797.426

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 485 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-2666-0
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Második, javított kiadás.

Tartalom

A középkor irodalma (a kezdetektől a XVI. század elejéig)
A magyarok eredete és ősi költészete
A magyarok megtelepedése7
Az ősi költészet nyomai 8
A magyar állam és kultúra a középkorban
Az állam- és egyházszervezés10
Udvari és lovagi kultúra11
Latin nyelvű irodalom
Legendák12
Egyházi költészet12
A történetírás 13
Prédikációk14
Magyar nyelvű irodalom
A legrégibb emlékek16
A lovagi költészet16
Legendák és példák17
Bibliafordítás18
Világi költészet19
A reneszánsz irodalma (A XV. század közepétől a XVII. század elejéig)
A magyar reneszánsz
Mátyás reneszánsz udvara 23
A török hódítás és következményei24
A reformáció25
A reneszánsz irodalom kiteljesedése26
A latin humanista irodalom
Janus Pannonius28
Janus utódai29
A humanista történetírás kezdetei30
Emlékiratok az ország katasztrófájáról31
A XVI. század eseményeinek humanista történészei32
Magyar nyelvű irodalom a humanizmus és reformáció jegyében
Prózai művek 34
A reformáció drámairodalma35
Heltai Gáspár36
Bornemissza Péter37
A magyar nyelvű énekszerzés
Az énekelt vers a XVI. században40
A reformáció verses propagandája41
A történelmi énekek42
A szerelmi epika43
A lírai műfajok44
Balassi Bálint
Élete és egyénisége46
Szerelem és vitézség47
Istenes versek48
Júlia-ciklus49
A késő reneszánsz manierista irodalom3
Rimay János 52
Szenci Molnár Albert53
Prózaírók54
A Barokk irodalom (a XVII. század elejétől a XVII. század derekáig)
Történelem és kultúra a barokk korban
Magyarország és a Habsburg-uralom57
Ellenreformáció és protestanizmus59
Nemesi barokk kultúra60
Vallásos irodalom
Pázmány Péter 62
A barokk egyházi próza63
A vallásos költészet64
Zrínyi Miklós
Élete és egyénisége65
Eposza66
Prózai művei67
Jelentősége69
A barokk udvari költészet
Gyöngyösi István70
Arisztokrata költészet71
Rokokó költészet72
A memoár-irodalom
Veresmarti Mihály73
A memoár-műfaj73
Bethlen Miklós74
Rákóczi Ferenc75
Mikes Kelemen76
A memoár-irodalom kisugárzása77
A népszerű barokk irodalom
A népszerű költészet 78
A kuruc költészet79
Az anekdota80
Az iskoladráma81
Tudományos irodalom
Apácai Csere János82
Tótfalusi Kis Miklós83
Az irodalomtörténet kezdetei83
A történetírás84
Felvilágosodás és klasszicizmus (A XIX. századforduló évtizedei)
Az irodalmi élet kialakulása
Történelmi háttér87
Felvilágosodás és nyelvművelés87
Az irodalmi élet88
Stílusirányzatok90
Irodalmi vezérek és programok
Bessenyei György 92
Kármán József94
Kazinczy Ferenc95
A nyelvújítás96
Kazinczy irodalmi programja97
Prózai és verses epika
A regény kezdetei99
Dugonics András 99
Gvadányi József100
Fazekas Mihály101
A felvilágosodás korának lírikusai
Új tartalmak - új formák103
Nemesi dilettánsok104
A klasszikus versforma úttörői105
Szentimentális költők105
Jakobinusok106
Batsányi János107
Kisfaludy Sándor110
Csokonai Vitéz Mihály
Élete112
A felvilágosodás költője113
A Tempefői114
Rokokó lírája115
Komikus eposza118
Életműve118
Berzsenyi Dániel
Életformája120
A virtus121
Amathus122
A romantika felé122
Nyelve123
Fogadtatása és hatása123
A reformkori romantika irodalma (a XIX. század első fele)
Reformok és romantika
Nemzeti öntudat és romantika127
Széchenyi István128
Magyar irodalom és Európa128
Irodalmi élet130
Romantikus művészet131
A nemzeti dráma megteremtése
A magyar színjátszás helyzete132
Katona József133
Bánk bán133
Kisfaludy Károly135
Katona és Kisfaludy követői136
Romantikus költészet
A romantikus hang egysége137
Kisfaludy Károly lírája137
Kölcsey Ferenc138
"Haza és haladás"140
Czuczor Gergely142
Garay János142
Bajza lírája142
Vörösmarty Mihály
Élete144
Epikája145
Drámái146
Csongor és Tünde147
Lírája148
A hazafiság költője149
Az emberiség költője151
A regény születése
Az elbeszélő próza helyzete153
Fáy András153
Jósika Miklós154
Kisebb prózaírók155
Kritika, irodalomtörténet
Kölcsey tanulmányai 157
Bajza, a kritikus157
Toldy Ferenc158
A népiesség irodalma (a XIX. század derekának évtizedei)
Népiesség és romantika
A népiesség mint korszak 163
A romantika kontinuitása164
1848-1849 következményei165
A politikusok, Kossuth167
A kulturális élet168
A kor műfajai169
Petőfi Sándor
Élete és egyénisége170
A népies költő171
A népies program tudatosulása172
Emberi és költői válság172
Politikai költészete173
Szerelmi lírája174
Leíró költészete175
Költői nyelve176
A forradalmár177
Arany János
Élete178
Pályakezdése178
Toldi179
A lírai költő181
Az epikus program183
Buda halála184
Balladái184
Utolsó korszaka186
A népies költői iskola
Tompa Mihály188
Sárosi Gyula189
Gyulai lírája189
Petőfieskedők190
Arany-epigonok190
Jókai Mór
A regény helyzete192
Jókai élete192
Novellái194
Az anekdotikus életkép194
Heroikus regényei195
A vallomás-regény196
Kalandregény197
A regény útja a romantikától a realizmushoz
Eötvös József 199
Eötvös regényei200
Kemény Zsigmond202
Kemény regényei203
Gyulai Pál regénye204
Kisebb regényírók204
A dráma a népiesség korában
Dráma és népiesség206
Szigligeti Ede207
A dráma megrekedése207
Madách Imre
A Madách-kérdés209
Élete209
Írói fejlődése210
Az ember tragédiája211
Az irodalmi kritika
Erdélyi János214
Gyulai Pál214
A kritikus Arany215
Kemény esszéi216
Esszé és irodalomtörténet216
A realizmus kibontakozása (a XIX. század utolsó harmada)
A kiegyezés kora és a realizmus
A kiegyezés 221
Városok és polgárság222
Dezillúzió és realizmus222
A szecesszió224
A realista regény fejlődése
Fejlődésregény225
Arany László225
A kiábrándulás regényei226
Tolnai Lajos227
Regénykísérletek a század végén227
Mikszáth Kálmán
Élete229
A népies novella230
Az ironikus kisregény230
Regényei232
A novella mint vezető műfaj
Hangnem-novella234
Petelei István234
Gozsdu Elek235
A kritika tendencia előretörése235
Bródy Sándor236
Gárdonyi Géza237
Tömörkény István238
Thury Zoltán239
A polgárság ábrázolói240
Ambrus Zoltán 241
Herczeg Ferenc242
A realista dráma megszületése
Irányzatok a drámában 244
Csiky Gergely245
A novellisták drámái246
A realizmus korának lírája
Vajda János248
Reviczky Gyula251
Komjáthy Jenő252
Kiss József254
A kisebb lírikusok255
A pozitivista irodalomtörténet és kritika
Az irodalomtörténet256
Péterfy Jenő257
Ignotus258
A korszak mérlege258
A Nyugat és kora (a XX. század első évtizedei)
A Nyugat évtizedei
Ellentétek országa263
Kulturális fellendülés264
Művészeti, irodalmi irányzatok265
A forradalmak időszaka266
A Nyugat és jelentősége267
Ady Endre
Élete269
Költészetének újszerűsége270
Teljességigény és romantika271
"Magyarság-versei"272
Mítoszteremtő szimbolizmusa273
Forradalmisága273
Istenes versei274
Az emberi integritás védelme275
Modernebb kifejezésmód keresése276
Életműve278
Móricz Zsigmond
Élete279
Pályakezdése280
Naturalizmusa281
Jelképesség és líraiság282
Kritikai realizmus283
Történelmi regényei284
Emberi sors és önéletrajz285
Novellaművészete286
Életműve286
Babits Mihály
Élete288
Dekadencia és klasszicizálás288
Társadalmi felelősség290
"A gazda bekeríti házát"291
Jónás könyve292
Prózája293
Műfordításai294
Kosztolányi Dezső
Élete295
Lírája295
Novellái297
Regényei298
A Nyugat költői
A líra két pólusa300
Juhász Gyula300
Tóth Árpád302
Füst Milán304
A Nyugat többi költője305
Más tendenciák306
A líra mérlege307
A Nyugat-periódus prózaírói
Kaffka Margit308
Krúdy Gyula310
Karinthy Frigyes312
Tersánszky Józsi Jenő312
A prózaíró Füst Milán313
Kisebb prózaírók314
Móra Ferenc315
A Nyugat prózája315
A drámairodalom
Dráma és színház317
Molnár Ferenc317
Lengyel Menyhért319
Füst Milán drámái320
Szomory Dezső drámái320
Balázs Béla320
A szocialista eszmék és a modern törekvések térhódítása (a két háború között)
Irodalom a két világháború között
A modern törekvések szerepe325
Forradalom - ellenforradalom326
A forradalmi szocialista csoportosulások328
Magyar irodalom a környező országokban329
"Népi írók"330
Polgári áramlatok330
A művészetek helyzete331
A felszabadulás332
Avantgarde törekvések - utak és tévutak
A magyar avantgarde 334
Kassák Lajos335
Új művészi világ konstruálása336
Szabó Dezső338
József Attila
Élete340
Költői kibontakozása341
Leíró-gondolati költeményei343
Valóságmegjelenítés343
Konstruktív szerkesztés343
Az emberi lét alapkérdései346
Forradalom és magány347
A hagyomány folytatása348
A költészet útjai
Irányzatok a lírában350
Barta Sándor351
Komját Aladár351
Más szocialista lírikusok352
Szabó Lőrinc353
Weöres Sándor355
A népi mítosz költői358
"Urbánus", polgári humanista tendenciák359
Radnóti Miklós
Helye a kor lírájában361
Élete361
Idill és expresszionizmus361
A klasszicizálás szerepe363
Az értelem tisztelete364
Alkotók és irányzatok a prózairodalomban
Általános kép366
Nagy Lajos367
Illés Béla368
A kommunista emigráció írói369
Veres Péter370
Szabó Pál371
Kodolányi János372
Tamási Áron372
Gelléri Andor Endre373
Pap Károly374
A polgári olvasóközönség írói375
Márai Sándor375
Az esszészerű próza jelentkezése376
Németh László
Élete378
Regényei378
Drámái380
Esszéi380
Illyés Gyula
Élete382
Költői indulása382
Idill és lázadás383
A gondolatiság erősödése384
Lírája az utóbbi évtizedekben385
A prózaíró386
A drámaíró387
Déry Tibor
Élete388
Korai művei388
A realizmus útjain389
Késői művei390
Az irodalomtudomány és -kritika
Irodalomtudományi irányzatok392
Horváth János392
Az irodalomtörténet más művelői394
Szerb Antal394
Az esszéírók395
A marxista kritika kezdetei395
Lukács György396
Révai József398
A legújabb kor irodalma (az 1940-es évek derekától)
A felszabadulás utáni irodalom
A szocialista átalakulás 401
Irodalmi élet402
Szocialista realizmus403
Benjámin László404
Vas István405
Juhász Ferenc405
Nagy László407
Simon István408
Váci Mihály408
Pilinszky János409
Nemes Nagy Ágnes409
Más költőegyéniségek 410
Lengyel József 411
Darvas József412
Sarkadi Imre412
Sánta Ferenc 413
Örkény István414
Illés Endre415
Mándy Iván415
Mészöly Miklós416
Más prózai művek, más alkotók416
Későbbi törekvések418
A drámairodalom419
Kritika és irodalomtörténet420
Magyar irodalom az országhatárokon kívül
Nemzetiségi magyar irodalmak422
Csehszlovákiai magyar irodalom422
Romániai magyar irodalom425
Jugoszláviai magyar irodalom430
Magyar irodalom más országokban433
Válogatott Bibliográfia
Általános rész
A magyar irodalom fontosabb segédkönyvei437
Művek a magyar irodalom történetéről441
Egyes írókról457
Névmutató475
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története A magyar irodalom története A magyar irodalom története A magyar irodalom története A magyar irodalom története A magyar irodalom története

A védőborító enyhén szakadozott, kopott. A kötés megtört.

Állapot:
1.230 Ft
610 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története A magyar irodalom története A magyar irodalom története A magyar irodalom története

A védőborító enyhén kopott, a kötés megtört.

Állapot:
1.230 Ft
860 ,-Ft 30
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története A magyar irodalom története A magyar irodalom története

A kötet egy lapján tulajdonosi pecsétnyom található.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.230 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba