850.755

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1972/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 106. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.485 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tartalomjegyzék-melléklettel.

Tartalom

Tanulmányok
Berend T. Iván: A tervezés hatása a gazdasági növekedésre56
Fernand Braudel: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam986
Gyimesi Sándor: Az európai városok a kapitalizmus küszöbén277
Lackó Miklós: Az Új Szellemi Front történetéhez919
Nemes Dezső: Szabó Ervin ideológiája és kapcsolata a forradalmi szocialistákkal892
Pach Zsigmond Pál: Egy évszázados történészvitáról: Áthaladt-e a levantei kereskedelem útja a középkori Magyarországon?849
Paulinyi Oszkár: Nemesfémtermelésünk és országos gazdaságunk általános alakulása a bontakozó és a kifejlett feudalizmus korszakában (1000-1526)561
Ságvári Ágnes: A magyar kül- és belpolitika néhány összefüggéséről a népi demokratikus forradalom időszakában1333
Szász Zoltán: Az erdélyi román polgárság szerepéről 1918 őszén304
R. Várkonyi Ágnes: Történelmi személyiség, válság és fejlődés a XVII. századi Magyarországon609
Wittman Tibor: A latin-amerikai "feudalizmus" kialakulásának vitás kérdései1293
Zimányi Vera: A nagymartoni kerület gazdaság- és társadalomtörténete a XVI. századtól 1767-ig5
Közlemények
Csapodi Csaba: Történészhagyatékok a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában1369
Dóka Klára: A céhes mesterré válás feltételei Pesten az 1840-es években96
T. Erdélyi Ilona: A radikális-republikánus eszmék egyik első hazai népszerűsítője: Kalmár István667
Fügedi Erik: Koldulórendek és városfejlődés Magyarországon69
Gergely Jenő: A Magyarországi Radikális Keresztényszocialista Párt (1919 szeptember-1920 július)1043
Granasztói György: Társadalmi tagozódás Brassóban a XV. század végén350
Káldy-Nagy Gyula: A török hódoltság elbeszélő és okleveles kútfőiről647
Nyilas Márta: A Párizsi Kommün magyarországi menekültjei1075
Karl Obermann: A "Neue Rhenische Zeitung" megalapításának történetéhez413
Péter Katalin: Zrínyi Miklós terve II. Rákóczi György magyar királyságáról653
Stanislaw Russocki: Az európai "előparlamentek" tipológiája1390
Székely György: Dürer Németországa336
Ekkehard Westermann: A thüringiai csurgatókohós ezüst- és réztermelés és kereskedelem (Saigerhandel) jelentősége a középeurópai kereskedelem számra a XV-XVI. század fordulóján400
Zachár József: A Verfassungspartei külpolitikája a Neue Freie Presse tükrében az 1870-es években126
Az 1514-es magyarországi parasztháborúra vonatkozó források a Zichy-család levéltárából (Közlik: Érszegi Géza - Kenéz Győző - Solymosi László)1013
A történelemoktatás kérdései
Gaál György: A magyar történelem tanítása Jugoszláviában146
Történetoktatás - történészképzés - tudományos utánpótlás
Giday Kálmán: A történelemtanítás a Német Szövetségi Köztársaságban1403
Kővágó László: Nemzetiségeink történelemoktatásáról678
Zsigmond László: Az egyetemi oktatás korszerűsítéséről1094
Vita
Herényi István: Válasz Kristó Gyula: "Bulcsu nemzetségének nyári szállása ürügyén" című hozzászólásához1399
Kristó Gyula: "Bulcsu nemzetségének nyári szállása" ürügyén1080
Várady László: Pannónia későrómai történetének vitaanyagához. Válasz két cikkre1086
A XIII. Nemzetközi Történettudományi Kongresszus
A moszkvai történészkongresszus magyar felszólalásaiból: A francia forradalom nemzetközi hatása
Benda Kálmán: A nemzeti ébredés kezdetei a Habsburg-Monarchia országaiban157
Niederhauser Emil: A francia forradalom és a napóleoni háborúk visszhangja a Balkánon162
Parasztmozgalmak és agrárproblémák a XVIII. század vége óta164
Szabad György: Észrevételek a magyarországi antifeudális küzdelmek kérdésköréhez165
Spira György: A parasztság és a nemzeti törekvések Magyarországon a polgári átalakulás korszakában166
Niederhauser Emil: A kelet-európai parasztmozgalmak tipológiájához167
A dolgozó tömegek felhasználása a második világháború idején168
Pintér István: A magyar munkaerő a náci érdekek szolgálatában169
Történeti irodalom
Ádám Magda: Magyarország és a Kisantant a harmincas években (Ism. Juhász Gyula)1109
Árokai Lajos: Jöjjetek ezrével... Képes album a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregéről (Ism. Kirschner Béka)697
Bakay Kornél - Kalicz Nándor - Sági Károly: Veszprém megye régészeti topográfiája (Ism. Ila Bálint)422
Balázs Györgyné: Korkép kialakítása a történelemoktatásban (Ism. Bellér Béla)437
Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt (Ism. Gergely András)1173
Bendefy László: A magyar földmérés 1890-1920 (Ism. Vörös Károly)1179
Manfred Bensing - Siegfried Hoyer: Der deutsche Bauernkrieg 1524-1526 (Ism. Székely György)1141
Borsányi György: "Munkát-kenyeret." A proletáriátus tömegmozgalmai Magyarországon a gazdasági válság éveiben (1929-1933) (Ism. Szakács Kálmán)1107
Josef Deér: Die heilige Krone Ungarns (Ism. László Gyula)459
Edmund Dell lásd Christopher Hill
Dóka Klára: A pesti céhrendszer válságának kibontakozása az 1840-es években (Ism. Spira György)1411
Maurice Dommanget: L'introduction du Marxisme en France (Ism. Jemnitz János)454
Domokos József: Áchim L. András (Ism. Pölöskei Ferenc)426
Robert Dowse: Left in the centre. The Independent Labour Party 1893-1940 (Ism. Jemnitz János)1427
N. Ja. Ejdelman: Lunyin (Ism. Kun Miklós)1421
Fekete Lajos: A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása (Ism. Kőhegyi Mihály)474
Georges Fischer: Le parti travailliste et la décolonisation de l'Inde (Ism. Jemnitz János)731
Wolfram Fischer: Deutsche Wirtschaftspolitik 1918-1945 (Ism. Ránki György)1437
E. Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit (Ism. Pók Attila)456
Für Lajos: A csákvári uradalom a tőkés gazdálkodás útján (Ism. Simonffy Emil)689
S. I. Gáreanu: Haiducie si haiduci (Ism. Nagy Imre)721
Gergely Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa (Ism. Boros Zsuzsanna)1447
I. R. Grigulevics: Isztorija inkvizicii (Ism. Menyhárt Lajos)1130
Gunst Péter: A mezőgazdasági termelés története Magyarországon (1920-1938) (Ism. Für Lajos)173
Habuda Miklós: A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban 1944-1948 (Ism. Izsák Lajos)1113
Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete I. (Ism. Pritz Pál)1182
Christopher Hill - Edmund Dell: The Good Old Cause. The English Revolution of 1640-1660 (Ism. WIttman TIbor)205
Siegfried Hoyer lásd Manfred Bensing
T. M. Iszlámov: Polityicseszkaja bor'ba v Vengrii nakanunye pervoj mirovoj vojni. 1906-1914 (Ism. Mucsi Ferenc)1128
I. Jermasov: Szun Jat-szen (Ism. Józsa Sándor)192
Józsa Antal: Háború, hadifogság, forradalom. Magyar internacionalista hadifoglyok az 1917-es oroszországi forradalomban (Ism. Farkas Márton)1176
Józsa Antal - Milei György: A rendíthetetlen százezer. Magyarok a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és polgárháborúban (Ism. Farkas Márton)470
Josef Kabrda: Le systéme fiscal de l'Eglise orthodoxe dans l'Empire ottoman (Ism. Káldy-Nagy Gyula)199
Sztefan Kacsaunov lásd Nikola Sztefanov
Káldi-Nagy Gyula: Magyarországi török adóösszeírások (Ism. Kőhegyi Mihály)1409
Kalicz Nándor lásd Bakay Kornél
Peter Graf Kielmansegg: Deutschland und der erste Weltkrieg (Ism. Gonda Imre)1162
L. R. Kizlaszov: Tivi v szrednie veka (Ism. Fodor István)708
Kókay György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei (1780-1795) (Ism. Szilágyi János)488
Komjáthy Miklós: Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchia (1914-1918) (Ism. Pölöskei Ferenc)171
Komoróczy György: Városigazgatás Debrecenben 1848-ig (Ism. Kállay István)739
Kovács Endre: Ausztria útja az 1867-es kiegyezéshez (Ism. Szabad György)685
Desanka Kovacevic: Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni (Ism. Vas Előd)197
Maciej Kozminski: Polska i Wegry przed druga wojna swiatowa pazdziernik 1938-wzresien 1939 (Ism. Kovács Endre)193
Liptai Ervin: Vöröskatonák előre (Ism. Kirschner Béla)695
Eduard März: Österreichische Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I. (Ism. Ránki György)203
Ingeborg Meckling: Die Aussenpolitik des Grafen Czernin (Ism. Gonda Imre)728
Milei György lásd Józsa Antal
B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben (Ism. Vida Mária)450
Nagyné Szegvári Katalin: A nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban (1877-1918) (Ism. Tömöry Márta)477
Dexter Perkins - John L. Snell: The Education of Historians in the United States (Ism. Frank Tibor)734
Püspöki Nagy Péter: Püspöki mezőváros története (Ism. Benda Kálmán)738
Wilhelm Rausch: Handel an der Donau (Ism. Kállay István)452
Réti László: A Magyar Tanácsköztársaság központi szervei és pecsétjeik (Ism. Schönwald Pál)698
Jan Reychman: Dzije Turcji od konca XVIII wieku (Ism. Kapronczay Károly)448
Rónay László: Az Ezüstkor nemzedéke (Ism. M. Kondor Viktória)485
R. L. Rudnyickaja: Ogarjov v russzkom revoljucionnom dvizsenyije (Ism. Kun Miklós)1421
Sági Károly lásd Bakay Kornél
Ute Monika Schwob: Kulturelle Beziehungen zwischen Nürnberg und den Deutschen im Südösten im 14. bis 16. Jahrhundert (Ism. Kurcz Ágnes)211
Sikota Győző: Herendi porcelán (Ism. Bellér Béla)740
John L. Snell lásd Dexter Perkins
Robert John Strutt: Life of John William Strutt (Ism. Frank Tibor)215
Szabó Ágnes: A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése (Ism. Szakács Kálmán)692
Szakács Sándor: Állami gazdaságaink helyzetének alakulása 1945-1948 (Ism. Borsi Emil)1418
Kosztadinka Szimeonova lásd Nikola Szefanov
Nikola Sztefanov - Sztefan Kacsaunov - Kosztadinka Szimeonova: Sztruktura i metodologija na isztoricseszkoto poznanie (Ism. Niederhauser Emil)1142
Tardy Lajos: Régi magyar követjárások a Keleten (Ism. Niederhauser Emil)1439
Jerzy Topolski: Metodologia historii (Ism. Kovács Endre)1132
Urbán Aladár: Európa a forradalom forgószelében 1848-1848 (Ism. Lukács Lajos)472
Viera Urbancová: Pociátky slovenskej etnográfie (Ism. Arató Endre)445
Váradi-Sternberg János: Utak és találkozások - Tamulmányok az orosz-ukrán-magyar kapcsolatok történetéből (Ism. Niederhauser Emil)720
Vargyai Gyula: A legitimisták és szabad királyválasztók közjogi vitájáról az ellenforradalmi államban - A katonai közigazgatás és az ellenforradalmi állam keletkezése (Ism. Ruszoly József)1414
Vuk Vinaver: Jugoslavija i Madarska (Ism. Ormos Mária)1137
Emilio Vasari: Ein Königsdrama im Schatten Hitlers (Ism. Fejes Judit)208
Ekkehard Westermann: Das Eislebener Garkupfer und seine Bedeutung für den europäischen Kupfemarkt 1460-1560 (Ism. Heckenast Gusztáv)1161
Joachim Wieder: A volgai katasztrófa (Ism. Horváth Miklós)201
Tibor Wittman: Les Gueux dans les "bonnes villes" de Flandre (1577-1584) (Ism. Jónás Ilona)430
Zsukov: Emlékek, gondolatok (Ism. Ötvedi Ignác)440
A kaitalizmus kialakulásának történetéből - Teoreticseszkie i isztorigraficseszkie problemü genezisza kapitalizma - Problemü genezisza kapitalizma (Ism. Niederhauser Emil)712
A közalkalmazottak szakszervezete történetéhez (Ism. Teleki Éva)482
A Párizsi Kommün legújabb történeti irodalmából (Vadász Sándor)1152
A százéves Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár története (1856-1966) (Ism. Réti T. László)219
A Szlovák Tanácsköztársaság dokumentumai (Ism. Gyivicsán Anna)1431
A Tanácsköztársaság Békés megyében 1919 (Ism. Kanyar József)707
Acta marxistica - leninistica (Ism. Blaskovits János)428
Az angol munkásmozgalom az első világháború éveiben (Ism. Jemnitz János)1427
Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867 (Ism. Szász Zoltán)1423
Die Protokolle des osterreichischen Ministerrates 1848-1867. Einleitungsband (Ism. Komjáthy Miklós)1147
Europa-Föderationspläne der Widerstandbewegungen 1940-1945 (Ism. Ruff Mihály)1167
Fejér Megyei Történeti Évkönyv II. - A Tanácsköztársaság Fejér megyében (Ism. Lengyel Alfréd)704
Forrásszemelvények a magyar hazafias és honvédő hagyományok történetéből (Ism. Simon Gyula)1444
Három könyv Budapest felszabadulásáról (Ism. Tóth Sándor)217
Helytörténeti-honismereti tanulmányok (Ism. Stier Miklós)1115
Helytörténeti kiadványok (Ism. Benda Kálmán - Glatz Ferenc - Stier Miklós)742
Isztorija Ruminii. 1848-1917, 1917-1970 (Ism. Dolmányos István)176
Isztorija Vengrii v treh tomah. Tom I. (Ism. Bartha Antal)1118
Isztorija Vengrii v treh tomah. Tom II. (Ism. Mucsi Ferenc - Niederhauser Emil)1123
Két új munka Garibaldi magyar és nemzetközi hírének ismeretéhez (Ism. Koltay-Kastner Jenő)723
Közös gondok a néprajztudomány és a történettudomány múltjában (Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág). (Ism. R. Várkonyi Ágnes)1103
Marksz-isztorik (Ism. Niederhauser Emil)182
Momenti di storia dell'organizzazione sindicale in Italia (Ism. Kálmán Lászlóné)1170
Névtudományi előadások. II. (Ism. Büky Béla)483
Nógrád megye története 1849-1919 és 1919-1944 (Ism. Deák Gábor)1185
Nyugat-Európa, az Egyesült Államok és a nemzetközi helyzet 1945-1955 (Ism. Láng Imre)433
Orosz forradalmárok a XIX. században (Ism. Menyhárt Lajos)737
Szabadság, te szülj nekem rendet! (Ism. Kun László)481
Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből, 1944-1948 (Ism. Kopasz Gábor)475
Tanulmányok Tolna megye történetéből (Ism. Degré Alajos)1440
1918/19 és a neveléstörténeti kutatás - Gellért László: Diákok a forradalomban 1918-1919 - "A szent, a várt szélvész" (Ism. Bellér Béla)700
Folyóiratszemle
L. I. Arapova - K. I. Rugyelszon: A szovjet archeográfia fejlődésének új szakasza522
Bányai László: A MADOSz szerepe az antifasiszta erők egyesítésében (1933-1937)1462
J. P. Beauquier: A szocialista Sixte-Quenin antiklerikális küzdelme: polémiái az első világháború időszakában1206
Ron Bellamy: Az imperializmus hatása Nagy-Britanniában766
L. G. Beszkrovnüj - L. A. Goldenberg: A történeti földrajz módszeréről és tárgyáról1221
Jean Bruhat: Száz esztendővel később. A Párizsi Kommün jelentősége761
Frédéric Castaing: A franciaországi ifjúkommunista mozgalom kezdeteihez510
Constantin Cazanisteanu: Egy forrás az Antonescu-féle politikai rendszer válságával kapcsolatban. 1942-1943518
Charles Chatfield: Az első világháború és a liberális pacifisták az Egyesült Államokban512
R. A. Church: A jövedelemrészesedés és a munkásviszonyok Angliában a XIX. században1199
Alan Clinton: Munkástanácsok az első világháború idején248
D. C. Coleman: Egy újítás és elterjedése: a "new draperie"758
V. V. Csisztjakov: Rosa Luxemburg és a nemzetközi munkásmozgalom511
A. O. Csubarjan: A szovjet történettudomány az SzKP XXIII. kongresszusa után254
Mary Davis: Az I. Internacionálé előfutárai - a Testvéri Demokraták1453
Demény I. Lídia: Erdély kereskedelmi kapcsolatai az 1717-1724-es évekből való vámjövedelmek megvilágításában497
Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti munkaprogram1220
R. P. Dore: A modernizátor mint speciális eset: a japán gyáripari törvényhozás, 1882-1911506
Kurt Düwell: Állam és tudomány a weimari korszakban. C. H. Becker miniszter kultúrpolitikája1210
Elizabeth Eisenstein: A nyomtatás megjelenése és a reneszánsz problémája495
Ruth Frow és Edmund: Robert Owen és a korai szocialisták500
Robert W. Fogel: A történetírás és a retrospektív ökonométria774
A. Ju. Gaigalaite - E. V. Griskunaite: Szovjet-Litván történettudománya (1940-1970)520
L. A. Goldenberg lásd A. Ju. Galgalaite
Christian Gras: Alfred Rosmer és a nemzetközi forradalmi mozgalom767
Richard Grassby: A profitráta a XVIII. századi Angliában1191
E. V. Griskunaite lásd A. Ju. Galgalaite
M. M. Gromiko: A XVIII. századi szibériai kereskedők szociálpszihológiájának jellemzéséhez236
Stanislaw Herbst: Közép-Európa stratégiai jelentősége a második világháborúban1207
Henryk Hinz: A lengyel felvilágosodás filozófiája - a modern lengyel gondolkodás előzményei1450
Thomas Barke Hughes: Technológiai mozzanat a történelemben: hidrogénezés Németországban 1898-1933770
Stanley Hutchins: Menekült kommünárok Nagy-Britanniában1454
Mircea Iosa: Társadalmi osztályok és rétegek Romániában a XIX. század végén és a XX. század elején1202
V. L. Jegorov: Az Aranyhorda közigazgatási és államrendszere1449
Charles-André Julien: Emlékek Oroszországból - 1921250
Jacques Julliard: Fernand Pellutier és a szindikalista direkt akció kezdetei1456
V. M. Kabuzan - Sz. M. Troickij: Változások a nemesség számában, százalékos arányában és eloszlásában Oroszországban 1782-18581198
G. Kamburov: Nézeteltérések a Négyes Szövetségben a breszt-litovszki és bukaresti tárgyalásokon 1918-ban513
A. Sz. Kan: A svéd történetírás a XX. században772
Michael M. Kater: A korai Német Nemzetiszocialista Munkáspárt szociográfiájához515
L. Je. Kertman: A történeti szituációk törvényei223
D. Konobeev: A bolgár forradalmárok agrárprogramjáról a XIX. század 60-70-es éveiben501
A. P. Korelin: Az orosz nemesség és rendi szervezete (1861-1904)1457
Je. V. Kovaljov: A háború utáni agrárátalakulások néhány kérdése Latin-Amerikában1208
N. P. Krasznyikov: A pravoszlávia társadalomfelfogásának fejlődése247
A. F. Kulinov: A konkrét szociológiai kutatások alkalmazása a történettudományban1219
V. Ja. Lavericsev: Az orosz tőkések és a sajtó a XIX. század második felében1200
J. LeGoff: Koldulórendek és urbanizáció a középkori Franciaországban226
A. Z. Manfred: A Párizsi Kommün szovjet historiográfiája503
Serif Mardin: Hatalom, polgári társadalom és kultúra az Ottomán Birodalomban498
Arthur Mietzmann: Tönnies és a német társadalom, 1887-19141214
B. N. Mironov: Árforradalom Oroszországban a XVIII. században1194
Ingrid Mittenzwei: A felvilágosult abszolutizmus problémájáról233
Armin Mohler: A történelmi ismeretterjesztésről Franciaországban és Angliában256
Gian Giacomo Musso: Újabb levéltári kutatások a középkorvégi Genova és Közép-Kelet-Európa kapcsolatáról757
A. A. Novikova: A szovjet közéleti személyiségek hagyatékának állami őrzéséről776
V. Sz. Parszadanova: Politikai küzdelmek a lengyel parasztmozgalomban (1945-1949)1465
Alison Patrick: A francia Nemzeti Konvent politikai csoportjai 1792-93-ban237
A. V. Rajkov: Az indiai nemzeti forradalmárok és a marxizmus (1920-1930-as évek)1458
P. G. Rindzjunszkij: A paraszti osztályföldek rendszere Oroszországban a jobbágyfelszabadítás utáni időszakban764
D. J. Rowe: Néhány gondolat a chartizmus Tyne-vidéki történetéhez1452
Edward Royle: A gépészintézetek és a munkásosztály 1840-1860760
M. Lilian Ruff - D. Arnold Wolson: A madrigál, a lant-ének és az Erzsébet-kori politika493
K. I. Rugyelszon lásd L. I. Arapova
Mihail Rusunescu lásd Joan Saizu
Joan Saizu - Mihail Rusunescu: Változások Románia társadalmi és politikai szerkezetében az 1922-1928-as években516
Richard W. Steele: A közvélemény előkészítése a háborúra: kísérletek egy országos propagandaszervezet megteremtésére, 1940-411464
A. Ja. Sevelenko: A feudalizmus genezisének tipológiájához754
Zdenek Solle: Az újkori cseh politikai program értelméről239
A. Spiesz: Az ipari forradalom Angliában és a mai Csehszlováki területén241
Andrej Ivanovic Stepanov: A szovjet-német viszony 1928-1932 között diplomáciai okmányok fényében251
Z. Sternhell: Barres és a baloldal: a Boulanger-mozgalom és a La Cocarde (1885-1895)765
Lawrence Stone: Irástudás és műveltség Angliában, 1640-1900231
Paul R. Sweet: Heinrich von Srbik történetírása1217
M. G. Szedov: Az oroszországi blanquizmus történetének néhány problémája762
Nikoláj Todorov: A balkáni város a XV-XIX. században az oszmán birodalom kereteiben1188
Sz. M. Troickij lásd V. M. Kabuzan
ifj. Henry Ashby Turner: Fritz Thyssen és az "Én pénzeltem Hitlert"1212
M. Ja. Volkov: Az eredeti tőkefelhalmozás első szakaszának sajátosságairól Oroszországban228
A. Wandruszka: Az osztrák történelem problematikájához253
Eugen Weber: Torna és sport a századvégi Franciaországban: az osztályok ópiuma?508
K. F. Werner: Nemzetek és nemzeti érzés a középkori Európában224
Michel Winock: A szakadás Chatellerault-nál és az "alemannista" párt megszületése (1890-1891)1204
D. Arnold: Wolson lásd Lilian M. Ruff
G. F. Zasztavenko: A náci Németország hadigazdasági 1943-44519
Leonid Zytkowich: Terméseredmények Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában a XVI-XVIII. században1189
I. J. Zlatkin: A Toynbee a nomád népek történelmi múltjáról és jelenlegi helyzetéről490
A Dél-Afrikai Kommunista Párt 1921-19711460
A nagytőke (big business) a német politikában244
A Párizsi Kommün504
A pénzpiac a középkorban és az újkor kezdetén492
Mirbach moszkvai német követ jelentései769
Figyelő
Bölöny József: Pihent szemmel az olvasó érdekében. VI.777
Nagy Domokos Imre: Pihent szemmel a "Pihent szemmel"-ről524
Krónika
Pál Lajos: A Dózsa-emlékkiállításról1270
Varga Endre: A jogi oktatás fejlődése. Jogász-történész konferencia Smolenicén 1971. november 3-4-én535
Székely György: A kereskedelem és a kereskedelmi utak Közép-Kelet-Európában a kései feudalizmus korában. A Lengyel-Magyar Történész Vegyesbizottság 1971. évi ülésszaka797
A Magyar Történelmi Társulat hírei527
A Magyar Történelmi Társulat hírei792
A Magyar Történelmi Társulat hírei1225
A Magyar Történelmi Társulat hírei1468
Benczédi László: A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság tudományos ülése814
Niederhauser Emil: A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 10. ülésszaka1469
Jemnitz János - Spira György: A munkásmozgalom története kutatóinak VII. linzi nemzetközi kongresszusa1249
Papp János: A szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán történelemből elfogadott doktori disszertációk 1945-19711272
A Történelmi Társulat keszthelyi vándorgyűlése257
A 6. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus1480
Frank Tibor: A X. Országos Tudományos Diákköri Konferencia történettudományi alszekciója1265
Gellériné Lázár Márta: Budapest száz éve. Centenáriumi kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban1486
Dózsa György születésének 500. évfordulójára531
Ránki György: Konferencia Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődéséről a két világháború között1473
Nemzetközi igazgatástörténeti konferencia Siklóson (1972. május 18-20.) (K.I.)1263
Szekeres József: Nemzetközi üzemtörténeti konferencia1259
Pályázati felhívás840
Pályázati felhívás1486
Tudományos minősítések538
Tudományos minősítések826
Tudományos minősítések1276
Heckenast Gusztáv: Wittmann Tibor (1923-1972)1223
Helyreigazítás538
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem