alkánok forráspontjának változása a szénatomszámmal349
Szerves anyagok tulajdonságai vegyületcsoportok szerint350
A genetikai kód355
Az aminosavak jelölése, képlete, moláris tömege356
Az aminosavak fizikai és kémiai tulajdonságai357
Szerves savak savállandói358
A szerves vegyületek nevezéktanának rövid áttekintése358
Balesetvédelem359
A figyelmeztető táblákon használatos piktogramok359
A vegyszerek csomagolásán feltüntetett R-mondatok359
A vegyszerek csomagolásán feltüntetett S-mondatok360
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv