754.539

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új égi manna imádságos- és énekeskönyv

A római katholikus hívek számára

Szerző

Kiadó: Méhner-féle Könyvkiadóvállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott keménykötés
Oldalszám: 523 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 13 cm x 8 cm
ISBN:

Tartalom

Mindennapi imák
A katholikus köszöntés5
A keresztvetés5
Az Úr imádsága5
Az angyali üdvözlet6
Az apostoli hitvallás7
Az Úr tíz parancsolata8
Az Anyaszentegyház öt parancsolata9
A Szentháromság dicsőítése9
Midőn az Angyali üdvözletre harangoznak 10
Reggeli ima13
Esti ima15
Imádság és felajánlás a magyar Nagyasszonyához18
Szent Mise ájtatosság
Lépcsőima26
Introitus29
Könyörgés38
Fohász Oroszországért50
XI. Pius pápa ő szentsége rendeletéből magánmisék végeztével térdenállva végzendő imák Oroszország megtéréséért51
Gyónási imák
Szent gyónás előtt53
Lelki tükör: Isten tíz parancsa55
Az egyház parancsai59
A hivatásbeli kötelességekről59
Szent gyónás után60
Áldozási imák
Szent áldozás előtt63
Vágyakozás65
Szent áldozás után66
Im a teljes búcsú elnyeréséért67
Imádság a mindennapi szent áldozás elterjedéséért68
Lit' niák
Jézus szentséges nevéről litánia70
Litánia Jézus szentséges Szívéről76
Az emberi nem felajánlása Jézus Szentséges Szívének82
Magyarországot felajánló könyörgés84
Minden szentek litániája86
Lorettói litánia95
Szent Bernát könyörgése100
Szent olvasó102
Az örvendetes olvasó102
A fájdalmas olvasó103
A dicsőséges olvasó104
A mindenkor segítő Szűz Máriához105
Litánia a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz tiszteletére108
Ájtatosság a Szentháromsághoz, hogy a kisded Jézusról nevezett Szent Teréz közbenjárására kegyelmeket nyerjünk el114
Imádság, hogy Szent Teréz közbenjárására kegyelmet nyerjünk el118
Imák az egyház ünnepein
Adventi ima121
Karácsony ünnepén123
Az év utolsó estéjén124
Újesztendő napján126
Vízkereszt ünnepén128
Jézus nevenapján129
A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepére130
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére131
Nagypénteki Passió132
Húsvét ünnepén147
Áldozó csütörtök148
Pünkösd ünnepén149
Úrnapján150
Nagyboldogasszony ünnepén152
Ima Krisztus királyságának ünnepén154
Mindenszentek ünnepén155
Tizenhárom kedd Páduai Szent Antal tiszteletére158
Első kedd. Elmélkedés Szent Antal hitéről159
Reszponzórium Szent Antal tiszteletére164
Második kedd. Elmélkedés Szent Antal reményéről166
Harmadik kedd. Elmélkedés Szent Antalnak Isten iránt tanusított szeretetéről171
Negyedik kedd. Elmélkedés Szent Antal szeretetéről a felebarát iránt177
Ötödik kedd. Elmélkedés Szent Antal buzgóságáról182
Hatodik kedd. Elmélkedés Szent Antal alázatosságáról187
Hetedik kedd. Elmélkedés Szent Antal szegénységéről192
Nyolcadik kedd. Elmélkedés Szent Antal imádságáról197
Kilencedik kedd. Elmélkedés Szent Antal vezekléséről202
Tizedik kedd. Elmélkedés Szent Antal tisztaságáról207
Tizenegyedik kedd. Elmélkedés Szent Antal haláláról212
Tizenkettedik kedd. Elmélkedés Szent Antal dicsőségéről218
Tizenharmadik kedd. Elmélkedés Szent Antal tiszteletéről és követéséről223
Szent Antal reszponzóriuma227
Szent Antal ének228
Különféle imák
Ima Szent Józsefhez231
Ima Szent Ferenchez232
Fohászok Szent Antalhoz232
Szent István királyhoz233
Szűz Szent Imre herceghez234
Szent László királyhoz235
Szent Erzsébet asszonyhoz236
Árpádházi boldog Margithoz237
Ima az őrzőangyalhoz238
Erényes életért239
Szülők imádsága gyermekeikért242
Gyermekek imádsága szüleikért243
Betegségben245
Boldog halálért246
Elhúnyt szülőkért, rokonokért és jótevőkért247
A szent kereszt útja a fájdalmas Szűz Anya siralmi énekével250
Énekek
Szenteltvízhintéskor 1-2268
Prédikáció előtt 3-4269
Prédikáció után 5-7270
Miseénekek 8-20271
Akármely szükségben 21289
Töredék a szent mise egyes részeihez 22291
Az oltárszentségről 23-48294
Áldozáskor 49-59317
Adventi énekek 60-66326
Karácsonyi énekek 67-74336
Az év végére 75344
Újévre 76345
Vízkeresztre 77346
Nagyböjti énekek 78-91347
A nagyhéti szent elmélkedésekre 92-96364
Húsvéti énekek 97-104373
Urunk mennybemenetelére 105381
Pünkösdi énekek 106-108382
Szentháromság vasárnapján 109386
Jézus szent szívéről 110-112387
Mária énekek 113-160390
Közénekek az angyalok és szentek tiszteletére 161-172438
Nepomuki szent Jánosról 173-179452
Szent Alajoshoz 180459
Szent László királyról 181460
Szent István királyról 182-183461
Szent Imre hercegről 184463
Különféle énekek 185-207464
Halotti énekek 208-215486
Hálaénekek 216-219498
Oltári szolgálat a szent misénél505
Énekek betűrendben
Add nekem Jézus szívedet296
Adj irgalmat, adj nyugalmat488
Ah félek, rettegek349
Ah hol vagy magyarok467
A húsvéri szt. báránynak377
Ajkainkról zengjen ének462
A Keresztfához megyek351
A Krisztus égbe fölméne381
Áldd meg Isten270
Áldj meg minket Jézus!294
Áldjuk Istent452
Áldott Jézus! Szűznek Fia449
Áldozatot hoz neked490
Áldozattal járul hozzád271
Áldozni jöttünk nagy Isten!291
Áldozzunk hív keresztények390
Áldunk Téged oh angyali kenyér294
Álla a keserves Anya352
Alleluja! Alleluja! Istennek örök hála375
Alleluja! Alleluja! Megváltónk373
A mennyei szent városnak411
A szent Szűznek magzatát340
A szívből jött tisztelet453
Asszonyunk Szűz Anyánk415
Az Apostolok nevének441
Az Atyának egy Fia353
Az éjszaka immár eltelt464
Az élő Istennek képe370
Az ige megtestesült Názáretben340
Az inségnek mélyéből Tehozzád289
Az írás tőn bizonyságot374
Az Isteni gyermeket346
Az Úr Jézus szent nevében413
Bemegyek szent templomodba272
Betelt, mi megvolt írva378
Boldogasszony Anyánk416
Boldogságos szűz Mária393
Boldogságos szűz Mária tekintsd396
Bús szívemnek nagy öröme418
Buzgó szívvel ünnepeljük347
Bűnös lélek! ide siess298
Bűnös lélek! sírj oh kérlek355
Csorda pásztorok midőn Bethlehemben341
Dícsérd, Sion, Megváltódat298
Dícsérjétek, tiszteljétek454
Dícsérjük a győzhetetlen442
Dícsérjük mindnyájan szívből291
Dícsértessék édes Jézusnak szent neve291
Dícsértessék örökké az édes Jézus291
Dicsőség az egy Istennek292
Dicsőség mennyben az Istennek342
Édes Jézus! én szerelmem473
Egekbe vitetett ártatlan virág459
Egekből eredett angyali kenyér300
Egek ékessége, földnek dicsősége419
Égi szűz virág, áldjon a világ420
Ég s föld Teremtője301
Egybegyültünk oh nagy Isten273
Egy dicső hitvalló magasztalására445
Egy szent hitvalló érdeme447
Egy szentnek fényes példája450
Elhúnyt jó Atyánk494
Élőknek és holtaknak Ura496
Előtted Jézusom leborulok302
Epedve várták a pátriárkák323
Erősségnek tornya421
Ez eleven kenyér most szállott303
Ez nagy Szentség valóban303
Fel! Mária tiszta levente csapatja414
Feltámad Krisztus373
Felnyílott a sír homálya378
Fölkiáltunk hozzád422
Gyulladoz az én szívem423
Hála legyen az Istennek379
Hálát rebegve áldozzunk274
Halljad ember364
Hallottunk Isten270
Harmatozzatok égi magasok326
Hatalmas Úr Isten tekintsd az inséget482
Hints meg Istenem268
Hol szent Péter478
Hol vagy én szerelmes474
Hozzád fohászkodunk397
Hozzád sír fel esdeklésünk491
Igazság vagy oh nagy Isten293
Im arcunkra borulunk276
Imádlak nagy Istenség304
Imádlak Téged láthatatlan205
Imádlak szent Ostya306
Irgalom nélkül halnom kell368
Isten hatalmas bajnoka455
Isten hozta hív nyájához480
Isten ki az időnek344
Isten legszebb temploma408
Istent ismerni371
Jertek áldozatra hív keresztények277
Jertek keresztény lelkek279
Jézus a Rád emlékezés470
Jézus igaz világosság448
Jézus szíve szeretlek én472
Jézus szűzek vőlegénye449
Jó Atyánkért esdeklünk479
Jöjj el Szentlélek Isten384
Jöjj el Szentlélek Úr Isten269
Kegyes Jézus! a keresztfán357
Kegyességgel hívsz oh Jézus280
Kegyes Teremtőnk358
Kenyérszínben elrejtőzött307
Keresztények sírjatok359
Kérjünk szent Fölségedet481
Kesergő magyarok398
Ki ad nekünk oly égő308
Ki ragyogni látod495
Királyi zászlók lobognak360
Könyörülj Istenem485
Krisztus Jézus született336
Láttam a szent ház268
Lelkem merre tétovázol364
Lelkemnek hő vágya399
Lelkünk üdvössége Krisztus309
Leszállott mennyekből310
Magasztalja lelkünk e Szentséget307
Magasztaljuk Istenünket292
Mária drága neve401
Mária édes öröme426
Mária, Mária fényesebb a csillagnál425
Mária tisztelői395
Máriát dícsérni hívek427
Máriát dícsérje lelkünk400
Máriához, drága Szűz Anyánkhoz401
Mária drága neve424
Mária Isten temploma399
Mély imádsággal köszöntlek387
Menj el sietséggel330
Menny, föld, tűz, víz469
Ments meg engem Uram492
Mikor Máriához az Isten331
Mikoron lengedeznek456
Minden alkotmányok310
Mindeneknek Alkotója468
Mit óhajtasz bűnös ember312
Mondj éneket zengő nyelven312
Mondj naponként és óránként428
Most lett a kenyér313
Nagy az Úr Isten382
Nagy Isten! áldva Tégedet464
Nagy Jótevőnkért könyörgünk484
Napja Isten haragjának492
Názáreti szent Királyunk465
Nepomuk városa457
Nézz le mennyből402
Oh áldott szűz Anya403
Oh édes Istenem467
Oh édes Mennyei Atyám!466
Oh égből szállott kenyér314
Oh életünk reménye429
Oh fényességes szép hajnal333
Oh Isten hála Néked498
Oh Isten! szent Fölségedet281
Oh Isteni titkos mély Szentség315
Oh ki ez oltáron315
Oh bölcsesség ki az Isten331
Oh irtózat371
Oh Istennek végtelen irgalma337
Oh Mária Isten anyja404
Oh Mária Nálad keres431
Oh malaszttal teljes szent Szűz430
Oh Nagyasszony életünk reménye405
Oh örök szeretet388
Oh szent bajnok443
Oh szent kereszt áldott fája361
Oh szép Jézus345
Oh szentséges kegyességes316
Oh szép szeretetnek kegyes Anyja432
Oh szerencsés bűnös360
Oh Szűzek szent Szűze433
Oltalmad alá sietnek Mária433
Örülj, vigadj lelkem317
Pásztorok, pásztorok örvendezve346
Rettegve, de mégis bízva318
Sok csudával égi jóval459
Szent Atyánk! kit Jézus284
Szent buzgalom vonz minket288
Szenteidben csodálandó nagy Isten451
Szentháromságnak az én életemet386
Szent kegyelmed oh nagy Isten466
Szent kereszted lábaihoz362
Szentlélek Isten! szólj reánk269
Szent oltárodhoz járulunk285
Szent vagy Uram! Szent vagy296
Szent Vértanuk emlékére444
Szerencsétlen bűnös ember469
Szerettél engemet363
Szeretettel jönnek hozzád Atyánk286
Szeretlek szép Szűz Mária434
Szépen szól a kis harang406
Szép, szelíd, kegyes vagy406
Szűz Mária hazánk reménye407
Szűz Mária e világra343
Tartsd meg Isten a királyt479
Te Deum Iaudamus499
Téged Isten dícsérünk501
Téged Isten magasságban503
Tehozzád sietnek389
Tengernek csillaga435
Teremtő lélek száll miránk385
Térdre esvén leborulok319
Te vagy földi éltünk436
Tisztaság szűz virága407
Tiszta szíveknek öröme436
Titkos nagy áldozat320
Tudod bűnös366
Tündöklő csillaga463
Uram hiszlek és reménylek476
Uram Jézus! légy velünk475
Uram Jézus tetőled jött270
Üdvözlégy, áldott légy321
Üdvözlégy édes Jézusunk321
Üdvözlégy égi Király380
Üdvözlégy Krisztusnak drága322
Üdvözlégy Mária Isten Szülője!410
Üdvözlégy Mária! kit az Isten437
Üdvözlégy Oltáriszentség432
Üdvözlégy szent Szűz334
Üdvözítőnk föltámadott381
Választottak gabonája324
Véghetetlen Fölség!325
Végtelen hatalmú Isten!438
Világosság fénytengere475
Zálogát adtad oh Jézus326
Zengd magyar nemzetem460
Zengje szívünk: szent az Isten293

P. Czirfusz Viktorin

P. Czirfusz Viktorin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: P. Czirfusz Viktorin könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem