717.689

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A család jogi rendjének alapjai

Szerző
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 487 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó5
Rövidítések15
A család jogi rendjének természeti és társadalmi alapjai
A család és a házasság fejlődési szakaszai21
A családjog jelenkori alakulása21
A család és a házasság általános fogalmi elemei, formájuk történeti változásai22
A női nem hátrányos megkülönböztetésének eredete és megokolása27
A szocialista rend megvalósulása, mint a női nem rehabilitálását eredményező történelmi fordulat29
A családi formák fejlődése. Patriarchális nagycsalád Agnát és Cognát család a római rabszolgatársadalomban30
Nagycsalád a germán és feudális rendben.. A kiscsalád megjelenése34
A kiscsalád mint fő családi forma36
A kiscsalád kizárólagos érvényesülése a szocializmust építő társadalomban39
A család bomlásának tünetei a kapitalista társadalomban41
A család formái az állam kialakulása után43
A család sorsa a szocializmusban44
A család szocialista rendjének kialakulása45
Szocialista elméletek a család rendjéről45
A Nagy Szocialista Forradalom kezdeti családjogi jogalkotása és az 1926. évi kodifikáció47
A családjog 1944-ben lezárt reformja és az SZKP programja53
A család rendjének várható alakulása A nő háztartási és gyermekgondozó munkájának értékelése56
A család rendjének alakulása a népi demokráciákban59
A család rendjén kívül eső kapcsolatok62
A kizsákmányolt osztályok nőinek kiszolgáltatottsága62
Házasságon kívüli életközösség. A római concubinatus63
A házasságon kívüli együttélés a kapitalista jogban66
A kérdés szocialista szemlélete67
Az eljegyzés73
A nem házasságból született gyermek tartása75
A család rendjének meghatározói76
Családi alapviszonyok és ezek kapcsolata a tulajdon mindenkori rendjével76
A szocialista tulajdoni rend közvetlen átalakító hatása a család rendjére85
A család rendjének társadalmi szemlélete és alapelvei89
A társadalomban érvényesülő nézetek viszonya a család jogi rendjéhez. Összeütközések89
A társadalomban érvényesülő nézetek, mint a jogi szabályozás alapelvei92
A család szocialista rendjének új alapelvei96
A szocialista rendben realizált, vagy átalakult tradicionális alapelvek103
Az alapelvekről kialakult nézetek109
A női nem rehabilitálása111
A nő jogállásának változásai a kizsákmányoló társadalmakban. Az emancipációs kísérletek okai111
A férfiuralom magyarázatai. Couvade. Lex Oppia. Öröklési szabályok115
A nő a feudális rendben. Partikularizmus. A római és a germán szemlélet érvényesülési területe118
A polgári forradalom és a női jogok120
Emancipációs törekvések, feminista mozgalom az első világháború előtt124
A Nagy Szocialista Forradalom nyugati hatása127
A második világháború utáni fejlemények. A Német Szövetségi Köztársaság egyenjogúsítási törvénye (1957)131
A felszabadult gyarmati országok helyzete137
A nők egyenjogúságának megvalósulása a szocialista államokban137
A párválasztás szabadsága141
Viszonya a nők általános jogállásához141
Intézményes és a gazdasági rendből folyó múltbeli korlátozások141
A párválasztás szabadsága a szocialista rendben. (Akarathiányok a házasságkötésben)146
A családi viszonyok vagyoni vonatkozásai. A szocialista házassági vagyonjog149
A család mint gazdálkodó egység és a családtagok közti vagyoni kapcsolatok149
A törvényes vagyonjogi rendszer kizárólagossága151
A vagyonközösségi rendszer feudális és kapitalista korbeli szerepe153
A házassági vagyonjogi rendszerek és a család szocialista rendjének követelményei155
A szerzeményi közösségi és a vagyonelkülönítési rendszer alakulása szocialista környezetben158
A vagyonközösségi rendszer megvalósításának okai és hatása161
A nem házasságból született gyermek jogállása163
Egyenjogúsításának akadályai a kapitalista rendben, megvalósításának módozatai a szocializmusban163
Születéskori és később elérhető jogállása a kizsákmányoló társadalmakban164
A szocialista jogalkotás közös alapja, a szabályozás változatossága168
A család rendje a jog rendszerében
A család rendjének a jog által szabályozott köre173
A tárgyi értelemben vett családjog területe173
Egyes jogviszonyok a családjog határterületén175
A tartás családi jellege182
A családi vagyonközösség és a tartási kötelezettség kapcsolata a római rabszolgatársadalomban és a feudális rendben182
A tartási kötelezettség és a törvényes öröklési kapcsolat viszonya a polgári rendben183
A családjogi tartás sajátosságai184
Polgári jogi alimentációs kötelezettségek186
A mostoha és nevelt gyermek tartásának jellege186
A volt házastárs tartása. Apaság nélküli gyermektartási kötelezettség188
A gyámság és gondnokság családi jellege189
A gyámi, gondnoki és szülői jogállás tradicionáis kapcsolata a jogi szabályozásban. Ennek fellazulása és eltérő nézetek kialakulása a szocialista jogban189
A római tutela és curatela kapcsolata a tulajdoni renddel. A családi és hatósági szemlélet összeütközése a feudális, összefonódása a polgári rendben190
A gyámság és gondnokság jellege a szocialista jogszemléletben192
A nő feletti gyámság194
A csökkent szellemi képességűek gondnokságának jellege195
A családjog a polgári jogrendszerben197
A kapitalista kor elhatárolási törekvéseinek általános jellemzése197
A kapcsolatok természeti jellegének értékelése. Kultikus elemek. Természetjogi szemlélet197
A jogi pozitivizmus és a jogszociológiai irányzatok nézete201
A családjog, mint a magánjog része203
A családjog elhelyezése a magánjog rendszerében207
A családjog a szocialista jogrendszerben209
A polgári jogtól különválás fő tényezői209
A családi jogviszonyok összefüggése és egyneműsége egymás közt, különválása és különneműsége a polgári jogviszonyokkal szemben211
Az önálló feldolgozás előzmozdításának, az alanyok körének, a szabályozás módszerének és alapelveinek szerepe215
A jogági minőség gyakorlati jelentősége. Az általános szabályok közössége, más jogágak általános szabályai alkalmazásának elvi kizárása219
A jogág határain átnyúlás megengedett esetei221
A magyar családjog szocialista átalakulásának általános útja224
A családjog és a tulajdoni rend átalakulásának kapcsolata224
A magyar családjog elemei a felszabadulás időpontjában224
A családjog felszabadulás utáni átalakulásának szakaszai234
A felszabadulástól az Alkotmányig terjedő időszakban megoldott feladatok235
Az Alkotmány közvetlen jogrendező hatása242
Jogszabályalkotás az Alkotmánytól a Csjt.-ig247
A Csjt. hatálybalépésének jelentősége250
A nem házasságból született gyermek szocialista egyenjogúsításának útja a magyar jogban252
A szocialista átalakulás önálló, közvetlenebb útja252
A felszabadulás előtti polgári előrehaladás szűk keretei252
Az 1946. XXIX. tv. jelentősége, alapvető szabályai. A Csjt. szabályozásának egyes elvi eltérései254
Az apasági vélelem nélküli gyermektartás260
A magyar családjog általános szabályai
Személyi jogállás a családjogban
A családjogi jogképesség265
Az általános és ágazati jogképesség265
A családjogi (ágazati) jogképesség alakulása266
A perbeli jogképesség273
A családi jogállás kizárólagossága275
A monogámia, a vérségi származás egysége275
A házastársi jogállás kizárólagossága. A kettős házasság276
A halál téves anyakönyvezése. Téves holtnak nyilvánítás279
A szülői jogállás kizárólagossága A természetes (vérségi) kapcsolat és a szülői jogállás viszonya280
A házassághoz fűződő apasági vélelem282
Az üresen álló apai jogállás betöltése184
Az anyai jogállás beöltetlensége287
Az örökbefogadói jogállás kizárólagossága288
Változás az örökbefogadási viszony fennállása alatt292
A családi jogállás viszonylagos kizárólagossága. Különböző családi kapcsolatok összeférhetetlensége293
Az örökbefogadási viszony mint házassági akadály295
A kizárólagosság szabálya alá nem eső kapcsolat: az apaság megállapítása nélküli tartás299
A családjogi cselekvőképesség. Képviselet301
A cselekvőképesség általános és családjogi (ágazati) jelentősége. A cselekvőképesség külön családjogi fokozatai301
A családjogi cselekvőképesség szabályai306
A Szovjetunió és a népi demokráciák családjogi cselekvőképességi szabályai320
A perbeli cselekvőképesség321
A családjogi kötelezettségek teljesítésére való képesség328
A család jogviszonyokból eredő képviselet és a képviselő által tehető családjogi jognyilatkozatok329
A házastársi jogszerzés és az osztatlan közös tulajdon332
A házastársi vagyonközösség hatása a házastársak személyi jogállására. Feszültség a házastársak gazdasági szabadsága irányában332
Az osztatlan közös tulajdon jogi formájának önállósága337
A magyar házassági vagyonközösség önálló felépítése. Ütközőpontok a törvény, a bírói gyakorlat és az irodalmi állásfoglalások közt. A megszolgált munkabér és a személyes használatra szolgáló ingó dolgok kérdése344
A takarékbetétkönyvek és az ingatlanok minősítése351
Megoldási kísérlet a societas gondolatának részleges érvényesülése, a belső és külső viszony megkülönböztetés útján354
A családjogi jognyilatkozatok általános szabályai
A családi jogállást érintő jognyilatkozatok. Individuális akaratok találkozása357
A jognyilatkozatok polgári jogi szabályai más jogágakra áthatásának fokozott létjogosultsága357
A családi jogállást érintő jognyilatkozatok sajátosságai359
A családjogi egyező jognyilatkozatok és a szerződések különbségei361
A szocialista családjogok megoldásai363
Az egyoldalú jognyilatkozat visszavonása365
A képviselet szerepe366
Függő helyzet az apaság elismerése esetében366
Örökbefogadási nyilatkozat hatálya a gyámhatósági intézkedés előtt369
Családjogi törvényes tilalmak373
A törvényes tilalmak általában373
Törvényes tilalomba ütköző házasságkötés374
A házastársi viszonyt érintő megállapodások375
Törvényes tilalmak az örökbefogadás körében376
Az apaság elismerésének megengedett köre377
A családjogi jognyilatkozatok alakszerűségei379
Külön alakszerűséghez nem kötött nyilatkozatok379
A család jogállást értintő egyes jognyilatkozatok külön alakszerűségei és meg nem tartásuk következményei380
A nem vagyoni jelleg egyes következményei. (Visszterhesség, kölcsönösség. Actio Pauliana)385
A szolgáltatások értékelhetőségének hiánya és a kölcsönösség elve385
A családi jogállás alakulásának vagyonjogi következményei387
Vagyoni jellegű ügyletek a család körében. Különvagyonba utalás388
A vagyonközösség kiterjesztése392
Más vagyonjogi ügyletek393
Harmadik személyek védelme a családi jogállást érintő jognyilatkozatokkal szemben. Házasság érvénytelenné nyilvánítása iránti keresetindítási jog393
A harmadik érdekét sértő apai elismerés396
Az örökbefogadás harmadik részéről megtámadhatatlansága398
Akarathiányok és következményeik399
A nyilatkozati elv fokozott érvényesülése399
Titkos fenntartás, rejtett indok, színlegesség a házasságkötésnél400
Színleges és szívességi apai elismerés403
Tévedés, megtévesztés, fenyegetés hatása alatt kötött házasság406
Akarathiányok az apaság elismerésében408
Akarathiányok az örökbefogadási nyilatkozatban413
A szocialista családjogok álláspontja419
Családjogi érvénytelenség421
Az érvénytelen házasság különleges megítélése a polgári kor jogában421
Az ügyleti érvénytelenség külön szabályozása mint a jogágak jellegzetessége a szocialista jogban A munkajogi és a családjogi érvénytelenség különbségei425
A házasság érvénytelenségének szabályai427
Az orvoslás eszközei. A hatóság intézkedése429
A házastárs jogilag jelentős magatartása, különösen a helybenhagyás433
Időmúlás, kereseti határidő elmulasztása438
Az érvénytelennek nyilvánított házasság vagyonjoga443
Az érvénytelen házasság más maradékjoghatásai446
Az apai elismerés érvénytelensége451
A ténybeli alap nélküli apasági vélelem eltávolítása452
Az örökbefogadási viszony érvénytelensége454
Zárszó
Néhány megjegyzés de lege ferenda456
Mutatók
Jogszabálymutató463
Névmutató470
Tárgymutató473

Nizsalovszky Endre

Nizsalovszky Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Nizsalovszky Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem