1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Olvasókönyv a marxizmus-leninizmus tanulmányozására II. (töredék)


Kiadó: Szikra kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 638 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A magyar munkásmozgalom 1919-ig 377
Demokrácia és szocializmus 1918-19-ben (Andics Erzsébet elvtárs "Demokrácia és szocializmus 1918-19-ben" c. cikkéből)377
A kommunista mozgalomról
Rákosi Mátyás elvtársnak a nagybudapesti pártfunkcionáriusok ünnepi értekezletén 1948. november 20-án mondott beszédéből392
Tanácsköztársaság - Az első magyar proletárdiktatúra
A munkások kezébe jutott a hatalom (Rákosi Mátyás elvtárs védőbeszédéből - 1935)307
Mindenkihez! ("Vörös Ujság", 1919. március 22.)399
A Tanácsköztársaság rendeleteiből401
A párt és a szakszervezetek a diktatúra időszakában (Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a III. Internacionálé II. kongresszusán, Moszkva, 1920. július 23.)407
Vissza kell verni a betolakódot (Rákosi Mátyás elvtárs védőbeszédéből - 1935)409
Puskával vettem részt a felszabadító harcokban (Rákosi Mátyás elvtárs védőbeszédéből - 1935)410
A Magyar Kommün emléke ma tisztán áll népünk előtt (Révai József elvtárs 1948. november 20-i beszédéből)411
1919 jelentősége (Rudas László elvtárs azonos című cikke a "Társadalmi Szemlé"-ben)413
Harc az ellenforradalom és a reformizmus ellen a Horthy-rendszer idején431
A nemzetpusztító Horthy-rendszer huszonöt esztendeje (Andics Erzsébet elvtárs "Munkásosztály és nemzet" c. művének II. fejezetéből)431
A Magyar Kommunista Párt harca az elnyomatás éveiben (Réti László elvtárs "Negyedszázados harc a reakció ellen" c. szemináriumi füzetből)444
Magyar munkásmozgalmi dokumentumok
Óvakodjunk a provokátöröktől ("Kommün", 1922. március 26. I. évf. 4. sz.)453
A Magyarországi Szocialista Munkáspárt alakuló gyűlése 1925. április 14. Határozat454
Öt bolsevik a rögtönítélő bíróság előtt ("Új Március", 1925. november 5. sz.)456
"Minden ember a fedélzetre!" ("Kommunista" 1928. augusztus)458
1930. szeptemer 1. ("Sarló és Kalapács", 1930. szeptember)461
Osztályharc és szakmai mozgalom Magyarországon ("Sarló és Kalapács", 1932. május)463
Hadüzenet ("Kommunista", 1932. május)466
Magyarország kizsákmányolt népéhez! ("Új Március", 1932 június-augusztus)468
A munkásosztály a fasizmus ellen (Dimitrov elvtársnak a Kommunista Internacionálé VII. világkongresszusán 1935. augusztus 2-án tartott beszámolójából)471
Elvtársi levél a KMP és KIMSz minden tagjához, minden szervezetéhez (1936. január 15.)483
Lehetséges-e a Népfront Magyarországon? ("Dolgozók Lapja", 1937. április)487
Szabad nép, szabad országban ("Szabad Nép", 1942. február 1.)490
Munkásegységet! ("Szabad Nép", 1942. február 1.)491
Kiáltvány Nagybudapest népéhez! 1944. december493
Tanitás a partról. A párt feladatai496
A párt és a munkásosztály a proletárdiktatúra rendszerében
A Párt: élcsapat (Rákosi Mátyás elvtárs cikke a "Szabad Nép" 1948. április 18-i számában)496
Az MDP politikai bizottságának határozata a tagfelvételi és tagjelöltfelvételi zárlatról 1948. szeptember 2.503
Erős, egységes marxista-leninista pártért (Farkas Mihály elvtárs azonos című, a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt Egyesülési Kongresszusán 1948. június 14-én mondott előadói beszédéből)504
Fokozott éberséget az ellenség ügynökeivel szemben! (Rákosi Mátyás elvtárs "Pártunk a dolgozó nép élén" című az MDP Központi Vezetpsége 1949. május 31-i ülésén mondott beszédéből)520
Trockista kémcsoport leleplezése (A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének és Központi Ellenőrző Bizottságának határozata) 1949. június 16.522
Pártunk szervezeti szabályzata
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a tagjelöltek felvételének szabályozásáról 1949. május 31.524
Népi demokráciánk elvi-politikai kérdései526
A népi demokrácia néhány problémájáról (Rákosi Mátyás elvtárs cikke a "Szabad Nép" 1949. január 16-i számában526
Népköztársaságunk alkotmányáról (Rákosi Mátyás elvtárs beszéde az Országgyűlés 1949. augusztus 17-én tartott ülésén533
A szakszervezetek szerepe és feladatai a szocializmus építésében
A Magyar Szakszervezetek XVIII. kongresszusának határozata 1948. október 17-20.551
Az Üzemi Bizottságok feladatairól (A Szakszervezetek Országos Tanácsa 1949. február 20-21-i II. teljes ülésének határozatából)559
Az akkumuláció új forrásai (Gerő Ernő elvtárs beszéde a Központi Vezetőség ülésén 1948. november 27-én)562
Nagyobb munkafegyelemmel, fokozott egyéni felelősséggel a termelékenység emeléséért (Rákosi Mátyás elvtárs felszólalása a Nagybudapesti Pártbizottság választmányának 1949. augusztus 31-én tartott értekezletén)569
A szocialista mezőgazdaság megteremtésének problémái
Pártunk parasztpolitikája (Rákosi Mátyás elvtárs "Pártunk feladatai" c. a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1949. március 5-i ülésén tartott beszámolójából)576
A Párt parasztpolitikája (Donáth Ferenc elvtárs azonos című előadása a gödöllői pártiskolán 1949. június 25-én)591
A szovjetunió a szocializmus országa612
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom
Az októberi felkelés - a győzelmes proletárfelkelés klasszikus példája ("A polgárháború évei a Szovjetunióban 1917-1922" c. könyv 2. kötete negyedik fejezetének 8. pontja)612
A nagy proletárforradalom dekrétumai ("A polgárháború évei a Szovjetunióban 1917-1922" c könyv 2. kötete ötödik fejezetének 2. pontjából)619
A SzK(b)P harca a Szovjetunió iparosításáért
A Szovjetunió népgazdaságának helyreállítását és fejlesztését szolgáló 1946-1950. évi ötéves tervről szóló törvény I. fejezete, 1946. március 18.630
Az Októberi Szocialista Forradalom és kommunizmus felépítése a Szovjetunióban (P. Jugyin elvtárs, a "Tartós békéért, népi demokráciáért!" c. lap főszerkesztőjének cikke)636
A SzK(b)P harca a szocialista mezőgazdaságért
A parasztság szocialista átalakulásáról szóló lenini-sztálini tanok diadala (Aniszimov: "A szocialista mezőgazdaság győzelme" c. könyve I. fejezete)644
A kolhozok a gyakorlatban (V. Karpinszkij elvtárs azonos című könyvébeől)662
Harc az imperializmus ellen676
Szovjetunió a béketábor őre
Hogyan kezdődött a német agresszió előkészítése? (A Szovjetunió Tájékoztatási Irodája által kiadott "Történelemhamisítók" c. könyv I. fejezetéből)676
Nem a német agresszió elleni harc, hanem a Szovjetunió elszigetelésének politikája (A Szovjetunió Tájékoztatási Irodája által kiadott "Történelemhamisítók" c. könyv II. fejezetéből)682
A nemzetközi helyzetről (Zsdánov elvtárs előadói beszédéből, melyet több kommunista párt képviselőinek 1947. szeptemberében tartott tájékoztató tanácskozásán mondott)690
Az imperialisták háborús tervei ellen (Farkas Mihály elvtárs cikke a "Szabad Nép" 1949. április 10-i számában)697
Igazságos és igazságtalan háború Szocialista hazafiság - proletár nemzetköziség
Nemzeti hagyomáinkról (Révai József elvtárs "Száz esztendő - három év távlatából" című cikke)704
Harc az imperaliasták ideológiai és szervezeti behatolása ellen. Az ellenség munkamódszerei
A japán-német trockista ügynökök kártevéseinek, diverziójának és kémkedésének tanulságai (Molotov elvtársnak a SzK(b)P Központi Bizottságának teljes ülésén, 1937. február 28-án tartott beszámolója)711
A jugoszláv trockisták - az imperalizmus rohamcsapata (Rákosi Mátyás elvtárs azonos cimű cikke a "Tartós békéért, népi demokráciáért" 1949. június 1-i számában 755
A Szovjetunió 1949. augusztus 29-i jegyzéke a jugoszláv kormányhoz764
A Rajk-banda megsemmisítésének tanulságairól és népi demokráciánk hatalmas sikereiről (Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a nagybudapesti pártaktíván 1949. szeptember 30-án)776
Dialektikus materializmus802
Mi a világnézet? (Rudas László elvtárs "Materialista világnézet" c. könyve első fejezetének II. része)802
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem