766.774

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar kereskedő könyve I-IV.

A kereskedelmi tudnivalók képes enciklopédiája négy kötetben/Kereskedők, pénzintézeti tisztviselők, gyárosok, iparosok, bírák, ügyvédek és hivatalnokok számára - I.: Kereskedelmi alapismeretek/II.: A kereskedelmi üzletvitel/III.: Az értéküzlet/IV.: Az árúüzlet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 2.866 oldal
Sorozatcím: A magyar kereskedő könyve
Kötetszám: 1-4
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Révai és Salamon könyvnyomdája nyomása, Budapest. Előszót írta Sándor Pál, országgyűlési képviselő, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés elnöke. I. kötet kiadási éve: 1907, 63 képpel, 12 térképpel és 7 grafikonnal. II. kötet kiadási éve: 1907, 49 fekete és 6 színes képmelléklettel. III. kötet kiadási éve: 1909, 30 képmelléklettel és 2 grafikonnal. IV. kötet kiadási éve: 1911, 63 fekete, 6 színes képmelléklettel és 1 fakszimilével. További szerzők a tartalomban.

Előszó

Mint az üzleti életben tevékeny kereskedő, sohasem tekintettem feladatomnak az írást, sőt nyíltan kijelentem, hogy egyáltalában nem néztem jó szemmel, ha kereskedő az irodalom terén próbálkozott.... Tovább

Fülszöveg

I. kötet illusztrációi
Képek
Arkwright 189
Bibanko Emánuel 423
Blanc Louis 201
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára 383
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara palotája 383
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ülésterme 385
Budapesti Kereskedelmi Akadémia akad. tagozatának gyakorlóirodája 427
Carnegie András 7
Céhláda 213
Céhszabályok I. Ferenc idejéből 243
Colbert 189
Dunai híd 161
Elismervény Kossuth-bankókról 247
Európai kereskedők Szmirnában 171
Felső kereskedelmi iskolai osztály 417
Fugger Antal 181
Fugger Jakab 179
Fulton Róbert 201
Ganges Benares mellett 289
Gotthard-vasút 263
Gresham Tamás 187
Hampel Antal 423
Holland gúnylap Law János ellen 191
Karavánszeráj Kairóban 293
Keleti Kereskedelmi Akadémia egyik évfolyama 427
Kereskedelmi Iskolai Tanárképző egyik csoportja 429
Kereskedőtanonciskolai osztály 417
Kolozsvár a 17. század elején 241
Körmöcbányái régi kereskedőhelyiségek 225
Középkori német kereskedelmi hajó 173
Lábasház Lőcsén... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó. Írta Sándor Pál
A művelt magyar kereskedők. Írta Harmat Mór
Bevezető3
A kereskedő hivatása. Ethikai szempontok. Híres férfiak idevágó véleménye4
A művelt kereskedő. Hírneves kereskedők12
A magyar kereskedő. Jövendő törekvéseink iránya16
Irodalmi tájékoztató23
Közgazdasági és kereskedelmi alapismeretek. Írta Jónás János
Bevezetés27
Szükségletek, javak
Gazdálkodás. Közgazdaság
Termelés32
A termelés fogalma, köre, tényezői
A termelés szervezete
Az őstermelés
Az ipar
A forgalom63
Alapfogalmak
A kereskedelem
Fogalma, jelentősége, osztályozása
A kereskedelmi vállalat
Az adás-vétel
A közvetítés
A közlekedés
Kereskedelmi intézmények
Irodalmi tájékoztató88
A közgazdaságokról és a közgazdaságtan irodalmáról. Írta Dr. Kovács Gyula
A közgazdaságokról91
Mi volt, mielőtt közgazdaságok támadtak?
A fejlődés magva. A fejlődés mozzanatai
Mi a közigazgatás?
Szervezet-e avagy gépezet a közgazdaság?
Támadhatnak-e még közgazdaságok?
Minő az élet a közgazdaságokban?
A porond, a szereplők
Az élet jelenségei
Erős fejlődés, visszafejlődés és beteges tünetek
A jelenségeket magyarázó gazdasági igazságok
Az egyes gazdasági alanyok helyzete a közgazdaságban
Osztozkodás a szerepeken és a csökkenő önállóság
A megélhetésért való küzdelem
Mit hoz a fejlődés?
A közgazdaság személyesítője, közegei, jószágai, vagyona és jövedelme
Mit vár a közgazdaság az államtól?
A gazdasági jóléten való munkálkodás szerepei
Közgazdasági törvényhozás és igazgatás. Közgazdasági politika
Magyar nép, magyar nemzet, magyar közgazdaság, magyar társadalom
A közgazdaságtanról106
A közgazdaságtan irodalma109
Társadalomtudományi alapfogalmak. Írta Dr. Máday Andor
A társadalomtudomány117
A társadalomtudomány fogalma és tárgya
A társadalomtudomány létjogosultsága és helye a természettudományok között
A társadalomtudomány haszna
A társadalomtudomány fejlődésének vázlata, különös tekintettel hazánkra119
A társadalom fejlődése Comte Ágostig
A társadalomtan Comte Ágost óta
Tanok, amelyek a társadalom anyagának tanulmányozására fordítják a főgondot
Tanok, amelyek a társadalmi erők tanulmányozására fordítják a főgondot
Tanok, amelyek a társadalmi tényezők egymásrahatásának megállapítását tekintik kizáró céljuknak
Összefoglaló tanok
A társadalompolitika fejlődéséről
A társadalomtan elemei125
A társadalom eredete
A társadalom alkotórészei
Népesség
Tőke
A társadalom élete és fejlődése
A szükségkielégítés megosztása. A társadalmi rend129
A munkamegosztás
Az osztálytagozódás
A jogrend
A változó szükségletekhez való alkalmazkodás (Evolúció). A társadalmi küzelem134
Az alkotmány
A társadalmi küzdelemben döntő tényezők
A politikai pártok
A társadalompolitika elemei141
Irodalmi tájékoztató143
A kereskedelem általános története. Írta Dr. Domanovszky Sándor
Bevezetés149
Az ókor gazdasági viszonyai150
Őstermelés
Ipar
Kereskedelem
A római birodalom gazdasági viszonyai
A korai középkori terménygazdálkodás161
A román-germán kultúrakör
A keletrómai és az arab kultúrakör
A középkori városi gazdálkodás165
A városi gazdálkodás kialakulása
Ipar és kereskedelem
A levantei és a hanzakereskedelemben
A gazdasági élet megújhodása175
A felfedezések következményei
Pénzgazdálkodás és pénzüzlet
A merkantil-rendszer180
A merkantil-politika
Spanyolország és Portugália kereskedelmi uralma
Hollandia és Anglia kereskedelmi uralma
A merkantli-rendszer Franciaországban
Európa egyéb államai
A világkereskedelem kora191
Az individualiisztikus tanok és a nagy forradalom hatása a gazdasági életre
Az Újvilág gazdaság függetlenítése
Tőke, hitel és pénzüzlet
Gépek és gyáripar
Világkereskedelem és közlekedés
Védővámos rendszer és szabad kereskedelmi irányzat
Irodalmi tájékoztató203
Magyarország kereskedelmének fejlődése. Írta Kerekes György
Első nyomok207
Ősi életmód
A belső és külső kereskedelem kezdete
Az első kereskedő-városok
A fejlődés kora225
Királyi támogatás és kiváltságok, védelem, pénzjavitás, kereskedelmi szerződések
A főbb kereskedelmi utak, dunai hajózás
Buda és Pest mint elsőrangú iparcikk- és nyersterménypiac
Északi, nyugati és keleti forgalmunk
Összeköttetésünk a Levanteval, Nürnberggel
A Thurzó-Fugger-cég kereskedése
A forgalom eszközei
A kalmár-céhek
Gazdasági pusztulásunk kora225
Gyarmattá süllyedésünk
A bécsi kormány s a német katonák puszításai
Bécs uralma kereskedésünk felett
Kereskedelmünk a törökökkel és a Dunán
Marhatőzséreink tönkretétele
A bécsi kereskedők kiváltságai halainkra és dohányunkra
Bor- és gabonakiviteli tilalmak; hamuzsír, viasz stb.
Rézkereskedelmünk idegen kézen
Nagyszombat, Győr és Debrecen kereskedése
Hiábavaló kísérletek kereskedelmünk fellendítésére
Új szervezkedés244
Irodalmi tájékoztató248
Általános gazdasági és kereskedelmi földrajz. Írta Dr. Simonyi Jenő
A föld, mint az emberi gazdálkodás alapja251
A földgömb
A tenger
A szárazföld
A levegő
Az élőlények elterjedése
Európa, mint vezető földrész256
A germán országok a gazdasági hatalom élén
Nagy-Britannia és Írország
Németország
Európa többi germán országai: Németalföld, Svájc, Dánia, Norvégia, Svédország
Európa román országai
Franciaország
Olaszország
Európa többi román országa: Spanyolország, Portugália, Belgium és Rumánia
Európa többi országa
Ausztria
A Balkán-félsziget
Oroszország
Amerika, a germán és román köztársaságok világa277
Amerika germán országai: Az Egyesült-Államok és Brit-Észak-Amerika
Amerika román országai
Ausztrália, az angol földrész284
Ázsia ősrégi gazdasági élete, az európai hatás285
Kína, Japán és Ázsia-Oroszország
Kelet-India
Elő-Ázsia
Afrika, a gyarmatok földrésze291
Statisztikai táblák294
A földrészek és fontosabb országok területe és népessége
A nevezetesebb nagyvárosok népessége
A legnevezetesebb folyók
A legnevezetesebb tavak
A legnevezetesebb szigetek
A legnevezetesebb hegyek
Irodalmi tájékoztató296
Magyarország közgazdaságának földrajzi alapjai. Írta Péter János
Az ország földrajzi helyzetének gazdaságunkra való hatása299
Hazánk és a nyugateurópai államok összehasonlítása
Magyarosrzág helyzete a szárazföldi forgalom szempontjából
Klimatikus viszonyok
Magyarország fekvésének klimaikus és gazdasági következmények
Magyarország hivatottsága a közvetítő kereskedelemre
Magyarország határainak fontossága és a magyar tengerpart305
Hazánk körvonalai és méretei309
Az ország felszínének alakulása és geológiai szerkezete312
Folyóink a közlekedés szolgálatában314
Magyarország népe és gazdasági tagoltsága319
Szaporodás
A népsűrűség
A gazdasági viszonyok hatása a népsűrűségre
Magyarország termelésének áttekintése324
Mezőgazdaság
Ásványos kincseink
Magyarország természetes gazdasági területei331
A Kisalföld és a Morva melléke
A Vág és a Nyitra völgye
A Zsitva és a Garam vidéke
A Poprád, a Tarca-Hernád és a Sajó-Rima környéke
Az Eger és Zagyva melléke
A Bodrog vizeinek és a Felső-Tiszának földje
A Szamos melléke
A Felső-Maros és a Küküllők vidéke
Az Olt folyó vidéke
A Körösök vidéke
A Duna-Tisza-Maros köze
A Nagyalföld
A Duna-Dráva szöge
A Balaton melléke
A Rába és a Fertő vidéke
A Duna könyöke
A Dráva-Duna és Száva köze
A Karszt és a Magyar-Horvát Tengermellék
Budapest
Irodalmi tájékoztató358
A kereskedelmet előmozdító tényezők. Írta Vágó József
Bevezető361
A kereskedelem szabadsága, mint fejlődésének legfontosabb tényezője362
A kereskedelem szabadságának közérdekű korlátozásai363
Tisztességtelen verseny
Csalárd üzleti eljárások meggátlása
Hamisítások üldözése a kereskedelmi szabadság egyéb (közegészségügyi, közbiztonsági, stb.) korlátozásai
A kereskedelmet előmozdító hatóságok és intézmények374
Kereskedelmi érdekképviselet378
Belföldön
Külföldön
A kereskedők buzdítására szolgáló ösztöndíjak, kitüntetések és kedvezmények397
A kereskedelmet előmozdító egyéb tényezők399
Irodalmi tájékoztató410
Kereskedelmi szakoktatás. Írta Dr. Schack Béla
A kereskedelmi oktatás fontossága a kereskedelem szempontjából415
A kereskedelmi oktatás tagolása Magyarországon416
Oktatás a kereskedelmi gyakorlattal párvonalosan
Kereskedőtanonciskolák
Felnőttek továbbképzése
A kereskedelmi gyakorlatot megelőző oktatás
Női kereskedelmi tanfolyamok
Felső kereskedelmi iskolák
Kereskedelmi főiskolák
Felügyelet. Irányítás429
Irodalmi tájékoztató430
A kereskedőt érdeklő jogszabályok. Írta Dr. Márkus Dezső
Általános rész433
A jog célja és keletkezése. A jog fogalma433
A jog forrásai. Törvény. Rendelet. Szokás442
A jog anyagának felosztása447
A jogviszonyok. Az egyéni jogkör. Jogsegély, önsegély450
A jogok alanya. A személyek452
A jogügyletek. A jogsértések459
Magánjog467
Fogalma, felosztása, forrásai467
Családjog470
Dologjog479
A kötelmek joga497
Öröklési jog575
A magyar közjog582
Államjog582
Büntetőjog602
Az igazságszolgáltatás615
Nemzetközi jog647
Irodalmi tájékoztató649
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Idegen szavak kiejtése
II. kötet
Az üzlet szervezése és megindítása. Kereskedelmi propaganda. Az árúház. Írta Bánfi Oszkár
Bevezető3
Az üzlet megkezdése4
Az önállósítás feltételei
Előkészületek az önállósításra
A cégbejegyzés jogi része
Az üzlet megnyitása
Az üzlet megindítása
A kereskedelmi propaganda31
A kereskedelmi propaganda célja és jelentősége
A kereskedelmi verseny
A modern reklám
A hirdetés különböző módjai
Tömeges közlemények
Az árúház, a modern üzletvitel és propaganda jellemző terméke45
Az árúházak általában
A modern árúház
A berlin Werthiem-féle árúház
A párizsi Grands Magasins Dufayel
Miért nincsen Budapesten nagyárúház?
Irodalmi tájékoztató56
A főnök és alkalmazottai. Írta Dr. Kreutzer Lipót
A magántisztviseő59
A magántisztviselő jogi helyzete63
A vasárnapi munkaszünet72
A nyugdíj kérdése77
Jóléti intézmények, művelődés, szervezkedés81
Irodalmi tájékoztató90
Magyar kereskedelmi nyelv és stílus. Írta Dr. Koltai Virgil
Bevezető93
Fogalmazás. Szerkesztés94
A stílus sajátságai102
A közgazdaság, és különösen a kereskedelem nyelvének fejlődése108
A helyes magyarság alapelvei121
A helyesírás főbb szabályai125
A helyesírás és helyes magyarság kis szótára129
Irodalmi tájékoztató154
Az írásról és a szépírásról. Írta Eckert János
Az írás fejlődése157
A magyar folyóírás160
Kisbetűk
Nagybetűk
Rondírás
Irodalmi tájékoztató166
A gyorsírásról. Írta Kozma Bernát
A gyorsírásról általában169
A gyorsírás és a kereskedelmi iskola172
A gyorsírás gyakorlati alkalmazása173
Kereskedelmi gyorsírás174
Irodalmi tájékoztató180
A gépírásról. Írta Szabó Imre
Az írógép története183
Az írógép és gépírás haszna184
A gépírás megtanulása188
Az írógép és a sokszorosítókészülékek használhatósága190
A főbb írógép-rendszerek ismertetése192
Irodalmi tájékoztató196
A kereskedelmi levelezés általános része. Írta Harmat Mór és Dr. Kreutzer Lipót
Bevezető199
Érintkezés a kereskedelemben
Az írásbeli érintkezés
A kereskedelmi levél204
Különbségek a magánlevél és a kereskedelmi levél között
A kereskedelmi levél alakja, beosztása
A levelek megőrzése, iktatása, másolása, elküldése
A boríték. Pénzeslevelek, értékküldemények, csomagok és más póstai küldemények
Kereskedelmi nyomtatványok, blanketták
Táviratok
A levelezés és könyvelés kölcsönhatása
A nostro- és loro-levél
Bevezető és befejező szólásmódok
A kereskedelmi írásokban előforduló jelek és rövidítések
A levelezés anyagának felosztása
Egy levélcsoport236
Mértékek és pénzek. Írta Mittelmann Nándor
Mértékek243
Bevezetés
A métermérték-rendszer
Az angol mértékrendszer
Pénzek249
Az egyes államok mértékei és pénzei256
Speciális mértékek261
Irodalmi tájékoztató264
A kereskedelmi számtan általános része. Írta Havas Miksa
Bevezető267
Általános szabályok
Történeti visszapillantás
Egész számok és tizedes törtek írása
A négy alapművelet272
Egész számok és tizedes törtek összeadása és kivonása
Szorzás és osztás egész számokkal és tizedes törtekkel
A tényező felismerése
Számolás az időmértékkel287
Alapfogalmak
Összeadás és kivonás
Szorzás
Osztás
Szorzás és osztás korlátolt pontossággal292
Számolás közönséges törtekkel296
A tört fogalma
Törtek összeadása és kivonása
Törtek szorzása és osztása
Számolás idegen mértékekkel és pénzekkel302
A négy alapművelet
Angol pénz átszámítása
Értékszámítás az angol szokásokkal
A hármasszabály és alkalmazása308
Hármasszabály
Olasz-gyakorlat
Láncszabály
Arányos osztás (Társaság-szabály)
Átlagszámítás
Keverésszámítás
Százalékszámítás és alkalmazása az árúkereskedelemben317
A százalék kiszámítása
Súlylevonások
Értéklevonások
Szesz
Költségek
Vámdíj
Szállítódíj
Biztosítódíj
Havária
Alkuszdíj és jutalék
Egyéb költségek
A százalék kiszámítása a nagyobbított vagy a kisebbített összegből
Az összeg meghatározása
A százalékláb meghatározása
Árúminta és árvetés339
Árúszámla
Egyszerű árvetés
Kamatszámítás350
Alapfogalmak
Az évi kamat
Kamat hónapokra
Kamat napokra
Több tőke együttes kamatja
Diszkontszámítás és belföldi váltók leszámítása
Kamatszámítás a nagyobbított és a kisebbített összegből
A kamatláb kiszámítása
A tőke kiszámítása
Az időtartam kiszámítása
Középlejárat
A *-gal megjelölt feladatok eredményei365
Irodalmi tájékoztató366
Irodai munkálatok. Írta Kárpáti Béla
Bevezető369
Irodai munkálatok az árúüzletben370
Számlák a közvetlen árúüzletben
Számlák a közvetett árúüzletben
Bizományi vétel
Bizományi eladás
Súlyjegyzékek
Próbaszámlák
Gyakorlati minták
Irodai munkálatok az árú- és banküzletben385
Közlemény, nyomtatvány, levelezőlap, hirdetés
Árjegyzékek
Kötőjegy
Utalvány
A csekk
A váltó
Gyakorlati minták
Irodai munkálatok a banküzletben412
Érmékről szóló jegyzékek
Értékpapírokról szóló jegyzékek
Leszámolójegyzékek
Váltómegbízások
A pénztári jegy
A letéti jegy
Gyakorlati minták
Irodai munkálatok a fuvarozó-, szállítmányozó- és biztosítóüzletben423
A fuvarozóüzlet
A szállítmányozóüzlet
A biztosítóüzlet
Gyakorlati minták
Irodalmi tájékoztató434
A könyvvitel általános része. Írta Mittelmann Nándor
Bevezetés437
Egyszeres könyvvitel444
A készpénzforgalom elszámolása
Az üzletfelekkel való elszámolás
Az árúk elszámolása
A vagyon egyéb alkotórészeinek nyilvántartása
Segédkönyvek
Leltár. Mérleg463
Az üzleti könyvek bélyegkötelezettsége472
Egyhavi üzletterv kidolgozása473
Kettős könyvvitel482
A vagyon rendszeres elszámolása
Naplósítás
A kettős könyvvitel könyvei
A kettős könyvvitel módjai
A főkönyvi számlák lezárása és újból való megnyitása
Kétes követelések könyvelése
Megújító számla. Értékcsökkenés tartalékszámlája
Átmeneti aktivák és passzívák könyvelése
Könyvelés közben elkövetett hibák kiigazítása
Kereskedelmi társaságok könyvelése520
Közkereseti társaságok könyvelése
Betéti társaságok könyvelése
Titkos könyvelés
Részvénytársaságok könyvelése
A részvénytársaság tőkéjének változásai
Szövetkezetek könyvelése
A felszámolás
A könyvviteltan története549
Irodalmi tájékoztató553
Pósta, telegráf és telefon. Írta Hennyey Vilmos
A pósta557
A póstaintézmény fejlődése. Az ókorban
A középkorban
Az újkorban
Hill Rowland pennyportó rendszere
A Világpósta-Egyesület
A magyar pósta fejlődése
A magyar pósta működésének köre
A póstaintézmény jogi természete
A pósta szavatossága
A levéltitok védelme
A pósta kiváltságos helyzete
A pósta szállítása vasuton és gőzhajón
A magyar pósta viszonya a külföldhöz
A magyar pósta szervezete
A póstai tarifák rendszere
A küldemények felszerelése
A küldemények feladása
A küldemények indítása és szállitása
A küldemények kézbesítése
Térti küldemények
Telegráf és telefon604
Történeti fejlődés és áttekintés
Nemzetközi egyezmények
A tengeri kábelek
Szervezet
A telegráf és telefon jogi viszonyai
A közhasználatú telegráf igénybevétele
Táviratok feladása
Táviratok kézbesítése
A közhasználatú telefon igénybevétele
Üzleti szabályok
A telefonkészülék kezelése
A telefondíjszabás reformja
Befejezés
Tarifák630
Levélpóstai tarifák
Póstautalványok tarifája
Pénzeslevelek, értéklevelek és értékdobozok tarifája
Csomagtarifa
Telegráftarifa
Telefontarifa
A most érvényes dijak
A törvényjavaslat szerint jövőre tervezett dijak
Irodalmi tájékoztató637
Tartalomjegyzék
Képek jegyzéke
Idegen szavak kiejtése
III. kötet
Pénz és valúta. Értékpapírok. Írta Jónás János
Bevezető3
A pénz4
A pénz mivolta és szerepe
A nemesfémek
Pénzrendszerek
A valúta és a valútakérdés
A pénz helyettesítői24
Az állami papírpénz
A bankjegy
A csekk és a váltó
Az értékpapírok38
A kötvények
A részvények
Irodalmi tájékoztató46
A bankok és a bankügyletek. Írta Jónás János
A bankok és a bankárok51
A bankok helye a közgazdaságban
A bankügy történeti fejlődésének rövid áttekintése
A bankügyletek56
A passzív bankügyletek
A letét
A betét
Az aktív bankügyletek
A lombárd-üzlet
A jelzálogos hitelüzlet
A váltóelszámítás
A folyószámlás hitelüzlet
Kétoldalú bankügyletek
A nemzetközi fizetések közvetítése
Váltók telepítése és behajtása
Hitellevelek kibocsátása
Bankjegyek kibocsátása
A legfontosabb jegykibocsátóbankok
A kamatláb-politika
Az ideális árúkkal való kereskedés
A kibocsátóüzlet
Az alapítóüzlet
A bankok üzletvezetése84
A pénztár
A váltóosztály
A tőzsde- és értékpapírosztály
A levelezőosztály
A könyvelőosztály
A csekk, zsíró és klírinig. Írta Baross Géza
A csekk97
A csekk fogalma és természete
A csekk történeti fejlődése és gazdasági használata
A csekkre vonatkozó törvényes intézkedések
Zsíróforgalom113
A zsíró formái
Az Osztrák-Magyar Bank zsíróforgalma
A Magyar kir. Póstatakarékpénztár csekk- és zsíróforgalma
Kölcsönös átutalások a póstatakarékpénztárak és az Osztrák-Magyar Bank számlatulajdonosai közt
A klíringforgalom135
A klíringforgalom lényege és haszna
A klíringforgalom lebonyolítására szolgáló intézmények
A clearing-house-ok
Leszámolóegyesületek
Irodalmi tájékoztató139
A póstatakarékpénztár. Írta Baross Géza
A póstatakarékpénztár lényege és szervezete143
Lényege
Szervezete
A szervezet kiegészítése
A betétek gyümölcsöztetése
A póstatakarékpénztárak keletkezése és fejlődése külföldön150
Európai államok
Európán kívül eső államok
Nemzetközi egyezmények
A póstatakarékpénztárak különleges üzletágai154
A magyar póstatakarékpénztár156
Általános rész
Takaréküzlet
Értékpapírüzlet
Csekkfüzet
Irodalmi tájékoztató166
Hazai nagyobb pénzintézetek. Írta Czakó Emil
Bevezető169
Az egyes pénzintézetek173
Az Osztrák-Magyar Bank
Budapesti Zsíró- és Pénztár-Egylet RT.
Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság
Budapesti Takarékpénztár- és Országos Zálogkölcsön-Részvénytársaság
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
Hazai Bank Részvénytársaság
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete
Magyar Agrár- és Járadékbank-Részvénytársasága
Magyar Általános Hitelbank
Magyar Általános Takarékpénztár-Részvénytársaság
Magyar Földintézet
Magyar Jelzálog Hitelbank
Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank
Magyar Országos Központi Takarékpénztár
Magyar Takarékpénztárak Központi jelzálogbankja mint Részvénytársaság
Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
Irodalmi tájékoztató191
Az értékpapírtőzsde és ügyletei. Írta Vágó József és Pikker Károly
Bevezető195
Fogalommeghatározás196
Az értékpapírtőzsdék közgazdasági jelentősége197
Az értékpapírtőzsdék történeti fejlődése201
A tőzsdék és a pénzpiac204
A tőzsdei ügyletek215
A tőzsdei ügyletek teljesítése230
Az értékpapírtőzsdék szervezete234
Az értékpapírüzlet szereplői; az árjegyzés módja, szokások, igazságszolgáltatás237
Irodalmi tájékoztatás246
Pénzintézetek számvetése. Írta Havas Miksa
A kamatszámítás alkalmazása251
A takarékbetétek kamatja
Belföldi váltók leszámítása
A váltókészlet diszkontja
Az átlagos kamatláb
Feladatok
Arany-, ezüst- és érmeszámítás264
A finomság jelzése
Színsúly és ötvénysúly
A főbb államok pénzrendszere
A pénzek egyenértéke
A remédium (hibahatár)
A Fémbeváltó-hivatal és az Osztrák-Magyar Bank szabályzata
Az arany-ezüst és érmék árfolyama
Az ázsió és az értékviszony
Feladatok
Külföldi váltók283
A külföldi váltók jegyzése
Direkt-jegyzés
Indirekt jegyzés
Árfolyamok és szokások
A külföldi váltók értéke
Az árfolyamok határértéke
A névérték kiszámítása
Váltókémlés
A külföldön jegyzett váltóárfolyamok paritása
Feladatok
Értékpapírszámítás309
Összeállítás
Értékpapíradó
Vétel-eladás
Értékpapírok jövedelemzősége
Report, deport
A magyar és az osztrák papírok a külföldi tőzsdéken
A külföldi árfolyamok paritása
Irodalmi tájékoztató328
Kamatos kamat- és járadékszámítás törlesztőtervekkel. Írta Szuppán Vilmos és Havas Miksa
Bevezető331
Kamatos kamatszámítás331
Utólagos és előleges kamat
A felkamatolt érték
A leszámított érték
A kamatozás időtartama
A kamatláb kiszámítása
Gyakorlatok
Járadékszámítás340
A járadék felkamatolt értéke
A járadék diszkontált értéke
A járadéktag kiszámítása (az annuitás)
A járadéktagok száma
A kamatláb
Összefoglalás
Gyakorlatok
A jelzálogos kölcsönös és törlesztésük351
Jelzálogos kölcsönök
Törlesztőtervek utólagos kamattal
Törlesztőtervek előleges kamattal
A kölcsönök árfolyama és ára
Gyakorlatok
Irodalmi tájékoztató367
Folyószámlák. Írta Német Lajos
Bevezető371
A folyószámlákról általában372
A folyószámla fogalma
A folyószámlás viszony
Nostro és loro
A folyószámla kellékei
A folyószámla tartalma
A folyószámla könyvelése
A folyószámla kivonat és kellékei
A kamatszámítás módjai377
Általános szempontok
A német vagy progresszív mód
A francia vagy retrográd mód
Az angol, fokozatos vagy lépcsőzetes mód
Jutalékszámítás381
Letétőrződíj- és költségszámítás383
A különböző folyószámlák. Kidolgozott példák384
Folyószámlák egyszerű, változatlan kamatlábbal
Folyószámlák egyszerű, változó kamatlábbal
Folyószámlák kettős, változatlan kamatlábbal
Folyószámlák kettős, változó kamatlábbal
Folyószámlák a megnyitás napja előtt lejáró tételekkel
Folyószámlák a lezárás napja után lejáró, diszkontált tételekkel
Folyószámlák a lezárás napja után lejáró, elővezetett tételekkel
Irodalmi tájékoztató417
Pénzintézetek számvitele. Írta Mittelmann Nándor és Kovács Ernő
Bevezető421
Üzletesemények425
A felsorolt üzletesemények elkönyvelése432
Pénztárkönyv
Előjegyzék
Főkönyv
Kamatszámítás
Folyószámlák
Nostro folyószámlák
Letét-napló
Loro-letét és nostro-letét darab szerint
Loro-letét és nostro-letét név szerint
Rovatkönyvek
Különféle kivonatok
Pénztárjegyek
Részletívek és előlegek könyve
Takarékbetétek törzskönyve
Váltólejárati könyv
Nostro-folyószámlák kivonata
Nostro-folyószámla-kamatív
Értékpapírrovatkönyv kivonata
Halasztásba adott és vett értékpapírok rovatkönyvének kivonata
Irodalmi tájékoztató540
Pénzintézetek levelezése. Írta Harmat Mór és Dr. Kreutzer Lipót
Bevezető543
Befizetések, kifizetések: folyószámlán, csekkszámlán
Hitelügyletek. Hitelkérés folyószámlán
Folyószámlás hitel biankóváltójával s egyetemleges szavatossággal
Kamaltáb ajánlat
A kamatláb alkalmazása folyószámlán
Váltóműveletek
Letétügyletek. Értékpapírletétek megőrzésre, kezelésre. Értékpapírok kivétele és szállítása letétből
Lombárd-ügyletek. Felvételek a lombárd-ügyletben. Fedezetpótlás. Kényszereladás
Folyószámláról szóló levelek. Számlakivonatok megküldése
Értékpapírosok bizományszerű vétele és eladása. Készpénzügyletek. Határidős ügyletek. Halasztóügyletek
Értékküldemények biztosítása
Érmék és idegen pénznemek vétele, eladása
Meghitelezések. Körhitellevelek
Devíza-ügyletek. Kifizetések külföldön. Átutalás a bankforgalomban. Sürgöny útján való kifizetések
Óvadékügyletek
Jelzálog ügyletek
Körlevelek a banküzletben
Járadékkibocsátás
Sorsjegyügyletek. Sorsjegyek ellenőrzése
Szelvényműveletek. Beszedés, új szelvényív beszerzése
Részesügyletek
Alkalmiegyesülések
Mérleget kérő, mérleget kisérő levelek
Különböző esetek
Pénzintézetek ellenőrzése. Írta Pósa Ernő
A pénzintézeti ellenőrzésről általában627
Az állandó belsőellenőrzés628
Pénz- és értékkezelés
Váltókezelés
Folyószámlaüzlet
Takarékbetéti üzlet
Pénztárjegykibocsátás
Jelzálogos- és kötvénykölcsönüzlet
Az állandó belsőellenőrzés közegei632
A pénzintézeti tisztviselő
Külön ellenőrzőosztály
Az igazgatóság, vagy ennek e célra kiküldött bizottsága
Felügyelőbizottság
Az alkalmi külsőellenőrzés634
A hivatásos pénzintézeti ellenőrök (revizorok) intézménye641
Irodalmi tájékoztató646
Az állami háztartás szervezete. Írta Dr. Márffy Ede
Bevezető651
Az államgazdaság alaki rendje652
Az államgazdaság alaki rendjéről általában
Államgazdasági terv. Költségvetés
A költségvetés végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése. Zárószámadás
A pénzügyi hiány és a pénzügyi bukás
Az állami kiadások657
Az állami bevételekről általában658
Az állam magángazdálkodási bevételei660
Az adókról általában661
Az egyenes adók669
A hozadéki egyenes adókról általában
A földadó
A házadó
A tőkekamat- és járadékadó
Az iparadó
A fej- és osztályadó
A személyes jövedelem adó
A fogyasztóadók678
A fogyasztóadókról általában
A fogyasztóadók beszedésének nevezetesebb módjai
A nevezetesebb fogyasztóadónemekről egyenként
A forgalmi adók684
Az illetékek és díjak686
Az államadósságok688
Az államadósságokról általában
Az államadósságok nevezetesebb alakjai
Az adóigazolás alapfogalmai691
Irodalmi tájékoztató396
Adók és illetékek. Írta Dr. Komin János
Az egyenes adók397
Az állami egyenes adókról697
A kereskedők III. osztályu kereseti adója710
A részvénytársaságok és szövetkezetek adója718
A jövedelemadó720
Törvényhatósági és községi adópótlékok722
Az egyenes adók befizetése és behajtása723
Fogyasztóadók726
A szeszadó és a szeszadópótlék727
A söradó és a söradópótlék731
Cukoradó732
Az ásványolajadó734
Az átutaló eljárás. A cukor átutaló illetéke (surtaxe)735
A boritaladó és a húsfogyasztóadó737
Városi (községi) fogyasztóadók. Kövezetvám. Budapest városi fogyasztóadói és vámjai743
Egyedárúságok (jövedékek)744
A dohányjövedék744
Az italmérési jövedék747
A sójövedék752
Lottójövedék és sójövedék753
A kereskedelmi üzletben előforduló illetékek753
Illetékfokozatok762
Irodalmi tájékoztató764
IV. kötet
Árúk ismertetése. Írta Csongor György és Dr. Muraközy Károly
Bevezetés. Árú. Árúismeret3
Szervetlen árúk6
A Föld
Kőzetek
Bányatermékek
Őskőzetek felhasználása
Kerámia
Az agyag
Az agyagárúk
Az üveg
Kohászati termékek
A vas
A nikkel
A kobalt
A réz
Az ólom
A kéneső
A cink
Az aluminium
Nemesfémek
Ötvények
Fémfestékek
Köszörülő-, csiszoló- és fényesítőanyagok
Vegyipari termékek
Írószerek
Ásványos termékek
Savak
Hamuzsír, szóda, timsó
Gálicok
Salétromok
Gyujtók
A drágakövek
Szerves árúk58
A szerves vegyületekről általában
A termőtalaj
A növény fejlődése
A gabonafélék: búza, rozs, árpa, zab, rizs termelése és értéküknek elbírálása
A malomipar és termékei
Sütőipar
Keményítőgyártás
Cukorgyártás
Növényi rostok
Papirosgyártás
Az erjedésről általában
Bortermelés
Sörfőzés
Szeszégetés
Ecetsav
Nitrogéntartalmú vegyületek. (Szénsavszármazékok. Alkaloidák. Tea - Kávé - Kakaó - Dohány)
A zsírokról általában
Művaj
Gyertyagyártás
Szappanfőzés
A fehérjefélékről általában
Tej és tejtermékek
A húsról általában
Az élelmiszerek konzerválása
Elváltozott fehérjefélék az állati szervezetben. (Bőr, gyapjú, selyem)
Irodalmi tájékoztató114
Vásárok, kiállítások, aukciók, közraktárak, árútőzsdék. Írta Vágó József
Vásárok117
Kiállítások129
Aukciók131
Közraktárak137
Árútözsdék148
Irodalmi tájékoztató157
Árúüzleti szokások és árúszámítás. Írta Bogyó Samu
Bevezető161
Gabona162
Liszt171
Tojás176
Cukor179
Vas187
Kőolaj190
Fa193
Kávé198
Gyapot201
Gyapjú209
Szesz213
Árvetés221
Az ár megszabásának különböző módjai227
Rövidítések232
Irodalmi tájékoztató233
Árúüzleti levelek. Írta Dr. Kreutzer Lipót
Bevezető237
Levelek a borüzlet köréből243
Levelek a gabonaüzlet köréből253
Levelek a textílszak köréből261
Levelek a fűszer- és gyarmatárúüzlet köréből267
Levelek a fakereskedelem köréből277
Levelek a lisztüzlet köréből291
Levelek a szeszüzlet köréből301
Levelek a cukorüzlet köréből306
Levelek az árúkereskedelem egyéb ágainak köréből. Különösebb üzletesetek316
A kereskedő és a hatóságok335
Személyi ajánlkozások. Hirdetések337
Irodalmi tájékoztató339
Árúüzletek könyvelése és ügyvitele. Gyári számvitel. Írta Trautmann Henrik
Bevezető343
Különleges árúügyletek elszámolása345
Az idegen számlára kötött és lebonyolított árúgyületek elszámolása
A konszignáció
Vételbizomány
Eladóbizomány
Állandó bizományi raktárak
Árveréses ügyletek elszámolása
A közösszámlára kötött és lebonyolított árúügyletek elszámolása
Felesszámra kötött és lebonyolított árúgyületek elszámolása
Közvetlen lebonyolítás
Közösügyletek lebonyolítása bizományos közbenjöttével
Külfölddel kötött és lebonyolított árúügyletek elszámolása
Exportügyletek lebonyolítása és elszámolása az európai vámkülfölddel
Gyári számvitle412
A gyári számvitel általános jellemzése
A gyári termelés közben végbemenő vagyonváltozások elszámolása
Nyersanyag-lajstromok
A munkabérek elszámolása
Az árvetés vagy kalkuláció
A kész gyártmányok elszámolása
Gyakorlati példa
A vagyon állapotának meghatározása a gyári számvitelben
A gazdálkodás általános eredményének megállapítása a gyári számvitelben
Irodalmi tájékoztató445
Szárazföldi szállítás és belhajózási díjszabások. Írta Kapus Béla
Bevezető449
Szárazföldi szállítás és belhajózás451
Árúszállítás általában
Hogyan jön létre a fuvarozószerződés?
A fuvarlevél
Mit kell és mit szabad a fuvarlevélbe beírni, s mik a következményei a fuvarlevél helytelen kiállításának?
Bírság (fuvardíjpótlék) helytelen vagy hiányos bevallásáért
Fuvarlevél-másodpéldány és feladóvevény
Árúk átadása, berakása, szállítása és kirakása. Hivatalos órák
Kocsik megrendelése és megrakása
Teljes hajórakományok
Szállítás fedett vagy nyitott kocsikban, illetve fedett vagy nyitott hajókban, és fedélzeten
Az árú csomagolása és megjelölése. Vám-, adó-rendőri és statisztikai szabályok
A fuvardíj fizetése. Helytelen fuvardíjszámítás következtében támadt igények
Utánvétel és készpénzelőleg
A fuvarozás határideje és a szállítás érdekének bevallása
Ki rendelkezhetik az árúval?
Árúk kiszolgáltatása és az e körül való akadályok esetére megállapított eljárás
Az árúk biztosítása a hajószállításánál
Káresetek
A vasút- illetve hajósvállalat felelőssége a károkért és késedelmes szállításért
Díjszabások482
Mi a díjszabás, díjtétel és a fuvardíj, s milyen elvek szerint történik a díjszámítás?
Árúosztályozás
Fuvardíjak kiszámításának módjai
Élőállatok dijszámítása
Különleges díjszámítás bizonyos tárgyakra nézve
Köteléki díjszabások, közvetlen díjtételek és megállapításuk módja
Díjkedvezmények és alkalmazásuk módozatai
Reexpedíicós kedvezmény
Irodalmi tájékoztató503
A tengeri kereskedelem. Írta Kemény Ödön
Bevezető507
Általános rész508
A tenger
A hajó
A kikötő
A hajózás
Nemzeti hajózás
Hajózópolitika
Kimutatás
Nemzeti tengerészetünk
A hajózás határai
Hajózóvonalak
Szabadhajózás
Tengeri igazgatás
Hajóosztályozó-intézetek
A tengeri szállitás525
A hajótulajdonos és közegei
Tengerhajópiacok
A hajófuvarozóüzlet megkötése
A menetrend
Az üzletkötés
Hajóbérlőszerződés
A helyi szokások
A fuvardíj
Díjszabás
A fuvardíj fizetése
A lebonyolítás
Csomagolás
Az árú a kikötőben
A hajó a kikötőben
Az árú a hajón
A hajóselismervény
Hajósnyilatkozat
A rendeltetési kikötőben
A hajó várakoztatásas
A hajókár
Egyszerű hajókár
Közös hajókár
Hajókölcsön
Tengerjog és tengeri bíráskodás
Irodalmi tájékoztató547
A biztosítás. Írta Poll Imre
Bevezetés és a biztosítás története551
A biztosítás lényegének ismertetése közgazdasági és magángazdasági szempontból556
A főbb biztosítóágzatok és -módozatok ismertetése562
Az élet-, járadék- és nyugíjbiztosítás
A tűzbiztosítás
A jégbiztosítás
Szállítmányok biztosítása
A sorsolási biztosítás
A balesetbiztosítás
A szavatolási biztosítás
Az üvegkárbiztosítás
A betöréses lopás ellen való biztosítás
A biztosítás gyakorlati szempontból582
Irodalmi tájékoztató588
Vám és vámpolitika. Írta Márffy Ede
A vám fogalma és nemei591
Vámtarifa598
Vámpolitika602
Kereskedelmi és vámszerződések609
A vámpolitika egyéb eszközei611
Vámkezelés615
Vámegyesület617
Irodalmi tájékoztató620
Vámkezelés. Írta Takács János
Bevezető623
Vámkezelőeljárás624
Forgalmi korlátozások638
Államegyedárúsági tárgyak
Egészségügyi szempontból való korlátozások
Közbiztonsági okokból való korlátozások
Más közérdekű szempontból való korlátozások
Raktározás644
Vámilletékek fizetése648
Vámhitelezések652
Előjegyzőeljárás656
Irodalmi tájékoztató661
Export és import. Írta Dr. Kovács Gyula
Az exportról és importról általában665
Az export és import technikája676
Az export és import fejlesztése677
Statisztika702
Irodalmi tájékoztató704
Idegen szavak kiejtése720
Betűsoros tárgymutató a Magyar Kereskedő Könyve mind a négy kötetéhez, egyszersmind kereskedelmi műkifejezések szótára. Összeállította Jónás János721
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem