Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Quo vadis Domine?

Az idők jelei/Mit mond a lélek az egyházaknak/Keressétek az Isten országát/Mit tegyünk hát testvérek?/A Magyar Pax Romana Fórum 39. kongresszusa, Pannonhalma 1997.

Előszó

A Magyar Pax Romana Fórum elnöksége úgy határozott, hogy 1997-évi kongresszusát - egyházunk társadalmi szerepvállalásának esélyeire tekintettel - a számvetés és az önvizsgálat jegyében tartja.
A... Tovább

Tartalom

BEVEZETŐ 6
MEGNYITÓ /Keresztes K. Sándor/ 7
"FELISMERNI AZ IDŐK JELEIT"
Gondolkodni a jövőről - Egy új erkölcsi világrend felé /Nemeshegyi Péter S. J./ 13
Individualizmus és kollektivizmus 14
1. A személy értéke az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában 17
2. Az irgalmasság etikája a buddhizmusban 18
3. Kong mester tanítása az emberiességről 19
4. Emmanuel Levinas és a másik ember arca 21
5. Keresztény etika: szeress az Istennel 22
VILÁGPROBLÉMÁK ÉS VILÁGFILOZÓFIÁK - REGIONÁLIS
ÉS ÁGAZATI KRÍZISJELENSÉGEK, FILOZÓFIAI ÁRAMLATOK,
Á POSZTMÖDERNÉS KRITIKÁJA /Kunszt György/ 24
A KATOLIKUS EGYHÁZ A VILÁGBAN /Örsy László S. J./ 34
Van-e lehetőség a reményre? Mi a remény forrása?
Kiindulási pont 34
Beszédem célja 35
1. Mi az egyház és mi a világ? 35
Mi az egyház? 36
Mi a világ? 41
Mit tegyen az egyház? Mit tegyünk mi, keresztények? 43
Az egyház közeledése a világhoz 44
Érintkezés a világgal 46
Az egyház élete a világban 47
Befejezés 48
A HIT A MAI SZELLEMI ÉLET VILÁGÁBAN Dévény István 50
Közeledés
1. A téma veszélyes 50
2. A téma áttekinthetetlen 50
3. Van-e szellemi környezet? 51
4. És a magyarság? 52
Tájékozódás 53
5. A nyelvi környezet 53
6. A hit környezete 53
7. Isten neve - ma 54
8. A hit környezete 55
9. A szellemi környezet értékelése 57
10. Környezet és hit az újkorban 57
Kihívások - ma 58
11. A demokrácia kihívása 58
12. A szabadság kihívása 59
13. A szociális bürokrácia kihívása 59
14. A globalizáció kihívása 60
15. A pesszimista atmoszféra kihívása 61
Befejező gondolatok 62
TRENDEK, FESZÜLTSÉGEK A VILÁGGAZDASÁGBAN /Rabár Ferenc 63
TÁVOL-KELETI KIHÍVÁS - SÚLYPONTELTOLÓDÁSOK
A 21. SZÁZADBAN /Mészáros Klára 72
A gazdasági sikereket meghatározó fontosabb elemek 73
1. A nemzetállamok szerepének csökkenése, - a határokon
átnyúló - gazdasági hálózatok befolyásának növekedése 75
2. Az exportorientáltsággal szemben erősödik a felvevőpiaci
szerep 75
3. Nyugati modellek követése helyett saját,
ún. ázsiai fejlesztési úttal kísérleteznek 76
4. A kormányzati, központi irányítás helyébe
a piacvezéreltség lép 77
5. Migrációs folyamat, amely falvakból a városok felé irányul
- a szupervárosok kialakulása 78
6. A műszaki-technikai fejlődés következtében a munkaerő intenzív termeléssel szemben megkezdődött a csúcstechnológia térhódítása 79
7. A férfi dominanciájú, patriarchális társadalmakban
a női szerepvállalás erősödik 80
8. A befolyás globális tengelye Nyugatról Keletre tevődik át.81
A NYUGALOM TENGERÉN Tillmann József 83
Miként lett az Igéiét Földjéből az ígéret Holdja? 84
Az első holdraszállók 86
Exoból Endóba menet 87
Szintetikus szappanbuborék 89
A másik Nyugalom Tengere 90
Fonások 91
BARANGOLÁS AZ INFORMATIKA ÉS AZ ETIKA HATÁRÁN
Havass Miklós 93
1. Egy jelenségről 93
2. A következményekről 94
3. A változó individuum 95
4. Változó közösségek 96
5. A demokrácia eszméje 98
6. A globális világ 98
7. A reményről 100
AZ „IDŐK JELEI" - PÓDIUMBESZÉLGETÉS
Résztvevők: Erdő Péter, Farkas Beáta, Örsy László S. J. és Solt Pál
Vezeti: Boór János 102
„MIT MOND A LÉLEK AZ EGYHÁZAKNAK"
A HIT KLASSZIKUS ALAPFOGALMAINAK
JELENTÉSVÁLTOZÁSA 133
PARADIGMAVÁLTÁSOK - ADALÉKOK A MAGYAR
TEOLÓGIATÖRTÉNETHEZ Máté-Tóth András 142
Összefüggések 145
1.1 Kinyilatkoztatás és teológiai alapállás 19-20. sz. 145
1.2 Kinyilatkoztatás és párbeszéd a világgal 145
1.3 Kinyilatkoztatás és egyházi kommunikáció 147
2. Teológiai korszakhatár 148
2.1 Az I. és II. Vatikáni zsinat a kinyilatkoztatásról 148
2.2 A világ 149
2.3 A világvallások 151
3. Magyar álláspontok 152
3.1 Dudek János 153
3.2 Schütz Antal 155
3.3 Szennay András - 158
3.4 Előd István 460
3.5 Konz Lajos 161
3.6 Gál Ferenc 163
4. Típusok 165
4.1 Vár 165
4.2 Akvárium 166
4.3 Asztal 167
Jegyzetek 168
TUDOMÁNY ÉS SZABADSÁG Gáspár Csaba László 171
1. A modem ember önértelmezésének feszültsége 171
2. Görögség és tudomány 171
3. A modern tudomány vallási alapja 176
4. Tudás és sorstapasztalat - Hit és istentapasztalat 179
5. Exkurzus: A görög és a zsidó léttapasztalás különbözősége
A látás mint tudás 181
A tudás „concupiscentia"-ja 182
A hit 183
Tudás és Sors. Hit és misztérium 183
6. A szellemi tér átrendeződése 185
7. Zsidó-keresztény kinyilatkoztatás és a szabadság 186
8. Megismerés és szabadság 189
9. Összefoglalás 194
Jegyzetek 196
A tudomány szabadság-fogalmához 196
A metafizika jelentéséhez illetve jelentőségéhez 197
Az antik és a modem létérzékelés különbözőségéhez,
a modem tudomány vallási alapjának kérdéséhez -
A létérzékelés paradigmaszerűsége 200
Jegyzetek 203
KI NEKÜNK KRISZTUS MA? Sulyok Elemér OSB 210
Engedelmesség az Ószövetségben 210
A bűn: engedetlenség 211
Jézus megkísérlése 212
Az engedelmesség észrevétlen 213
Jézus szókészlete 213
A csodajelek 214
Engedelmes lett mindhalálig 215
„...s kihozlak benneteket sírjaitokból" 216
Szabadulás a bűnből 217
Jegyzetek 218
„KERESZTÉNY MAGYARORSZÁG" VAGY MISSZIÓS
TERÜLET? Tomim Miklós 219
I. Vége a konstantini komák 224
II. Többség és kisebbség, falu és város, öregek és fiatalok -
A mai magyar kereszténység két stílusa 235
III. Missziós egyház 245
Hivatkozások 260
EGYHÁZI KOMMUNIKÁCIÓ, EGYHÁZI NYELV
Andok Mónika 266
1. Kommunikáció 266
2. A nyilvánosság 267
3. Funkciók átvétele 268
4. A kommunikációs folyamat 270
5. Zárszó 273
NÉPI HIT ÉS ISTENTAPASZTALAT Erdélyi Zsuzsanna 275
Jegyzetek. 293
PASZTORÁCIÓS GONDOK AZ EZREDFORDULÓ ELŐTT
Gesztesy András 296
1. A társadalom és az egyház(ak) heterogén állapota 297
2. pasztorációs pluralizmus szükségessége 297
3. pasztorációs differenciálatlansággal 298
4. klerikális pasztoráció visszaszorulásával 298
5. Lelkipásztori preferenciák 299
.KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT"
AZ „AGGIORNAMENTO" MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI (A RADIKALITÁS DICSÉRETE) Morel Gyula S. 7. ...305
Bevezetés 305
Jegyzetek 319
"KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT!" Basák Nándor 321
Néhány szót az egyházmegye „szellemi-lelki" állapotáról is mondok 322
Mit csinálunk? 223
SZAKPASZTORÁCIÓ AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI
FŐEGYHÁZMEGYÉBEN Blanckenstein Miklós 327
EGYHÁZ A POSZTKERESZTÉNY TÁRSADALOMBAN
Jávor Béla 331
KERESZTÉNY JELENLÉT A KÖZSZOLGÁLATBAN
Scharle Péter 337
A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ FELADATAIRÓL
Lukács László 345
AZ EGYHÁZ FELADATAIRÓL Horányi Özséb 354
(0) Bevezetés 354
(1) Magyarország missziót igénylő terület 354
(2) Magyarország misszionálandó terület 357
(3) Konklúzió 361
HOGYAN LÁTJÁK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZAT
KERESZT(Y)ÉN(Y) TESTVÉREINK? Pódium-beszélgetés
Részt vesz: Dobner Győző, Keve István, Pásztor János,
dr. Háfenscher Károly, Szigeti Jenő
Vezeti: Aszalós János 362
„MIT TEGYÜNK HÁT TESTVÉREK?"
ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK, MODELLÉRTÉKŰ MŰHELYEK,
KÖZÖSSÉGEK BEMUTATKOZÁSA
Moderátor: Kamarás István 385
BOKOR Bisztray György 388
PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE KÁPOSZTÁSMEGYEREN
Ékes Ilona - Boros András 391
HÁLÓ Puchard Zoltán 392
MISKOLCI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - KERESZTÉNY
NEVELÉS Mariscsák István 396
EMMANUEL KÖZÖSSÉG Marik József 399
KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK AZ EVANGELIZÁCIÓBAN
Sajgó Szabolcs S. J 403
A KATOLIKUS IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉG
BEMUTATKOZÁSA Horváth József 406
1. Előzmények 406
2. Általános helyzetkép 407
3. A KIFE létrehozása, célkitűzései és tevékenysége.408
A KIFE működése 409
Záró gondolat 410
KÖZÉLETI MUNKATÁRSKÉPZÉS A FALUDI AKADÉMIÁN
Schanda Balázs 411
HIT ÉS FÉNY - ÉLET ÉS MUNKA ÉRTELMI SÉRÜLT
FIATALOKKAL Hagyó József 414
Ami elhangzott...
Értelmi Fogyatékos Barátaim! 414
... és amit még szerettem volna elmondani..416
CIGÁNYPASZTORÁCIÓ - ALSÓSZENTMÁRTON
Lankó József 417
1. A cigányok helyzete 417
2. Gondolatok a cigányok pasztorációjáról 420
3. Pasztorális próbálkozásaink Alsószentmártonban
és környékén 421
A „CONDITIO HUMANA EGYESÜLETIRŐL ÉS A „CONDITIO
HUMANA ALAPÍTVÁNYIRÓL Czeglédy Ilona 424
EGYHÁZMEGYEI „INGATLANGAZDÁLKODÁS"
Kuklay Antal 427
BETÁNIA - AZ ELESETTEK SZOLGÁLATA MINT
ÉLETSTRATÉGIA Bogláryné Mailáth Edina 429
A BETÁNIÁ-ról Halász Endre 432
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÜDVÖZLŐ
LEVELE A 39. PAX ROMANA KONGRESSZUSHOZ
Göncz Árpád 437
ELŐADÓK 439
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Quo vadis Domine?
Állapot:
2.740 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba