A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Polgári Jog 1929. január-december/Közgazdaság és Pénzügy 1929. január-december

V. évfolyam 1-10. szám/V. évfolyam 1-10. szám/Polgári jog kapcsolatban: Közgazdaság és pénzügy

Előszó

Az igazságügy reformjához.
Nyilt levél Dr. Schiffer Eugen ny. németbirodalmi igazságügyminiszter és helyettes kancellár úrhoz
Kegyelmes Uram!
Ama mélyjáratu és mondhatnám revelációszerü... Tovább

Tartalom

Polgári Jog
I. Belföldi jog.
1. Általános jogdogmatika, jogbölcsészet.
Az igazságügy reformjához
(Dr. Meszlény Arthur) ____ 1
Ember és jog (Dr. Medvigy
Gábor) 317
Másodlagos jogviszony és egye-
temlegesség a közigazgatási
jogban (Dr. Helle László) .. 395
A közjó a magánjogban (Dr.
Beck Salamon) 445
Utóhangok dr. Varannai István:
„Állami mindenhatóság és
magánjogi judicatura" cimen
tartott előadásához (Dr. Rácz
Kálmán) 472
2. Magánjog.
Általában.
Megjegyzések a magánjogi co-
dex-javaslathoz (Kolosvári Bá-
lint) 305
Magánjogi törvénykönyv és
birói gyakorlat (Dr. Szladits
Károly) 365
Személyi (személyiségi) és családjog.
A szerző nevének feltünteté-
sére való igény. (Dr. Beck
Salamon) 44
A nemi erkölcs a biróság itél-
kezéseiben. (ifj. Dr. Szigeti
László) 59
A közszerzemény és a Magán-
jogi törvénykönyv. (Dr. kis-
leéli Szalay Zoltán) 69
Becsületsértés gvermekkel szem-
ben. (ifj. Dr. Szigeti László) 86
Az érdemetlenség kifogása a
köteléki perek keretében az
ideiglenes nőtartással szem-
ben. (Dr. Tóth György) 97
Menthető vétkesség, (ifj. Dr.
Szigeti László) 162
A közszerzemény és a férfi-
érdek. (Dr. Wagner Lilla) .. 205
A közszerzemény kérdéséhez.
(Dr. Szigeti László) 211
Házassági csendélet menthető
vétkességi alapon, (ifj. Dr.
Szigeti László) 222
Konkludens viselkedés ,,kisér-
lete'' nem konkludens. (Dr.
Fürst László) 228
Tartás visszamenő értékesi-
tése. (Dr. Beck Salamon) 330
Glosszák a közszerzemény kér-
déséhez. (Dr. Kelényi Jenő).. 390
A csendhez való jog. (ifj. Dr.
Szigeti László) 398
Nyilvános előadás és szerzői
jog. (ifj. dr. Szigeti László) 416
Dologi jog.
Ingójelzálogszerzés symbolikus
átadással. (Dr. Beck Salamon) 78
Tulajdonközösség megszűnte-
tése. (Dr. Beck Salamon)____ 84
Elévült követelések jelzálog
jogának törlése. (Dr. Knézy
Lehel) 212
A szolgalmi jog áthelyezhető-
sége. (Dr. Beck Salamon) .. 214
A jóhiszemű birtokos joga a
gyümölcsökhöz az ügylet ér-
vénytelensége esetén. (Dr.
Szlezák Lajos) 278
Kötelmi jog.
A. valorizációs törvény egyes
rendelkezéseinek alkalmazása
a gyakorlatban. (Dr. Schwartz
Tibor) 8
A gépjármüvek közúti forgal-
mát szabályozó nemzetközi
egyezmény és magánjogi kártérítés, (ifj. Dr. Szigeti László) 24
Eladó kártérítési igénye ingat-
lan vételügylet nem teljesíté-
séből. (Dr. Beck Salamon) .. 35
Az erkölcsi kár önállósága. (Dr.
Beck Salamon) 41
A követelés feléledése. (Dr.
Beck Salamon) 41
Tárgyi felelősség vagy kötelező
autóbiztosítás. (Dr. doberdói
Breit Zoltán 82
Kötelező kíméletlenség. (Dr.
Beck Salamon) 84
Birói szerződésmódosítás. (Dr.
Fürst László) 106
Törvényhatóság magánjogi fe-
lelőssége, (Dr. Beck Salamon) 118
A valorizálási törvény tágítása.
Dr. Frankéi Pál) 120
Lelki kényszer - gazdasági
kényszer. (ifj. Dr. Szigeti
László) 121
Kétoldalú turpitudo. (Dr. Fürst
László) 156
Az átértékelési jog uj korszaka.
(Dr. Viener Miklós Pál) 174
A M. M. T. adásvételi szabás
lyai. (Dr. Varannai István) .. 195
Lemondotta nyugdijáról, aki
a rendelet szerinti végkielégi-
tés felvételekor kijelenti,
hogy főnökével szemben kö-
vetelése nincs. (Dr. Grósz
Jenő) 226
Szavatosság a Magánjogi Tör-
vénykönyv tervezetében. (Dr.
Reitzer Béla) 268
A készfizető kezes megintése.
(Dr. Beck Salamon) 289
Nem vagyoni kár. (Dr. Beck
Salamon) 251
Egységes lakásjogot. (Dr. Jako-
bovits Béla) 296
A tőkebőség vélelme. (Dr. Beck
Salamon) 328
Mit jelent lakást felajánlani.
(Dr. Fonyó György) 333
Lakásbérleti kérdés. (Dr. Frän-
kel Pál) 336
A kártérítés gyakorlatából.
(ifj. Dr. Szigeti László) 338
A részletügyletekből eredő kö-
vetelések valorizációja. (Dr.
Szegő Ferenc) 402
Kártérítés hosszabb tartalmú
szerelmi viszony esetén, (ifj.
Dr. Szigeti László) 409
Tőkebőségi vélelem. (Dr. Beck
Salamon) 410
Jó erkölcsökbe ütköző szerző-
dés. (ifj. Dr. Szigeti László) 413
A magántisztviselők és keres-
kedősegédek szolgálati viszo-
nyáról szóló törvénytervezet.
(Dr. Káldor Imre) 437
Személyiség értékcsökkenésének
figyelembevétele kártérítés-
nél. (Dr. Kelemen Sándor).. 447
Erkölcsi kár. (ifj. Dr. Szigeti
László) -449
közlekedési rendőr a baleseti
perben. (ifj. Dr. Szigeti
László) 453
Örökösödési jog.
Utóöröklési jog biztosítása
végrendelet ellenére. (Dr.
Beck Síitámon) 331
3. Hiteljog.
Kisebbségi védelem és korlátolt
felelősségű társaság. (Dr.
Huppert Leó) 15
Tőzsdei babperek. (Dr. frankéi
Pál) 38
Tisztességes magatartás - kö-
telező. (Dr. Beck Salamon)., 43
A biztosítási ügynöki rendelet.
(Dr. doberdói Breit Zoltán) 73
A kényszeregyezség joghatálya
a közkereseti társaság kilé-
pett tagjaira. (Dr. György
Ernő) 77
A megrendelések gyűjtéséről
szóló törvény ellenére létre-
jött ügylet érvényessége. (Dr.
Beck Salamon) 79
Hitelügyletek és a büntetőjog.
(ifj. Dr. Nagy Dezső) ____ 137
Kényszeregyezség és szerződés
felbontása. (Dr. Huppert Leó) 163
A munkásbiztositási felsőbiró-
ság döntvénye az üzemutód-
lásról (Dr. Beck Salamon).. 217
Kamatproblémák. (Dr. Ladányi
Sándor) ". 219
Kérhet-e csődöt a kényszer-
egyezségi adós a kényszer-
egyezségi eljárás folyamán.
(Dr. Sárkány Lajos) .. .. 223
Az üzemutódlás kérdéséhez.
(Dr. György Ernő) 285
Önbiztosítási kikötés megsér-
tése a biztosított által. (Dr.
doberdói Breit Zoltán) .. 288
Magánjogi és büntetőjogi határ-
villongások. (Dr. Vajna
György 325 '
Kényszeregyezségi likvidáció.
(Dr. György Ernő) 374
Törvényjavaslat a hitelezőket
károsító cselekmények meg-
tórlásáról. (Dr. Varannai Ist-
ván) 388
Biztosítási díj, mint dologi te-
her. (Dr. Fonyó György) .. 405
A részvénytársasági jog reform-
ja. (Dr. Varannai István) .. 429
A gyárostól megszabott viszont-
eladói árnál olcsóbban eladni
- tisztességtelen verseny.
(ifj. Dr. László Árpád) ____ 454
A gyárostól megszabott viszont-
eladói árnál olcsóbban eladni
tisztességtelen verseny.
(Dr. Kelemen Sándor ____ 455
A rendelvényes, mint váltóbirtokos.
(Dr. Pethö Tibor) 28
A biankóváltó lejárata. (Dr. Móricz
Sándor) 31
Az adóstársak helyzete a váltóelfo-
gadó kényszeregyezsége esetén.
(Dr. Szlezák Lajos) 74
Az adóstársak helyzete a váltóelfo-
gadó kényszeregyezsége esetén.
(Dr. Katona Gábor) 110
Az adóstársak helyzete a váltó elfó-
gadó kényszeregyezsége esetén.
(Dr. Pethő Tibor) 153
4. Eljárási jog.
Peres eljárás.
Felperességi jog átruházása.
(Dr. Frankéi Pál) 119
Munkásbiztositási bíróság hatás-
köre. (Dr. Frankéi Pál 124
Irásbeliség a peres eljárásban.
. (Dr. Alföldy Ede) 148
A közbenszóló itéletnek peruji-
tási keresettel önállóan való
megtámadhatósága. (Dr.
Szentirmay Ödön) ____ 185 és 246
Hatósági eljárás szabálysértése
nem válhat a fél kárára. (Dr
Vági József) 215
A perenkivüli egyezség és a Pp.
413. §.-a. (Dr. Sárffy Andor) 261
A fuvarlevék-felülvizsgáló irodák
felperessége. (Dr. Szécsi Gá-
bor, 282
Járásbirósági hatáskor kikötésé-
nek értelmezése. (Dr. Feny-
vessi Károly) 408
A jogképesség! szabály közjogi
jellege. (Dr. Beck Salamon).. 413
A 100 P-t meg nem haladó ügy-
védi követelések birósága.
(Dr. Mérő Samu) 450
Perenkivüli eljárás.
A végrehajtási eljárás s az
igényper reformjához. (Dr.
Wagner György) 114
Árverési vételár, belső érték,
anyagi igazság. (Dr. Beck
Salamon) 123
Magyar ítéletek végrehajtása
Ausztriában. (Dr. Deutsch
Maurus) 125
A közadók módjára történő
végrehajtások polgári birósá-
gok előtt. (Dr. Rakovszky
Menyhért) 160
Kielégitésileg lefoglalt ingók
végrehajtás alól feloldása a
követelés letétbe helyezése
alapján. (Dr. Doroghy Kál-
mán) 166
Behajthatatlan követelések és a
nevető adós. (Dr. kisleéli
Szalay Zoltán) 169
A végrehajtási eljárás és igény-
per reformjához. (Dr. Fränkel
Pál) 171
Nem kell bírósági kézbesítő és
nem kell bírósági végrehajtó.
(Dr. Rácz Kálmán) 353
II. Külföldi jog.
Lengyel részvénytársasági tör-
vény. (Dr. Klár János) 180
Hamis vágány egy külföldi vi-
szonylatu magánjogi eset el-
döntésében. (Dr. Balla Ignác) 291
Alapitó részjegy, parts de fon-
dateurs. (Dr. Nyulászi Alajos) 293
Hibás indokolás, helyes döntés,
(Dr. Balla Ignác) 411
A kartellkérdés az Interparla-
mentáris Unió előtt. (Dr.
Kelemen Sándor) 427
Az uj jugoszláv váltótörvény.
(Dr. Klár János) 479
III. Ügyvédség
Kamarai választások. (Dr.
Frankéi Pál) 89
Kamarai választások. (Dr. Beck
Salamon) 128
Pollák Illés. (Dr Beck Salamon) 230
Az ügyvédség jövője. (Dr.
Zsitvay Tibor) 242
A békebiróság. (Dr. Fränkel
Pál) 274
A baráti kapcsolat. (Dr. Vészi
Mátyás és Dr. Wagner Lilla) 298
A békebíróságról. (Dr. Fränkel
Pál) 337
A szegedi vándorgyűlés. (Dr.
Szalay Zoltán) 342
Az ügyvéd mint vagyonkezelő
beolvadása a gazdasági életbe.
(Dr. Oppler Emil) 347
IV. Jogirodalom.
Dr. Réthey Ferenc: A jogi sze-
mélyek a nemzetközi magánt
jogban. (Dr. Balla Ignác) .. 93
Dr. György Ernő: Követelések
engedményezése és leszámi-
tolása 94
Dr. Siehermann Bernát: Tulaj-
doni jelzálogjog és a telek-
adósság 95
Dr. Balogh Elemér: Zur Frage
der Verzugszinsen. (Dr. Meszs
lény Arthur) 95
Glücksthal - Huppert Varannai:
Az 1928. évi magánjogi és
hiteljogi birói gyakorlat 132
Dr. Nizsalovszky Endre: A zá-
logjog és a telki teher néhány
főkérdése. (Dr. Meszlény
Arthur) 132
Dr. Egri Bónis Pál: Az elévülés
magyar jogszabályai. (Dr.
Beer János) 133
Markovits Rodion: Szibériai
garnizon. (Dr. Frankéi Pál) .. 134
Glücksthal - Huppert - Varannai:
Az 1928. év magánjogi és hitel-
jogi birói gyakorlata. (Dr.
Frankéi Pál) 181
Dr. Hofhauser Imre: Munka-
ügyi birói határozatok és jog-
szabályok 1900-1928-ig. (Dr.
Ribáry Géza) 184
Dr. Meszlény Arthur: Személyi
és családi jog. (Dr. Balla
Ignác) 301
Dr. Deutsch Maurus: A magyar
végrehajtási jogsegély a gya-
korlatban 304
Guiseppe Bottai: A munka al-
kotmánya 304
Dr. Almási Antal: A dologi
jog kézikönyve. (Dr. Beck
Salamon) 356
Dr. Vészi Mátyás és Dr. Wag-
ner Lilla: Az ügyvédi hivatás
művészete. (Dr. Szigeti László) 361
Dr. Oppler Emil: Az ügyvédkén
dés művészete. (Dr. Szigeti
László) 361
Dr. Deutsch Maurus: A magyar-
osztrák végrehajtási jogsegély
a gyakorlatban. (Dr. Gisskán
Jakab) 362
Dr. Váli Ferenc: A közrendi
klauzula és nemzetközi ma-
gánjogi gyakorlatunk. (Dr.
Fürst László) 364
Nádas Ladislaus: Le droit Hon-
grois des cartels et des con-
cernes. (Dr. Kelemen Sándor) 422
La propriété scientifique. (ifj.
Dr. Szigeti László) 423
Dr. Kelemen Sándor: Kartell-
rechtliche Probleme. (ifj. Dr.
Szigeti László) 433
Dr. Almási Antal: A kötelmi
jog kézikönyve 475
Dr. Móricz Miklós: A magyar
kartellkérdéshez 477
Dr. Székely Emil: Kartell és po-
litika. (Dr. Kelemen Sándor) 477

Közigazgatás és Pénzügy
A) Adók.
1. Adók általában.
Kettős adóztatás 29
Előző tartalékolás hiányában a folyó évben kifizetett kamatok
a mérlegszerű nyereséghez nem adhatok hozza, mert azok az
előző üzletévet terhelik 32
A szerzői és kiadói jog adómentesen nem irható le 33
Az értékcsökkenési tartalékalap csak a mérlegből kitünő értékig
növelhető 35
Az adómentességet kételyek esetében nem az alap elnevezése,
hanem annak rendeltetése dönti el, tehát a felújítási alapnak
nevezett, de rendeltetését tekintve értékcsökkenési alap, adó-
mentes 40
Az uj értékelésü megnyitó mérlegben nem szereplő (latens) tarta-
lék felhasználása adóköteles 41
Adózás és tőkeképződés. Dr. Zerkowitz Zsigmond 59
Háramlás tárgyát képező vagyonértékek adóztatása. Dr. Ribáry
Géza 70
Az OMKE adóankétje 104
Az államsegély a mérlegszerű nyereségből nem vonható le .. 111
A papirkoronában készült mérleg egyes tételei az adóalap meg-
állapításánál nem valorizálhatok 112
Az értékcsökkenési leírás vagy tartalékolás mérve kifogás esetén
a fél kérelmére szakértő meghallgatásával állapítandó meg 113
A végrehajtási panasz tárgyában hozott bírósági határozat ellen
újrafelvételi kérelemnek, illetve panasznak helye nincs ____ 117
Adómérséklő törvényjavaslatok 130
Ha a kincstártól visszajáró köztartozás harmadik személyre
engedményeztetett, az engedményezett összegből az engedmé-
nyezőnek az engedményezés után keletkezett köztartozás nem
vonható le 147
Egyenes adók 225
Közadók kezelése 226
Adócsalásnál az 1920:XXXII. t.-c. 4. §. 3. pontjában meghatáro-
zott üzletszerűség megállapítására pusztán az a körülmény,
hogy a vádlott feljegyzéseiben, bár folytatólagos kisebb bevéte-
leket tűntetett ki, - nem elegendő 254
Csak tényleg értékesített vagyontárgyaknál elért látszólagos nye-
reség mentes adó alól 282
A könyvvizsgálat eredményének mérlegelése nem mellőzhető
azért, mert a könyvvizsgálatot ugyanazon pénzügyi közegek
foganatosították, akik az elsőfokú határozatot hozták 284
Ha a vállalat bizonyos aktíváit a T. H. Ö-ben előirt mértéknél
magasabban, másokat viszont alacsonyabban értékelte, a le-
értékelés folytán a mérlegszerű nyereséghez hozzáadandó
összeg nem kompenzálható a túlértékelés) összeggel .. 312
2. Földadó.
Ártérben levő földterület árvízkár cimén adóelengedésben nem
részesíthető 1 42
Azon a cimen, hogy valamely földrész a földadónak nem tárgya
többé, az adómentesség a változás bejelentésével következik
be akkor is, ha a mivelési változás folytán általános kereseti
adókötelezettség állott be 311
3. Házadó.
A háztartozási alap adómentes értékcsökkenési tartalékalapnak
tekintendő 41
A nyers házbérjövedelemből házbérfillér címén levonásnak helye
nincs, mert a külön szedett házbérfillér nem számitható a nyers
házbérjövedelemhez 43
A saját automobil elhelyezésére szolgáló helyiség mellékhelyiség-
nek tekintendő, tehát a házadóalap megállapításánál figyelmen
kivül hagyandó 43
Az ideiglenes házadómentességet visszavonni nem lehet, ha vo-
natkozó határozat anyagilag helyes és a panaszossal szemben
anyagilag is jogerőre emelkedett 44
A bérbe adott gyári épület házadóköteles 115
Az 1922:34. t.-c.-ben biztosított házadómentesség nem mentesit
a rokkantellátási adó alól is 220
A mezőgazdaságban a cséplőgépeknél dolgozó gépész lakását az
állandó házadómentesség akkor is megilleti, ha a gépész egyéb
munkát is végez 221
A haszonélvezeti joggal terhelt lakás haszonértéke a háztulaj-
donos házadóalapjához nem számitható hozzá 221
A cselédlakásul szolgáló épület házadómentessége meg nem
tagadható azért, mert az épület eredetileg más célra épült 222
A cselédlakás házadómentességét nem szünteti meg az a körül-
mény, hogy a gazdasági cseléd esetleg a szorosan vett gazda-
sági munkakörön kivül más munkát is végez 222
Az a körülmény, hogy a gazdasági cselédház nem magán a gaz-
dasági birtoktesten fekszik, annak a háznak azt a jellegét, hogy
(az állandó házadómentesség szempontjából) az illető gazda-
ság alkotó részét képezi, meg nem szünteti 236
Ha valamely helyiség rendelések felvételére és szabás céljára
szolgál, abban árusítás nem folyik, - ipari műhellyé minősül
tárgya lehet az állandó házadómentességnek 238
4. Kereseti adó.
Az O. F. B. által megváltott és kérelmezőnek juttatott s átadott
ingatlan után fizetett haszonbér e ki nem fizetett vételár kama-
tának tekintendő, tehát általános kereseti adó alá nem esik 114
A földbirtokkal együtt bérbeadott szeszgyárra és annak felszere-
lésére eső haszonbér általános kereseti adó alá esik 114
Az özvegyi haszonélvezeti jogról való lemondásért fizetett élet-
járadék általános kereseti adó alá esik 134
A biztosító intézet alkalmazottainak uzletszerzesi jutaléka a já-
randóság kiegészítő része, tehát az alkalmazottak kereseti adója
alá tartozik 167
A gazdasági alkalmazottak osztályba sorozása kizárólag az évi szegődmény
alapján történik, míg az esetleges egyéb járandóságok számításba
nem jönnek 168
A gazdasági alkalmazottak osztályba sorozásánál kizárólag az évi
szerződmény (gabonajárandóság) vehető figyelembe még akkor
ha az egyéb járandóság szintén gabonában kerül kiadásra 283
Bírósági végrehajtónak napidíjakból és fuvardíjakból befolyt be-
vételei a kereseti adó megállapításul figyelmen kívül hagyan-
dók. Kereseti adó alá eső bevételek azonban az eljárási- és
irásdijak 284
Személyhez kötött és tárgyi alap nélkül szerzett bevétel után az
általános kereseti adó kivetésére az illetékességét a jogosított
lakhelye adja meg 312
A föld feletti kőbányászat - kőfejtés - a bányászat körébe nem
tartozik. Az ilyen vállalat adóztatási helyének megállapitásánál
tehát a K. H. Ö. 22. §. (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendel-
kezések alkalmazandók 313
5. Társulati adó.
A tantiémadó kulcsa nem a kifizetett összes tantiémek arányos
összege, hanem az egyes javadalmazások összege szerint álla-
pitandó meg 45
A társulati adó reformjához. Dr. Rónai Sándor 65
A társulati adó reformja. Dr. Lénárt Vilmos 97
A háború alatt fel nem vett osztalékok valorizálására tartalékolt
összeg adóköteles 219
Az adómentesség megszűnését követő év társulati adója az adó-
mentesség megszűnése évének teljes üzleti eredménye alapján
állapítandó meg 220
A társulati adó uj kivetésének elrendeléséről a vállalat az uj kis
vetést tartalmazó fizetési meghagyásában is értesíthető .. 255
Belföldön folytat üzletműködést az a külföldi vállalat, melynek
belföldön ingatlana van 256
A társulati adó alól mentes látszólagos nyereség a beszerzési ár-
nak az uj értékelésü megnyitó mérlegben felvett értéknek, az
eladási árnak és az adómentesen leirt vagy tartalékolt össze-
geknek aranykoronára történt átszámításával állapítandó
még 282
6. Jövedelem- és vagyonadó.
Jövedelemadó hároméves átlaga Németországban 29
Ma a jövedelemadó alapja az adóköteles által bemutatott pontos
kimutatás alapján, bár eltérő összegben állapíttatott meg az
adók levonása nem tagadható meg azért, mert azok a bevallás-
ban nem jelentettek be 45
A jövedelem- és vagyonadó 1929. évi kivetése 106
I. Vagyontárgyak értékének az előző években megállapított érté-
keket lényegesen meghaladó felbecsülése csak megfelelő indo-
kolással történhetik.
II. Intenzív gazdálkodás ténye egymagában nem elegendő az adós
alap felemelésére.
III. Ha az adózó tényleges jövedelmének igazolására gazdasági
könyveit felajánlotta, ezen igazolás előtt' becslés nem eszkö-
zölhető 141
Az az állandó segély (ajándék), amely külföldön lakó és bel-
földön jövedelemadó alá nem eső személytől érkezik jöve-
delemadó alá esik ... 142
I. Levonható köztartozások után fizetett késedelmi kamatok a
jövedelem adóalapból levonandók. II. Magánszemély által fize-
tett ügyvédi tiszteletdíj a jövedelemadó alapból nem von-
ható le 142
A felszólamlási bizottság vizsgálni kötelek hogy adóköteles jöve-
delem van-e vagy nincs, akkor is, ha a fellebezés csak a birság
ellen irányul 167
7. Egyházi adó.
A jogerősen megállapított egyházi adó közadók módjára behaj-
ható és együttes kezelésbe is vonható 239
8. Rokkantellátási adó.
Akinek részére a rokkantellátás igénye megállapittatott, azt a
rokkantellátási adó alól való mentesség abban az esetben is
megilleti, ha az ellátásról önként lemondott 136
9. Forgalmi adók.
a) Általában:
Általános forgalmi adó 227
Egyességi átalány feletti forgalomkülönbözet forgalmi adója.. 244
Külföldi fizetési eszközök forgalma és a forgalmi adó 244
A malmok általános forgalmi adója 279
b) Adókötelezettség:
Külföldi vállalat által belföldön teljesített munkateljesítésért
belföldön kapott ellenérték általános forgalmi adó alá esik 136
Ha nem ügynöki közvetítés forog fenn, a nagykereskedő abban
az esetben is az eladási ár után tartozik a forgalmi adót leróni,
ha a szállítást és számlázást a gyár közvetlenül eszközli és az
ellenérték is közvetlenül a gyárhoz folyik be 137
A vállalat által alkalmazottai részére fentartott étkezde bévé-
telei forgalmi adó kötelesek 223
Fürdőjegyekből származó bevétel általános forgalmi adó alá esik,
akkor is, ha a fürdőt köztestület tartja is fenn 316
c) Adóalap:
Ha az árunak a vevőhöz való szállítását nem az eladó, hanem
más vállalkozó eszközli, a szállítási költségek a forgalmi adó
alapjához hozzá nem számithatók 42
A bizományos által az albizományosnak kifizetett és a megbízó
által neki visszatérített jutalék a bizományos forgalmi adó-
alapjához hozzászámítandó 315
d) Adómentesség:
A kivitel általános forgalmi adó mentességének kiegészítése 2
A banküzlet körében felhasznált nyomtatványokért a felektől
beszedett összegek nem esnek forgalmi adó alá 223
Az alvállalkozó által eszközölt áruszállítás nem mentes a for-
galmi adó alól akkor sem, ha a fővállalkozó és a megrendelő
közhatóság közötti ügylet után az illeték lerovatott és ha a
kifizetés közvetlenül az alvállalkozó részére történt is 243
Az alkalmi egyesülés és annak egyik tagja között eszközölt áru-
szállítás nem tárgya az általános forgalmi adónak 285
Az őstermelői forgalmi adómentességét nem igényelheti az, aki
bár saját terményeit, de nyilt üzlethelyiségben, illetve a ter-
melés helyétől különálló állandó elárusító helyen hozza forgalomba 314
Hajóstársaságoknak hajó- és vasuti jegyekből, továbbá a besze-
dett vízumdíjakból, baleset- és poggyászbiztosítási, poggyász-
kezelési és szállítmányozási dijakból származó bevételei álta-
lános forgalmi adó alá nem esnek 317
e) Adóvisszatérités:
I. A tévesen befizetett forgalmiadó visszatérítése a befizetéstől
számított 6 hónap alatt kérendő. - II. A befizetett forgalmiadó visszatérítése a befizetéstől számított 5 év alatt Kérhető,
ha ugyanazon bevétel után az általános forgalmiadón kivül a
fényűzési forgalmiadó vagy a szerződési illetek is levonatott 116
f) Állatforgalmi adó.
Az állatforgalmi adó szempontjából nem vizsgálható az a kérdés,
hogy az átruházás valódi-e vagy csak színleges 116
10. Fényűzési forgalmi adó.
Ha a fényűzési tárgy megsemmisül, mielőtt a fogyasztóhoz ke-
rült, a lefizetett fényűzési forgalmi adó visszatérítendő 140
Fényűzési forgalmi adó 229
11. Fogyasztási adó.
Fogyasztási adó 235
B) Illetékek.
1. Általában.
Az illetékegyenérték. Dr. Gazda Károly 49
Az 1924. január 1-ét megelőző időre az 5004/1924. P. M. sz. ren-
delet alapján az illetékegyenérték nem vethető ki újból, ha az
illetékegyenérték a rendelet megjelenése előtt papirkoronában
már kivettetett 120
Ha az iparvasut a közutat nemcsak keresztezi, hanem hosszában
is igénybe veszi ugyan, de az igénybe vett útrészt az iparvasut
tulajdonosa saját költségén maga tartja fenn: az utvámdij alól
mentes 143
A MÁV igazgatóságához az üzem folytatására'szükséges anyagok
szallitására benyújtott ajánlat az III. dijj. 14. t. u. pontja alap-
ján illetékmentes ...149
Illetékek 235
Testnevelési ügyben történt pénzbirságkiszabás elleni beadvány
illetékmentes .248
2. Vagyonátruházási illeték.
Az egyik örököstársat terhelő öröklési illeték a másik örököstárstól az egyetemlegesség alapján csak akkor követelhető, amikor és amennyiben a tartozás az elsősorban kötelezettől be nem hajtható 34
Ha a köteles részre szorított örökös az osztályos egyesség alap-
ján törvényes örökrészét is meghaladó értéket kapott, aján-
dékozási illeték kiszabásának csak akkor van helye, ha az át-
vett érték nemcsak a kötelesrészt, hanem a törvényes örök-
részt is meghaladja 38
Ha a hagyatékátadás után létesült megegyezés szerint az örökös
a más által igényelt ingatlant az igénylőnek átadta, ezen ingat-
lan átruházása után nem ajándékozási vagy örökösödési, hanem
az 5%-os vagyonátruházási illeték jár .47
Az örökségről meghatározott személy javára való lemondás ese-
tén örökösödési illeték csak akkor nem jár, ha az örökség ki-
jelölés nélkül is a kijelölt személyre szállott volna 95
Ha a vagyonátszállás idején vagyonátruházási illeték szedése a
községet nem illette meg, ez a'z illeték akkor sem fizetendő,
ha az átszállás tkvi bekebelezése idején már volt a községnek
illetékszedési joga 145
Ha a törvényes örökrész kielégítési módja tekintetében két ízben
köttetett egyesség: vagyonátruházási illeték csak az utolsó jog-
ügylet után követelhető 146
Az ingatlan haszonélvezeti jogáról történt ingyenes lemondás
után ingatlan vagyonátruházási illeték nem jár, ha az ingatlan
megszerzése után annak teljes értékétől az illeték lerovatott 148
Az O. F. B. által juttatott ingatlannak leszármazó részére való
átruházásával az illetékhez való jog és a fizetési kötelezettség
megnyílik 148
Ha a cserébe kapott ingatlanra a haszonélvezeti jog azért kebe-
leztetett be, mert az a cserébe adott ingatlanra be volt kebe-
lezve, de töröltetett: vagyonátruházási illeték nem szab-
ható ki 148
Az örökhagyótól előre kapott vagyontárgyak értéke után örök-
lési illeték nem jár, ha a megajándékozott a hagyatékból nem
örökölt 173
Gőztéglagyár üzemének vitelére alakult közkereseti társaság
vagyonbetéteül csak az ingatlan használati szolgalma tekinthető,
ha az ingatlan a volt tulajdonosok tulajdonában maradt 174
Hatósági jóváhagyáshoz kötött ingatlanátruházásnál az előleges
illetékbefizetés a jóváhagyásról szóló értesítés kézbesítésének
napját követő 15 nap alatt eszközlendő 174
Árverési vétel esetén is a megelőző utolsó 5 évben elért vételár
vehető az illeték alapjául 175
Életfogytig haszonélvezett tárgy a hagyatékhoz hozzászámítandó.
Az ajándékozási illeték az igy eredményeződé öröklési illeték-
bői levonandó 248
Haszonélvezeti jog ingyenes átszállása és a vagyonátruházási
illeték 251
A vizmérés és vízvezeték telki szolgalmának megszerzése nem
ingatlan vagyonátruházási, hanem II. fokozatú illeték alá esik 254
Városi (községi) ingatlan vagyonátruházási illeték
Dr. Sérfy Aladár 289
Haszonbérleti jog visszterhes átruházása ingó adásvételi illeték-
köteles ügylet 317
Ha a végrendeleti örökös lemondása folytán törvényes örök-
lés állott be a törvényes örökös csak öröklési, nem pedig ajándékozási illetéket köteles fizetni. II. Ha a végrendeleti örökös
az öröklésről vagy annak egy részéről a törvényes örökös javára
mond le, a törvényes örökösre szálló örökség után öröklési
illetéket nem köteles fizetni 323
3. Okirati illeték.
Fúziós illetékmentesség 88
Nyugtailleték 88
A vállalat alkalmazottai által a vállalat üzleti céljaira felvett
összegekről kiállított elismervények bélyegmentesek 96
Az üzleti helyiség béréhez hozzászámitandó az üzleti berende-
zés és felszerelés használatáért fizetendő dijak és a bérlő által
fizetett tüzkárbiztositási dij is 116
Olyan nyugta, melyre fizetés nem történt s amely a hatóság
kívánságára hivatalos célra állíttatott ki, illetékmentes 117
I. Ha a közszálitási szerződés szerint az illeték fizetését a meg-
rendelő magára vállalta, az illeték alapjául a kikötött ár és az
illeték együttes összege szolgál. - II. Ha az eladás az eladási
telep történt, de az eladó a fuvardijat előlegezi, a fuvardíj után
szerződési illeték nem jár 169
Az ügyvédi meghatalmazás kétoldalú jogügylet 169
Áruhitel biztosítéki összeg erejéig bekebelezett zálogjogra vonat-
kozo törlési engedély csak az állandó okirati illetek alá esik 170
Az irásba nem foglalt feles haszonbérleti szerződés illetékmentes,
ha az egy bérbeadótól bérelt terület az 5 kat. holdat nem ha-
ladja meg 171
A külföldi állampolgár örökbefogadási szerződésének illetékénél
a békeszerződés rendelkezései nem alkalmazhatók 172
A kötelezvény akkor sem tekinthető váltóhitelbiztositéki okirat-
nak, ha az adósok a követelésre váltófedezetet is adtak----175
A kereskedelmi levelek feltételes illetékmentessége
Dr. Andreánszky István 185
A jelzálogjoggal kapcsolatos illeték ügyi rendelkezések 276
A kartotéklapok bélyegilletékének lerovása 278
A perben egyszerü másolatban csatolt meghatalmazás nem esik
okirati illeték alá 286
Szén kiaknázása és kihasználása iránt kötött szerződés mint bér-
leti szerződés illetékezendő meg 286
Tulajdonjogfentartást, zálogjog bekebelezési engedélyt és biró-
sági illetékesség kikötését tartalmazó levelet a feltételes ille-
tékmentesség nem illeti meg 286
Az okiratfelmutatási kötelezettség nélkül felhívott tanú által
minden jogi érdek nélkül bemutatott kereskedelmi levél fel-
tételes illetékmentességét nem veszti 318
4. Törvénykezési illeték.
A német törvénykezési illetékrendszer 28
A fellebbezés tárgyának értéke meg nem becsülhető, ha az ítélet
összegszerüleg meg nem határozott marasztalást tartalmaz 35
Az egyességi illeték szempontjából az első tárgyalás a perfel-
vételi tárgyalás 37
A pergátló kifogást elvető határozat után járó és az alperest
terhelő illeték a per tárgyának értékére való tekintet nélkül
bélyegben rovandó le 45
A felebbviteli bíróság előtt kötött egyesség után járó illeték
szempontjából az elsőbiróság ítéletének meghozatalakor fenn.
állott kereseti követelés az irányadó 46
Az ítéleti illeték viselésének mérve a perbeli ellenfél költségei-
ben való marasztalás arányától függ 94
A kezes a fizetési meghagyás elen fellebbezéssel élhet akkor is,
ha a fizetési meghagyás neki még nem kézbesittetett 96
Törvénykezési illetéknek közigazgatási bélyeggel való lerovása
csupán szabálytalanság, tehát felemelt illeték nem követelhető 117
A polgári hiróság által a tárgyalási jegyzőkönyvhöz csatolt külön-
iratot a pénzügyi hatóság nem minősítheti előkészítő iratnak 120
A szerződés eredeti érvénytelensége cimén törlendő az illeték
akkor is, ha az érvénytelenség csak a per bírósági Ítéletének
indokolásában van megállapítva 146
Zálogjog rangsorozatának feljegyzése tárgyában benyújtott kér-
vény az 1920 : XXIV. t.-c. 39. §-ának 2. pontja szerint illeték-
köteles 149
A cég törlésére irányuló beadványon az igazgatósági tagok törlése
után külön illeték nem rovandó le 171
Az első tárgyalás elhalasztása után tartott tárgyaláson kötött
egyesség illetéke nem kedvezményes 172
A társasági székhely áthelyezésének és az újonnan megválasztott
igazgatósági tagoknak bejegyzését egyidejűleg való kérelmezés
esetén az utóbbiak bejegyzése után csak egyszeresen számit-
ható az illeték 245
Az 1907:III. t.-c.-ben biztosított illetékmentesség a cégbírósági
beadvány illetékmentességére nem terjed ki 245
Részperköltségben történt marasztalás folytán az ítéleti illeték-
nek oly hányadát köteles a marasztalt fizetni, mint amily
hányada a megítélt érték a kereseti összegnek. Ezenkívül köte-
les még a részperköltségre eső hányadrész levonása után fenn-
maradó ítéleti illetéknek is a felerészét viselni 246
I. Valorizálás iránti perben a pertárgy értéke a követelésnek az
ítéletben átértékelt összege. - II. Részperköltségben való ma-
rasztalás esetén az Ítéleti illeték arányos viselésének kiszámi-
tási módja 247
Ha a bíróság a pertárgy értékét az ítéleti illeték kiszabása cél-
jából tévesen közölte, a tévesen kiszabott illeték utólag is,
hivatalból is helyesbítendő 247
Az örökös a készpénzben fizetendő határozati illetékért akkor is
egész vagyonával felelős, ha a bíróság a költségekben csak a
hagyatékból reá hárult érték erejéig marasztalta 251
A személyes illetékmentesség a telekkönyvi bejegyzésért bélye-
gekben lerovandó illetékre is kiterjed 252
örökösök közkereseti társaságának társasági illetéke 253
Az alaptőke be nem fizetett összege után járó részvénykibocsá-
tási illeték törlése nem igényelhető azon az alapon, hogy a
társaság felszámolását elhatározta 318
A külföldön kelt, külföldiek közötti jogviszonyt tartalmazó köt-
levél a perben való felhasználással illetékkötelessé válik akkor
ha a peres felek az ügyletben nem is vettek részt. Az illetéket
a felhasználó külföldi peres fél ügyvédje tartozik leróni 319
Az állami kedvezményekről szóló 1907. évi III. t.-c. 1. §-ában
megállapított illetékmentesség a cégbírósági beadványok ille-
tékére nem terjed ki 319
Kereseti és viszontkereseti összegek közül a nagyobbik összeg
irányadó az itéleti illetéktől eltekintve - az illeték mérve
tekintetében 320
A perbiróságnak a perérték megállapítását tartalmazó döntését
az illetékkiszabó hatóságok felül nem bírálhatják és meg nem
változtathatják 320
A felebbezett elsőbirói ítélet kihirdetésekor bélyegjegyben lerótt
ítéleti illetékeknek vagy egy részének visszatérítése nem igé-
nyelhető azon az alapon, hogy a felebbezési bíróság közbenszóló
ítéletei folytán tartott uj tárgyaláson a kereseti követelés le-
szállíttatott 321
Közbenszóló iélet illetékét a perértékre való tekintet nélkül bé-
lyegjeggyel kell leróni 322
Ha a lefoglalt ingóságok értéke nagyobb mint az igényperben
szereplő követelés összege, ez utóbbi szolgál az ítéleti illeték alapjául 322
Az egyességi illetéket és a szegénységi jogon illetékmentesség-
ben részesült fél terhére felmerült illetéket az ellenfél tartozik
megfizetni ha az egyességben a perköltség fizetésére kötelezte
magát 323
C) Közgazdaság.
Kartellkérdések 1
Nemzetközi kartellek és szervezetek jelentősége
Dr. Hantos Elemér 1
Lenni vagy nem lenni? Fellner Pál 6
Kartell és mezőgazdaság Ifj. Leopold Lajos 10
A kartelltörvény Magyarországon nem időszerű Magyar Pál..16
A kartell és a gépipar. Láng Gusztáv 21
Export politika Varannai Aurél 22
Nemzetközi reciprocitás. Dr. Zádor Béla 26
Csendestárs 28
Olasz jogelvek 28
Az angol Labour-párt kongresszusa 29
A német részvényjogi reform 29
Kényszeregyesség intézménye Ausztriában 30
Tiz év német szociális törvényhozás 31
Hoover elnök 31
Perrendi novella 31
Német szövetkezeti mozgalom 31
Feljelentéssel való fenyegetés 32
"A választottbiráskodás kézikönyve" 48
A kereskedelem helye a magyar' nemzeti politikában
Dr. Tihanyi Lajos 75
Munkásbiztositási Felsőbirósági döntvény az üzemutódlás kér-
désében. Dr. Mahler Sándor 77
Szociális rendeletek. Dr. Mahler Sándor 83
A mérlegvalódisági rendelet kiegészítése. Dr. Lenért Vilmos 84
A rajna-westfáliai munkáskizárás 89
A kartellkérdés 90
Az üzleti tevékenység és törvényhozói mandátum 91
A nemzeti jövedelem gyarapodása 91
A francia pénzügyi világ botrányai 92
Szellemes tehermegosztási kulcsot 92
A német költségvetés kiadási oldala 93
Idegen közgazdaságok 93
Az angol Companies Bill 93
Szabadalmi bejelentés 93
Holland uj részvénytörvény 93
Az Egyesült Államok kongresszusa 94
Curtius német gazdasági miniszter szózata 94
A kényszeregyességi eljárás módosítása 107
Kereskedelmi kutató intézet Kölnben 107
A német ipar birodalmi szövetsége 108
Az agrárproblémák 109
Hatalmas beruházási programm 109
A részvénytársasági ügymenet nyilvánossága 109
A köztársasági állam gazdasági és jogi rendszere 110
"Deutschcs Frisehei" 110
Európa legimpozánsabb közlekedési vállalata ... . 110
Az ipari halesetek kérdésének gazdasági jelentősege.
Pfisterer Lajos 121
Költségvetés és beruházás. Dr. Bodroghy József 125
Die Volkswirtschaft Ungarns im Jahre 1928 151
A német jóvátétel válsága. Dr. Jacobi Olivér 153
A Társadalombiztosító Intézet autonómiája.
Dr. Mahler Sándor 157
Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Dr. Bodroghy Jószef 164
Jelentés az Országos Hitelvédő Egylet működéséről 176
A kartelltörvény kérdése. Székács Antal 177
A kartellankét. Keszthelyi Nándor 198
A konjunktúrakutatás jelentősége és módszere.
Dr. Keményffi János 203
A magánalkalmazottak öregségi ellátása. Dr. Mahler Sándor.. 207
A költségvetés vitája. Dr. Bodroghy Jószef 210
A német Reiehsfinanzhof 213
A hitelezés túltengése 214
A társasági jog 214
A népszövetség gazdasági tanácsa 215
A német országos jogi vizsgahivatal 215
A törvényhozás és a jogalkotás 6215
Súlyos hitelviszonyok 216
Franciaország 1930. évi költségvetése 216
A követendő lakáspolitika alapvonalai 217
Bőséges gazdasági programm 217
Roth Pál 235
A korlátolt felelősségű társaság vezérgondolata.
Dr. Glücksthal Andor 257
Hozzászólás a hitelezőket kárositó cselekmények megtartásáról
szóló törvényjavaslathoz. Nóvák Sándor 266
Társadalombiztosítási rendelet 281
Amnesztia a társadalombiztosítási járulékok terén 281
Társadalombiztosítási joggyakorlat 287
Október. Dr. Neugröschel Endre 296
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem