A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidrológiai Közlöny 1964. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 44. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

VÍZGAZDÁLKODÁS
Bahas Zoltán: Az 1958. évi mátrai szélsőséges
csapadék és nagyvízhozamai 300
Bolberitz Károly : Ipartelepek vízgazdálkodásának
hibái 38
Domokos Miklós : A vízgazdálkodási mérleg néhány időszerű elvi és módszertani kérdése 285
Gerle György : A regionális tervezés és a vízgazdálkodás kapcsolatai 177
HIDRAULIKA
Bogárdi István : Műanyagtömlők súrlódási vesztesége a lapultság figyelembevételével 562
Boros János : Konvektív áramlások víztisztító
reaktorban 501
Hankó Zoltán : Nyílt felszínű vízfolyások hordalékszállítóképessége 307
Haszpra Ottó : A Pécsi-víz gerdei vízhozammérő
műtárgyainak kismintavizsgálata 30
Haszpra Ottó : A felületi mérőfej alkalmazása
szabadfelszínű csatornákban és csőszerű
műtárgyakban 237
Karádi Gábor : A szivárgási viszonyok alakulása a
szabad szivárgási felület figyelembevételével 203
Kovács György : Helyi szivárgási ellenállások a
talajvizet tápláló és megcsapoló csatornák
közvetlen környezetében 447
Kovács László : Vízátemelés csigaszivattyúval ... 458
Kránicz L.-Muszkalay L.-Starosolszky ö.: Új
műszerek helyszíni hidraulikai vizsgálatokhoz 73
Lipták Ferenc : Hordalékadagoló berendezések 569
Ollós Géza : A karszt rendszerben lejátszódó hidraulikai folyamatok kismintavizsgálata 21
Rouse Hunter : Hidraulikai kutatások az Iowa-i
egyetemen . . . 201
Szabó László : Leszúróhengeres berendezések a talaj víznyelőképességének helyszíni meghatározására 244
Vágás István : A Bolyai-geometria hidraulikai
jelentésének igazolása euklideszi modellen 206
V. Nagy Imre : A lamináris szivárgás instabil
állapotának vizsgálata 159
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, CSATORNÁZÁS
Csanádi M.-Gregács M.: Néhány adat hazai csepegtetőtestes szennyvíztisztító berendezések
hatásfokáról 185
Hock B.-Benedek P.: Az eleveniszapos szenny-
víztisztítás hatásfokát befolyásoló tényezők
vizsgálata 133
Horváth Imre : Néhány megjegyzés a szenny víztechnológiai kutatás módszereiről 280
Horváth I.-Gulyás P.: A hazai detergensek biológiai lebonthatóságának és toxikus hatásának vizsgálata 310
Karádi Gábor : A Győr-nádorvárosi főgyűjtőcsatorna építése 33
Lammel K. -Steinmann II.: A házi szennyvizek
szikkasztásom elhelyezése 93
Rákóczi László : Radioaktiv izotópok alkalmazása
a szennyvíztechnológiában 366
Szabóné, Muhits Katalin : Közcsatornákba engedhető anyagok határértékének kérdése 552
VÍZELLÁTÁS
Bélteky Lajos : Az 50 C°-nál melegebb hévízfeltárási lehetőségek hazánkban 481
Csath Béla : Hidraulikus rétegrepesztéses vízhozamnövelő eljárás 189
Holló István : Beszámoló a Nemzetközi Vízellátási
Szövetség Vl. kongresszusáról 494
Hajdú László : Bécs vízellátása 575
Kolin L.-Sátorhelyi T.: Nagyobb vas- és mangántalanító berendezések tervezési szempontjai 383
ÖNTÖZÉS
Bogárdi István : A műanyagtömlős öntözés hidraulikai vonatkozású kérdései 1
Dobos Alajos : Esőztető öntözési egységek vizsgálata 97
Doromby László : Esőszerű öntözés villamos szabadvezetés közelében 9
Fekete András : Az esőztető rendszerek üzemi és
művelési egységeinek kialakítása 105
Fekete József: A nedvesség vizsgálata öntözött
búza alatt réti csernozjom talajon 472
Herke Sándor : A belvíz szerepe a szikesek sajátságainak változásában a Duna-Tisza közén 14
Horváth S.-Perényi K.: A kalocsai és balatonaligai esőztető öntözőberendezések automatikája 420
Ijjas István : Az esőztető öntözőrendszerek felszínalatti csővezetékeinek gazdaságossági vizsgálata 112
Kovács György : A talaj vízhelyzet alakulása több
csatorna együttes hatására 145
Mihályfalvy István : Öntözési módok növénytermesztési értékelése 412
Vágás István : A csőkutas öntözés Nógrád megyei
lehetőségei 254
HIDROLÓGIA
Borza Dezsőné : A Krasznojarszki vízlépcső 129
Csorna János: A mederanyag-mintavétel és a minta
megbízhatóságának vizsgálata 124
Kósáné, Füzessi Irén : A hótakaróban tárolt vízkészlet nyilvántartása 345
Muszkalay L.-Starosolszky Ö.: A szél hatására
létrejövő mozgások a Balatonon 337
Somogyi M.-Lenkei T.: Az 1963 szeptemberi
gyömrői rendkívüli felhőszakadás 396
Szígyártó Zoltán : Ritkán előforduló hidrológiai
események valószínűsége 121
Ujvári József: A vízfolyások táplálásának és vízjárásának típusai a Komán Népköztársaság
területén 209
Zsuffa István A közvetlen mérések szerepe a kisvízfolyások vízkészletének meghatározásánál 529
HIDKOGKEOLÓGIA
VÍZERŐHASZNOSÍTÁS
Erdélyi Mihály : Ghana vízföldtana
Juhász József: Magyarszék környékének vízföldtana
Léczfalvy Sándor : Hévforrások, mesterséges hévízfeltárások hőutánpótlódásának néhány kérdése. Hévforrások védőterületének megállapítása
Miháltz I.-Mucsi M.: A kiskunhalasi Kunfehértó hidrogeológiája 463
Molnár Béla : A magyarországi folyók homoküledékeinek nehézásvány-összetétel vizsgálata 347
Németh László : A mecseki perm antiklinális repedésvizei 356
Radócz Gyula : A nyugalmi vízszint szerepe a
mátraalji földes-fás barnakőszéntelepek azonosításában 511
Stehlik Béla : A „Gömöri karszt" csehszlovák szakaszáról Magyarország területére átfolyó
vízmennyiség . 506
Schmidt Eligius Róbert : A vízföldtani kutatások
9 évtizede a M. Áll. Földtani Intézetben .. .173
Schmidt Eligius Róbert : Vízföldtani, ősföldrajzi
és hegységszerkezeti összefüggések 265
Ubell Károly : A folyó- és talajvíz összefüggése a
Duna mentén 193
Ungár Tibor : Löszfajták fizikai sajátságai 537
Vendl Anna : Újabb adatok a Duna-kanyar környéki források ismeretéhez 43
Vízerőhasznosítás
K. Jackowski-A. Laski: Az Alsó-Visztula erőművek kiépítésének terve reverzibilis csőturbinákkal 153
Vízépítés
Borza Dezsőné : A kijevi vízlépcső építése 322
Kozák M.-Sváb JA magyarországi hallépcsők
üzemi tapasztalatai 218
BALNEOLÓGIA
Cziráky József: Az Országos Balneológiai Kutató
Intézet Hidrogeológiai Osztályának 1961. és
1962. évben végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos vízhozam és hőmérséklet méréseiről 376, 522
Takács S.-Bíró Zs.: Proteus és Pseudomonas
okozta vízjárvány 374
LIMNOLÓGIA
Donászy E.-Szepes I.: A Biritó-pusztai halastavak (Paks) 1962/63. évi limnológiai vizsgálata 326
Hortobágyi Tibor : A növényi mikroszervezetek
gyűjtése és vizsgálata halastavakban 276
Sebestyén Olga : A limnológia Észak-Amerikában 558
Uherkovich Gábor : Adatok folyóink limnológiaiszaprobiológiai viszonyainak ismeretéhez ... 80
Uherkovich Gábor : Adatok a Tisza potamofitoplanktonja ismeretéhez IV. A Keleti-főcsatorna fitoplanktonjárói 514
Vízkémia
Bentzik Ferenc: Zala megye felszíni vizeinek minősége 88
Csanády Mihály: Kis mennyiségű fenol meghatározása vízben 371
Papp Szilárd: A Tisza felső szakasza mellékfolyóinak vízminősége 268
Schiefner K.-Gregács M.-Mahunka S.: Ivóvíztározással kapcsolatos vízvizsgálatok 67
Schiefner K.-Gregács M.: Velencei-tavi vizsgálatok közegészségügyi értékelése 272
Biológia
Kárpáti I.-Varga Gy.: A vegetáció kialakulásának és a Duna vízjárásának kapcsolata a Gödi-szigeti mintaterületen 137
Szemes G.-Bozzai E.: A jég alatti Duna-víz kémiai és mikrobiológiai minőségéről az 1963. év rendkívüli hideg telén 224
Meteorológia
Aujeszky László: Hidrogén-izotópok szerepe a hidrogénmeteorológiai kutatásokban 230
Vancsó Imre: A csapadék mennyiségének előrejelzése 164
Nemzetközi hidrológiai decennium
Dégen Imre: A Nemzetközi Hidrológiai Decennium és Magyarország 429
Lászlóffy Woldemár: A Nemzetközi Hidrológiai Decennium porgramja 439
Mosonyi Emil: A nemzetközi hidrológiai kutatás jelentősége 434
Ubell Károly: A Nemzetközi Hidrológiai Decennium szervezeti kérdései 443
Oktatás
Wisnovszky Iván: A szakmérnökképzésről 406
Nyelvművelés
Szaknyelvünk fejlődéséért 120
Vízgazdálkodási Értelmező Szótár 243
Beszámoló 423
Könyvismertetés
Egyesületi és Műszaki Hírek
Hozzászólások
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hidrológiai Közlöny 1964. január-december Hidrológiai Közlöny 1964. január-december Hidrológiai Közlöny 1964. január-december

Több oldalon pecsétnyom található. A borító sérült. A könyv kötése meggyengült.

Állapot: Közepes
9.800 Ft
3.920 ,-Ft 60
20 pont kapható
Kosárba