Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola szláv filológiai és magyar nyelvészeti tanszékének kiadványa

Előszó

Ez a kötet a Szombathelyen 1995. augusztus 24-25-én megrendezett Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat című nemzetközi tudományos tanácskozáson elhangzott előadásokat gyűjti egybe. Mind a... Tovább

Előszó

Ez a kötet a Szombathelyen 1995. augusztus 24-25-én megrendezett Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat című nemzetközi tudományos tanácskozáson elhangzott előadásokat gyűjti egybe. Mind a konferencia megtartását, mind a jelen kiadvány megjelentetését az OTKA, a minisztériumi K + F program és a Horvát Tudományos Kutatók Egyesülete - Hrvatski znanstveni zavod - támogatta.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szlavisztikai és Magyar nyelvészeti tanszékén évek óta foglalkozunk a nyelvi kapcsolatoknak, illetve az államhatárokon túli kisebbségek nyelvének és életének kutatásával. A régióban ugyanis, ahol élünk, a magyar, a német, a horvát és a szlovén nép és nyelv nemcsak érintkezik egymással, hanem sajátos módon többségként és kisebbségként is egyaránt funkcionál - és nemcsak nyelvi tekintetben. Ezek a körülmények a kutatás számára a szűkebb értelemben vett nyelvészeti témák mellett történelmi, néprajzi, művelődéstörténeti, irodalomtudományi stb. összefüggéseket is felvetnek mint vizsgálandó kérdéseket. Ezért is hívtuk össze konferenciánkat.
Örömünkre szolgál - mindentől függetlenül -, hogy tanácskozásunkon az előadók között nemcsak hazai kutatókat, hanem a szomszédos országokban - Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában - élő és dolgozó szakembereket is üdvözölhettünk. Bízunk benne, hogy kiadványunk sem csak a nyelvi tudat, indentitástudat és a nyelvhasználat összefüggéseinek a témakörében segíti majd a jobb eligazodást, hanem az egymás mellett élő népeknek, nemzeteknek és nemzetiségeknek a kölcsönösen jobb megértését, barátságát is szolgálja.
Jelen kötetünk az augusztusi rendezvénynek minden, időben megérkezett előadását tartalmazza. Mindegyiket azon a nyelven, amelyen elhangzott. Az együttes, plenáris üléseknek az anyagát sorrendben, a szekcióelőadásokét pedig a két szekciónak megfelelő bontásban ugyan, de betűrendben közli. Erre az előadásoknak a tematikai gazdasága kényszerített bennünket. A referátumokon, noha némelyik meghaladta terjedelmében a húsz percnyit, legföljebb csak stilisztikai változtatásokat hajtottunk végre. Reméljük, hogy igyekezetünk nem volt teljesen hiábavaló.
Végül illesse köszönet mindazokat, akik kiadványunk megjelentetésében bármilyen módon közreműködtek. Szerzőinket és támogatóinkat különösképp. Vissza

Tartalom

I ELŐSZÓ 3
PLENÁRIS ELŐADÁSOK
JOZE POGACNIK: O manjsinskih jezikih in knjizevnostih 7
NYOMÁRKAY ISTVÁN: A burgenlandi horvát irodalmi nyelvi norma néhány kérdéséhez 18
SZABÓ JÓZSEF: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én" Az anyanyelvi tudat, a magyarságtudat és a nyelvhasználat néhány kérdése Szlovákiában (egyetemisták körében végzett fölmérés alapján) 24
AZ „A" SZEKCIÓ ELŐADÁSAI
ERNEST BARIC: Znacaj dijalekata u ocuvanju nacionalne svijesti hrvata u madarskoj 35
NIKOLA BENCIC: Poznavanje jezika i Samosvist identiteta kod gradiscanskih hrvatov 39
ELIZABETA BERNJAK: Kontrastivna fonologija slovenskega in madzarskega jezika. Tezave pri osvajanju fonoloSkega sistema nematernega jezika 47
STJEPAN BLAZETIN: Manifestacija hrvatske nacionalne svijesti u knjizevnosti hrvatske nacionalne manjine u madarskoj od 1945. do danas 53
MATILDA BÖLCS: Psiholoski aspekti manjinskog polilingvizma 63
IBOLYA DONCSECZ: Vloga medijev pri ohranitvi maternega jezika in narodnostne kulture pri porabskih slovencih 67
KAREL GADANYI: Dobrovsky, Kopitar, Vostokov ter izvor stare cerkvene slovanscine 70
MILVIA GULESIC - ZSUZSANNA MERSICH: Elementi hrvatskoga standardnog jezika u trima Gradiscanskohrvatskim pjesnickim zbirkama u madarskoj (Sinkovic, Skrapic, Bölcs) 74
JANJA PRODÁN: Suvremeno pjesnistvo hrvata u madarskoj u ulozi njegovanja i ocuvanja nacionalnog identiteta 82
ELIZABETA EMBERSIC-SKAPER: Vpliv madzarskega besedotvorja oz. madzarskega jezika na besedotvorje seniskega govora 87
SOKCSEVITS DÉNES: Identitásproblémák a magyarországi horvát kisebbség körében 93
UDVARI ISTVÁN: Irodalminyelv-teremtő kísérletek a szlovákiai ruszinok körében 100
ZÁDROVICH BERNADETT: Identitástudat és nyelvhasználat összefüggése a Szombathelyen élő gradistyei horvátok körében 107
ZINKA ZORKO: Funkcija casopisa „Porabje" med porabskiini slovenci 117
ZSILÁK MÁRIA: Szlovakizmusok a magyarországi szlovákok magyar nyelvhasználatában 124
A „B" SZEKCIÓ ELŐADASAI
BALOGH LAJOS: A magyar településnevek használatának problémái Kárpátalján 133
BENCE LAJOS: Néhány adalék a szlovén-magyar irodalmi kapcsolatok kérdésköréhez 138
BOKOR JÓZSEF: A kétnyelvűsödés néhány kérdése a Muravidéken 143
H. GERENDÁS ÁGOTA: Nyelvi tudat a nyelvjárást beszélők körében 149
GUTTMANN MIKLÓS: A muravidéki tanulók anyanyelv- és magyarságtudata a nyelvhasználat tükrében 153
KOLLÁTH ANNA: A nyelvi viselkedés a kérdőfüzetes gyűjtés szituációjában 157
LANSTYÁK ISTVÁN - SZABÓMIHÁLY GIZELLA: Kódváltás és nemzeti azonosságtudat 163
MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS: Észrevételek a muravidéki magyarság nyelvhasználatának köréből 175
N. MARKÓ JULIANNA: Nyelvi tudat, alkalmazkodás, viselkedés a burgenlandiak beszédében 182
PUSZTAY JÁNOS: Identitás, anyanyelv és nemzeti kultúra a kisebbségi uráli népeknél 188
RÁCZ ANDRÁS: A nyelvi tudat, identitástudat és a nyelvhasználat összefüggései az ausztriai magyarok körében
RÓNAI BÉLA: A diglosszia változatai 200
SZABÓ GÉZA: A nyelvi tudat geo- és szociolingvisztikai kérdéséhez 207
H. TÓTH IMRE: A magyar és szláv együttélés kérdései a Kárpát-medencében 213
TÓTH PÉTER: Kétségek és remények között (Németh László a kisebbségi magyarság helyzetéről) 219
H. VARGA GYULA: Hasonlóság és különbözőség a székelyföldi és az itthoni magyar fiatalok nyelvhasználatában 224
VARGA JÓZSEF: A magyar nyelv és a nemzettudatot formáló más tényezők a Muravidéken 229
VÖRÖS FERENC: Névválasztás, névhasználat, anyanyelvi kötődés az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola komáromi kihelyezett tagozatán a női hallgatók körében 237
VÖRÖS OTTÓ: Nyelvi tudat, identitástudat és nyelvi képességek a szlovéniai magyarok körében (Egy szükséges és lehetséges kutatás terve elé) 242
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem